Stredový dnový výpust

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stredovej dnovej výpuste železničných cisterien na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskőzných médií, torá je tvorená ventilovým telesom s dnovým ventilom a telew som dnovej výpuste s ovládacim mechanizmom dnového ventilu.Doterajšie stredové dnové výpuste majú väčšinou teleso dnového ventilu s dnovým ventilom uchytené priamo v prírube telesa dnovej výpuste, ktorá je nezapustenými skrutkami uchytená na pomocnú blokovú prírubu železničnej cisterny, pričom ventilové teleso je tvorené len troma alebo štyrmi nosnými stĺpikmi, takže pri havárii môže byť porušená alebo odtrhnuté nie len teleso dnovej výpuste, ale súčasne aj ventilové teleso s dnovým ventilom pretože tvoria jeden celok, a tak môže dôjsť k ekologickému ohrozeniu únikom prepravovaného média. Tesnenie ovládacieho mechanizmu je väčšinou riešené upchávkovým alebo klzným tesnením, čo nezaručuje pri dlhodobom prevádzkovaní spoľahlivúUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stredové dnová výpusť železničných cisterien na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskőznych médií podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že ventilové teleso je tvorené ventilovou prírubou a valcovým nosičom tvoriacimi spoločne jeden celok, pričom zhora vo ventilovej prirube je osadené ventilové sedlo priskrutkované zo spodnej strany k ventilovej prírube a k hornej časti valcového nosiča úchytnými pätkami je priskrutkovaná operná vodiaca doska, v ktorej je uložený dnový ventil s pružinou a k ventilovej prírube je skrutkami uchytená priruba telesa dnovej výpuste, pričom v dne telesa jepriskrutkovaná úchytná priruba, ku ktorej je privarená spodnáčasť vlnovca, ku ktorému je V hornej časti prívarená ovládacia tyč,translačne vedená v osi dnového ventilu pomocou horného vodítka uchyteného k hornej časti telesa dnovej výpuste a spodného vodítka uchyteného v úchytnej prirube a prechádzajúca stredom vlnovca, pričom spodná časť ovládacej tyče naväzuje kinematicky na ovládací mechanizmus dnového ventilu. Ventilová priruba je bud priamo vovarená do plášťa železničnej cistern alebo je pomocou zapustených skrutiek uchytená na pomocnú blokovú prirubu vovarenú do plášťa železničnej cisterny.Stredová dnová výpust podľa tohto technického riešenia má ventilové teleso s dnovým ventilom riešené ako kompaktný tuhý celok priamo zabudovaný do plášťa železničnej cisterny, pričom ventilové teleso je voči telesu dnovej výpuste samostatným celkom a telesá sú navzájom spojené len skrutkami, ktoré sú dimenzovaná len na požadovanú tesnosť spojenia kôli vyprázdňovaniu média, takže pri havárii aj ked dôjde k značnému porušeniu alebo aj odtrhnutiu telesa dnovej výpuste neporuší sa tesnosť železničnej cisterny v mieste stredovej dnovej výpuste a nedôjde k ekologickému ohrozeniu. Ovládací mechanizmus v telesa dnovej výpuste je tvorený vlnovcom ako tesniacim prvkom,takže sa dosahuje spoľahlivá prevádzková teanosť.Prehľad obrázkov na výkrese .Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l stredovú dnovú výpust podľa technického riešenias priamo vovareným ventilovým telesom do plášťa železničnej cisterny a obr.2 časť stredovej dnovej výpuste s pomocnou blokovou prírubou.Stredová dnová výpust, podľa obr.l, pozostáva z ventilového telesa l, ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými skrutkami g uchytená príruba lg telesa ll dnovej výpuste, pričom v dne lg telesa ll je priskrutkovaná úchytná príruba lg, ku ktorej je privarená spodná časť vlnovca li, ku ktorému je v hornej časti privarená ovládacie tyč gg translačne vedená v osi dnového ventílu Z pomocou horného vodítka gg uchyteného k hornej častí-telesa ll a spodného vodítka l 1 uchyteného v úchytnej prírube lg a prechádzajúceho stredom vlnovca li. Spodná časť ovládacej tyče lg naväzuje kínematícky na vonkajší ovládací mechanizmus dnového ventilu cez kĺbovú epojku gi spojenú s ovládacou pákou gž osadenou na čape gg držiaka gz uchyr teného na ťelese łł. Ventilová fííruba je priamo vovarená do plášťa gg železničnej cisterny. Teleso-je dvojplášťové vyhrievané pre Vyprázdňovanie médií s vysokou viskozitou v studenom stave. Z telesa ll je bud jeden potrubný výstup gł v smere osi železničnej cisterny,alebo dva strenové potrubné výstupy gg kolmé na os cisterny. Médium zo železničnej cisterny je vyprázdňované po nezdvihnutí dnového ventilu 1 pákou gg pomocou ovládacej tyče łg cez teleso ll dnovej výpuste a potrubný výstup g,gg.Na obr.2 je ventilová príruba g prískrutkovaná pomocou zapustených skrutiek lg na pomocnú blokovú prírubu gg, ktorá je vovarená do plášťa Lg železničnej cisterny.Toto technické riešenie stredovej dnovej výpuste umožnuje aj servoovládanim ovládať dnový ventil priamo pomocou vlnovca, ktorýmá V takom to pripade funkciu piesta.I/ Stredová dnová výpust železničných cisterien na spodné vyprázdňovanie kvapalnýcn a viskőznych médií, tvorená ventilovým telesom s dnovým ventilom a telesom dnovej výpuste s ovládacim mechanizmom dnového ventílu, vyznačujúca sa tým, že ventilové teleso /1/ je tvorené ventilovou prirubou /2/ a valcovým nosičom /3/ tvoriacimi spoločne jeden celok, pričom zhora vo ventilovej prirube /2/ je osadené ventilové sedlo /4/ priskrutkované zo spodnej strany k ventilovej prírube /2/ a k hornej časti valcového nosiča /3/ úchytnými pätkami /5/ je priskrutkovaná operná vodiace doska /6/,v ktorej je uložený dnový ventil /7/ s pružinou /8/ a k ventilovej prirube/2/ je skrutkami /9/ uchytená prírube /lo/ telesa /ll/ dnovej výpuste, pričom v dne /l 2/ telesa /ll/ je priskrutkovaná úchytná priruba /13/, ku ktorej je privarená spodná časť vlnovca /14/, ku ktorému je v hornej časti privarená ovládacie tyč /l 5/ translačne vedená v osi dnováho ventilu /7/ pomocou horného vodítka /l 6/ uchyteného k hornej časti telesa /ll/ a spodného vodítka /l 7/ uchyteného v úchytnej prírube /l 3/ a prechádzajúca stredom vlnovca /14/,pričom spodná časť ovládacej tyče /l 5/ naväzuje kinematicky na vonkajší ovládací mechanizmus dnového ventilu.2/ Stredová dnová výpusť železničných cisterien podľa nároku 1, vyz načujúca sa tým, že ventilová príruba /2/ je bud priamo vovarená do plášťa /l 8/ železničnej cisterny, alebo je pomocou zapustených skrutiek /l 9/ priskrutkovaná na pomocnú blokovú prírubu /20/ vovarenú do plášte /l 8/ železničnej cistern.3/ Stredová dnová výpusť železničných cisterien podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že teleso /ll/ dnovej výpuste je jednoplášťové,alebo dvojplášťové s vyhrievanim a z telesa/ll/ je bud jeden pot rubný výstup /2 I/ v smere osi železničnej cisterny, alebo dva stra nové potrubné výstupy /22/ kolmé na os železničnej cisterny.

MPK / Značky

MPK: B65D 90/54, B65D 90/62, B65D 39/02

Značky: výpusť, dnový, středový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1295-stredovy-dnovy-vypust.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stredový dnový výpust</a>

Podobne patenty