Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla

Číslo patentu: 288400

Dátum: 01.08.2016

Autor: Dolák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trojelového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (1) vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5), ktorá je vybavená vencom (51). Na ráme (1) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21). Veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača spojeného s točňou natáčavo ustavenou na ráme vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla.Ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla, ako aj akákoľvek manipulácia s nimi sa doteraz pri starších typoch trolejbusov vykonáva ručne, a to prostredníctvom povrazu,ktorým je koniec trolejového zberača spojený s navijakom umiestneným na zadnej stene skrine vozidla. Na zadnej časti strechy sú upevnené nahor vystupujúce háky, do ktorých sa tyče usadia. Pôsobením zdvíhacích pružín, ktoré inak majú funkciu pritláčať zberacie šmýkadlá k trolejom, sú trolejové tyče pritláčané k vnútornej stranu háku. Tým je poloha trolejových tyčí v polohe rovnobežnej s osou trolejbusu stabilizovaná. Vykoname tohto úkonu vyžaduje od obsluhy, aby opustila vozidlo, ktoré najskôr musí zabezpečiť, a to bez ohľadu na počasie.Riešenie opísané V patente EP 0030906 pozostáva z ozubeného venca, ktorým je vybavená točňa. Proti ozubenému vencu je ustavený kužeľový pastorok, ktorý nie je s vencom v trvalom zábere. Pastorok je do záberu a z neho ovládaný spojkou, ktorá pastorkom axiálne posúva. Striedavé zasunutie pastorka do záberu s ozubeným vencom značne zvyšuje opotrebenie zubov, ako pastorka, tak venca. Takýto prevod je predovšetkým vystavený pôsobeniu vonkajšieho industriálneho prostredia znečisteného prachom a exhalátmi. Jeho dôsledné zakrytovanie je ťažko uskutočniteľné. Takto riešený ozubený prevod netlmí rázy zostavy, ale rázy z venca na pastorok, a tým do strešnej konštrukcie prenáša priamo.Je známe aj riešenie spoločnosti KIEPE, pri ktorom je točňa nesúca trolejovú tyč otočne ustavená na strešnom ráme trolejbusu vybavená ramenom umiestneným v osirzberača, a to pred osou otáčania zberača V smere jazdy vozidla. K ramenu je pripojený vzduchový valec priklbený k rámu. Tahom vzduchového valca je možné točňu natočiť a trolejovú tyč ustaviť do osi vozidla. Súčasne v požadovanej polohe je otáčavý pohyb točne pribrzdený vybraniami V plastových zarážkach, kam je zatlačený čap spájajúci piestnicu tlakového valca s točňou, a to pôsobením tlakového valca. Pred týmto úkonom je nevyhnutné uviesť do činnosti pneumatické valce určené na sklopenie tyčí. Následne sa ustredí každá z trolejových tyčí trolejového zberača nahor smerujúcou vidlicou proti kladke upevnenej na tyči. Zdvihový pohyb vidlice je vyvodený pneumatickým valcom. Takéto uskutočnenie ustavovania tyčí je doplnené sklopné upevnenými hákmi na zadnej časti strechy. Pri ustavovaní trolejových tyčí do polohy rovnobežnej s osou vozidla sú háky sklopené. Po ustavení trolejových tyčí do polohy rovnobežnej s osou trolejbusa sa háky automaticky zdvihnú a pneumatické pohony určené na sklopenie tyčí sa uvoľnia. Pôsobením zdvíhacích pružín sa priklonia trolejové tyče k vnútorným stenám hákov a trolejové zberače sú zaistené. Prevádzkou sa ukázalo, že takéto riešenie má značnú poruchovosť, a to predovšetkým nedokonalým vymedzením polohy točne plastovými zarážkami. Čo má za následok časté vychýlenie trolejovej tyče a súčasne aj kladky mimo vidlice. Tým dochádza k ich vzájomnému poškodeniu.Tieto nedostatky odstránilo zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejbusového zberača do polohy rovnobežnej s osou trolejbusa pôsobením pneumatického valca opísané v patente CZ 299140. Pneumatický valec je ustavený medzi rámom a točňou nesúcou trolejovú tyč ustavenú na ráme trolejbusa. Pneumatický valec je zostavený z dvoch súosovo spojených valcov. Priestor pred piestom prvého valca je potrubím spojený s priestorom pod piestom obsahujúcim piestnicu druhého valca. Priestor pred piestom druhého valca, ako aj priestor pod piestom obsahujúcim piestnicu prvého valca je vyvedený do atmosféry. Prvé potrubie je spojené s prívodom tlakového vzduchu. Takéto usporiadanie pneumatických valcov a ich vzájomné prepojenie zaručuje pri privedení tlakového vzduchu jednoznačne vymedzenie vzájomnej polohy piestov v tlakových valcoch, a to v ich krajných polohách. Tým dôjde k požadovanému natočeniu točne a trolejové tyče sú ustavené vždy do rovnakej polohy vzhľadom na vozidlo.Obe opísané zariadenia potrebujú na ovládanie vzduchový valec. Na pohon vzduchového valca je potrebný kompresor. Sú však aj vozidlá poháňané elektromotormi napájanými z trolejov, ktoré kompresor neobsahujú. Takéto vozidlá sú napríklad nákladné vozidlá s diesel-elektrickým prenosom energie. Vo voľnom priestore sú poháňané spaľovacím motorom spoj eným s generátorom. V uzavretom priestore, ktorým je napríklad banská štôlňa, je potom dieselagregát vypnutý a elektrická energia je odoberaná z trolejov. Nasadzovanie zberača na trolej ručne je s ohľadom na výšku nákladného vozidla a banské prostredie nebezpečné. Dodatočné osadenie kompresora do nákladného vozidla by bol značný zásah do jeho konštrukcie.Opísané nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača spojeného s točňou natáčavo ustavenou na ráme vozidla. Zariadenie ustavuje trolejové tyče trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z trolejových tyčí je ustavená na samostatnej točni vybavenej vencom. Na ráme je ustavené pohonné ústrojenstvo vybavené pastorkom. Veniec je s pastorkom spoločne opásaný ťažným elementom. Pohonné ústrojenstvo pripúšťa širšie uplatnenie zdroja klútiaceho momentu. Ako optimálne sa javí pohonné ústrojenstvo tvorené elektromotorom. Ťažným elementom môže byť napríklad remeň rôzneho vyhotovenia, ktorý má menšiu hlučnosť, menšie opotrebenie a lepšie absorbuje rázy zostavy. Remeňový prevod navyše spĺňa podmienku dvojitej izolácie z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.Pri veľkosti prevodového pomeru medzi pastorkom a vencom je nevyhnutné, aby pohonné ústrojenstvo bolo pomalootáčkové. Tým môže byť takéto pohonné ústrojenstvo samosvorné. Preto je vhodné, keď medzi pohonným ústrojenstvom a pastorkom alebo medzi vencom a točňou je včlenená vypínateľná spojka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je axonometricky znázornená Časť trolejového zberača obsahujúca točne, kde z každej vystupuje trolejová tyč, rovnaká časť trolejového zberača V pohľade zhora je znázornená na obrázku 2 a zvislý rez pohonným ústrojenstvom, pri ktorom je medzi elektromotorom a pastorkom vypínateľná spojka znázorňuje obrázok 3.Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí g trolejového zberača má každú z trolejových tyčí g spojenú so samostatnou točňou g natáčavo ustavenou na ráme l vozidla. Medzi točňou g trolejových tyčí g je umiestnená zdvíhacia pružina g, ktorá zabezpečuje prítlak zberacieho šmýkadla k troleju. Každá točňa g je vybavená vencom g. Na ráme l je ustavený pohonný mechanizmus g vybavený pastorkom g. Pohonný mechanizmus g je tvorený elektromotorom Q, ktorý je s osou ä pastorka g spojený sklutkovicovou prevodovkou ě. Veniec g je s pastorkom 21 spoločne opásaný ťažným elementom i. Medzi pohonným mechanizmom g a pastorkom a je včlenená vypínateľná spojka Q. Spojka Q pozostáva zo spodného taniera g a horného taniera Q vybaveného elektromagnetom 63, ktorý horný tanier Q ovláda.Do polohy rovnobežnej s osou vozidla, teda tým aj jeho jazdy, sa sklopia trolejové tyče g pôsobením mechanického pohonu obsahujúceho pohybovú skrutku, čím sa prekoná sila zdvíhacích pružín g. Tento pohon nie je predmetom tohto vynálezu. Po sklopení trolejových tyčí g sa pohonným mechanizmom g pootočí vencom g pevne spoj eným s točňou g pôsobením ťažnej sily prenášanej ťažným elementom A, ktorým sú pastorok g pohonného ústrojenstva g a veniec g spoločne opásané. Tým dôjde k natočeniu trolejových tyčí g a následne k ich ustaveniu do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Aktuálna poloha točne g je indikovateľná snímačmi, čo tiež nie je predmetom vynálezu. Zdvihnutie trolejových tyčí g, keď dôjde ku kontaktu šmýkadla s trolejom, sa uskutoční na mieste na to prispôsobenom. Trolej je v tomto mieste doplnený navádzacírni prostriedkami. Po ustavení šmýkadiel oboch trolejových tyčí g na troleji dôjde k rozpojeniu vypínateľnej spojky Q, a to oddialením horného taniera Q od spodného taniera g pôsobením magnetického poľa elektromagnetu Q. Následne sa trolejové tyče g voľne pohybujú v závislosti na aktuálnej polohe trolejového vedenia. Trolejové tyče g natáčajú točne g, pričom ťažné elementy A voľne prenášajú ťažnú silu z venca g na pastorok g. Otáčavý pohyb sa po rozpojení spojky Q ďalej neprenáša z pastorka Q osou a do skrutkovicovej prevodovky Ľ, ktorej samosvornosť by bola brzdou voľného stranového pohybu trolejových tyčí g.1. Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trolejového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (l) vozidla, do polohy rovnobežnej s osou vozidla, kde každá z trolejových tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5) vybavenej vencom (51) a na ráme (l) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21), V y z n a č uj ú c e s a tý m , že veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).2. Zariadenie podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pohonné ústrojenstvo (2) zahŕňa elektromotor (22).3. Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi pohonným mechanizmom (2) a pastorkom (21) alebo medzi vencom (51) a točňou (5) je Včlenená Vypínateľná spojka (6).

MPK / Značky

MPK: B60L 5/28, B60L 5/16

Značky: zariadenie, trolejových, ustavenie, rovnobežnej, polohy, trolejového, vozidla, tyčí, zberača

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-288400-zariadenie-na-ustavenie-trolejovych-tyci-trolejoveho-zberaca-do-polohy-rovnobeznej-s-osou-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla</a>

Podobne patenty