Spôsob podorničného hnojenia pôdy a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 287848

Dátum: 19.12.2011

Autori: Vagaský Pavol, Kelemeca Vasil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob hnojenia najmä sypkými hnojivami, pri ktorom sa najskôr hnojivo dopraví a rozprestrie na povrch krátkodobo odkrytého podorničia a potom sa prikryje pôvodnou vrstvou skyprenej a neprevrátenej podornice a ornice. Zariadenie pozostáva z rámu (11), zásobníka (12) a najmenej jedného zvislého sklzu (13) ukončeného nadvihovačom (14) pôdy (4). Vnútri zvislého sklzu (13) je umiestnený rozvrstvovač (15) hnojiva (3). Vnútri zásobníka (12) je uložený miesič (16) hnojiva a v strednej časti zvislého sklzu (13) je otočne uložený dávkovač (17) hnojiva.

Text

Pozerať všetko

Vynález patri do oblasti agrotechniky a týka sa podorničného hnojenia pôdy a zariadenia, ktorým sa toto hnojenie vykonáva.Doteraj ší stav technikyJe známy spôsob hnojenia poľnohospodárskej pôdy pozostávajúci z dvoch pracovných operácií. V prvej sa hnojivo rozmetie na pôdny povrch. V nasledujúcej operácii sa v prípade tuhého maštaľného hnojiva do pôdy zaorie. V prípade sypkých priemyselne-chemických hnojív sa zapracuje do pôdy kultiváciou jej povrchovej vrstvy.Nedostatkom uvedeného dvojoperačného spôsobu hnojenia pôdy je zvýšená erózia a utláčanie pôdy ťažkými mechanizačnými prostriedkami - či už pri rozmetaní hnojiva alebo jeho vrstvení, alebo pri zapracovaní do pôdy. Nedostatkom je tiež nadbytočná energetická spotreba na pohon mechanizmov v dvoch operáciách.Podstatným nedostatkom tohto klasického dvojoperačného hnojenia pôdy z hľadiska tvorby a produkčného využitia prirodzeného úrodotvorného potenciálu pôdy je, že na produkciu rastlinných komodít využíva prevažne finančne a energeticky náročnú priemyselnú agrochérniu. Táto pri neustále klesajúcej úrodotvomej účinnosti pôsobí stále viac negatívne na pôdne prirodzené biochemické procesy beznákladovej tvorby a využitia prirodzených rastlinných živín.Prirodzená pôdna tvorba rastlinných živín a ich dokonalé využitie pri pestovaní rastlinných komodít je v podstate podmienená pôdnym biochemickým metabolizmom. Aktívna mikroilóra a mikrofauna pri spotrebe metabolízovateľnej energie z odumretých organických látok, ktoré metabolizovateľnú energiu obsahujú,uvádza pôdu do stavu funkčného prirodzeného bioreaktora, v ktorom musia byť vytvárané a zachované bioreakčne zóny.Doteraj ši spôsob hnojenia poľnohospodárskej pôdy uvedené pôdne bioreakčné zóny nevytvára. Prirodzený náznak, vznik týchto zón vo vegetačnom pokoji pôdy je následne dvojoperačným hnojenim zastavený. Tým je zabránené prirodzenej nenákladnej tvorbe a využitiu rastlinných živín na efektívnu rastlinnú produkClu.Zhľadiska možného rastlinno-úrodotvomého potenciálu pôdy, aj keď je pri doterajšom spôsobe tuhý maštaľný nevyzretý hnoj rozmetaný po povrchu pôdy spolu s pozberovými zvyškarni rastlín ošetrovaných agrochemickými pesticidami zaoraný obracaním oranej pôdy pod ornícu, rezíduá použitých pesticidov neumožňujú uviesť takto organicky hnojenú pôdu do ñinkčného stavu bioreaktora. Zvýšené jednorazové výnosy pestovaných plodín na takto hnojenej pôde sú dosahované len intenzívnou oxidačnou mineralizáciou redukovanej, teda energiou nabitej vrstvy pôdy obrátenej zospodu na povrch.Doterajšie dvojoperačné hnojenie pôdy ako súčasť agrotechnológie zabezpečuje len obmedzený neúplný vrchný kolobeh organickej hmoty zmineralizovanej úplne na jej kysličník uhličitý CO a jeho čiastočné viazanie späť na redukovanú organickú hmotu živých zelených rastlín pomocou chlorofylu a slnečnej energie. Iba vrchný kolobeh organickej hmoty neumožňuje uzatvárať všetok neustále v pôde vznikajúci kysličník uhličitý. Preto značná časť uhlíka vo forme C 02 uniká neuzatvorene do atmosféry mimo dosahu zelených rastlín. Táto strata uhlíka ako dôsledok doterajšej agrotechniky spôsobuje škodu degradáciou úrodotvomých vlastnosti pôdy a v neposlednom rade môžu byť jej účinky príčinou klimatických zmien s nepriaznivými dôsledkami aj na pôdu.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky odstraňuje spôsob podorničného hnojenia pôdy a zariadenie na jeho vykonávanie.Podstata spôsobu podorničného hnojenia pôdy najmä sypkýrni hnojivami spočíva v tom, že hnojivo sa jednou operáciou V prvej fáze dopraví do priestoru krátkodobým nadvihnutím odkrytého podorničia a rozprestrie sa na povrch odkrytého podorničia. Rozprestrené hnojivo je následne v druhej fáze prikryté pôvodnou vrstvou skyprenej neprevrátenej podornice a omice. Uvedený proces prebieha kontinuálne.Podstata zariadenia na vykonávanie spôsobu podorničného hnoj enia pôdy spočíva vtom, že zo zásobníka upevneného na ráme zariadenia vystupuje najmenej jeden zvislý sklz, dole ukončený nadvihovačom a v dolnej časti osadený rozvrstvovačom. V dolnej časti zásobníka je otočne uložený rniesič hnojiva, v strednej časti zvislého sklzu je otočne uložený dávkovač hnojiva a v zadnej časti zariadenia na ráme pod zásobníkom je otočne uložený urovnávač. Rotačný pohyb miesíča, dávkovača a urovnávača je odvodený od najmenej jedného hnacieho opomého kolesa.Rám zariadenia je vybavený trojbodovým závesom na upevnenie k ťažnému stroju.Spôsobom podomičného hnojenía pôdy a zariadením na jeho vykonávanie sa sypké organicko-biologické hnojivo rozprestrie v priestore pod nadvihnutú omicu a podomičie na povrch odkrytého podomičia, pričom sa orníca neobracía na skyprovanú podomicu, ktorá je súčasne týmto hnojivom aktivovaná. Skyprene organicky vyhnojene a biologicky aktivované podorničie skyprenú neobrátenú omicu prehlbuje a zachováva bioreakčné zóny pôdy.Spôsob podomičného hnojenía pôdy a zariadenie na jeho vykonávanie umožňuje hnojiť pôdu aj organicky pri nízkych nárokoch na spotrebu energie s vylúčením erózie a poškodzovania pôdy ťažkými mechanizmarrn.Použitím organicko-biologických hnojív pri hnojení spôsobom podľa vynálezu nie sú narušené pôdne bioreakčné zóny, ale naopak sú aktivované.Aplikácia organicko-biologického hnojiva s obsahom organicko-dusíkatej a bezdusíkatej organiekej hmoty súčasne so žiaducimi druhmi mikroorganizmov priamo do skypreného podomičia vytvára biologicky činnú zónu amonizácie dusikatých látok na amoniak (NH 3) a bezdusíkatých látok metanizáciou na metán (CH 4). Tieto plynné splodiny amonizácie a metanizácie sú úplne redukované, čo znamená, že sú nabité energiou z čiastočnej spotreby oxidovanej organickej hmoty na plynný oxid uhličitý (C 02). Tieto plyrmé zložky vlastným pretlakom vystupujú do strednej nitrifikačnej zóny, ktorá je skyprená a s menším obsahom organickej hmoty tak, že amoniak (NHg) sa môže pomocou vzdušného kyslíka nitriñkovat na základnú rastlinnú živinu,ktorou je dusičnan (N 03), alebo pomocou kysličníka uhličitého (C 02) oxidovať na menej redukovanú organicko-dusíkatú hmotu, ktorá ďalej neuniká z pôdy. Bezdusíkatá organická hmota metanizovaná na plyrmý metán (CHą) prechodom cez strednú nitrifikačnú zónu a hlavne prechodom vrchnou mineralízačnou zónou s obsahom kysličníka uhličitého (C 02) sa týmto kysličníkom oxiduje (CH 4 CO 2) C 2 H 4 O 2 na tretinu glukózy (C 5 H| 206), ktorá je zdrojom energie na aktivitu pôdnych mikroorganizmov, čím sa znižuje mikrobiálna spotreba glukózy vytváranej vo vrchnom kolobehu organickej hmoty z mineralizačnej zóny cez živú zelenú rastlinnú hmotu späť do pôdneho prostredia. Znížená spotreba glukózy z vrchného fotosyntézneho kolobehu organickej hmoty a tvorba glukózy v spodnom metanizačnom kolobehu organickej hmoty zvyšuje produkciu rastlinnej organickej hmoty pri súčasnom udržovaní azvyšovaní pôdnej sily (bioenergetického potenciálu pôdy). Takéto zníženie strát pôdnej organickej hmoty zvyšuje efektívnosť rastlinnej produkcie pestovaných plodín a zároveň znižuje nepriaznivost klimatických zmien atmosféry na agrovýrobu a celkové hospodárstvo spoločnosti.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude v ďalšom podrobnejšie opísaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorých je zobrazený spôsob podomičného hnojenía pôdy a zariadenie na jeho vykonávanie.Jednotlivé obrázky znázorňujú obr. 1 princíp spôsobu podomičného hnojenía pôdy,obr. 2 bočný pohľad na zariadenie na vykonávanie podomičného hnojenía pôdy v pracovnom zábere do pôdy s čiastočným rezorn,obr. 3 čelný pohľad na zariadenie na vykonávanie podomičného hnojenía pôdy.Spôsob podomičného hnojenía pôdyJe znázomený na obr. l. Neobrobenú pôdu tvorí neskyprená orníca Q s povrchom g a neskyprená podomica i Pracovná operácia sa začína skyprením podomice a omice g. Hnojivo 3 sa dopraví v prvej fáze do priestoru odkrytého podomičia Q, ktoré vznikne pod nadvihnutou skyprenou podomicou a omicou i 41. Hnojivo g je rozvrstvené na povrchu odkrytého podomičia 47. Následne V druhej fáze je rozvrstvené hnojivo ě prikrývane skyprenou, ale neobrátenou podomicou a omicou g. Pracovná operácia je ukončená urovnaním skyprenej, ale neobrátenej podomice a omice 45 s povrchom 51 g.Zariadenie na vykonávanie spôsobu podomičného hnoj enia pôdyZariadenie na vykonávanie podomičného hnojenía pôdy l, znázomené na obr. 2 a obr. 3 pozostáva z rámu s trojbodovou príchytkou určenou na upevnenie k ťažnému traktoru. Na ráme ll je umiestnený zásobník Q pôdorysne v tvare obdĺžnika so symetricky zošikmeným dnom. Zásobník l 2 slúži na nadávkovanie hnoj iva ě do zariadenia na Vykonávame podomičného hnojenía pôdy l. Cez otvory v strede dna zásobníka l 2 je osadená zostava siedmich zvislých sklzov 11 uzatvoreného priečneho prierezu. V dolnej časti je sklz l§ ukončený nadvihovačom E, ktorého šípovito vydutý tvar je prispôsobený nadvihovaniu a kypreniu neskyprenej podomice Q a omice Q. Vnútri dolnej častí zvislého sklzu Q je upevnený rozvrstvovač Q, ktoréhopovrch je tvarovaný tak, aby sa dopadajúce sypké hnojivo 3 odrážalo v priestore nadvihnutého odkrytěho podorničia 53 vytvoreného pod nadvihovačom g a vytvorilo rovnomemú vrstvu hnojiva 3 na povrchu odkrytého podomičia il .V dolnej časti zásobníka Q je umiestnený rotačný dávkovač Ľ, ktorý dávkuje hnojivo 3 do zvislých sklzov Q tak, že hnojivo 3 voľne padá na rozvrstvovač 15. Pre zabezpečenie rovnomemého prísunu hnojivá 3 do zvislých sklzov 13 je V dolnej časti dna zásobníka 12 umiestnený rotujúci miesič 16. V zadnej časti rámu 11 je uložený urovnávač 1 § valcovitého tvaru, odvalovaním ktorého sa pri pracovnej operácii urovnáva povrch skyprenej podomice a omice ü. Rotačný pohon miesiča 16, dávkovača Q a urovnávača 18 je odvodený od pohybu ťažného traktora cez dvojicu hnacích opomých kolies Q upevnených na ráme 11.Pri pracovnom pohybe zariadenia na vykonávanie podorničného hnojenia pôdy 1 podľa obr. 2 zľava doprava organicky pohnojené a biologicky aktivované podomičie g je zakrývané a urovnávané skyprenou, ale neobracanou podomicou a ornicou Q.1. Spôsob podorničného hnojenia pôdy najmä sypkými hnojivarni, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hnojivo sa jednou operáciou v prvej fáze dopravi do priestoru krátkodobým nadvihnutím odkrytého podomičia, rozprestrie sa na povrch odkrytého podomičia a následne sa prikryje v druhej fáze pôvodnou vrstvou skyprenej neprevrátenej podomice a omice.2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podorníčného hnojenia pôdy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že zásobník (12) upevnený na ráme (11) je prepojený s najmenej jedným zvislým sklzom (13), na ktorý je v dolnej časti pripojený nadvihovač (14) a vnútri dolnej časti sklzu (13) je upevnený rozvrstvovač (15).3. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podorničnćho hnojenia pôdy podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v dolnej časti zásobníka (12) je otočne uložený miesič (16) hnojiva (3), v strednej časti zvislého sklzu ( 13) je otočne uložený dávkovač (17) hnojiva (3) a v zadnej časti zariadenia (1) na ráme (11) pod zásobníkom (12) je otočne uložený urovnávač (18), pričom miesič (16), dávkovač (17) a urovnávač (18) sú spojené prevodom s najmenej jedným hnacím opomým kolesom (19).4. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podorničného hnojenia pôdy podľa nároku 2 alebo podľa nároku 3,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rám (11) je vybavený trojbodovým závesom na upevnenie k ťažnému stroju.

MPK / Značky

MPK: A01C 21/00, C09K 17/16, A01C 19/04

Značky: podorničného, vykonávanie, spôsob, zariadenie, hnojenia, pôdy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-287848-sposob-podornicneho-hnojenia-pody-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob podorničného hnojenia pôdy a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty