Výstužná sklená niť, kompozit vyrobený zo sklených nití, spôsob výroby sklených nití a sklená kompozícia na výrobu sklených nití

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú výstužné sklené nite, ktorých kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentách: SiO2 58 až 62 %
Al2O3 10 až 16 %
CaO viac než 18 %
MgO viac než 1,5 %
CaO + MgO menej než 28 %
Na2O + K2O + Li2O menej než 2 %
TiO2 menej než 1,5 %
Fe2O3 menej než 0,5 %
B2O3 menej než 2 %
F2 menej než 2 %, pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 % ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5 % aspoň jednej z troch zložiek F2, B2O3, Li2O. Opísaný je aj kompozit z takýchto sklených nití. Pri výrobe sklených nití sa vyťahuje množstvo prúdov roztaveného skla, ktoré vytekajú z množstva otvorov umiestnených v základni jednej alebo viac výtokových nádobiek, do tvaru jedného alebo viac zväzkov nepretržitých vlákien, a potom sa vlákna kombinujú do jednej alebo viac nití, ktoré sa zhromažďujú na pohyblivej podložke.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka výstužných sklených nití (či vlákien), to znamená nití, ktoré možno použit na vystužovanie organických a/alebo anorganických materiálov, a ktore je možné použit ako textilné nite, pričom tieto nite sú získateľné spôsobom spočívajúcím v mechanickom ťahaní prúdu roztaveného skla, ktoré vyteká z otvorov umiestnených V základni výtokovej nádobky, ktorá je spravidla ohrievaná Jouleovým efektom.Konkrétnejšie sa vynález týka sklených nití majúcich zvlášť výhodné nove zloženie.Odbor výstužných sklených nití je veľmi špecializovaným odborom sklárskeho priemyslu. Tieto nite sa vyrábajú zo špecifických sklených kompozícii, používané sklá musia byt schopné ťahania do tvaru vlákien s priemerom niekoľkých mikrometrov s použitím uvedeného spôsobu, a musia umožňovať vytváranie nepretržitých nití vhodných najmä na plnenie ich výstužnej funkcie. Najčastejšie používané výstužne sklene nite sú nite vytvorené zo skiel odvodených z eutektika 1 170 °C v temámom diagrame SiO 2-Al 203-CaO, najmä nite ztakzvaného E-skla, ktorých príklad je opísaný vpatente US 2 334 981 a US 2 571 074. Nite z E-skla majú zloženie vpodstate založené na oxide kremičitom, oxide hlinitom, vápne a oxide boritom, pričom oxid boritý, prítorrmý v množstve v rozmedzí prakticky od S do 13 , nahrádza v kompozíciách E-skliel čast oxidu kremičitého, pričom nite z E-skiel sú ďalej charakteristické obmedzeným obsahom oxidov alkalických kovov (v podstate Na 2 O a/alebo K 2 O).Sklá podobné ako v uvedených patentoch, obsahujúce uvedene zložky, boli podrobené mnohým modiñkáciám,ktorých cieľom je znížiť vylučovanie produktov napríklad znečisťujúcich atmosféru, znížiť cenu kompozície znížením obsahu drahších zložiek, zlepšit schopnosť týchto skiel podliehať zvlákňovaniu (zvlákñovaniu alebo tvarovaniu,obdobnému procesu vyťahovania sklených vlákien z výtokovej nádobky v uvedenom spôsobe), najmä znížením ich viskozity pri vysokých teplotách, ako i ich sklon k devítrifikácii, kvôli zlepšeniu týchto a podobných konkrétnych vlastností. Boli robené jednotlivé pokusy na zníženie ceny kompozície, ale tie všeobecne zhoršujú ich zvlákňovateľnosť, spracovanie týchto skiel na získanie výstužných nití sa spravidla stáva ťažším alebo chúlostivým a vyžaduje niekedy modífikáciu existujúcich zvlákňovacích zariadení alebo pracovných podmienok, a spôsobené zníženie výťažku a nárast množstva zmätkov môže v konečnom výsledku viest ku zvýšeniu celkových výrobných nákladov. Vývoj kompozícii, ktoré sú lacnejšie než E-sklá, ale ktoré sú bez ťažkostí zvlákňovateľné ako konvenčná kompozícia E-skla (a ktoré tak majú nižšie celkové výrobné náklady) predsa len zostáva bezvýsledný a je zvlášt žiaduci.Cieľom predloženého vynálezu teda sú nite alebo sklené kompozície spĺňajúce uvedenú požiadavku, t. j. nite zo sklenej kompozície (a z výroby), ktorá je lacná pri zachovaní zvlášť dobrej zvlákňovateľnosti.Tieto ciele sú dosiahnuté sklenými niťami, ktorých kompozícia, ktorá predstavuje jeden z najlepších možných kompromisov medzi jej cenou a jej zvlákňovateľnosťou, v podstate obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených vhmotnostných percentáchSiO 2 58 až 62 ,A 120 10 až 16 , CaO viac než 18 ,MgO viac než 1,5 ,CaO MgO menej než 28 ,Na 20 (20 Li 2 O menej než 2 ,TiO 2 menej než 1,5 ,F e 203 menej než 0,5 ,B 203 menej než 2 ,F 2 menej než 2 , pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5 aspoň jednej z troch zložiek F 2, B 203, Li 2 O.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu majú sklene nite kompozíciu v podstate zahmujúcu nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentáchSi 02 58 až 62 ,A 120, 10 až 16 , CaO viac než 18 ,Mg 0 viac než 1,5 ,CaO MgO menej než 28 ,Na 20 K 2 O Li 2 O menej než 2 ,TiO 2 menej než 1,5 ,F e 203 menej než 0,5 ,B 203 menej než 2 ,F 2 menej než 2 , pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5 Fe 2. V tomto vytvorení vynálezu kompozícia výhodne neobsahuje B 202(cenová výhodnosť a výhoda pri dymovej úprave), alebo ju môže obsahovať, najmä ako nečistotu, v množstve od 0 do 0,5 hmotnostne. Variantne môže táto kompozícia zahrnovat tiež 0,5 až 2 B 203. Obdobne nemusí kompozícia obsahovat Li 2 O (najmä cenová výhoda), alebo ho môže obsahovať v množstve od 0 do 0,5 hmotnostných, alebo v množstve medzi 0,5 a 2 hmotnostných.Podľa iného vytvorenia vynálezu majú sklene nite kompozíciu v podstate zahmujúcu nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentáchsro, 58 až 62 , A 120 10 až 16 , CaO viac než 18 , MgO viac než 1,5 , CaO MgO menej než 28 , Na 2 O (20 Li 2 O menej než 2 , TiO 2 menej než 1,5 , F e 202 menej než 0,5 , B 203 menej než 2 , F 2 menej než 2 , pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5 B 203. V tomto vytvorení vynálezu kompozícia výhodne neobsahuje F 2(výhodnosť pri dymovej úprave), alebo ju môže obsahovat,najmä ako nečistotu, v množstve od 0 do 0,5 hmotnostne. Variantne môže táto kompozícia zahmovať tiež 0,5 až 2 F 2. Obdobne nemusí kompozícia obsahovat Li 2 O, alebo ho môže obsahovat vmnožstve od 0 do 0,5 hmotnostných, alebo v množstve medzi 0,5 a 2 hmotnostných.V treťom vytvorení vynálezu majú sklené nite kompozíciu podľa vynálezu, ktorá obsahuje viac než 0,5 Li 2 O.V tomto vytvorení vynálezu kompozícia nemusí obsahovat F 2 alebo ho môže obsahovať ako nečistotu, najmä v množstve od 0 do 0,5 hmotnostne, alebo V množstve 0,5 až 2 hmotnostne. Podobne nemusí kompozícia obsahovat B 203 alebo ho môže obsahovať vrnnožstve od 0 do 0,5 hmotnosmých, alebo V množstve medzi 0,5 a 2 hmotnostných.Oxid kremičitý je jeden z oxidov, ktoré tvoria matrícu skla podľa vynálezu, a má podstatnú rolu na jeho stabilitu. Vrámci uvedených medzi, ked je množstvo tejto zložky menšie než 58 , stáva sa viskozita skla príliš nízka a pri zvlákňovaní ľahko nastáva jav devitriñkácie, ked jeho množstvo prekročí 62 , stáva sa sklo veľmi viskóznym a ťažko taviteľným. Obsah oxidu kremičitého je výhodne väčší než 58 (a zvlášť výhodne je väčší než 58,5 ) a je obvykle medzi 59 až 62 .Oxid hlinitý tiež tvori základnú zložku matrice skiel podľa vynálezu a má dôležitú úlohu pokiaľ ide o pevnosť týchto skiel. V rámci medzi podľa vynálezu, zníženie množstva tohto oxidu pod 10 má za následok, že sklo podlieha podstatne silnejšie hydrolytickemu napadnutiu,zatiaľ čo zvýšenie množstva tohto oxidu nad 16 má za následok riziko devitriñkácic a nárast viskozity.V kompozícii podľa vjmálezu vápno a horčík umožňujú nastavenie viskozity a kontrolu devitriflkácie skiel podľa vynálezu. V rámci medzi uvedených pre predošlé oxidy, sú dosiahnutá dobrá zvlákňovateľnost pri obsahu CaO, resp. MgO väčšom než 18, resp. 1,5 , a pri udržaní súčtu obsahov týchto oxidov kovov alkalických zemin pod 28 (výhodne pod 27 ), pričom jav devitriñkácie sa stáva výraznejším v neakceptovateľnej miere nad 28 . Súčet obsahov CaO a MgO je spravidla väčší než 21 , výhodne väčší než 23 , pričom pri nižšom obsahu sa viskozíta skla spravidla stáva príliš vysokou. Výhodne obsahy CaO, resp. MgO nepresahujú 26 , resp. 10 , aby nenastali špecifické problémy dvitrifikácie (wollastonitu, resp. diopsidu), narastajúce s vyššími obsahmi každej z oboch týchto zložiek. Minimálne obsahy CaO, resp. MgO sú 18, resp. 1,5 ,z dôvodov ľahkého zvlákňovania, ako je uvedené , ako i zdôvodov ekonomických a praktických. Vo väčšine príkladov podľa vynálezu je obsah MgO najskôr medzi 2 a 4, alebo tiež medzi 2 a 3,5 , a obsah CaO je najskôr medzi 20 a 25 .Na 2 O a K 2 O môžu byt zavádzané do kompozície sklených nití podľa vynálezu na ďalšie obmedzenie devitrifikácie a prípadne tiež na zníženie viskozity skla. Obsah oxidov alkalických kovov Na 2 O K 2 O Li 2 O však musi zostať menší než 2 , aby nedošlo k nárastu elektrickej vodivosti,neakceptovateľnému vprípade elektronických aplikácii, a aby nedošlo ku škodlivému zníženiu hydrolytickej odolnosti skla. Kompozícia môže obsahovat len jeden oxid alkalického kovu (zo skupiny Na 2 O, (20 a Li 2 O) alebo môže obsahovat kombináciu aspoň dvoch oxidov alkalického kovu. Ked kompozícia podľa vynálezu obsahuje menej než 0,5 F 2 a menej než 0,5 B 203, musí podľa definície vynálezu obsahovat viac než 0,5 Li 2 O, a môže tiež voliteľne obsahovať Na 20 a/alebo K 2 O. Ked kompozícia podľa vynálezu obsahuje viac než 0,5 F 2 a/alebo viac než 0,5 B 203, obsahuje napríklad výhodne 0,5 až l Na 2 O a voliteľne K 2 O (napríklad 0 až 0,5 ) a/alebo Li 2 O.V kompozícii podľa vynálezu sa používa TiO 2 na stekutenie kompozície, a plní tiež úlohu retardéru kryštalizácie. Môže byť prítomný ako nečistota (jeho obsah v kompozícii potom je do 0,5 ), alebo môže byt zámeme pridávaný. Jeho zámemé pridávanie do kompozície však vyžaduje veľmi špecifické neobvykle suroviny a zvyšuje cenu kompozície. Vrámci predloženého vynálezu je jehoprítonmosť výhodná iba v prípade obsahu menšieho než 1,5, výhodne menšieho než 1 .Oxidy železa (vyjadrené ako Fe 2 O 3) sú všeobecne prítorrmé v kompozícii podľa vynálezu ako nečistoty. Obsah Fe 203 musi zostať menší ako 0,5 , vyššie obsahy Fe 2 O 2 môžu zhoršovat vneprijateľnej miere farbu produktov a prestup tepla v procese výroby nití.Vrámci predloženého vynálezu je prítomnost fluóru(vyjadreněho vo forme F 2), B 203 alebo Li 2 O vmnožstve väčšom než 0,5 (a výhodne vmnožstve aspoň 0,7 hmotnostných) podstatná na získanie skiel, ktoré sa ľahko tavia a sú bez ťažkostí a s dobrým výťažkom zvlákňovateľné v obvyklých zariadeniach, používaných napríklad na zvlákňovanie kompozícii E-skiel. To je preto, že pri menších množstvách tak F 2, ako aj B 202 a Li 2 O, nastávajú ťažkosti zvlákňovania pri už veľmi vysokých teplotách,a/alebo neprijateľné zníženie rýchlosti tavenia vsádzky, používané na získanie nití podľa vynálezu, ked sa vsádzka taví za tých podmienok tavenia, ako sú známe pri výrobe vlákien z E-skla. Sklá podľa vynálezu tak možno zvlákňovat s uspokojivým výťažkom za priemyselných prevádzkových podmienok. Okrem toho tieto sklá majú viskozitu 31,6 Pas pri teplote medzi l 200 a 1 380 °C (alebo rovnej l 370 °C) a viskozitu 172,8 Pas pri teplote medzi l 110 a l 290 °C, čo umožňuje ich dopravu kanálmi pece bez značného vynakladania energie, a ich použitie v konvcnčných zariadeniach na zvlákňovanie E-skla. V dôsledku toho, a vzhľadom na zníženú cenu kompozícii podľa vynálezu, sú celkové náklady na výrobu nití podľa vynálezu výhodne znížené proti obvyklým nákladom na výrobu nití z E-skla.Množstvo F 2 respektíve B 202 a Li 2 O tiež výhodne zostávajú menšie než 2 , výhodne menšou než 1,8 a zvlášť výhodne menšia než 1,5 , na zamedzenie chybám zákalu skla, značnýrn problémom pri dymovom spracovaní, a uvedený problémom, spojeným s vysokými obsahmi oxidov alkalických kovov, toto obmedzenie tiež umožňuje získanie žiaducich zvlášť lacných a ľahko spracovateľných skiel podľa vynálezu.Ďalej môže byť V kompozícii podľa vynálezu prítomná jedna alebo viac ďalších zložiek (iných než tie, ktoré boli už uvedené, t.j. iných než Si 2 O, Al 2 O 2, CaO, MgO, Na 2 O,K 20, Li 2 O, B 203, F 2, TiO 2 a Fe 203), spravidla ako nečistoty, pričom súčet množstva týchto ďalších zložiek zostáva menší než l (aby nenastávalo riziko degradácie vlastnosti skiel), a výhodne je menší než 0,5 , pričom množstvo žiadnej z ďalších zložiek spravidla neprevyšuje 0,5 .Nite podľa vynálezu tak možno vyrábať a používat ako nite z E-skla, sú však lacnejšie a majú lepšiu odolnosť proti hydrolytickému pôsobeniu než nite z E-skla.Zvlášt výhodné vytvorenie vynálezu, ponúkajúcc dobrý kompromis medzi cenou kompozície, zvlákňovateľnosťou skiel a vlastnosťami získaných nití, predstavujú nite, ktorých kompozícia je určená uvedenými medzami obsahov,vyjadrených V hmotnostných percentáchS 102 58,5 až 61 (výhodne 59 až 61),A 120, 11 až 14 , CaO 21 až 23 , MgO 2 až 3,5 1., Na 2 O K 2 o Li 2 O 0,5 až 1,8 , TiO 2 o až 1 , P 1220, o až 0,4 , 1320, až 1,8 , F 2 až 1,3 , pričom kompozícia ďalej obsahuje aspoň 0,7 aspoň jednej ztroch zložiek F 2, B 203, Li 2 O a pričom obsahujemenej než 1 (výhodne menej než 0,5 ) ďalšej zložky alebo zložiek.Zvlášť výhodne tieto nite majú napríklad zloženie určené uvedenými medzami obsahov, vyjadrených v hmotnosmých percentáchLi 2 O 0,6 až 1,4 , TiO 2 0 až 0,8 , Fe 2 O 3 0 až 0,4 , B 202 až 1,4 , F 2 až 1,4 , pričom kompozícia ďalej obsahuje aspoň 0,7 aspoň jednej ztroch zložiek F 2, B 202, Li 2 O a pričom obsahuje menej než 1 (výhodne menej než 0,5 ) ďalšej zložky alebo zložiek.Sklené nite podľa vynálezu sa získavajú zo skiel podľa uvedeného zloženia s použitím nasledujúceho procesu vyťahuje sa množstvo prúdov roztaveného skla, ktoré vytekajú zmnožstva otvorov umiestnených vzákladni jednej alebo viac výtokových nádobiek, do tvaru jedného alebo viac zväzkov (alebo vrstiev) nepretržitých vlákien, a potom sa vlákna kombinujú do jednej alebo viac niti, ktoré sa zhromažďujú na pohyblívej podložke. To môže byt rotujúca podložka, keď sa nite zhromažďujú vo forme cievok, alebo posuvne sa pohybujúca podložka, keď sa nite pomocou zariadení na jej ťahaníe tiež sekajú, alebo ked sa nite pomocou zariadení na jej tahanie vrhajú do formy rohože.Získané nite, prípadne po ďalších úpravách, tak môžu byt v rôznych formách, totiž nepretržite nite, sekané nite,šnúry, pásky, rohože, pleteniny, siete, sieťoviny (alebo iné štruktúry, V ktorých sú vlákna tvoriace nit rozdelené a rozptýlené) atď., pričom tieto nite pozostávajú z vlákien, ktorých priemer môže byt približne od 5 do 24 míkrometrov.Roztavené sklo, ktoré sa privádza do výrokovej nádobky, sa spravidla získava z materiálov (alebo výrobkov, alebo zložiek), ktorými môžu byt čisté materiály (pochádzajúce napríklad z chemického priemyslu), ale ktorými sú najčastejšie prírodné materiály, obsahujúce stopové nečistoty,pričom tieto surové materiály (čisté alebo prírodné) sa miešajú vo vhodných množstvách na získanie požadovanej kompozície, a potom sa tavia. Teplota roztaveného skla (a teda jeho viskozita) je obvykle nastavovaná obsluhou tak,aby sa sklo mohlo zvlákňovat bez problémov s jeho devitríñkáciou, a na získanie najlepšej možnej kvality sklených nití. Pred spojením do formy nití sa vlákna spravidla povliekajú apretačnou kompoziciou (spravidla vybranou v závislosti najmä od aplikácie alebo určenia nití), umožňujúcou ich ochranu proti abrázii a uľahčujúcu ich následnú asociáciu s materiálmi, ktoré majú vystužovat.Podľa zvlášť výhodného spôsobu výroby nití podľa vynálezu sú aspoň niektoré zpoužitých surovín na výrobu roztaveného skla odpady (čí zmätky) zo sklených nití,výhodne odpady z výstužných sklených nití, napríklad zo sklených nití, podľa vynálezu a/alebo z nití z E-skla. Vposlednom uvedenom prípade ide napríklad o odpady znití ktoré majú nasledujúce zloženie v percentách hmotnostných Si 02 52 až 57 Al 2 O 3 12 až 16 CaO 16 až 25 MgO 0 až 6 B 203 5 až 13 , oxidy alkalických kovov (v podstate Na 2 O a/alebo K 2 O) 0 až 2 (pričom toto zloženie môže tiež zahmovat ďalšie zložky v množstve nepresahujúcom 1,5 pre každú ďalšiu zlož ku), nite tohto zloženia sú prakticky nite z E-skla. Zvlášť prekvapivo sú odpadové sklené nite, ako nite z E-skla, ktoré predstavujú problém recyklovateľnosti pri výrobe nití z E-skiel, v tomto prípade plne znovupoužiteľné pri výrobe sklených nití podľa vynálezu. Môžu sa bez ťažkostí znovu zavádzať do kúpeľa surovín na výrobu roztaveného skla,pričom množstvom ostatných používaných surovín (všeobecne prírodných a/alebo čistých surovín) sa upravuje na získanie kompozície definovanej podľa vynálezu. Podobne môžu byt použité odpady z nití podľa vynálezu a/alebo odpady iných výstužných sklených nití. Odpady zo sklených nití spravidla pochádzajú zvyradených nití, ktoré neboli navinuté (alebo zhromaždené na posuvne sa pohybujúcej podložke), a získavajú sa pod výtokovými nádobkami na výrobu sklených nití, ale môžu pochádzat zo zlomkov získaných pri dokončovani výrobkov (orezávaní okrajov rohoží, koncov navinutých obalov atdľ), pričom tieto vyradene nite a úlomky z dokončovania výrobkov voliteľne môžu byť upravené (napríklad tepelne) na odstránenie, pokiaľ je potrebné, apretácie, ktorou sú povlečené, a môžu byť zomleté, pokiaľ je potrebné, na veľkost častíc porovnateľnú s inými surovinami používanými na výrobu nití podľa vynálezu.Množstvo odpadových sklených nití prítomných vo vsádzke surovín, ktoré sa taví na získanie roztaveného skla v zložení podľa vynálezu, výhodne predstavuje 0 až 34 hmotnostných vsádzky, zvlášt výhodne je medzi 0 a 25 hmotnostných vsádzky, najmä výhodne tvorí 5 až 20 hmotnostných vsádzky. Spôsob využívajúci odpadové sklené nite je zvlášť ekonomický a umožňuje dosiahnuť,v zhode s vynálezom, tiež najpríaznivejšie výrobné náklady.Kompozity získané znití podľa vynálezu obsahujú aspoň jeden organický materiál a/alebo aspoň jeden anorganický materiál a obsahujú sklene nite, z ktorých aspoň niektoré sú sklené nite podľa vynálezu.Voliteľné môžu sklené nite podľa vynálezu už byt kombinovane (napňklad v priebehu ťahania) s vláknami organického materiálu na získanie kompozítnej nite. Výrazom sklené nite, ktorých kompozícia obsahuju. sa podľa vynálezu rozumejú nite vytvorené zo sklených vlákien,ktorých kompozícia obsahuje, a sklené vlákna sú voliteľne kombinované s organickými vláknami predtým, než sú vlákna kombinovane do nití.Výhody poskytované sklenými niťami podľa vynálezu budú lepšie zrejmé znasledujúcich príkladov, ktoré ilustrujú predložený vynález, bez toho, aby ho však obmedzovali, Príklady uskutočnenia vynálezuPríklad l Vtomto príklade boli sklené nite pozostávajúce zosklených vlákien s priemerom 14 m získané ťahaním roztaveněho skla, pričom sklo má nasledujúce zloženie, vyjadrené v percentách hmotnostnýchToto sklo má viskozitu 31,6 Pa.s pri teplote 1 341 °C a viskozitu 100 Pa.s pri teplote l 255 °C. Má tiež teplotu liquidu l 180 °C. Uvedené viskozity a teploty boli merané s použitím spôsobov odbomíkovi v odbore dobre známych.Toto sklo tiež umožňuje dosiahnutie úspory aspoň 30 nákladov na suroviny a jeho výrobu V porovnaní skonvenčnou kompozíciou E~skla. Okrem toho sa ľahko taví a môže sa zvlákňovat na konvenčných zariadeniach pre zvlákňovanie E-skla.V tomto príklade boli sklene nite pozostávajúce zo sklených vlákien s priemerom 14 m získané ťahaním roztaveného skla, pričom sklo má nasledujúce zloženie, vyjadrené v percentách hmotnostnýchToto sklo má viskozitu 36,1 Pa.s pri teplote 1 351 °C a viskozitu 100 Pa.s pri teplote 1 262 °C. Má tiež teplotu liquidu 1 180 °C.Toto sklo je omnoho lacnejšie než konvenčné E-sklo ľahko sa taví a môže sa zvlákňovat na konvenčných zariadeniach na zvlákňovanie E-skla.V tomto príklade boli sklené nite pozostávajúce zo sklených vlákien s priemerom 14 m získané ťahaním roztaveněho skla, pričom sklo má nasledujúce zloženie, vyjadrené v percentách hmotnostnýchToto sklo má viskozitu 31,6 Pa.s pri teplote l 382 °C. Má tiež teplotu liquidu l 200 °C.Toto sklo je pri danej teplote omnoho viskóznejšie než sklá z predchádzajúcich príkladov, a vyžaduje orrmoho vyššie zvlákňovacie teploty. V skutočnosti je zrejmé, že toto sklo nemôže byt ľahko zvlákňované na konvenčnom zariadení na zvlákňovanie E-skla, a vyžaduje špecifické zariadenie, dovoľujúce vyššie zvlákňovacíe teploty. Okrem toho sa tieto sklá za rovnakých podmienok omnoho ťaäie tavia než sklá podľa predchádzajúcich príkladov.Sklené nite podľa vynálezu sú vhodné pre všetky obvyklé aplikácie konvenčných nití z E-skiel.1. Výstužná sklená niť, ktorej kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentáchSiO 2 58 až 62 ,AI 2 O 3 10 až 16 , CaO viac než 18 ,MgO viac než 1,5 ,CaO MgO menej než 28 ,NaZO K 2 O Li 2 O menej než 2 ,TiO 2 menej než 1,5 ,Fe 2 O 3 menej než 0,5 ,B 203 menej než 2 ,F 2 menej než 2 , pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než l ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5 aspoň jednej z troch zložiek F 2, B 203, Lí 2 O.2. Sklená nit podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že sklo, tvoriace niť, má viskozitu 31,6 Pa.s pri teplote medzi l 200 a 1 380 C a viskozitu 100 Pa.s pri teplote medzi 1 110 a 1 290 °C.3. Sklená níť podľa nároku l alebo 2, V y z n a č u j ú c a s a tý m , že vjej kompozíciije súčet obsahov CaO a MgO väčší než 21 hmotnostných, a obsah CaO,resp. MgO neprevyšuje 26 , resp. 10 .4. Sklená nit podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y značuj úca sa tým, žejej kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentáchSí 02 58,5 až 61 A 120 11 až 14 ,cmo ziažzssa Mg) 2 a 3 § N 320 (20 Li 2 O 0,5 až 1,8 ,TÍO do 1 ,Fe 2 O 3 dO 0,4 ,B 203 až 1,8 , F 2 až 1,8 , pričom kompozícia ďalej obsahuje aspoň 0,7 aspoň jednej z troch zložiek F 2, B 203, Li 2 O a obsahuje menej než l ostatných zložiek.5. Kompozit vyrobený zo sklených nití a z aspoň organického alebo anorganického materiálu, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že obsahuje sklené nite podľa niektorého z nárokov 1 až 4.6. Spôsob výroby sklených nití, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa vyťahuje množstvo prúdov roztaveného skla, ktoré vytekajú z množstva otvorov umiestnených v základni jednej alebo viac výtokových nádobiek, do tvaru jedného alebo viac zväzkov nepretržitých vlákien, a potom sa vlákna kombinujú do jednej alebo viac nití, ktore sa zhromažďujú na pohyblivej podložke, pričom roztavené sklo privádzané do otvorov vo výtokovej nádobke má nasledujúce zloženie, vyjadrené V hmotnostných percentáchSi 02 58 až 62 ,A 120 10 až 16 ,CaO viac než 18 ,MgO viac než 1,5 ,CaO MgO menej než 28 , Na 20 (20 Li 2 O menej než 2 ,TiO 2 menej než 1,5 ,

MPK / Značky

MPK: C03C 1/00, C03C 13/00

Značky: výrobu, niť, sklená, výstužná, nití, sklených, výroby, kompozícia, vyrobený, kompozit, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-284333-vystuzna-sklena-nit-kompozit-vyrobeny-zo-sklenych-niti-sposob-vyroby-sklenych-niti-a-sklena-kompozicia-na-vyrobu-sklenych-niti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výstužná sklená niť, kompozit vyrobený zo sklených nití, spôsob výroby sklených nití a sklená kompozícia na výrobu sklených nití</a>

Podobne patenty