Rozdielový prúdový ochranný vypínač

Číslo patentu: 282459

Dátum: 31.12.2001

Autor: Bachl Hubert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vypínač obsahuje rozdielový merací transformátor (3) prúdu spojený s vyhodnocovacím zapojením (5), ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie (K1) na ovládanie spínacích kontaktov (1, 2). Ďalej obsahuje prepäťové ochranné zapojenie (V1), napríklad vo forme napäťovo závislého odporu. Vyhodnocovacie zariadenie (5) a/alebo prepäťové ochranné zapojenie (V1) je alebo sú spojené prostredníctvom vedenia (8) cez rozdielový merací transformátor (3) prúdu a prostredníctvom vedenia (7) mimo rozdielového meracieho transformátora (3) prúdu pri uzatvorených spínacích kontaktoch (1, 2) s prípojmi (L, N) napätia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rozdielového prúdového ochranného vypínača s rozdielovým meracím transformátorom prúdu a s ním spojeným vyhodnocovacim zapojcním, ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie, ovládajúce zapínacic kontakty, pričom je usporiadané prepäťové ochranné zapojenie, napr. vo forme napäťového závislého odporu.Pri takýchto známych rozdielových prúdových ochranných vypinačoch sa vykonáva napäťové napájanie elektronických zariadení prostrednictvom kontaktu bud pred rozdielovým meracím transfonnátorom prúdu, alebo za rozdielovým meracím transformátorom prúdu. Nedostatok tohto riešenia je spôsobený tým, že samotné elektronické zariadenia, rovnako ako prepäťové ochrany nie sú chránené a pri sieťových prepätiach môže dôjsť k poruche tejto ochrany, prípadne pri poruche v napäťovom napájaní elektronického zariadenia môže dôjsť k jeho výpadku, a ani táto porucha by nebola rozpoznaná zvonku.Úlohou vynálezu je tieto nedostatky odstrániť a navrhnúť rozdielový prúdový ochranný vypínač uvedeného druhu, ktorý by chránil tak zabudovanú prepäťovú ochranu, ako tiež i obvod napájacieho elektronického zariadenia.Uvedenú úlohu spĺňa rozdielový prúdový ochranný vypínač s rozdielovým meraním transformátorom prúdu a s nim spojeným vyhodnocovacím zapojcním, ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie na ovládanie zapínaclch kontaktov, pričom je umiestnené prepäťové ochranné zapojenie, napriklad vo forme napäťovo závislého odporu, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vyhodnocovacie zariadenie a/alebo prepäťové ochranné zapojenie je alebo sú spojené prostredníctvom vedenia cez rozdielový merací transformàtor prúdu a prostredníctvom vedenia mimo rozdielového meracieho transformátora prúdu pri uzatvorených spinacích kontaktoch s prípojmi napätiaOpatrením podľa vynálezu sa dosiahne to, že ak sa vyskytnú statické napätia, príliš vysoké sieťové napätia, alebo pri poruche napäťového zásobovania elektronického zariadenia dôjde k aktivácii vypinacieho zariadenia. Tým sa dostane rozdielový prúdový ochranný vypínač do situácie,odpojiť sa pri určitých poruchách alebo preťaženiach elektronického zariadenia sám od siete. A tým odpadá ďalšie nebezpečenstvo, že nefunkčnosť vypínača zostane za určitých predpokladov nepovšimnutá.Podľa výhodného uskutočnenia je prepäťové ochranné zapojenie zapojené paralelne na vyhodnocovacie zapojenie a vypínacie zariadenie je zapojené v sérii s týmto paralelným zapojením.Význakmi druhého nároku sa dosiahne táto prednosť citlivosť prepäťového zapojenia sa môže nastaviť v širokom rozsahu, pritom to nemá podstatný vplyv na vyhodnocovacie zapojenie, pričom sa môže zobrať do úvahy ovplyvnenie spôsobené dimenzovaním vyhodnocovaeieho zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz bližšie vysvetlený na príklade uskutočnenia rozdielového prúdového ochranného vypína ča, znázomeného schematicky na obr. l až 3 v rômych uskutočneniach.Rozdielový prúdový ochranný vypínač podľa obr. l je spojený pevnými prípojmi 10, 11 svojich oboch spínacích kontaktov l, 2 s prípojmi L, N napätia Tieto splnacie kontakty l, 2 sú zapojené pred rozdielovým meracím transformátorom 3, ktorého sekundárne vinutie 4 je spojené s vyhodnocovacím zapojením 5 a ktorý vyhodnocuje všetok rozdielový sekundámy prúd.Vyhodnocovacie zariadenie 5 je spojené s elektromagnetickým vypinacim zariadením K 1, ktoré ovláda spínacie kontakty l, 2 a pomocný kontakt 6, ktorý oddeľuje elektronické zariadenie od siete nezávisle od sieťovej, prípadne spotrebiteľskej strany rozdielového prúdového ochranného vypínača.Napájanie vyhodnocovaeieho zapojenia 5 napätím sa uskutočňuje elektromagnetickým vypinacim zariadením Kl a prostredníctvom vedenia 7 a 8 a predradeného kontaktu 6,pričom jedno z oboch vedení 7, pripadne 8, v obrázku vedenie 8, je vedené cez rozdielový merací transforrnátor 3 prúdu, prípadne až za ním je odoberané napätie a dmhé vedenie, t. j. vedenie 7, nie je cez transfonnátor vedené, prípadne napätie je odoberanć už pred nim.Ďalej je paralelne k vyhodnocovaciemu zapojeníu 5 zapojené prepäťové ochranné mpojenie V 1, ktoré je tvorené napäťovo závislým odporom.Pritom je napäťovo závislý odpor dimenzovaný tak, že prúd, ktorý ním preteká pri menovitom napätí, prípadne v tolerovanom rozsahu zvýšeného napätia, je menší, než rozdielový prúd, potrebný na vybavenie vypinacieho zariadenia.Pri výskyte prepätia alebo poruchy v napäťovom zásobovaní vyhodnocovaeieho zapojenia 5 tečie zodpovedajúci rozdielový prúd rozdielovým meracim transformátorom 3 prúdu, ktorý sa rozpozná ako chybový prúd, čím pri prekročení určitej dopredu nastaviteľnej hodnoty prostredníctvom vyhodnocovacieho zapojenia 5 dôjde k aktivácii vypinacieho zariadenia Kl.Tým sa tiež preruší napájanie vyhodnocovaeieho obvodu 5, a preto tiež prepäťového ochranného zapojenia V 1, a tým sa zabráni poškodeniu rozdielového prúdového ochranného vypínača a neohrozí sa nasledujúca inštaláciaĎalej je v sérii so skúšobným tlačidlom T umiestnený odpor RT, ktorý je pri uzatvorených spínaclch kontaktoch 1, 2 a tým i pri uzatvorenom pomocnom kontakte 6 umiestnený vo vedení 9, spájajúcom prípoje N a L napätia. V dôsledku stlačenía tohto tlačidla T tečie cez odpor RT a vedenie 9, prebiehajúce mimo rozdielového meracieho transformátora 3 prúdu, rozdielový prúd, ktorého veľkosť stačí na to, aby sa dosiahla aktivácia vypinacieho zariadenia K 9.Uskutočnenie podľa obr. 2 sa odlišuje od uskutočnenia znázomeného na obr. l tým, že napäťovo závislý odpor tvoriaci prepäťové ochranné zapojenie V 1 nie je paralelne zapojený k výmupom 12, 13 vyhodnocovaeieho zapojenia 5,ale je prostredníctvom elektromagnetického vypinacieho zariadenia K 1 spojený s prípojom L napätia a prostredníctvom vedenia 8, vedeným cez rozdielový merací transformátor 3 prúdu, je napojený na druhý pripoj N napätia Vyhodnocovací obvod 5 je napąianý nezávisle vedením 8, prechádzajůcim cez rozdielový merací dansformátor 3 prúdu.Pri uskutočnení podľa obr. 3 sú pomery práve obiátené vzhľadom na obr. 2 v tom, že vedením 8 je napájané iba vyhodnocovacie zapojenie prechádzajúcim rozdielovýmmeracím uansformátorom 3 prúdu, a nie však napäťovo závislý odpor tvoriaci prepäťové ochranné zapojenie V 1.Uskutočnenia podľa obr. 1 až 3 sa teda odlišujú tým, že ak sú spinacie kontakty l, 2 uzatvorené, sú podľa obr. l prostredníctvom vedení 7, 8 spojené s prlpojmi L, N napätia, tak vyhodnocovací obvod 5, ako tiež prepäťové ochranné zapojenie V 1, zatial čo podľa obr. 2 to platí iba pre prepäťové ochranné zapojenie V 1 a podľa obr. 3 iba pre vyhodnocovacíe zapojenie 5.1. Rozdielový prúdový ochranný vypínač s rozdielovým meraclm transformátorom (3) prúdu a s ním spojeným vyhodnocovacím zapojením (5), ktoré riadi elektromagnetické vypínacie zariadenie (Kl) na ovládanie spínacích kontaktov (l, 2), pričom je umiestnené prepäťové ochranné zapojenie (Vl), napríklad vo forme napäťovo závislého odporu, vyznačujúci sa tým, že vyhodnocovacie zariadenie (5) a/alebo prepäťové ochranné zapojenie (V 1) je alebo sú spojené prostredníctvom vedenia (8) cez rozdielový meraci transformátor (3) prúdu a prostredníctvom vedenia (7) mimo rozdielového meracieho transfomiátora (3) prúdu pri uzatvorených spínacích kontaktoch2. Rozdielový prúdový ochranný vypínač podľa nároku l, vyznačujúci sa tým, že prepäťové ochranné zapojenie (V 1) je zapojené paralelne k vyhodnocovaciemu zapojeniu (5) a vypinacie zariadenie (K 1) je zapojené v sérii s týmto paralelným zapojením.

MPK / Značky

MPK: H02H 1/06, H02H 3/33

Značky: prúdový, rozdielový, vypinač, ochranný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-282459-rozdielovy-prudovy-ochranny-vypinac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozdielový prúdový ochranný vypínač</a>

Podobne patenty