Číslo patentu: 282454

Dátum: 31.12.2001

Autori: Heinzelmann Werner, Haage Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozperná príchytka má uzavretú driekovú časť vytvorenú ako driekové puzdro (2), s kanálom na skrutku a s rozperným driekom (3) rozdeleným v pozdĺžnom smere, pričom jedna drieková polovica je spojená s driekovým puzdrom jednodielne a obe driekové polovice (4, 5) majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar z radu prestriedane uložených výbežkov (14, 15) a medzier a zapadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpernom úseku (11), pričom výbežky (14, 15) sú proti sebe navzájom posunuté a vymedzujú priechody (17, 18) uložené excentricky vzhľadom na strednú os (16) rozpernej príchytky, pričom tieto priechody sa vzájomne presahujú a ich vzájomne sa presahujúca časť vytvára zúžený kanál na skrutku. Rozperný úsek (11) sa zužuje kónicky k špičke (6) príchytky a hrebeňovito zaklopená drieková polovica (5) je s druhou driekovou polovicou (4) pevne spojená na špičke (6) príchytky vstrekovou spojkou (7) a v spojovacom úseku (19) cez zvarový spoj (22) prostredníctvom driekového puzdra (2) tvoriaceho celok s druhou driekovou polovicou (4).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rozpemej príchytky s uzavretou driekovou časťou vytvorenou ako driekovć puzdro, s kanálom na skrutku a s rozpemým driekom rozdeleným v pozdĺžnom smere, pričom jedna drieková polovica je spojená s driekovým puzdrom jednodielne a obe driekové polovice majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar z radu prestriedane uložených výbežkov a medzier a zapadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpemom úseku, pričom výbežky sú proti sebe navzájom posunuté a vymedzujú priechody uložené excentricky vzhľadom na strednú os rozpemej príchytky, pričom tieto priechody sa vzájonme presahujú a ich vújomne sa presahujúca časť vytvára zúžený kanál na skrutku.Z nemeckého patentovćho spisu DE-Al 40 26 944 je známa rozpemá príchytka, ktorá má v pozdĺžnom smere dvojdielny rozpemý driek. Na oboch driekových častiach odstávajú smerom dovnútra so vzájomným presahom rozpemé prvky, takže tvoria uzavretý rozpemý driek s valcovitou plášťovou plochou. Kotúčovité rozpemć prvky sú vybavené axiálne uloženými priechodmi, ktoré sa pri zaskrutkovávaní súosovo vyrovnávajú, v dôsledku čoho sa rozperné prvky posúvajú do strán. Tento proces môže byť označený ako rozpemý proces, lebo sa tým plášťová plocha rozpemého úseku rozširuje a rozpiera. Takáto rozpemá príchytka je navrhnutá na univerzálne použitie s tým, že sa ňou dosiahnu nielen v plných stavebných hmotách, ale aj v dutých stavebných hmotách vysoké prídižné hodnoty. Rozpemé prvky uložené po väčšej dĺžke rozpemej príchytky vyvolávajú rovnomemé rozpieraníe po celej rozpemej oblasti. Pri použití v dutej stavebnej hmote zasahujú presahujúce kotúčovité rozperné prvky do dutín, takže sa vytvára vzájomné tvarové zapadnutie a tesná dosadnutie v muríve v oblasti každej steny, ktorá ohraničuje dutinu.Pri použití plných stavebných hmôt a čiastočne aj pri použití dutých stavebných hmôt môže dôjsť k tomu, že rozpemá príchytka pri zarážaní už po pomeme malej hĺbke vniknutia sa vo vyvŕtanej diere nepatme upne, takže na homom konci rozpemého úseku mimo vyvŕtanej diery sa môže odlomiť. Pri najnepriaznivejších podmienkach sa taktiež môže rozpemá príchytka, najprv úplne zasunutá do vyvŕtanej diery, pri zaskrutkovávaní upevňovacej skrutky súčasne otáčať, čím je zakrúcanie skrutky a rozpieranie príchytky výrazne sťažené.V uvedenom známom riešení sa okrem toho ukázalo, že pri priebežne valcovom tvare príchytky na jednej strane a chýbajúcom pevnom spojení medzi oboma díelmi bola príchytka podľa DE 40 26 044 natoľko labilná, že jej vsunutie do vyvŕtanej diery bolo temer nemožné. Predovšetkým dochádzalo pri zasúvaní príchytky do vyvŕtanej diery k takému vysúvaniu časti príchytky do strany, že nebolo možné úphie príchytku zasunúť do diery.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť pokiaľ možno univerzálne použiteľnú rozpemú príchytku, ktorá sa pri zarážaní pokiaľ možno nezlomí a ktorá sa dá zasúvaf bez prekážok do vyvŕtanej diery, v ktorej sa má rozpínať a upevňovať.Uvedený ciel je dosialmutý rozpemou príchytkou v úvode opísaného typu, ktorej podstatou je, že rozpemý úsek sazužuje kónicky k špičke príchytky a hrebeňovito zaklopená drieková polovica je sdruhou driekovou polovioou pevne spojená na špičke príchytky vstrekovou spojkou a v spojovacom úseku cez zvarový spoj prostredníctvom driekovćho puzdra tvoriaceho celok s druhou driekovou polovícou.Kónickým zúžením rozpemého úseku k hrotu príchytky je vsúvanie rozpemej príchytky do vyvŕtanej diery podstatne uľahčené. Priemer drieku v kónickom úseku, ktorý je len nepatme zmenšený, však nemá na prídràić hodnoty prakticky žiaden vplyv, lebo rozpemé prvky sú pri vníkaní upevňovacej skrutky posúvanć doboka po pomeme veľkej dráhe, ktorá môže zodpovedať mnohonásobku zmeny priemeru v kónickom úseku. Kónickým zúžením rozpemého úseku sa dá rozpemá príchytka vsadiť pri menšom odpore až do väčšej záberovej hĺbky vo vyvŕtanej diere. Tým sa rozpcmá príchytka stabilizuje vo vyvŕtanej diere po väčšej dĺžke, v dôsledku čoho má menší sklon k odlamovaniu. Okrem toho sú polovice drieku, tvoriace rozpemú prichytku, pevne spojené s driekovým puzdrom vedúcim k otvoru príchytky, takže práve v tomto ltritickom prechodovom úseku medzi dríekovým puzdrom a rozpemým úsekom sa dosahuje zlepšená tuhosť rozpemej príchytky. Spojením pomocou vstrekovej spojky je vhodným spôsobom skombinovaný zámer pevného spojenia s technologicky priaznivým pochodom a dokonca zlepšenie, pretože príchytka je vyrobená z jedného dielu.Rozpemá príchytka je výhodne vyrobená ako plastový diel v jedinom vstrekovacom pochode, pričom obe driekové polovice sú vstrekovou blankou navzájom spojené v oblasti hrotu príchytky. Po vstrekovacom pochode musí byť len jedna dríeková polovica sklopená na druhú driekovú polovicu, kde sa na spojovacom úseku zvarí s druhou driekovou polovícou. Zvarový spoj je účelným technologickým kompromisom, ktorým sa dosialme požadovaný účinok odstraňujúci nedostatky uvedeného známeho riešenia, brániace jeho praktickej použiteľnosti. Takto vytvorená rozpemá príchytka sa dá cenovo nenákladne vyrábať a má pritom požadovanú stabilitu pri zarážaní do vyvŕtanej diery.Ako prvky zaisťujúce proti otáčaniu môže byť na driekovom puzdre a na oboch driekových poloviciach, vymedzujúcich rozpemý úsek, vytvorené aspoň jedno pozdĺüte rebro, odstávajúce smerom von ako prvok zaisťujúci v otáčaní. Pozdĺžne rebrá môžu byť v ich pozdĺžne polohe a v ich uhlovej polohe uložené so vzájomným posunutím. Tým môže byť uľahčované vsadzovanie rozpemej príchytky do vyvŕtanej diery.V driekovom puzdre môže vystupovať smerom do kanála (priechodu) na skrutku axiálne obmedzovacia zarážka na vloženú upevňovaciu skrutku. Axiálne obmedzovacía zarážka môže byť tvorená ako prstencový nákružok, zasahujúci aspoň čiastočne do závitovej drážky závitu upevňovacej skrutky. Podľa iného uskutočnenia je axiálne obmedzovacia zarážka tvorená rebrovitým výstupkom v tvare jednej závitovej otočky, zodpovedajúcej závitu upevňovacej skrutky.Rozpeníá príchytka s axiálne obmedzovacou drážkou, s vopred osadenou skrutkou, sa dá teraz zatĺkať do vyvŕtanej diery cez upevňovaciu skrutku, pričom k prenosu sily na rozpemú objímku dochádza cez axiálne obmedzovaciu zarážku. Upevňovacia skmtka je pritom výhodne do rozpemej prichytky vsadená natoľko, že svojou špičkou micme vybieha do rozpemého úseku, ktorý však nerozpiera. Táto poloha skrutky tak podopiera rozpemú príchytku na mčiatku rozpemého úseku, takže tu sa už netreba obávať zlomeniaPodľa ďalšieho maku vynálezu je na špičke príchytky vytvorený predný rozpemý úsek, ktorého smer rozpierania je orientovaný s posunutím o 90 ° proti smeru rozpieraniarozpemého úseku vymedzovaného rozdelením na driekové polovice.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príklade vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l bočný pohľad, čiastočne v reze, na rozpemú prichytku s vopred osadenou upevňovacou skrutkou, obr. 2 rez rovinou A-B a rez rovinou C-D z obr. 1, aobr. 3 pohľad A na oblasť spojenia medzi prvou a druhou driekovou polovicou.Rozpemá príchytka l znázomená na obr. l pozostáva z driekového puzdra 2 a rozpemého dríeku 3 s týmto puzdrom spojeným, ktorý je pozdĺžne delený a pozostáva z pravej dríekovej polovice 4 a z ľavej driekovej polovice 5. Na špičke 6 príchytky sú obidve driekové polovice 4, 5 spojené ohybnou vstrekovou spojkou 7 (blankou). Do otvoru 8 príchytky je zaskrutkovaná upevňovacía skrutka 9 tak ďaleko, že svojou špičkou 10 nepatme presahuje rozpemý úsek 11. Dovnútra z driekového puzdra 2 vystupuje axiálne obmedzovacia zarážka 12 vytvorená ako rebrovitý výstupok, zasahujúci do drážky závitu 13 upevňovacej skrutky 9.Obe driekové polovice 4, 5 majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar zradu prcstriedane uložených výbežkov 14,15 a medzier a zupadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpemom úseku ll. Výbežky 14, 15 sú proti sebe navzájom posunutá a vymedzujú priechody 17, 18 uložené excentricky vzhľadom na strednú os 16 rozpemej príchytky. Tieto priechody 17, 18 sa vzájomne presahujú a ich vzájomne sa presahujúce. časť vytvára zúžený kanál na upevňovaeiu skrutku 9 (obr. 2).Ak je upevňovaeia skratka 9 zaskrutkovaná celým rozpemým úsekom ll smerom k špičke 6 príchytky, vyrovnávajú sa pritom excentricky usporiadané priechody 17, 18 súosovo, v dôsledku čoho sa rozpemé prvky 14, 15 posúvajú v podstate kolmo na obrazovú rovinu z obr. 1.Axiálne obmedzovaeía zarážka 12 umožňuje zaskrutkovanie upevňovacej skrutky 9 vzájomným zábcrom s jej závitom 13. Proti axiálnemu zarážaniu skrutky však pôsobí odpor, takže je možné zavádzanie príchytky do vyvítanej diery s čiastočne zaskrutkovanou upevňovacou skrutkou 9,ako je vyznačené na obr. l. Cez obmedzovaciu zarážku 12 sa poklep vyvíjaný axiálne na upevňovaciu skrutku 9 prenáša na príchytku, ktorá sa tak axiálne zasúva do vyvŕtanej diery bez toho, aby došlo k ďalšiemu zasúvaniu upevňovacej skrutky a predčasnému rozoprctiu príchytky. Až po zavedení príchytky do diery sa skrutku doskrutkuje, čím dôjde k rozopretiu rozpemého úseku 11.Ľavá drieková polovica 4 je s driekovým puzdrom 2 spojená v jednom kuse, zatial čo pravá drieková polovica 5, pripojená k prvej dríekovcj polovici na špičke 6 vstrekovou spojkou 7, je v spojovacom úseku 19 podľa obr. 3 pevne spojená s driekovým puzdrom 2 cez zvarový spoj 22.Na rozpemej príchytke sú podľa obr. 1 okrem toho so vzájomným posunutím ešte uložené pozdĺžne rebrá 23 až 25,pričom pozdĺžne rebro 24 prídavne vystužuje prechodový úsek 26 medzi driekovým puzdrom 2 a driekovou časťou 3.V oblasti špičky 6 príchytky môže byť vytvorený prídavný rozpierací úsek 27 štrbinou 28, ktoreho smer rozpierania je orientovaný v uhle 90 ° k smeru rozpierania rozpie racieho úseku 11. Podstatné je, aby sa rozpemý úsek 11 nepatrne kónicky zužoval smerom k špičke 6 príchytky, pričom predný rozpemý úsek 27 potom môže opäť obsahovať valcovitú plášťovú plochu.1. Rozpemá príchytka s uzavretou driekovou časťou vytvorenou ako driekové puzdro (2), s kanálem pnare skrutku a s rozpemým driekom (3) rozdeleným v pozdĺžnom smere, pričom jedna drieková polovica je spojená s driekovým puzdrom jednodíelne a obe driekové polovice majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar z radu prestríedane uložených výbežkov (14, 15) a medzier a zapadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpemom úseku (ll), pričom výbežky (14,15) sú proti sebe navzájom posunutá a vymedzujú priechody (l 7, 18) uložené excentricky vzhľadom na strednú os(16) rozpemej príchytky, pričom tieto priechody sa vzájomne presahujú a ich vzájomne sa presahujúca časť vytvárazúžený kanál na skrutku, vyznačujúca sa t ý m , že rozpemý úsek (l l) sa zužuje kónicky k špičke(6) príchytky a hrebeňovito zaklopená drieková polovica(5) je s druhou driekovou polovicou (4) pevne spojená na špičke (6) príchytky vstrekovou spojkou (7) a v spojovacom úseku (19) cez zvarový spoj (22) prostredníctvom driekového puzdra (2) tvoriaceho celok s druhou driekovou polovicou (4).2. Rozpemá príchytka podľa nároku 1, v y z n a čuj úca sa tým, ženadriekovompuzdre (2)a na oboch driekových poloviciach (4, 5), vymedzujúcich rozpemý úsek (ll), odstáva vždy aspoň jedno pozdĺžne rebro (23, 24, 25) smerom von ako prvok istiaci v otáčaní.3. Rozpemá prlehytka podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c a s a tý m, že pozdĺžne rebrá(23, 24,25) sú v ich pozdĺžnej polohe a v ich uhlovej polohe uložené so vzájomným posunutím, 4. Rozpemá príchytka podľa nároku 1 alebo 2, v y značujúca sa tým, že najmenej jedno pozdĺžne rebro (24) leží na prechodovom úseku (26) medzi driekovým puzdrom (2) a jednou driekovou polovicou (4).5. Rozpemá príchytka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznnčujúcn sa tým, ževdriekovom puzdre (2) vystupuje smerom do kanála na skrutku axiálne obmedzovacia zarážka (12) na upevňovaciu skrutku (9).6. Rozpemá príchytka podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že axiálne obmedzovacia zarážka (12) je tvorená ako prstencový nákružok zasahujúci aspoň čiastočne do závítovej drážky závitu (13) upevňovacej skrutky (9).7. Rozperná príchytka podľa nároku 5, v y z n a čuj ú e a s a tý m , že axiálne obmedzovacia zarážka (12) je tvorená rebrovitým výstupkom v tvare jednej závitovej otočky zodpovedajúcej závitu (13) upevňovacej skrutky (9).8. Rozpemá príchytka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tým, ženašpičke(6) príchytky je vytvorený predný rozpemý úsek (27), ktorého smer rozpierimia je orientovaný s posunutím o 90 ° proti smeru rozpíerania rozpemého úseku (1 l) vymedzovanćho rozdelením na driekovć polovice (4, 5).

MPK / Značky

MPK: F16B 13/08

Značky: príchytka, rozpěrná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-282454-rozperna-prichytka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozperná príchytka</a>

Podobne patenty