Spôsob prípravy zosieťovaného biokompatibilného polysacharidového gélového prostriedku

Číslo patentu: 282431

Dátum: 31.12.2001

Autor: Agerup Bengt

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný spôsob prípravy zosieťovaného biokompatibilného polysacharidového gélového prostriedku, ktorý zahŕňa vytvorenie vodného roztoku vo vode rozpustného, zosieťovateľného polysacharidu, zosieťovanie polysacharidu, iniciáciu zosieťovania v prítomnosti polyfunkčného zosieťovacieho činidla, sterické zabránenie ukončenia zosieťovacej reakcie pred výskytom gélovatenia, získanie aktivovaného polysacharidu, a opätovné zavedenie stericky odbránených podmienok pre aktivovaný polysacharid tak na pokračovanie tejto zosieťovacej reakcie až k vysokoelastickému gélu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti biokompatibilných polysacharidových gélových prostriedkov a najmä nových spôsobov na zosieťovanie týchto prostriedkov a takto získaných nových gélových štruktúr. Nové štruktúry umožňujú zdokonalenie vlastností dosiaľ známych gélov a dovoľujú nové využitie týchto prostriedkov samotných a využitie tých,ktoré obsahujú alctívnu zložku.Gély viažuce vodu majú široké použitie v oblasti medicíny. Pri použití biokompatibilných polymérov sa všeobecne nízky stupeň zosieťovania využíva na udržanie biokompatibility. Pre vlastný efekt využitia aktívnej zložky sa často žiada väčšia hustota gélu, v takých prípadoch sa však biokompatibilita často stráca Ďalšou eennou vlastnosťou gélov viažucich vodu alebo hydrogćlov je, že peptídy a väčšie biologicky aktívne látky môžu byť uzavreté vnútri a tak vytvoria trvalé priepustný (uvoľňujúcí) prostriedok. Praktické problémy spočívajú v dosiahnutí dostatočného času zadržania aktívnej látky, potom čo je aktívna látka prepúšťaná rovnakou rýchlosťou, ako je rozpustená alebo uzatváraná do prostriedku. Ak sa taký gél pri pokuse zhusťoval k predlženiu času zadržania, mohol by bobtnať v zvieracích tkanivách, ktoré sú voľne prístupné vode.Jedným zo široko používaných biokompatibilných gélov na medicínske použitie je kyselina hyalurová. Hoci je prítomná v totožnom prostriedku v každom živom organizme, dáva minimum reakcií možnosti na pokročilé medicínske použitie. V dôsledku toho bola subjektom mnohých modiñkačných pokusov. Bola zosieťovaná činídlami ako aldehydy, epoxidy, polyaziridylovými zlúčeninami a divinylsulfony (Laurent a spol., Acta Chem. Scand 18, 1964, č. l, s. 274, EP 0 161 88781, EP 0 265 l 16 A 4, a US 4, 716, 154).Vo W 0 87/07898 bola objavené reakcia polysacharidov s polyfunkčnými epoxidmi, odstránenie prebytku epoxidu a záverečná sušiaca operácia vedie k filmu, prášku alebo k podobnému suchému produktu. Nie je v ňom však žiadny návrh na zriedenie a na následná rekoncentráciu vedúcu k žiadanej hustote alebo konzistencii, ktorá je potom čiastočne stála.V US 5, l 28,3265 je opísané množstvo modifikovaných hyalúrových kyselín a ich využitie ako depotných farmák. Opísaná metóda nabitia gćlových prípravkov je založená na difúzii aktívnej látky do gélu a jej následným uvoľňovaním z tohto gélu s rovnakou difúznou konštantou. Predkladaný vynález zahŕňa rozpustenie aktívnej látky, následné zahustenie alebo skoncentrovanie gélovćho prostriedku až do času, keď neprebieha žiadna alebo veľmi malá difúzia.V US 5,399,351 sú opísanć zmesi gélov a polymčrne roztoky, tieto roztoky sa používajú na zlepšenie teologických vlastností gélu. Ale tiež v tomto prípade sa objavili spätne zhustene gély, ako možno usúdiť, napr. od 6. rad. 53 - 58.Podľa predkladanćho vynálezu sa neočakávane objavilo, že polysacharidovć gélové prostriedky majůce novú štruktúru a tým nové vyčníevzijúce vlastnosti, môžu sa získať použitím nových techník na ich zosieťovanie. Novátechnika zosieťovania dovoľuje mnohostrarmé riadenie štruktúry a vlastnosti vyrábaných polysaeharidových gélových prostriedkov, čo umožňuje pripraviť konečný prostriedok na objednávku na zarnýšlaný účel.Podrobnejšie, jeden predmet predkladaného vynálezu je poskytnutie postupu na prípravu zosieťovaného polysacharidového gćlového prostriedku, kde môže byť biokompatibilita zachovaná i cez vysoký stupeň zosieťovania alebo polymerizácie.Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie polysacharidového gélovćho prostriedku s viskoelastickými vlastnosťami i cez podstatný stupeň zosieťovania.Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie polysacharidového gelového prostriedku, ktorý je viac alebo menej nevratne zhustený alebo koncentrovaný,to značí, ktorý nabobtná čiastočne alebo len do limitovaného stupňa pri styku s vodou.Ďalším predmetom predkladanćho vynálezu je poskytnutie polysacharidovćho gélového prostriedku uzatvárajúceho biologicky aktívnu látku na použitie tohto trvalé priepusmćho alebo depotného prostriedku.Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie polysacharidového gélovćho prostriedku obsahujúceho rôzne biologicky aktívne látky na použitie medicínskych alebo profylaktických prostriedkov na rôzne účely.Ďalším predmetom predkladanćho vynálezu je poskytnutie použitia uvedeného prostriedku na výrobu medicínskych alebo profylaktických prostriedkov a na ich podávanie cicavcom, predovšetkým ľuďom.Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie čiastočne zosieťovaného aktivovanćho polysacharidového prostriedku získanćho ako interrnediát v postupe podľa vynálezu uvedeného, tento intermediát sa môže zosieťovať in situ a v akejkoľvek žiadanej pozícii.Tieto a ďalšie predmety vynálezu budú zrejmé v tomto predkladanom detailnejšom opise. Podľa jedného aspektu predkladanćho vynálezu sa takto získal postup pre prípravu zosieťovanćho biokompatibilnćho gélového prostriedku,ktorý zahŕňa nasledovný postup- tvorbu vodného roztoku vo vode rozpustných zosieťovateľných polysacharidov,- niciáciu sieťovania polysacharidu v prítomnosti polyfunkčného sieťovacieho činidla,- sterické zabránenie ukončenia sieťovaccj reakcie pred výskytom gćlovatenia, čím sa získa aktivovaný polysacharid,a znovuzavedenie stericky odbráncných podmienok pre aktivovaný sacharid tak, aby pokračovalo jeho zosieťovanie až k viskoelastickému gélu.Nový postup podľa predkladaného vynálezu ďalej dovoľuje zosieťovanie vo vode rozpustných zosieťovateľných polysacharidov aspoň v dvoch krokoch alebo stupňoch, kde zosíeťovacia reakcia je prerušená pred začatím gélovatenia,prerušenie sa dosahuje sterickým bránením zosieťovacej reakcie. Zosieťovacia reakcia potom pokračuje v dmhom kroku znovuzavedením stericky odbránených podmienok.Takto sa po prvé neočakávane objavilo, že aktivovaný polysacharid sa získa sterickou prekážkou zosieťovanie alebo polymerizácie, ktorá môže preto pokračovať len znovuzavedením stericky odbránených podmienok. Po druhé sa tiež neočakávane objavilo, že takto získaný polysacharidový gélový prostriedok netvoriaci kompaktnú hustú štruktúru, je prevedením odpovedajúcej zosieťovacej reakcie v jednom jednoduchom kroku vedúcom k plne zosieťovanćmu gélu dost viskoelastický gél. Okrem toho, ako bolo uvedené, získaná nová gélová štruktúra predstavuje podľa predkladanćho vynálezu čiastočne nevratnú gélovú štruktúru, ktorá nabobmá do znateľného stupňa pri kontakte s vo SK 282431 B 6dou alebo s ďalším vodným médiom. To všeobecne znamena, že nabobtnanie je menšie ako O objemových percent objemu, ktorý sa získal nárokovaným postupom.Hoci vynález nie je spojený s akoukoľvek teóriou, je možné, že získaná nová gćlová štruktúra je podľa predkladaného vynálezu skôr kombináciou zosieťovania medzi existujúcimi polymćmymi reťazcami než predĺžením existujúcich reťazcov tým skôr, že veľmi hustá sieť poskytuje veľmi rigidnú štruktúru. Môže to znamenať, že taký mechanizmus je skutočnosťou, pretože viskoelastický gél je získateľný týmto vynálezom.Tu používaný termín sterícké bránenie zosieťovacej reakcie by mohol byť interpretovaný v širokom zmysle, t. j. nemusí to byť nevyhnutne úplná zábrana, ale v mnohých prípadoch skôr čiastočná prekážka uvedenej reakcie. Dôležité je, že rýchlosť zosieťovania je čiastočne redukovaná,čo dáva možnosť priebehu záverečnej zosieťovacej reakcii na požadovanom reakčnom mieste.Podobne termin znovuzavedením stericky odbránených podmienok by mohol byť široko interpretovaný, čo všeobecne znamená, že stericky odbránené podmienky sa nemusia úplne zhodovať so sterickými podmienkami použitými pri počiatočnej zosieťovacej reakcii. Teda všeobecne je dôležité, že stericky odbránené podmienky dávajú mohrosti prebiehať rýehlejším reakciárn, ako pri stericky obránených podmienkach.Sterická zábrana zosieťovacej reakcie sa môže získať rôznymi spôsobmi, ale výhodné uskutočnenie vynálezu z tohto hľadiska je reprezentované prípadom, kde sterická zábrana obsahuje nariadenie vodného média, v ktorom je zosíeťovacia reakcia uskutočňovaná na dosialmutie nižšej koncentrácie polysacharidu v médiu.Znovuzavedenie stericky odbránených podmienok je možné tiež rôznymi spôsobmi, ale výhodným uskutočnením vynálezu z tohto hľadiska je reprezentovanć prípadom,ktorý obsahuje odparenie vodného média, v ktorom sa zosieťovacia reakcia uskutočňuje na dosiahnutie vyššej koncentrácie polysacharidu v médiu. Ďalšie výhodné uskutočnenie z tohto hľadiska reprezentuje prípad obsahujúci dialýzu vodného média, v ktorom sa zosieťovacia reakcia uskutočňuje.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sterická zábrana zosieťovacej reakcie sa dosialme pred spotrebovaním sieťovacieho činidla To všeobecne znamená, že znovuzavedenie stericky odbránených podmienok sa iniciuje v prítomnosti nespotrebovaného činidla.Sterická zábrana zosieťovacej reakcie môže byť naštartovaná alebo vytvorená v rozsahu 50 - 90 celkového času gélovatenia použitého v procese podľa vynálezu, pričom sa ohľad berie tiež na vhodnú elasticitu a konzistenciu na ďalšie použitie prostliedku. Tvorčia myšlienka by mohla byť aplikovaná na akýkoľvek biokompatibilný polysacharid, ktorý je zosieťovateľný a rozpustný vo vodnom médiu. T 0 znamená, že termin vo vode rozpustný by mohol byť interpretovaný v širokom zmysle, voda nie je nevyhnutne nutná. Vodný roztok znamená akýkoľvek roztok, v ktorom je voda hlavným komponentom. Preferovanou podskupinou polysacharidov v spojení s vynálezom sú glukosamínglukany, z ktorých hyalúrová kyselina je obzvlášť zaujímavým príkladom.Sieťovacie činidlá používané v spojení s vynálezom sú akékoľvek skôr známe sieťovacie činidlá užitočné v spojení s polysacharídmi, vzhľadom na zaistenie splnenia nevyhnutných predpokladov biokompatibility. Výhodne sú akékoľvek sieťovacie činidlá vybrané zo skupiny zloženej z aldehydov, epoxidov, polyaiziridylových zlúčenín, glycidy ćterov a divinylsulfónov. Z týchto glycidyl éterov repre zentujú zvlášť preferovanú skupinu, z ktorej 1,4-butandiol diglycidyl éter môže byť povýšený na preferovaný príklad. V tomto spojení by to mohlo znamenať, že polyfunkčný znamená difunkčný.Počiatočná sieťovacia reakcia môže prebiehať, v prítomnosti polyfunkčného sieťovacieho činidla pri rôznych hodnotách pH, najmä ak závisí od začatia éterovej alebo esterovej reakcie. Je výhodné, že sieťovacia reakcia je začatá v alkalickom pH zvlášť, nad pH 9, napr. v rozpätí pH 9- 12, kde vznikajú étery. Pre vznik esterov sieťovacia reakcia prebieha v kyslom pH, najmä pri pH 2 - 6.Jeden zaujímavý aspekt vynálezu je reprezentovaný prípadom, kde je pripravený zosieťovací gélový prostriedok použitý samotný, vynález umožňuje výrobu viskoelastického prostriedku. Taký viskoelastický prostriedok je napríklad užitočný v očnej chimrgíi ako synoviálna náhrada,ako očné kvapky, atď. a ako bolo uvedené, predkladaný vynález umožňuje prípraw viskoelastických vlastností na objednávku práve na také použitie. Použitím sterickej technológie podľa predloženého vynálezu je možné získať,predlžeuie reťazca, rozvetvenie reťazca, zosieťovanie atď. a ,väčšie riadenie procesu než v predchádzajúcich technikách s viac alebo menej náhodnými reakčnými miestami napojenia. Vďaka tomuto faktu, že získané gély si v súlade s vynálezom neponechávajú svoj pôvodný objem v prítomnosti vodného média, nové produkty uespôsobujú žiadne interferujúce a negatívne objemové efekty v týchto alebo ďalších medicínskych použitiach.V súlade s predkladaným vynálezom je tiež možné uzavrieť do polysacharidového gélového prostriedku akúkoľvek biologicky aktívnu látku, pre ktorú je polysacharidový gélový nosič žiadaný alebo prijateľný. V tomto kontexte používané zriedenia-koncenuačna technika v nárokovanom postupe umožňuje uzavretie biologicky aktívnej látky pred podstúpením sacharidu stericky odbráneným podmienkam. Teda, akokoľvek stericky odbránené podmienky znamenajú všeobecne koncentračné operácie, také operácie znamenajú, že biologicky aktívna látka bude v prítomnosti fáza, ktorá je kompaktnejšia než táto látka, bude uzavretá do nosiča. Dalej biologicky aktívna látka môže byť zadržaná omnoho dlhšie V porovnaní s predchádzajúcimi gélovými zosieťovacími reakciarni. Týmto je možné získať lepší trvalé priepustný profil pre aktívnu látku.V spojení s inkorporáciou biologicky aktívnej látky do prostriedku a prispôsobenie podmienok fyziologickému pH a iontovým podmienkam je výhodne vytvorený na držanie preparátu pripraveného na medicínske použitie. Také fyziologické nastavenie je tiež preferované, pokiaľ ide o reakčné podmienky pri druhom stupni postupu, bolo objavené, že práve za takýchto podmienok prebieha reakcia veľmi dobre.vynález by nemal byť limitovaný v žiadnom ako pre biologickú látku tak v porovnaní použitia látky v prednostných prípadoch. Ďalej podmienky liečby môžu byť rozhodujúce na vybranie špecifickej látky.Akýmkoľvek spôsobom zaujímavé látky V spojení s vynálezom môžu byť vybrané zo skupiny horrnónov, cytokináz, vakcín, buniek, tkanivových rastových látok. Unikátna kombinácia vlastností nového gélového prostriedku podľa predkladaného vynálezu je extrémne výhodná v spojení s týmito látkami, t. j. najmä vďaka vynikajúcim depotným a trvalé priepustným vlastnostiam a nabobtnajúcim vlastnostiam.Jedna zaujímavá skupina z biologicky aktívnych látok sú tkanivovć rastové látky, pre ktoré je polysacharidový gél vhodným nosičom. Ďalšie detaily ohľadom týchto produktov sa môžu nájsť vo W 0 94/21199. Podrobnejšie, prefero SK 282431 B 6vane tkanivovć rastovć látky obsahujú polymér vybraný z kolagénu, škrobu, dextranomeru, polyaktidov a ich kopolymćrov a poly-hydroxybutyratu ajeho kopolymćrov.V spojení s hormónmi sú erytropeitin a calcitonin zvlášť preferovanć.Spôsob podla priloženého vynálezu tiež umožňuje inkorporáciu biologicky aktívnych látok chemickou reakciou s polysacharidovou gélovou štruktúrou, alebo so sieťovacim činidlom za predpokladu, že aktívna látka obsahuje s týmito reaktíwiu skupinu. Unikátne vlastností alebo kombinácie vlastností sa tak môžu získať v takom prípade,napr. rýchlosť uvoľňovania aktívnej látky bude riadená degradáeiou alebo rozkladom polymémej siete, skôr než rozpúšťacou a migračnou rýchlosťou pre látku vo vzťahu s gélovou sieťou.Modifikácie. práve opísanej techniky v súlade s vynálezom znamená, že funkčné skupiny aktívnej látky môžu najskôr reagovať so sieťovacím čínidlom pre polysacharid. Sieťovacie činidlo je použité rovnaké, ako sa používa pre zosieťovanie polysacharidu.0 d toho času, čo postup z predkladaneho vynálezu poskytuje polysacharidové gélové prostriedky alebo štruktúry, ďalší aspekt vynàlezu je reprentovaný pripravenýan neobvyklým polysacharidovým gćlovým prostriedkom. Po tejto stránke pole chránenia zahŕňa nielen polysacharidový gélový prostriedok pripravený kedykoľvek podľa uvedeného postupu, ale tiež akýkoľvek polysachridový gćlový prostriedok, ktorý možno získať podobnou technikou.Vynález bude teraz ilustrovaný nasledovnými príkladmi, ktoré ho však žiadnym spôsobom neobmedzujú.Polysaeharid vo forme l 0 g hyalúrovej kyseliny pripravenej k fermentácii Streptokokom bol rozpustený v 100 ml l NaOH pH 9. Sieťovacíe činidlo vo forme lA-butandiol diglycidyl étew bolo pridané s koncentráciou 0,2 . Roztok bol inkubovaný 4 hodiny pri 40 °C.Experiment sa uskutočnil ako v la) pri kyslom pH medzi 2 - 6 pridaním l kyseliny octovej do roztoku ako náhrady pozri la).Inkubáty podľa la) a lb) boli nariedenć na objem, ktorý je dvojnásobkom žiadanćho objemu alebo 0,5 - l a boli zneutralizované. Gél sa rotačná odparil do viskoelastického gélu.Príklad 3 Príprava gélu obsahujúceho dextranoméme časticelnkubáty podľa la) a lb) sa nariedili na l koncentraciu, 20 g suchých dextranomémych častíc sa miešalo s roztokom, častice boli uzavreté zosieťovaním polymćru hyalúrovej kyseliny v niekoľkých minútach v dôsledku koncentrácie (zhusťovanie hyalúrovej kyseliny, ktorú možno dosiahnuť absorpciou vody dextranomémymi guľôčkami.Získané viskoelastickć gély sú stále, autoklávovateľnć a vhodné na injektáž pomocou podkožných ihiel.Príklad 4 Príprava gélu obsahujúceho erytropoeitin (EPO) na použitie ako depotnćho liekulnkubát získaný v príklade la) sa nariedil na koncentráciu l a pH sa upravílo pridaním citrátovćho pufra, podľa inštrukcií výrobcu (Ortho Biotech Inc., Raritan USA), pre dobrú stabilitu vo vodnom roztoku 5 x 10 ° IU, imunologicke jednotky EPO boli pridané za miešania. Po odparení roztoku na štvrtinový objem, polymćr bol zosieťovaný na depotný prípravok a 20 000 lU sa získalo naspäť.Príklad 5 Príprava gélu obsahujúceho calcitonin na použitie ako depotného liekuCaleitonin z lososa 100 IU/ml (Miacalcic® Sandoz) sa zmiešal s 2 polymémym roztokom v súlade s experimentom lb) a roztok sa rotačnče odparil na koncentráciu 5 (250 IU/ml). Kôň s chronickou krívačkou v pravej prednej nohe bol liečený injekciou 2 ml s. c. týždenne počas dvoch týždňov. Po šiestich dňoch bol kôň zbavený bolestí. Sérum kalcia bolo znížené len o 12 .Príprava gélu obsahujúceho heparín na uvoľňovanie V trvalej ceste. V nariedenom aktivovanom polymćri podľa príkladu 4 bol mzpustený V 5 množstve k polyméru. Obdržaná zmes bola ekvilibrovaná l hodinu, potom bola odparená na štvrtinový objem. Koagulácia inhibujúea uvoľňovanie z prostriedku nebola pozorovaná behom 16 dní inkubácíe vo tyziologickom roztoku.Príklad 7 Príprava gélu s kovalentne viazaným heparínom V stericky riadenej pozíciiAktivovaný gél podľa príkladu 1 bol precipitovaný v metanole za silného miešania získaný práškový precipilát sa sušil cez noc. Heparín bol aktivovaný v súlade s príkladom l. Po inkubácii (4 hodiny pri 40 °C) polymćmy precipitát sa zmiešal s roztokom aktivovanćho heparínu. Zmes bola inkubovaná počas noci a nasledujúci deň sa gćlový roztok neutralizoval, vyzràžal a premyl od reakčných zvyškov.Vytvorený gél bol schopný viamť rastový faktor, medzi inými základný Fibroblastický rastový faktor (bFGF),ale neukazuje žiadnu inhibíciu koagulácie zdravej krvi.Príklad 8 Príprava gélu obsahujúceho pozitívne nabité skupiny chitosanulnkubáciu zmesi 7,5 g polyméru hyalúrovej kyseliny a 2,5 g chitosanu (See Cure® Protan) sa realizovala v súlade s príkladom l. Po rozpustení a neutralizácii sa získal kopolymerizovaný viskoelastický roztok. Roztok mal hojivć podpomé vlastnosti po aplikácii na liečenie pretrvávajúcich bolestí.Príklad 9 Príprava stericky spájaneho gélu7,5 g hyalúrovej kyseliny sa aktivovalo v súlade s príkladom la). Rovnakým spôsobom sa aktivovalo 2,5 g dextranu. Hyalúrová kyselina sa preeipitovala v metanole, precipitát sa potom zmiešal s 500 ml nariedenćho 0,5 roztoku dextranu. Po miešaní a úprave pl-l a koncentrácii solí sa získal viskoelastický gél. 5 ml tohto roztoku sa zaviedlo dopuzdra Achillovej šlachy, ktorá opakovane prejavovala zápal vo forme bolestivosti a škrípania. Po štyroch týždňoch problémy Achillovej šlachy zmizli.Príprava gélu obsahujúceho GMCSF na použitie ako depotného lieku Produkt bol pripravený v súlade s príkladom 5, ale namiesto calcitoninu tu bol pridaný Granulocyte makrofág - kolónia stimulačného faktom, GMCSF (Lencomax®) 1 mg/g polyméru.Príklad ll Príprava gélu obsahujúceho umŕtvený vírus typu chrípka A 2Príprava sa uskutočnila ako v príklade 4, ale namiesto EPO bolo na 100 ml zriedeného aktívneho 1 polymémeho roztoku pridané 40960 HAU umŕtveného vírusu konskej chrípky. Po štvomásobnej koncentrácii prípravok obsahoval 600 HAU na m 1. Vakcináciou viac než 100 koní v styku s epidemickou chrípkou bolo objavené, že prostriedok je vysoko efektívny ako ochrana pred infekciou, pričom ochrana bola zachovaná po dlhý čas (viac než 6 mesiacov).Príklad 12 Príprava čerstvého gélu obsahujúceho suspenziu živých buniek5 m 1 fibroblastického kultúry sa zmiešalo so 100 ml neutralizovanćho roztoku podľa príkladu la). Zmes sa okysličila na polovičný objem. Získal sa tak viskoelastický roztok obsahujúci živé bunky.Príklad 13 Príprava silne rozmelneného gélu obsahujúceho malé peptidyK aktivovanému gélu podla príkladu la) sa pridalo 5 mg peptidu obsahujúceho 12 aminokyselín. Gél sa odparil m miešania na 10 a suspendoval v minerálnom oleji. Po pridaní metanolu boli suché gélové častice odfiltrované a premyté od olejových zvyškov.Príklad 14 Príprava gélu obsahujúceho silne rozmelneného gélu s malými peptidmi podľa príkladu 13K l roztoku neutralizovaného polyméru aktivovaného podľa príkladu la) sa pridali mikročiastočky z príkladu 13. Gél sa potom odparil na polovicu svojho objemu. Bol pripravený homogénny, stabilný a vhodný na injekciu gél obsahujúci jemne rozptýlené mikročiastočky.Príklad 15 Príprava gélu obsahujúceho sférické polymetylmetakrylátové (PMMA) guľočky majúce veľkosť 40 - 120 mK 5 g polyméru rozpustenćho na l a neutralizovaného a aktivovaného podľa príkladu la) sa pridalo 100 mg guľôčok polymetylmetakrylátu (PMMA). Odparením na 3 polymémy gél vznikol stabilný, vhodný na injekciu, viskoelastický gél.Príklad 16 Príprava gélu obsahujúceho PMMA 500 nm fragmenty, ku ktorým sa pridal hydrofóbny antigénHemoglutinín antigén pripravený z A 2 vírusu podľa príkladu ll bol absorbovaný hydrofóbnou interakciou na 500 nm PMMA častice. Tieto častice sa pridali k l roztoku podľa príkladu 15 a objem bol zmenšený na polovicu. Vznikol stabilný homogénny viskoelastický gél, ktorý je užítočný ako vakcína majúca vysoký adjuvas efekt.Príklad 17 Porovnanie medzi stupňom na bobtnanie pri voľnom styku s vodou medzi obvykle pripravenými gélmi a gélmi pripravenými podľa prezentovaného vynálezuGély hyalúrovej kyseliny pripravené podľa Laurent a spol. a podľa príkladu l a 2 opísaných boli vysušené na polovičné bobmąiúee Objemy. Potom boli vrátené do svojich pôvodných roztokov. Dosiaľ známe gély nabobtríali do svojich pôvodných objemov, zatiaľ čo gélový prostriedok podľa príkladu 1 a 2 bobtnal len marginálne (10 ).Príklad 18 Porovnanie medzi biologickou aktivitou gélu, ktorý je kopolymér hyalúrovej kyseliny a EPO a gélu pripravenćho podľa príkladu 1, do ktorého bol EPO uzavretý koncentrovaním géluŠtyria pacienti liečení Eprex® (CILAG) na ich anémíu zapríčinenú chronickou urémiou, boli liečení dva mesiace dávkami každý mesiac podľa nasledovného režimuMesiac 1 Priamo Priame Kontrolný Kontrolný geiavaný zapne gâizwaný depnt, . lnesíac 2 Kontrolný Kontrolný šínncerscrovaný Koncent ravanýjPriamo gélovaný depot Epoxid zosieťovaný za miemych podmienok podľa príkladu 11 v prítomnosti EPO Kontrolný EPO rozpustené v 4 hyalúrovej kyselíne M . h 6 x 10 ° z kohútieho hrebienka pripraveného podľa US 4 141 973(Healon® Pharmacia) Koncentrovaný EPO do aktivovaného gélu koncentráciouDávka bola vybraná ako celková dávka na mesiac, ktorá je obyčajne potrebná pre pacienta na udržanie hladiny hemoglobínu. Hladina séra EPO bola analyzovaná v regulárnych intervaloch prostredníctvom imunochemickej metódy.Bežnou metódou na vyjadrenie funkčného efektu depotných prípravkov je vyrátanie plochy pod krivkami (jednotky EPO x dni). Táto štúdia poskytuje biodostupnosť v tvare hladiny hemoglobínu v krvi ako O zachovaná, vzrast a - pokles.Plocha pod krlvkuu 41 424 57 534 224 952 567 E 56Uzatvorenie EPO v depotnom prípravku podľa predkladaného vynálezu dáva najvyššie možné uvoľňovanie behom analýzy. Pokus o uskutočnenie reakcie gélovatenia V prítomnosti EPO zničilo honnóny tak, že veľmi nízke uvoľňovanie mohlo byť registrované.

MPK / Značky

MPK: C08L 5/08, C08B 37/08, A61K 31/715

Značky: přípravy, biokompatibilného, gelového, prostriedku, spôsob, zosieťovaného, polysacharidového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-282431-sposob-pripravy-zosietovaneho-biokompatibilneho-polysacharidoveho-geloveho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy zosieťovaného biokompatibilného polysacharidového gélového prostriedku</a>

Podobne patenty