Nosný rám poľnohospodárskeho zberového stroja, hlavne rotačného žacieho stroja

Číslo patentu: 282422

Dátum: 27.12.2001

Autor: Leposa Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosný rám (1) na pripojenie k čelnému trojbodovému hydraulickému zdvíhaciemu závesu traktora pozostáva z nosného ramena (3), na ktorom je prostredníctvom stredového kĺbu (4) zavesený základný rám (2) žacieho stroja s možnosťou stranového výkyvu. Nosné rameno (3) je umiestnené vzhľadom na základný rám (2) stredovo. Základný rám (2) je bočne od stredového kĺbu (4) pripevnený cez kĺby (5, 5', 6, 6') nastavovacích členov (7, 7') k nosnému rámu (1). Stredový kĺb (4) medzi nosným ramenom (3) a základným rámom (2), zadné kĺby (5, 5') nastavovacích členov (7, 7'), privrátené k nosnému rámu (1) a predné kĺby (6, 6') nastavovacích členov (7, 7'), privrátené k základnému rámu (2), sú vytvorené ako guľové kĺby. Predné kĺby (6, 6') sú v pracovnej polohe umiestnené vzhľadom na horizontálu vyššie ako zadné kĺby (5, 5'). Nosné rameno (3) je na nosnom ráme (1) vytvorené smerom dopredu v smere (20) jazdy a v jeho prednej časti je vytvorená vo výške základného rámu (2) a smerom dolu orientovaná nosná konzola (19). Stredový kĺb (4) je pripevnený jednako k základnému rámu (2) prostredníctvom úložnej konzoly (23) a jednako k nosnému ramenu (3) prostredníctvom nosnej konzoly (19).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nosného rámu poľnohospodárskeho zberovćho stroja, hlavne rotačného žacieho stroja, na pripojenie k čelnému trojbodovému hydraulíckému zdvíhaciemu závesu traktora, pozostávajúceho z nosného ramena,na ktorom je prostredníctvom stredového klbu zavesený základný rám žacieho stroja s možnosťou stranového výkyvu. Nosné rameno je umiestnené vzhľadom na základný rám stredovo a základný rám je bočne od stredového klbu pripevnený cez kĺby nastavovacích členov na nosný rám.Známe nosné rámy tohto druhu sa najčastejšie používajú na žacíe stroje, ktoré sledujú nerovnosti terénu pokiaľ je to možne bez zotrvačností, aby nezanechali nepokosené miesta, a aby nespôsobili poruchy poškodením alebo vytrhnntím časti trávy alebo zarazením žacieho stroja do zeme. Pritom je dôležité, aby rámy žacieho stroja nevykonávali iba pohyby dohora a dolu, ale aby mohli byť tiež v šikmej polohe.V patentovom spise DE 33 22 030 je opísaný známy nosný rám na čelný žací stroj so žacími bubnami, určený na namontovanie na trojbodový zdvíhaci záves traktora, V ktorom je rám žacieho stroja zavesený na nosnom ráme výkyvne okolo vodorovnej osi a na obmedzenie výkyvu je vybavený obojstranne usporiadanými prvkami, tvorenými pružinarni. Výškové prestavenie sa uskutočňuje vplyvom plávajúceho nastavenia trojbodového zdvíhacieho závesn paralelne pri vodorovnej polohe žacích tanierov. Toto usporiadanie nemá možnosť zoradenía nastavenia polohy rámu žacieho stroja proti terénu.V patentovom spise DE 67 50 238 je opísaný čelný nosný rám na rotačný žací stroj žacími bubnami, upewrený na traktore. Rám žacieho stroja môže tiež byť výkyvný okolo centrálne usporiadanej vodorovnej osi. Tento žací stroj má navyše rám v tvare priečneho nosníka, ktorý je prestavitelný okolo vodorovnej osi a je spojený kĺbovo k dvom čelným nakladacím kyvným pákarn. Vložený rám je zoraditeľný do vzpriarnenej polohy, v ktorej doliehajú žacie taniere na terén pomocou dvoch zoraďovacich vretíen, ktoré sú spojené kĺbovo medzi vložený rám a čelné nakladanie kyvné páky.Nevýhodou tohto usporiadaniaje to, že nemá trojbodový zdvíhací záves, ktorý zaisťuje paralelný zvislý pohyb rámu žacieho stroja, ako aj vyrovnanie zoraďovacích skrutiek, ktoré pri stranových výkyvoch na prispôsobenie k terénu môžu dostat žací stroj do nepriaznivej polohy k terénu, čírn môžu vznikať škody a poruchy, pretože žacie taniere sa môžu v určitých polohách zapichnúť do zeme alebo niekedy vytrhať trávu. Prídavný vložený rám predražuje toto usporiadanie a komplikujejeho výrobu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nosný rám poľnohospodárskeho zberového stroja, hlavne rotačného žacieho stroja, na pripojenie k čelnému trojbodovému hydraulickému zdvíhacíemu závesu traktora, pozostávajúci z nosného ramena, na ktorom je prostrednictvom stredového kĺbu zavesený základný rám žacieho stroja s možnosťou stranového výkyvu, pričom nosné rameno je umiestnené vzhľadom na základný rám stredovo a základný rám je bočne od stredovćho klbu pripevnený cez kĺby nastavova cích členov k nosnému rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že stredový kĺb medzi nosným ramenom a základným rámom, zadné kĺby nastavovaclch členov, privrátené k nosnému rámu a predné kĺby nastavovacich členov, privrátené k základnému rámu, sú vytvorené ako guľové kĺby. Predné kĺby sú v pracovnej polohe umiestnené vzhľadom na horizontálu vyššie ako zadné kĺby, ktoré sú uložené na hriadeli.Podľa výhodného uskutočnenia je nosné rameno na nosnom ráme vytvorené smerom dopredu v smere jazdy a v jeho prednej časti je vytvorená vo výške základného rámu a smerom dolu orientovaná nosná konzola. Stredový kĺb je pripevnený jednako k základnému rámu prostredníctvom úložnej konzoly a jednako k nosnému ramenu prostredníctvom úložnej konzoly.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú predné klby nastavovacích členov uložené medzi smerom dohora orientovanými výložníkmi, ktoré sú upevnené v bočných častiach úkladného rámu, a ktoré sú umiestnené na od smeru jazdy odvrátenej strane základného rámu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je úložná konzola vybavená predĺžením, ktoré je vytvorené ako držiak vstupného hnacieho vedenia.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú na základnom ráme z obidvoch strán pod nastavovacími členmi upevnené dorazy na ohraničenie postranného kývavého pohybu základného rámu.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je na hriadeľ pripevnenć nastavovanie zariadenie, v ktorom je uložená homá zarážka a spodná zarážka.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je nastavovacie zariadenie vybavené nastavovacím prostriedkom na diaľkové ovládanie nastavovacieho zariadenia z traktora.Hlavná výhoda nosného rámu spočíva v tom, že je určený na namontovanie na troj bodový zdvíhací záves traktora, ktorý je vhodný na použitie rotačného žacieho stroja,hlavne so žacími bubnami. Ďalšou výhodou je to, že zavesenie základného rámu žacieho stroja môže vykonávať zvisle pohyby a zaujímať šikmé polohy priečne na smer jazdy bez toho, aby tým boli zapríčinené poruchy alebo dokonca poškodenie stroja alebo porastu. Navrhnutým riešením sa otvárajú ďalšie možnosti stranových vyrovnaní pohybov, vyvolaných prispôsobovanie terénu. Nosný rám tiež tlmí zvlášť účirmé bočné výkyvy a pritom vznikajúce kývanie základného rámu bez toho, aby pritom bolo nutné vzdať sa odľahčenia žacieho stroja. Usporiadanie dorazov umožňuje zladením vznikajúcich momentov zvlášť jednoduché vytvorenie tlmene pružiacej stabilizácie zberovćho stroja tiež pre značne priečne naklonenia.Použitie guľových klbov umožňuje široký rozsah bočných vyrovnávacích pohybov ako dôsledok prispôsobenia pôde, pričom nastavovacie členy umožňujú ich nastavenie a uskutočnenie najskôr zoradenía základného rámu a tým žacích nástrojov, pretože ich uskutočnenie určuje priebeh pohybu, ku ktorému dochádza pri bočnom vykývnutí základného rámu, takže až spolupôsobením všetkých prvkov je umožnená neustále výhodná poloha žacích bubnov k pôde tiež pri ich nerovnostiach.Kĺbovým spojením nosného rámu cez nosné rameno s nosnou konzolou k základnému rámu pomocou guľových klbov umožňuje voľn, vyvážený a kyvadlový pohyb základného rámu pomocou stredovćho klbu. Použitie úložnej konzoly dovoľuje bezprostredne k základnému rámu voľbu vhodnej a priaznivej geometrie ťahadla na zdvih základného rámu do výšky, ktorá určuje jeho vybočujúce pohyby na nerovnostiach pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 bokorys nosného rámu a obr. 2 pôdorys nosného rámu.Nosný rám l poľnohospodárskeho zberového stroja,hlavne rotačného žacieho stroja, je symetrický podľa svojej pozdlžnej osi, ktorá je rovnobežrrâ so smerom 20 jazdy žacieho stroja. Nosný rám 1 pozostáva z nadstavca 21, na ktorého spodnom konci sú vytvorené dve prípojky na pripojenie ľavého spodného ťahadla 22 a pravého spodného ťahadla 22 k čelnému trojbodovému hydraulickému zdvíhaciemu závesu traktora, ktorého homé ťahadlo 30 je pripojené k homému koncu nadstavca 21 a ktorého pružina 31 je pripojená k spodnému koncu nadstavca 21. Na nadstavec 21 je na odvrátenej strane od spodných ťahadiel 22, 22 pripevnené svojím zadným koncom nosné rameno 3, usporiadané v smere 20 jazdy nad pracovnou časťou žacieho stroja. Na prednom konci nosného ramena 3 je umiestnená smerom dole nosná konzola 19, na ktorej spodnom konci je vytvorený stredový klb 4, ktorý je uložený medzi dvoma ramenami úložnej konzoly 23, upevnenej na základnom ráme 2 žacieho stroja. Na úložnej konzole 23 je vytvorené predĺženie, ktoré zároveň slúži ako držiak vstupného hnacieho vedenia 24, takže stredový kĺb 4 je uložený bezprostredne na základnom ráme 2 smerom od nadstavca 21 v smere 20 jazdy. Na spodnej strane základného rámu 2 sú umiestnené žacie bubny 27 so žacími tanierrni 28. Použitím nosného ramena 3 je možné voliť vhodnú geometriu závesov na zdvihanie základného rámu, ktorá určuje priebeh vyhýbacích pohybov proti nerovnostiam terénu. Umiestnenie stredového kĺbu 4 veľmi hlboko v žacom stroji je veľmi výhodné, pretože sa tým pri kývavých natáčacích pohyboch nadvihnú pracovné nástroje dopredu.Základný rám 2 má ľavú bočnú časť 12 a pravú bočnú časť 12, nad ktoré vyčnieva smerom dohora prvý pravý výložník 11 a druhý pravý výložník 11. Na ľavej bočnej časti 12 vyčnieva smerom dohora prvý ľavý výložnlk 10 a druhý ľavý výložník 10. Medzi ľavými výložniloni 10, 10 je smerom k nadstavcu 21 umiestnený ľavý predný kĺb 6 ľavého nastavovacieho člena 7, ktorého ľavý zadný kĺb 5,privrátený k nadstavcu 21, je pripevnený k ľavému čapu 25 hriadeľa.Medzi pravými výložnikmi 11, 11 je smerom k nadstavcu 21 umiestnený pravý predný kĺb 6 pravého nastavovacieho člena 7, ktorého pravý zadný kĺb 5, privrátený k nadstavcu 21 je pripevnený k pravému čapu 25 hriadeľa,ktorý je orientovaný priečne na smer 20 jazdy a ktorý je uložený na priečnom nosníku 26, ktorý je upevnený na nadstavci 21. Stredový kĺb 4, zadne klby s, s a predné klby 6, 6 sú vytvorené ako guľové kĺby, ktoré umožňujú kyvný pohyb základného rámu 2. Smerom dohora orientované výložníky 10, 10, 11, ll umožňujú vhodné vyrovnanie prestaviteľných členov, ktoré sú výhodne tvarované ako skrutkové vretená.Hriadeľ je vybavený neotočným nastavovacim zariadením 14, na ktorého konci je upevnený ľavý doraz 13 s ľ vým ramenom 32 na dotyk s ľavým nastavovacím členom 7, pričom ľavé rameno 32 je umiestnené pod ľavým nastavovacim členom 7.Na konci nastavovacieho zariadenia 14 je tiež upevnený pravý doraz 13 s pravým ramenom 32 na dotyk s pravým nastavovacím členom 7, pričom pravé rameno 32 jeumiestnené pod pravým nastavovacim členom 7. Na zamedzenie škôd alebo hluku je použitie živicových dorazov 13, 13 veľmi výhodné. Nastavovacie zariadenie 14 je vybavené nastavovacím prostriedkom 17, v ktoromje uložená horná zarážka 15 a spodná zarážka 16, ktoré sú pripevnené na homom konci nosnej konzoly 19. Nastavovacie zariadenie 14 s nastavovacím prostriedkom 17, tvoreným hydraulickým valcom, sa diaľkovo uvádza do činnosti zo sedadla vodičaV základnej polohe 8 hriadeľa, t. j. keď žacie taniere 28 práve ešte vodorovné doliehajú na terén, ležia nastavovacie členy 7, 7 na dorazoch 13, 13, smerujú dohora a zvierajú s horizontálou uhol 9. Predné kĺby 6, 6 sůyzhľadom na horizontálu umicsmené vyššie ako zadné klby 5, 5. Tým sa dosiahne to, že pri stranových výkyvných pohyboch základného rámu 2 sa žacíe bubny 27 a žacie taniere 28 pri nadvihnutí nastavujú v smere 20 jazdy dopredu dohora, čím sa zamedzi zarytie do zeme a tým sa pri nerovnostiach terénu dosiahne v značnom rozsahu prispôsobenie k terénu. Nastavovacie členy 7, 7 teda slúžia na nastavenie základnej polohy 8. Dorazy 13, 13 ohraničujú pohyb žacieho stroja dohora a tým ohraničujú pohyby na veľkých nerovnostiach terénu.Pri nerovnostiach terénu alebo priehlbeninách väčšieho rozmeru sa nadvihne alebo poklesne žací stroj ako celok tým, že nosný rám l je uvádmný do činností spodnými ťahadlami 22, 22 a homým ťahadlom 30 trojbodovej hydrauliky, zapnutej do plávajúceho postavenia. Na prispôsobenie žacieho stroja k terénu sa navyše používa pružina 31.Ak poklesne jedna z obidvoch bočných časti 12, 12 vplyvom nerovnosti terénu dolu, nadvihne sa súčasne protiľahlá bočná časť 12, 12 alebo naopak, pričom dolu klesajúci príslušný nastavovaci člen 7, 7 unáša nastavovacie zariadenie 14 a hriadeľ zachytí dolu smerujúci pohyb príslušnej bočnej časti 12, 12 príslušným nastavovaclm členom 7,7 a tým stlmí kyvné pohyby mimoriadne rýchlo a účinne.Počas jazdy po komunikácii žací stroj vykonáva iba nepatmé, silne stlmené kyvné pohyby, pretože nastavovacíe členy 7, 7 doliehajú na nastavovanie zariadenie 14, zatial kým čelný trojbodový hydraulický zdvíhací záves drží žací stroj vydvihnutý dohora.l. Nosný rám poľnohospodárskeho zberového stroja,hlavne rotačného žacieho stroja, na pripojenie k čelnému trojbodovému hydraulickému zdvihaciemu závesu traktora,pozostávajúci z nosného ramena, na ktorom je prostredníctvom stredového kĺbu zavesený základný rám žacieho stroja s možnosťou stranového výkyvu, pričom nosné rameno je umiestnené vzhľadom na základný rám stredovo a základný rám je bočne od stredového kĺbu pripevnený cez kĺby nastavovacích členov k nosnému rámu, v y z n a čujúci sa tým,žestredovýklb (4) medzi nosným ramenom (3) a základným rámom (2), mdné kĺby (5,5) nastavovacích členov (7, 7), privrátené k nosnému rámu(l) a predné klby (6, 6) nastavovacích členov (7, 7), privrátené k základnému rámu (2), sú vytvorené ako guľové kĺby, pričom predné kĺby (6, 6) sú v pracovnej polohe umiestnené vzhľadom na horizontálu vyššie ako zadné kĺby(5, 5), ktoré sú uložené na hriadeli.2. Nosný rám podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že nosné rameno (3) je na nosnom ráme (l) vytvorené smerom dopredu v smere (20) jazdy a v jeho prednej časti je vytvorená vo výške základného rámu (2) smerom dolu orientovaná nosná konzola (19), pričom stre SK 232422 B 6dový kĺb (4) je pripevnený jednako k základnému rámu (2) prostredníctvom úložnej konzoly (23) ajednako k nosnemu ramenu (3) prostredníctvom nosnej konzoly (19).3. Nosný rám podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že predné kĺby (6, 6) nastavovacich členov (7,7) sú uložené medzi smerom dohora orientovanými výložnikmi (10, 10, 11, 11), ktoré sú upevnené v bočných častiach (12, 12) základného rámu (2), a ktoré sú umiestnené na od smeru (20) jazdy odvrátenej strane základného rámu4. Nosný rám podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že úložné konzola (23) je vybavená predĺžením, ktoré je vytvorené ako držiak vstupného hnacieho vedenia (24).5, Nosný rám podľa niektorého z nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým,ženazákladnomráme(2) sú z obidvoch strán pod nastavovacími členmi (7, 7) upevnené dorazy (13, 13) na ohraničenie postranného kývavého pohybu základného rámu (2).6. Nosný rám podľa nároku 1, vyzn ačuj úci s a t ý m , že na hriadeľ je pripevnené nastavovacie mriadenie (14), v ktorom je uložená homá zarážka (15) a spodná zarážka (16).7. Nosný rám podľa nároku 6, v y z n a č nj ú c i s a tý m , že nastavovacie zariadenie (14) je vybavené nastavovacím prostriedkom (17) na diaľkové ovládanie nastavovacieho zariadenia (14) z traktora.

MPK / Značky

MPK: A01B 59/041, A01D 34/63, A01D 34/28, A01D 34/04, A01D 34/23, A01D 34/43

Značky: hlavne, žacieho, zberového, stroja, rotačného, poľnohospodárskeho, nosný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-282422-nosny-ram-polnohospodarskeho-zberoveho-stroja-hlavne-rotacneho-zacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný rám poľnohospodárskeho zberového stroja, hlavne rotačného žacieho stroja</a>

Podobne patenty