Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou

Číslo patentu: 281181

Dátum: 07.10.1998

Autor: Lacko Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou dynamickej torznej tuhosti má hnací náboj (1) nasadený na hnací hriadeľ (8). Náboj (1) je proti pootočeniu na hriadeli (8) zabezpečený perom (9). Piest (3) s tesniacim krúžkom (10) sa axiálne posúva vo valci (2), na ktorom je voľne sa otáčajúce torzné dynamické kyvadlo (4) s puzdrom (11). Na torzné dynamické kyvadlo (4) je pomocou skrutky (7) pripevnená dvojramenná rohatka (5) pritláčaná do záberu pružinou cez čap (12). Narážky (13) a (14) zaisťujú koncové body krajných polôh axiálneho posuvu piesta (3) a jeho prepólovanie. Kompresný priestor spojky je napojený na regulátor tlaku (6) plynného média.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka antirezonančnej hriadeľovej spojky s autoreguláciou, ktorá je väzobným uzlom kmitavej mechanickej sústavy, ktorú tvorí hnacl, vložený a poháňaný stroj a je schopná v celom rozsahu práce stroja počas rozbehu,prevádzky a dobehu pri prenose mechanickej energie naregulovať bezrezonančný stav. Schopnosť antirezonančnej hriadeľovej spojky s autoreguláciou ladiť sústavu je zabezpečená plynulou zmenou jej dynamickej torznej tuhosti tak,aby frekvencia harmonickej zložky prenášaného pohybu bola rôzna od frekvencie vlastných kmítov sústavy.Doteraz známe pružne hriadeľová spojky s kovovým alebo nekovovým pmžným elementom majú lineámu alebo nelineámu charakteristiku /Mkf(q/ prenosu krútiaceho momentu (Mk) na nakrútení (rp) s konštantnými vlastnosťami. Počas prevádzky nieje možné meniť charakteristiku. Zmeniť charakteristické vlastnosti spojky je možné len tak,že pružný element sa nahradí druhým s inou charakteristikou. Len tak môže spojka pracovať so zmenenou charakteristikou, ale zase len s konštanmými vlastnosťami. Pretože sa pracuje so spojkou s konštantnou lineámou alebo nelineámou charakteristikou, nie je možné ju počas práce sústavy plynule meniť a tým i prispôsobovať dynamické pomery hnacieho stroja k dynamike poháňaného stroja. Táto skutočnosť má m následok, že pri kritických stavoch, ked sa frekvencia vynúteného kmitania rovná frekvencii vlastných kmitov, nastáva nadmeme zvýšenie amplitúdy zaťaženia. Toto nežiaduce prídavné zvýšenie namáhania strojových súčiastok vedie k nadmemćmu opotrebovaniu a veľmi často i k únavovému lomu, čo má za následok haváriu sústavy.Preto je potrebné vyvinúť hriadeľovú spojku, ktorá by zachovala výhody doteraz známych spojok a pritom by bola schopna za okamih plynule naladiť takú dynamickú tuhost spojky, ktorá naladí sústavu mimo rezonančnej oblasti.Uvedený nedostatok odstraňuje antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou dynamickej torznej tuhosti skladajúca sa z hnacej a poháňanej časti Spojenej axiálne posuvným piestom, ktorý je ovládaný torzným dynamickým kyvadlom cez dvojramennú rohatku. Vynález sa vyznačuje tým, že V čase rezonancie sústavy torzné dynamicke kyvadlo prostrednictvom dvojramennej rohatky axiálne presúva piest. V krajných polohách je rameno rohatky prepólované prostrednictvom narážky na reverzný chod piesta. Kompresný priestor spojky je napojený na regulátor tlaku plynného média.Transmisia mechanickej energie antirezonančnou hriadeľovou spojkou umožňuje plynule počas práce sústavy spojkou naregulovať takú dynamickú torznú tuhosť spojky,ktorá z hľadiska dynamiky sústavy zaistí bezrezonančný stav. Teda spojka plynule meni vlastnú frekvenciu sústavy tak, aby bola v celom rozsahu práce tejto sústavy rôzna od frekvencie harmonickej zložky krútiaceho momentu.Antirezonančnou hriadeľovou spojkou s autoreguláciou je sústava chránená pred nebezpečným rezonančným kmitaním v celom rozsahu otáčok. Pred nepriaznivým pridavným zaťaženim sú takto chránené všetky strojové súčiast ky, základy stroja i budov, ktore sú v týchto kritických rezonančných stavoch nadmerne zaťažené. Spojka je vlastne plynulým ladičom kmitavej mechanickej sústavy pomocou plynulej zmeny jej dynamickej torznej tuhosti.Spojka podľa vynálezu zvyšuje životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celej sústavy, v ktorej je zaradená. Zlepšuje dynamické pomery sústroja pokojným chodom, zlepšuje aj pracovne prostredie a hygienu práce obslužného personálu. Spojka plne zachováva výhody dodnes využívaných pružných hriadeľových spojok a pritom ich nedostatky účinne eliminuje. Táto spojka svojimi schopnosťami plynule ladiť dynamické pomery kmitavej mechanickej sústavy tvorí novú generáciu pružných hriadeľových spojok.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l, 2 a 3 je vyobrazená antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou v pozdlžnom reze a v pohľade.Hnací hriadeľ 8 je prostrednictvom pera 9 spojený s hnacím nábojom 1, ktorý je na svojom vonkajšom obvode vybavený súdkovito usporiadanými zubami, ktorými zapadá do zubov axiálne sa posúvajúceho piesta 3. Piest 3 je na svojom vonkajšom obvode vybavený závitom, ktorý zapadá do závitov valca 2, ktorý súčasne tvorí aj kompresnú komoru spojky. Na vonkajšom obvode valca 2 je nasadená torzne dynamické kyvadlo 4, ktoré má na čele otočne uloženú dvojramennú rohatku 5 pritláčanú do záberu pružinou s čapom 12. Piest 3 je vybavený tesneulm 10. Torzné dynamické kyvadlo 4 má nalisované puzdro ll.Ak sa kompresný priestor spojky naplní vzdušninou s počiatočným pretlakom, týmto sa udržiava piest 3 vo valci 2 V základnej polohe. Pri zvyšovaní krútiaceho momentu piest 3 v smere stúpania skrutkovice závitu komprimuje vzdušninu vo valci 2. Vzdušný vankúš vo valci spôsobuje pružný prenos krútiaceho momentu. Ak sa sústava dostane do rezonancie, torzne dynamické kyvadlo 4 nadobudne striedavý rotačný kývaný pohyb. Tento pohyb sa prenáša na dvojramennú rohatku 5, ktorá zapadá do západky tvorenej žliabkami na pieste 3. Dvojramenná rohatka 5 vracia piest 3 smerom do základnej polohy alebo opačne. Posuv piesta 3 riadený torzným kyvadlom cez rohatkovo-západkový mechanizmus pri konštantnom tlaku plynnćho média v kompresnom priestore spojky bude prebiehať dovtedy, pokiaľ rezonančný stav v sústave nezanikne. Stály tlak v kompresnom priestore spojky zabezpečuje regulátor tlaku 6. Prívod tlakového média je zabezpečený z tlakovej nádoby vzdušniny.Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou nájde uplatnenie všade tam, kde je potrebné dôsledne sa vyrovnať s nebezpečným rezonančným kmitanim. Je to hlavne v sústrojoch agregátov s malými, strednými, veľkými a veľmi veľkými prenášanými výkonmi, kde hnacou alebo poháňanou jednotkou sú piestové stroje, ako sú rýchlobežne spaľovacie motory, kompresory, lodnć skrutky poháňanć nañovým motorom a pod. Podstatou spojky je jej schopnosť plynulej autoregulácie dynamickej torznej tuhosti vromahu, ktorá zodpovedá intervalu voľnobežných až maximálnych otáčok stroja pri premenlivom zaťažení a rôznej veľkosti predpätia.l. Antirezonančná hriadeľová spojka s autoregulàeiou dynamickej torznej tuhosti zložená z hnacej a hnanej časti,vyznačujú sa tým,žehnaclhriadeľ(8)je prostredníctvom pera (9) spojený s nábojom (l) vybaveným na svojom vonkajšom obvode súdkovito usporiadanými zubami, ktorými je spojený so zubami axiálne posúvaného piesta (3), tento je na svojej odvrátenej čelnej ploche vybavený závitom, ktorý zapadá do závítu valca (2),ktorý tvori kompresnú komom spojky, na vonkajšom obvode valca (2) je uložené torzné kyvadlo (4), ktore má na čele otočne uloženú dvojramennú rohatku (5) pritláčanú do záberu pružinou s čapom (12), piest (3) je vybavený tesnením (10) a torme kyvadlo (4) má nalisované puzdro (l l).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z u a č uj ú e e s a t ý m , že v krajných polohách je rameno dvojramennej rohatky (S) prepólované narážkou (13), resp. reverznou narážkou (14) na opačný chod piesta (3).3. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že kompresná komora spojky je napojená na regulátor tlaku (6) plynnćho média.

MPK / Značky

MPK: F16D 3/12

Značky: antirezonančná, hriadeľová, autoreguláciou, spojka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-281181-antirezonancna-hriadelova-spojka-s-autoregulaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou</a>

Podobne patenty