Spôsob tvarovania povrchu dier pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 280352

Dátum: 10.12.1999

Autor: Regent Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Do redukcie (5) prietlačnice sa vloží polotovar (3) na tvarovanie, do ktorého sa zasunie stranovou časťou (2) tvarovací tŕň (1), pričom následne pôsobením sily na čelo (15) polotovaru (3) na tvarovanie v smere jeho pozdĺžnej osi sa polotovar (3) na tvarovanie pretlačí redukciou (5) s úkosom. Po tejto operácii nasleduje oddelenie stranovej časti tvarovacieho tŕňa od natlačeného vytvarovaného predmetu. Toto oddeľovanie sa vykonáva v pomocnom prípravku, a to pôsobením sily na zavádzacie čelo (16) tvarovacieho tŕňa (1). Na uskutočnenie spôsobu sa využíva zariadenie, ktoré sa skladá z lisu, z prietlačníka s razníkom (7), z tvarovacieho tŕňa (1), z prietlačnice so základňou (9) a z pomocného prípravku. Na koncovej časti (17) razníka (7) je vytvorené vyhĺbenie (10), do ktorého pri vykonávaní operácie zapadá stranovou časťou (2) tvarovací tŕň (1). K základni (9) prietlačnice je pripevnený prvý centrovací krúžok (11), vnútri ktorého je umiestnená spona (14), v ktorej je usporiadaná redukcia (5) s úkosom, pričom nad redukciou (5) je vnútri pripevňovacieho kruhu (18) umiestnený druhý centrovací krúžok (4) a pripevňovací kruh (18) je pripevnený k prvému centrovaciemu krúžku (11).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na tvarovanie povrchu dier pretláčaním, predovšetkým skrutkovníc, drážkovaných puzdier a podobne.Tvarovanie povrchov dier súčiastok a dielov v prípade,ktorých je východisková diera menšia než diera tvarovaná,sa v súčasnosti realizuje niekoľkými známymi spôsobmi,hlavne trieskovým obrábaním, rotačným kovaním, elektrochemickým alebo elektroiskrovým obrábanírn.Pri trieskovom obrábaní, hlavne pri sústruženi, sa výroba uskutočňuje s využitím sústružníckych nožov, ktorých geometria zodpovedá tvaru vytváranej plochy. Napríklad pri výrobe drážok skrutkovnice sa postupne vyrába jedna drážka po druhej. V dôsledku toho je vždy potrebné nastavit presné hodnoty posuvu suportu obrábacieho zariadenia,aby sa zabezpečila rovnomernosť rozdelenia drážok. Polotovary na tento postup výroby musia byť upravené, napr. zápichom na výbeh noža. Nevýhodou tohto spôsobu je malá produktivita práce, pripadne potreba ručného dokončovania diery. Okrem týchto nedostatkov je spomenutý spôsob výroby lirnitovaný dĺžkou obrábaných tvarov a z toho vyplývajúcich nepresnosti.Tvarovanie povrchov otvorov rotačným kovaním spočíva vtom, že do diery určenej na tvarovanie sa vsunie tvarovací nástroj, ktorý sa spolu s tvarovaným dielom zavedie medzi čeľuste tvarovacieho zariadenia. Na vonkajšiu stranu čeľustí sa pôsobí rotačnými valčekmi umiestnenýmí vrotačnom zariadení. tlakom na čeľuste prostrednictvom valčekov dochádza k postupnému zatláčaniu materiálu tvarovaného dielca do tvarovacieho nástroja. Výroba rotačným kovaním je síce produktívna, jej nevýhodou je z hľadiska nákladov značná náročnosť výroby zariadení na realizáciu tohto technologického postupu. Vysoke náklady na zhotovovanie zariadeni sú potom obmedzujúcim faktorom pri uplatňovaní tohto spôsobu pri malosériovej výrobe a pri kusovej výrobe je tento spôsob prakticky neprijateľný.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob tvarovania povrchu dier pretláčaninr podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že do redukcie prietlačnice sa vloží polotovar na tvarovanie a do neho sa zasunie stranovou časťou,opatrenou tvarovaným profilom, tvarovací tŕň potom pôsobením sily na čelo polotovaru na tvarovanie V smere jeho pozdlžnej osi sa tento polotovar pretlačí cez redukciu s úkosom. Po tejto operácii nasleduje oddelenie stranovej časti tvarovacieho tina od natlačeného vytvarovanćho predmetu. Toto oddelenie sa uskutočňuje v pomocnom prípravku pôsobením sily na zavádzacie čelo tvarovacieho tŕna.Podstata zariadenia na tvarovanie dier pretláčaním,podľa vynálezu spočíva vtom, že pozostáva z lisu, pretláčacieho nástroja a z pomocného prípravku. Pretláčací nástroj tvori prietlačník s raznikom, tvarovací tŕň, prietlačnica so základňou. Prietlačník je pomocou pripevňovacieho čapu spojený s baranom lisu. Pod prietlačníkom je na základni lisu pripevnená prietlačnica. Koncová časť raznika je opatrena zahĺbením, do ktorého pri uskutočňovaní tvarovania stranovou časťou zapadá tvarovací tŕň.K základni prietlačnice je pripevnený prvý centrovací krúžok, vnútri ktorého je uložená spona. V spone je umiestnená redukcia s úkosom. Nad touto redukciou je usporiadaný druhý centrovací krúžok. Zaistenie stálej polohy spony s redukciou proti razníku je realizované pomocou pripewíovacieho kruhu, ktorý je s využitím skrutiek pripevnený k prvému centrovacíemu krúžku.Je výhodné medzi redukciu s úkosom a prvý centrovací krúžok umiestniť vedenie so stieracími čeľusťami z dôvodu ľahšieho oddeľovania raznika od tvarovaného materiálu počas spätného chodu barana lisu.Spôsob a zariadenie podľa vynálezu sú veľmi jednoducho aplikovateľné a umožňujú jednoduchým a rýchlym spôsobom vyrábať vnútomé tvarové diery s vysokou tvarovou presnosťou, bez potreby ich ďalšieho opracovávania,vdôsledku čoho sa podstatne zvýši produktivita práce. Taktiež náklady na zariadenie sú nizke.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou priložených výkresov znázorňujúcich výrobu vnútorného tvaru skrutkovnice záberového puzdra spúšťača pre automobily. Obr. la a lb znázorňuje zariadenie na tvarovanie dier pretláčaním vo východiskovej polohe, pričom obr. la zobrazuje prietlačník s raznikom a obr. lb znázorňuje prietlačnicu so základňou v hornej časti, ktorej je umiestnená redukcia s úkosom, do ktorej je vložený polotovar záberového puzdra s tvarovacím tŕňom. Obr. 2 vyjadruje stav po ukončení natlačenia materiálu skrutkovnice na tvarovú časť tvarovacieho tŕňa, pričom vzťahové značky sú zhodné so vzťahovými značkami na obr. la a lb. Na obr. 3 je nakreslený pomocný prvok na vylisovanie tvarovej časti tvarovacieho tíňa z vytvorenej skrutkovice.Do vopred pripravenej diery polotovaru 3 na tvarovanie sa zavedie tvarovací tŕň l stranovou časťou 2. Tvarovací tŕň 1 s polotovarom 3 na tvarovanie, v ktorom má byť vytvorená skrutkovnica sa zasunie za pôsobenia vystreďovacieho krúžku 4 do redukcie 5 s úkosom. Na čelo 15 nikto uloženého polotovaru 3 sa pôsobí silou od neznázorneného lisu a to koncovou časťou 17 razníka 7. Polotovar 3 je pretláčaný cez redukciu 5 súkosom, čím dochádza knatlačeniu materiálu polotovaru 3 na stranovú časť 2 tvarovacieho tŕňa 1. Pri spätnom pohybe lisu dôjde k oddeleniu vytvarovaného predmetu 8 s natlačeným tvarovacím tŕňom 1 od razníka 7.Vylisovanie tvarovacieho trňa l z vytvarovaného predmetu 8 sa vykonáva s vyžitim pomocného prípravku(obr. 3). Tvarovací 11 T 1 s vytvarovaným predmetom 8 sa umiestni na krúžok 34. Pôsobením neznázorneného razníka lisu na čelo tvarovacieho tina l dôjde k vyskrutkovaniu tvarovacieho tfňa 1 zo vytvarovaného predmetu 8.Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu pozostáva z neznázomeného lisu, z pretláčacieho nástroja tvoreného prietlačníkom a prietlačnicou a z pomocného prípravku.Prietlačník (obr. la) obsahuje razník 7 na konci, ktorého je vytvorené załilbenie 10 s koncovou časťou 17. Do zahlbenia 10 zapadá prečnievajúci koniec stranovej časti 2 tvarovacieho tŕňa 1. Raznik 7 je pripevnený vkotviacej doske 20 a je opretý o opornú dosku 21. K opomej doske 21 je pripojená pomocou skrutiek 22 pripevňovacia doska23, ktorá je spojovacím čapom 24 pripevnertá k neznázornenému baranu lisu.Prietlačnica (obr. lbj) je tvorená základňou 9, ktorá je umiestnená na neznázornenej základni lisu. Na základni 9 je uložený prvý centrovaci krúžok 11, vnútri ktorého je usporiadané vedenie 12 so süeracímí čeľusťami 6 a pružinami 13. Nad vedením 12 stieracích čeľustí 6 je vnútri centrovacieho krúžku 11 umiestnená spona 14, v ktorej je umiestnená redukcia 5 s úkosom. Nad redukciou 5 je usporiadaný druhý centrovací krúžok 4 na zavedenie pretláčaného polotovaru 3 s vloženým tvarovacím tŕňom 1. Prvý centrovací krúžok 11 je pripevnený o základňu 9 skrutkami 25. Zaistenie stálej polohy spony 14 a redukcie 5 s úkosom oproti razníku 7 je uskutočnené pomocou pripevňovacieho kruhu 18, ktorý je spojený sprvým centrovacím krúžkom 11 pomocou skrutiek 19.Pomocný prípravok na vylisovanie tvarovacieho tíňa 1 od natlačeného materiálu tvarovanej skrutkovnice je podľa obr. 3 tvorený základňou 30, na ktorej je umiestnene vedenie 31, vktorom je usporiadaný centrovací krúžok 32 axiálneho ložiska 33. Z druhej strany axiálneho ložiska 33 je zalisovaný krúžok 34 zabezpečujúci vycentrovanie tvarovacieho tíňa 1.l. Spôsob tvarovania povrchu dier pretláčaním,vyznačujúci sa tým, že do redukcie (5) prietlačnice sa vloží polotovar (3) na tvarovanie, do ktorého sa zasunie stranovou časťou (2) tvarovací tŕň (l), pričom následne sa pôsobením sily na čelo (15) polotovaru (3) na tvarovanie v smere jeho pozdlžnej osi sa polotovar (3) na tvarovanie pretlači redukciou (5) s úkosorn, potom sa vytvarovaný predmet (8) snatlačenou tvarovou časťou (2) tvarovacieho tina (l) vloží do pomocného prípravku, kde pôsobením sily na zavádzacie čelo (16) tvarovacieho tíňa sa vytvarovaný predmet (8) oddeli od stranovej častí (2) tvarovacieho tŕňa (l).2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa nároku l, vyznačujúce sa tým. že pozostáva z lisu, z pomocného prípravku, z pretláčacieho nástroja tvoreného tvarovacím tŕňom (l) so stranovou časťou (2), prietlačníkom s razníkom (7) a príetlačnicou so základňou (9),kde prietlačník je pomocou pripevñovacieho čapu (24) spojený s baranom lisu a príetlačnica so základňou (9) je umiestnená pod baranom lisu a uložená na základni lisu,pričom na koncovej časti (17) raznílça (7) je vytvorené vyhĺbenie (10) na zasunutie prečnievajúceho konca stranovej časti (2) tvarovacieho tŕňa (l), k základni (9) prietlačnice,je pripevnený prvý centrovací krúžok (ll), vnútri ktorého je umiestnená spona (14), V ktorej je usporiadané redukcia(5) s úkosom, spona (14) a redukcia (5) súkosom sú vo vzťahu k razníku (7) polohovo istené pripevňovacím kruhom (18), spojeným s prvým centrovacím krúžkom (11) a nad redukciou (5) s úkosom je vnútri pripevňovacieho kruhu (18) umiestnený druhý centrovací krúžok (4).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že spojenie pripevňovacieho kruhu (18) k prvému vystreďovaciemu krúžku (l l) je rozoberateľné.4. Zariadenie podľa nárokov 2 a 3, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pod redukciou (5) s ukosom je medzi prvým centrovaeím krúžkom (l l) umiestnené vedenie (12) stieracích čeľustí (6).

MPK / Značky

MPK: B21K 1/56, B21K 21/08

Značky: zariadenie, pretláčaním, tvarovania, vykonávanie, spôsobu, povrchu, tohto, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-280352-sposob-tvarovania-povrchu-dier-pretlacanim-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tvarovania povrchu dier pretláčaním a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty