Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja prostredníctvom pevného čapu (18).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rýchloupínača pracovných nástrojov na male nakladače.Pri doteraz známych rýchloupínačoch pracovných nástrojov sú využívané možnosti skrutkových, klinových a čapových spojení a diaľkových ovládání. Ich nevýhodou je, že obsahujú väčší počet rotačne a suvne pohybujúcich sa elementov upínacích mechanizmov, čo zvyšuje nároky na presnosť výroby, údržbu a vytvára riziko zhoršenia funkcie upínania z dôvodov korózii. V prípadoch automatických upínacích systémov, väčšinou ovládaných na diaľku hydraulicky, pristupujú k týmto nevýhodám ešte vysoké náklady na výrobu. Ďalej sa na uvedený účel používa riešenie podľa AO 268593, v ktorom na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom je použitý čeľusťový upínač,do ktorého zapadá čap, ktorý je pevne spojený s pracovným nástrojom. Pri takomto riešení však dochádza k nadmemému opotrebovávaniu funkčných plôch a takýto stav vytvára nebezpečenstvo samovoľného odopnutia pracovného nástroja.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom využíva pevne vodiace puzdro, opatrené otvorom na zasunutie čapu pevne spojeného s pracovným nástrojom. V pevnom upínacom puzdre sa posuvne pohybuje upínacia doska opatrená dvomi tvarovými vybraniami rôznych priemerov, ktorá umožňuje zasunutie pevného čapu pracovného nástroja cez vodiace puzdro a posuvnú upínaciu dosku a jej presunutim zaistenie pevného čapu pracovného nástroja.Výhodou riešenia je, že zväčšením dosadacich plôch sa znižuje opotrebenie funkčných plôch, a tým sa odstraňuje nebezpečenstvo samovoľného odopnutia pracovného nástroja od pracovného stroja.Rýchloupínač podľa vynálezu je možné využiť najmä pri malých nakladačoch, kde charakter ich pracovného nasadenia si vyžaduje častú výmenu a použitie rôznych druhov pracovných nástrojov.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojených obrázkoch je zobrazený príklad uskutočnenia rýchloupínača podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v bokoryse znázomený princíp upnutia pracovného nástroja v rýchloupínači, na obr. 2 je V náryse zobrazený rýchloupínač zo strany ovládacej páky a obr. 3 je osový rez cez vodiace puzdro a posuvnú upínaciu dosku v zaistenej polohe.Rýchloupínač pracovných nástrojov je súčasťou zakončenia pracovných ramien pracovných strojov v mieste pripojenia pracovných nástrojov. Pozostáva z vlastnéhorýchloupínača 1 umiestneného na konci pracovného ramena pracowiého stroja, homých závesných hákov 17 a pevných čapov 18, ktoré tvoria súčasť pracovného nástroja 2. Vlastný rýchloupínač 1 je vo svojej homej časti tvorený horným priečnikom 7 a vo svojej spodnej časti dolným priečnikom 8. Z bočnej strany je rýchloupínač 1 ukončený bočným plechom 5. Vodiace plechy 6 a bočné plechy 5 sú pevne spojene vodiacim puzdrom 9 a vo svojej spodnej časti opatrenć otvormi 19 slúžiacimi na čapové spojenie rýchloupínača 1 s pracovným ramenom 3 a vo svojej hornej časti otvonni 20 slúžiacimi na čapové spojenie rýchloupínača 1 s hydromotorom 4. Pevné vodiace puzdro 9 je opatrené otvorom 10 slúžiacim pre zasunutie pevného čapu 18. V pewiom vodiacom puzdre 9 je suvne uložená upínacia doska 21, ktorá má tvarové vybranie 11 a 12 rôznych priemerov a na jednom konci je zakončená otvorom na čap 15 slúžiacim na prichytenie ťahadla 16. V strede rýchloupínača 1 medzi vodiacimi plechmi 6 je na dolnom priečniku 8 pevne uložený čap 13, na ktorom je otočne umiestnená páka 14. K páke 14 je čapom 22 otočne prichytený druhý koniec ťahadla 16 a čapom 24 jeden koniec vinutej pružiny 23. Druhý koniec vinutej pružiny 23 je uchytený pevne na dolnom priečniku 8 tak, aby vinutá pružina 23 zaisťovala obidve krajne polohy páky 14. Pevný čap 18, ktorý je kruhovitého prierezu má v prednej časti kužeľovú nábehovú plochu, ktorá prechádza do valcovej plochy s osadenim, slúžiacim na upnutie pevného čapu 18 v upínacej doske 21.l( upnutiu pracovného nástroja 2 s pracovným zariadením 3 dochádza tak, že pri priblížení pracovného stroja k pracovnému nástroju 2 obsluha stroja prostredníctvom hydromotora 4 sklopí rýchloupinač 1 tak, aby došlo k zaveseníu pracovného nástroja 2 hornými závesnými hákmi 17 na homý priečnik 7. Zdvihnutím pracovného zariadenia 3 dôjde k otočeniu zaveseného pracovného nástroja 2 pôsobením vlastnej váhy tak, že pevný čap 18 zapadne do otvoru 10 v pevnom vodiacom puzdre 9 a súčasne prejde cez tvarové vybranie v upínacej doske 21, ktoré je nastavené súosovo s tvarovým vybraním 10 v pevnom vodiacom puzdre 9. Ručným preklopením páky 14 na čape 13 sa prenosom pohybu cez ťahadlo 16 zasunie tvarové vybranie 12 v upínacej doske 21 do osadenia pevného čapu 18 a upne ho V pevnom vodiacom puzdre 9. Vinutá pružina 23 pri preklopeni páky 14 pohybom cez mŕtvu polohu čapu 13 zabezpečuje svojím ťahom krajnú polohu páky 14 a bezpečné upnutie pevného čapu 18 v upínacej doske 21. Tým je upnutie pracovného nástroja 2 s pracovným zariadením 3 ukončené. l( uvoľneniu pracovného nástroja 2 od pracovného zariadenia 3 dôjde tučným preklopením páky 14 okolo čapu 13. Prenosom pohybu cez ťahadlo 16 dôjde k nastaveniu tvarového vybrania 11 v upínacej doske 21 súosovo s otvorom 10 v pevnom vodiacom puzdre 9. Pružina 23 sa vráti cez mítvu polohu do druhej krajnej polohy, kde svojím ťahom zabezpečuje polohu páky 14 a súosovosť otvoru 10 a tvarového vybrania 11 na vysunutie pevného čapu 18. Pohybom pracovného stroja dozadu pri súčasnom vysúvaní hydromotora 4 dôjde k vysunutiu sa homého priečniku 7 spod homých závesných hákov 17 a k vysunutiu pevného čapu 18 cez pevné vodiace puzdro 9 a upínaciu dosku 21. Tým je uvoľnenie pracovného nástroja 2 od pracovného zariadenia 3 ukončené a rýchloupínač 1 je pripravený na upnutie ďalšieho pracovného nástroja 2.Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých malých nakladačoch konštruovaných na také pracovné nasadenie, kde vzhľadom na často sa meniaci charakter práce je potrebná Častá a rýchla výmena rôznych druhov pracovných nástrojov s minimálnymi nárokmi na čas, námahu a pracovné vypätie obsluhy.l. Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače pozostávajúci z homého priečníka, dolného priečnika,vodiaceho puzdra, pevne spojeného s vodiacim plechom a bočným plechom, homćho závesného háku pevne spojeného s pracovným nástrojom, vyznačujúci sa tý m , že medzi bočným plechom (5) a vodiacim plechom (6) je pevné vodiace puzdro (9), do ktorého zapadá pevný čap (18).2. Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladačepodľa bodu l, vyznačujúci sa tým,že v pevnom vodiacom puzdre (9) je príebežný otvor (10) na zasunutie pevného čapu (18).3. Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače podľabodu Lvyznačujúci sa tým,že v pevnom vodiacom puzdre (9) je posuvne uložená upínacia doska (21) s tvarovými vybraniami (11 a 12).

MPK / Značky

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: malé, nástrojov, rýchloupínač, pracovných, nakladače

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-279312-rychloupinac-pracovnych-nastrojov-pre-male-nakladace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače</a>

Podobne patenty