Deriváty baccatínu, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Číslo patentu: 279257

Dátum: 08.12.1993

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú deriváty baccatínu všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise, spôsob izolácie týchto derivátov a čiastočná syntéza niektorých z nich. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok sú vhodné najmä ako protinádorové prostriedky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka derivátov baccatínu, spôsobu ich výroby a farrnaceutických prostriedkov, ktoré tieto látky obsahujú.Taxány môžu byť izolované, v podstate zbavenć ostatných zlúčenín z rastlinných zložiek rodu Taxus, zvlášť zo vzdušných časti Taxus wallichiana. Tieto druhy sú široko rozšírené v Ázii, zvlášť na himalájskych skalách. Známym taxánom je IO-deacetylbaccatin III, ktorý sa používa na syntézu antitumorových látok taxol a taxoter. Táto látka nevykazuje dostatočné hydrofilné vlastnosti, z čoho vyplývajú určitć nevýhody V spojení s podaním antitumorových látok, ktoré obsahujú tento druh diterpeniekých jadier,perfúzii u ľudí.Podstatu vynálezu tvoria deriváty všeobecného vzorcakde R znamená atóm vodíkaa R znamená atóm vodíka, tri(C alkyl)silyl alebo alkanoyl s 2 až 9 atómami uhlíka, nesubstituovaný alebo mono,di- alebo trisubstítuovaný atómom halogénu alebo monosubstituovaný fenylovým zvyškom, ktorý je nesubstituovaný alebo je mono-, di- alebo trisubstituovaný atómom halogénu, CH alkoxyskupinou alebo nižšou halogénalkoxyskupinou, alebo R a R spoločne tvoria karbonyl alebo c., alky 1 iden,nesubstituovaný alebo substituovaný fenylovým zvyškom,R 7 a R znamenajú atóm vodíka, tľl(Cg alky 1)silyl alebo alkanoyl s 2 až 9 atómami uhlíka, nesubstituovaný alebo mono-, di- alebo trisubstituovaný atómom halogénu alebo monosubstituovaný fenylovým zvyškom, ktorý je nesubstituovaný alebo mono-, dí- alebo trisubstituovaný atómom halogénu, CH alkoxyskupinou alebo CH halogćnalkoxyskupinou,R znamená atóm vodíka, trialkylsilyl, skupinu -COCH 0 HCH(C 6 H,)NHCOC 5 H 5 -COCH 0 HCH(C 6 H 5)NHC 0 OC(Cl-l 3)3, alkanoyl s 2 až 9 atómami uhlíka, nesubstituovaný alebo mono-, di- alebo trisubstituovaný atómom halogénu alebo monosubstituovaný fenylovým zvyškom,ktorý je nesubstituovaný alebo mono-, di- alebo trisubstituovaný atómom halogénu, CH alkoxyskupinou alebo CH halogénalkoxyskupinou a Ac znamená acetyl.Nižší alkyl je jednoväzbový nasýtený priamy alebo rozvetvený uhľovodikový zvyšok s l až 8 atómami uhlíka ako metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, sekbutyl, terebutyl, pentyl, izopentyl, neopentyl,tercpentyl, hexyl, izohexyl, heptyl, oktyl a pod.Nižšia alkoxyskupina znamená nižší alkyl, pripojený ku zvyšku molekuly éterovou väzbou cez atóm kyslíka. Ide o metoxyskupinu, etoxyskupinu, propoxyskupinu, izopropoxyskupinu, buwxyskupinu, izobutoxyskupinu, sek. butoxyskupinu, terc.butoxy-, pentoxy-, izopentoxy-, neopentoxy-, terc.pentoxy-, hexoxy-, ízohexoxy-, heptoxy-, oktoxyskupinu a podobne.Nižšia alkylidénová skupina je dvojito dvojväzbový nasýtený, priamy alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec,ktorý obsahuje l až 8 atómov uhlíka. Jednotlivými predstaviteľmi takýchto alkylidćnových skupín sú metylidén,etylidén, propylidén, izopropylidén, butylidén, izobutylidén, pentylidén, neopentylidén, hexyliděn, heptylidén, oktylídén a podobné.Reprezentanttni nižších halogěnalkoxy skupin sú difluórmetoxy, triíluórmetoxy.Zlúčenina vzorca (I), kde R - R 7 R, R R H (la) je taxán, ktorý môže byť izolovaný, v podstate zbavený ostatných zlúčenín z rastlinných zložiek rodu Taxus, zvlášť zo vzdušných časti Taxus wallichiana. Štruktúra la taxánov bola určená pomocou NMR/H a C-NMR/ štúdiami a röntgenovou analýzou. Skladá sa z prídavných hydroxy skupín v polohe 14 | 3, v porovnaní s IO-deacetylbaccatínom lIl, známym použitím na syntézu antitumorových látok taxol a taxoter. Prítomnosť prídavných hydroxyskupin prepožičiava molekule lepšie hydrofilné vlastnosti než pri IO-deacetylbaccatíne III samotného a z toho vyplývajú výhody v spojení s podaním antitumorových látok, ktoré obsahujú tento druh diterpenických jadier, perfúzii u ľudí.Nové taxány Ia môžu byť izolovanć z rastlinných látok, najlepšie z ihličia, dvoma rôznymi extrakčnými procesmi.V skutočnosti je možne extrahovať rastlinné látky a to tak vodou miešateľnými, ako aj s vodou nemiešateľnými rozpúšťadlami. V prvom prípade (metóda A) možno použiť rozpúšťadlo ako je metanol alebo etanol samotný alebo v kombinácii s vodou. Môže byť tiež použité stredne polárne rozpúšťadlo, ako je acetón, samotný alebo zmiešaný s vodou. Ia je extrahovaný týmito rozpúšťadlami z rastlinných Iátok pri teplote miestnosti. Získaný extrakt je koncentrovaný až do odstránenia organických rozpúšťadiel,ñltrovaný od vytvorených nerozpustných látok a potom spracovaný s rozpúšťadlom nemiešateľným s vodou, napríklad etylacetátom alebo chlorovaným rozpúšťadlom,najlepšie metylénchloridom. Organieký extrakt, ktorý obsahuje Ia je potom odparený do sucha a získaný zvyšok je purifikovaný stlpcovou chromatograflou. Pokial sa namiesto toho použije rozpúšťadlo, ktoré sa nemicša s vodou, (metóda B), môže sa použiť aromatický uhľovodík,napríklad benzen alebo toluén, alebo rozpúšťadlo s chlórom, napríklad metylénchlorid, chlorofomr, l,2-dichlóretán, l,l,l-trichlóretán. V tomto prípade sa extrakcia rastlinných látok vykonáva pri teplote miestnosti alebo pri refluxnej teplote vybraného rozpúšťadlaZískaný extrakt je skoncentrovaný, purifrkovaný od polámych nečistôt spracovaním so zmesou vody a alkoholu, napríklad 30 -ným metanolom a odparený dosucha.Zvyšok, podobne ako ten, ktorý bol získaný metódou A, je potom podrobený ďalšej purifikácii stĺpcovou chromatograíiou.V oboch procesoch je zvyšok získaný dvoma rôznymi extrakciami rastlinných materiálov, puriñkovaný chromatogratiou na stĺpci silikagélu s elúciou zmesí roz SK 279257 B 6púšťadiel ako je cyklohexán a acetón, metylénchlorid a etylacetát alebo metylénchlorid a metanol, pri úprave pomerov týchto zmesi tak, aby sa ízolovalo čo najväčšie možné množstvo zlúčeniny Ia. V závislosti od kvality vstupného rastlinného materiálu kolíše výťažok zlúčeniny Ia od 0,1 do 0,01 hmotn. Chromatograticke frakcie, ktoré obsahujú zlúčeninu Ia sú spojené, odparené dosucha a zvyšok je vykryštalízovaný z metanolu, etylacetátu, acetónu alebo acetonitrilu na čistú zlúčeninu Ia.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) môžu byť pripravené zo zlúčeniny Ia známymi metódami.Čiastočne odvodené produkty môžu byť získané zo zlúčeniny la, pretože hydroxy skupiny majú nasledujúci reaktívny postup 7-OH 10-0 H l 4-OH 13-OH.Čiastočne odvodené zlúčeniny môžu byť získané pou~ žítím vhodných množstiev reakčných činidiel, ako aj vhodnou formou úpravy teploty a reakčného času.Zlúčeniny, kde všetky alebo niektoré z R 7, RW, R alebo R sú alkanoyl skupiny s 2 až 9 atómmní uhlíka, ako je to definované, môžu byť získané reakciou zlúčeniny la alebo jej derivátom s anhydridom karboxylovej kyseliny vzorca Rs-COO-CO-Rs, kde R 5 je alkylová skupina s l až 8 atómami uhlíka nesubstituovaná alebo mono-, di- alebo trisubstituovaná halogénom alebo monosubstituovaná fenylom, ktorý je nesubstituovaný alebo mono-, di- alebo trisubstituovaný halogénom, CL alkoxy- alebo CH halogénalkoxyskupinou alebo ekvivalentným derivátom v prítomnosti 4-amino-substituovaným aminopyridlnoin, pričom reakcia prebieha vo vhodnom rozpúšťadle.Alkylačná reakcia môže byť uskutočnená pri teplote miestnosti alebo nezáväzné pri refluxe reagujúcej zmesi.Stríedavo, zlúčenina la alebo jej derivát, môžu byť spracované s kyselinou RSCOZH v chlórovanom rozpúšťadle, ako je metylénchlorid alebo chlorofonn V prítomnosti karbodiimidu ako je dicyklohexylkarbodiimid alebo l-(3-dimetylaminopropy 1)-3-etylkarbodiimid a katalyzátora ako je 4-(N,N-dimetylamino)-pyridin alebo 4-(pyrolidino)pyridín pri teplote miestnosti alebo pri reíluxe rozpúšťadla.Zlúčenína 1, kde skupiny R 7, Rw, R a R sú tri(C,5 alkyl)silylová skupina, ktorá môže byť získaná zo zlúčeniny Ia alebo z derivátu zlúčeniny Ia spracovaním so silylačným činidlom vo vhodnom rozpúšťadle a V prítomnosti vhodného katalyzátora. Napriklad tbutyldimetylchlórsílán môže byť použitý V rrmožstve zodpovedajúcom 1,1 ekvivalentu pre každú OH skupinu, ktorá má reagovať v prítomnosti 2,2 ekvivalentov imidazolu alebo 4-(N,N dimetylamino)pyridínu v dimetylfonnamide a pri teplote miestností.Zlúčeniny vzorca I, kde skupiny R a R spolu tvoria skupinu CO, môžu byť pripravené reakciou zlúčeniny Ia a vhodného chlórmravčanu V bázickom rozpúšťadle, napríklad pyridíne. Napríklad, reakciou zlúčeniny Ia s nadv bytkom trichlóretylchlórmravčanu V pyridíne pri teplote 80 °C počas niekoľkých minút, sa dosiahne acylácia skupiny -COOCH 2 CCI 3 hydroxyskupín V polohe 7, 10 a 14.Predsa len, v reagujúcom činidle dochádza k inrtramolekulámej nukleoñlnej substitúcii medzi substituentom V polohe 14 a hydroxyskupinou V polohe 1 a získa sa karbonát lb.Deriváty vzorca I, kde R 1 a R spolu tvoria CH, alkylidén nesubstituovaný alebo substituovaný fenylom, môžu byť pripravené reakciou zlúčeniny la s aldehydom alebo ketónom, v prítomnosti vhodného katalyzátora. Napríklad,spracovaním zlúčeniny Ia s 2,2-dimetoxypropánom V roztoku acetónu a v prítomnosti pyridín-p-toluénsulfonátu, sa získa cyklický ketón Ic, ktorý obsahuje vo svojom vzorci hydroxyskupiny v polohách 14 a l zlúčeniny Ia.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu vzorca l majú antimykotickú aktivitu porovnateľnú so známymi taxánmi ako sú taxol a deriváty a in vivo majú antitumorové účinky.In vitro preukazujú aktivitu na mozgové kanáliky(Shelanski, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 70, 765, 1973) a na kultúry ľudských leukocytov. Zlúčeniny podľa vynálezu majú aktivitu na kanáliky dvojnásobnú, než je aktivita zodpovedajúcich derivátov baccatínu 111.Zlúčeniny môžu byť podávané orálne alebo parenterálne, samotné alebo spoločne s ďalšími terapeutickýmí čínidlamí, ktoré zahmujú anti-neoplastické látky, steroidy a podobne, cícavcom, ktorí potrebujú takúto liečbu. Parenterálny spôsob podania zahmuje intramuskulárne, intratekálne, intravenózne a intraarteriálne podanie. Tak ako pri iných liekoch tohto typu, musí byť dávkovanie prispôsobené typu neoplazmy, stavu pacienta a požadovanému účinku,ale všeobecne dávky budú tvoriť približne 10 až 30 mg/mz za deň počas 5 dní, alebo dávku 150 až 250 mg/mz podanú raz za 3 týždne. I ked látka má nízku toxicitu v porovnaní s látkami v súčasnosti používanými, toxická odpoveď môže byť často eliminovaná a to tak redukciou dennej dávky,ako aj altematívnym podávaním alebo dodržaním dlhšieho intervalu medzi jednotlivými dávkami, napríklad podanie za 3 až 5 dní. Orálne dávkové formy zahmujú tablety alebo kapsuly, ktore obsahujú od l do 10 mg látky na jednotlivú dávku. Na parenterálne podanie sa môže použiť izotonický roztok obsahujúci 20 až 100 mg/ml.Nasledujúce príklady predstavujú uskutočnenie vynálezu.Príklady uskutočnenia vynálezu Príklad l1 kg lístkov Taxus wallichiana bol pri teplote 30 °C vo vákuu vysušený, jemne rozomletý a 6 podielmi metanolu extrahovaný, každý podiel 3 l, pri teplote miestnosti za stáleho premiešavania, každá extrakcia prebiehala počas 3 hodín. Spojené extrakty boli skoncentrované pri zníženom tlaku na objem 1 l, ponechané stáť počas 24 hodín a potom boli nerozpustné látky odfiltrované. Filtrát bol 6 krát extrahovaný 500 ml metylénchloridu. Spojené organické fázy boli vo vákuu skoncentrované na 500 ml a výsledný roztok bol puriñkovaný chromatografiou na stĺpci obsahujúcom 300 g silikagélu, ako eluent bol použitý metylćnchlorid až do kompletného vylúčenia apolámych zlúčenín. Postupne bola použitá zmes metylénchloridu a etylacetátu v pomere 85 15, až do eluovania čistého Ia. Spojené frakcie boli vo vákuu skoncentrované do vysušenia. Zvyšok bol kryštalizovaný zo 7 dielov metanolu. Vykryštalizovaná tuhá látka bola pod tlakom filtrovaná, premytá malým množstvom metanolu a vo vákuu vysušená pri teplote 40 °C. Získalo sa 800 mg zlúčeniny la, teplota topenia 215 až 217 °C, M pri M/z 560.Elementáma analýza pre C 29 l-1350 Nájdené C, 62,07 H, 6,53 Vypočítané C, 62,13 H, 6,471 kg lístkov Taxus wallichiana bol pri teplote 35 °C vysušený, jemne rozomletý a extrahovaný 6 dielmi toluénu,každý diel 3 l, počas premiešavania pri teplote miestnosti,každá extrakcia prebiehala 6 hodín. Spojené extrakty boli skoncentrované pri znlzenom tlaku na objem 500 m 1, spracované s 3 dielmi 20 vodného roztoku metanolu, každý diel 70 ml. Toluénová fáza bola vo vákuu skoncentrovaná do sucha a zvyšok bol rozpustený V 500 ml metylénchloridu. Získaný roztok bol purifíkovaný na chromatogratickej kolóne tak, ako bolo opísanć v príklade 1 na čistú zlúčeninu Ia.Príprava zlúčeniny Ib (1, R 7 R° -coocuzcca, R H, R 1 a R spolu tvoria C 0)300 mg zlúčeniny Ia (0,53 mmólu) bolo rozpustených v 6 ml bezvodého pyridínu a spracovaných počas 5 minút pri teplote 80 °C s 0,49 m 1 (3,41 mmólu) tríchlóracetylchlórmravčanu. Reakčná zmes bola schladená na teplom miestnosti, potom bolo pridaných niekoľko kvapiek metanolu na, zmiemenie reakčnej rýchlosti. Reakčná zmes bola zriedená vodou a extrahovaná metylénchloridom. Organická fáza bola oddelená, premytá zriedenou kyselinou chlorovodikovou, vysušená síranom sodným a skoncentrovaná do sucha. Zvyšok bol puriñkovaný cez chromatografickú kolónu, ktorá obsahovala 7 g silikagélu, eluovaný zmesou hexán-etylacetát v pomere 1 1. Bolo získaných 295 mg (59 ) Ib. M (C.I.MS) pri m/z 955 (937 NHr).Elementáma analýza pre C 36 H 350,Cl 6 Nájdené C, 45,98 H, 3,91 Cl 22,67 Vypočítané C, 46,10 H, 3,84 Cl 22,73100 mg zlúčeniny la bolo rozpustené v 17 ml acetónu, ktorý bol predtým destilovaný cez síran meďnatý a spracované so 7 ml 2,2-dimetoxypropánu a 150 mg pyridín p-tolućnsulfonátu počas premiešavania pri teplote miestností. Reakčná zmes bola potom odparená do sucha a zvyšok bol premytý vodou na odstránenie pyridíniovej soli,vysušený síranom sodným a rozpúšťadlo bolo oddestilované pri zníženom tlaku. Zvyšok bol puriñkovaný cez chromatografickú kolónu, ktorá obsahovala 5 g silikagělu, pri použití etyléteru ako eluentu. Bolo získaných 82 mg (76Elementáma analýza pre C 32 HO Nájdené C, 63,89 H, 6,71 Vypočítanć C, 64,00 H, 6,67200 mg zlúčeniny Ia bolo rozpustených v 3 ml bezvodého pyridínu a spracované pri teplote miestnosti počas 24 hodín so 160 mikrolitramí anhydridu kyseliny dichlóroctovej a 10 mg 4-(N,N-dimetylamino)pyridínu. Reakčná zmes bola zriedená ľadovou vodou a extrahovaná chloroforrnom. Organická fáza bola premytá zriedenou kyselinou chlorovodíkovou, potom vodou, vysušená síranom sodným a odparená dosucha. Zvyšok bol purifikovaný na chromatografíckej kolóne cez silíkagél, elúciou so zmesou hexánu a etylacetátu v pomere 3 7, Bolo získaných 217 mg 7,10-dichlóracetátu a kryštalizovaných z chloroformu,M 792.Elementáma analýza pre C 33 H 35 O 13 Cl 4 Nájdené C, 49,86 H, 4,71 Cl 17,01 Vypočĺtanć C, 50,00 H, 4,54 Cl 17,93suspenzia IO-deacetyl-MB-hydroxy baccatínu III (2,8 g 5,14 mmól) v bezvodom dichlómetáne CH,Cl 2 (25 ml) sa pridala kbezvodému pyridínu (8,3 ml 8,1 g 20 mol eq.). Získal sa číry roztok , ktorý bol ochladený na -10 °C. Pridalo sa 26,6 m 1 roztoku fosgénu v toluéne (1,9 M) za miešania. Po 15 minútach od ukončenia pridávania, sa zmes zriedila najprv nasýteným roztokom hydrouhličitanu sodného NaHCO, a následne vodou (20 ml). Zlúčenína bola extrahovaná dichlómetánom CHzClz a organické fáza bola premytá zriedenou HCL. Po vysušení so síranom horečnatým (MgS 04), bolo rozpúšťadlo odparené na Chromatografickej kolóne (10 g silikagélu eluent etylhexánacetát 3 7), Získalo sa 2,8 g (93 ) zlúčeniny uvedenej v názve,M 568.10 g suspenzie 10-deacetyl-14 B-hydroxy 7 ~O-trietylsilyl 1,14 uhličitan boli rozpustenć v 50 ml dimetylformamídu a spojené s 5 ml trietylsilylchloridu za prítomnosti imidazolu. Reakčná zmes sa nechala stáť pri teplote miestnosti počas 2 hodín. Po ukončení reakcie kontrolovanej prítomnosťou TLC, pyridínový roztok bol vyliaty na 500 g ľadu a suspenzia bola extrahovaná metylchlorídom. Organická fáza bola dehydratovaná síranom horečnatým(MgSO 4) a koncentrovaná do vysušenia. Zvyšok (11,8 g) bol prekryštalizovaný v zmesí acetón hexán (10 g), čím sa získala zlúčenina uvedená v názve s M 702.(R a R znamenajú spolu co R Ac, R 7 trietylsilyl R H)10 g suspenzie IO-deacetyl-MB-hydroxy 7-0-t 1 ietylsilyl 1,14 uhlíčitan boli rozpustené v metylchloride a extrahované počas 12 hodín 2 ekvivalentmi acetylchloridu. Reakčná zmes bola premytá vodou a organická fáza bola koncentrovaná sušením vo vákuu. Na zvyšok bol znovu naliaty metanol a oddelila sa tuhá fáza flltrovaním a kryštalizácíou V acetón hexán . Získalo sa 10 g zlúčeniny uvedenej v názve s M 744.(R) a R 4 znamenajú spolu CO R Ac, R 7 trietylsilyl R H)0,5 g 7-0-trietylsílyl baccatínu III 1,14 uhličitanu sa rozpustílo v 60 ml toluénu. 800 mg kyseliny (4 S, 5 R)-N-(benzoyl)-2,2-dimetyl-4-fenyl-S-oxazolidín karboxylovej,400 g cyklohexylkarbodiimidu a 40 mg N,N dimetylaminopyridínu sa pridalo k roztoku. Teplota reakčncj zmesi sa udržiavala na 80 °C počas dvoch hodín, následne sa preñltrovala a premyla vodou. Organická fáza sa skoncentrovala dosucha. Zvyšok bol opracovaný metanolom s obsahom 0,1hmotn. HZSO 4 pri 10 °C. Metanolový roztok sa zriadil 0 v 0vodou a produkt bol extrahovaný etylacetátom. Organická Cfáza bola skoncentrovaná dosucha a zvyšok bol podrobený C/H àHchromatograñi na silikagéle eluovanom zmesou acetonít- Z 1 účcninaCR 1-R 3 3 R 7 H R H rilu s hexánom v pomere 4 6. Získalo sa 580 mg zlúčeniny0,5 g 7 ~O-tríetylsilyl-l 4 B-hydroxy baccatínu III 1,14 uhlíčitan sa rozpustilo v 60 ml toluénu. 800 mg kyseliny °L40 mg N,N dimetylaminopyridínu sa pridalo kroztoku. Zlúčeninan Teplota reakčnej zmesi sa udržiavala na 80 °C počas dvoch R H R 7 H R 10 H R 13 hodín, následne sa preñltrovala a premyla vodou. Organic- COCHOHCPKCSHQNHCOOC(CHJ)Jká fáza sa skoncentrovala dosucha. Zvyšok bol opracovaný metanolom sobsahom 0,1 hmotn. H 2 S 04 pri 10 °C. Metanolový roztok sa zriedil vodou a produkt bol extrahovaný etylacetátom. Organická fáza bola skoncentrovaná dosucha a zvyšok bol podrobený chromatograñi na silikagéli eluovanom zmesou acetonitrilu s hexánom v pomere 4 6. Získalo sa 580 mg zlúčeniny uvedenej vnázve, M amlz 897.Podobnými postupmi ako vpredchádzajúcich prñrla- ° doch boli pripravené nasledujúce zlúčeniny, ktorých cytotoxické údaje získané spôsobom opísaným V Alley M.C. a spol. Cancer Res. 48, 589, 1988 sú uvedené V nasledujúcej tabuľke.

MPK / Značky

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335, C07D 493/08

Značky: farmaceutické, prostriedky, baccatínu, obsahom, spôsob, výroby, deriváty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-279257-derivaty-baccatinu-sposob-ich-vyroby-a-farmaceuticke-prostriedky-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty baccatínu, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom</a>

Podobne patenty