P-zeolit a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 279012

Dátum: 10.11.1993

Autor: Araya Abraham

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

P-zeolit všeobecného vzorca M2/nO.Al2O3.(1,90 až 2,10)SiO2.yH2O so schopnosťou viazať vápnik 150 mg/g, schopnosťou absorbovať olej, 80 g oleja/100 g zeolitu, a rýchlosťou väzby vápnika nižšou ako 10 sekúnd sa pripraví tak, že sa nechá reagovať roztok hlinitanu sodného a kremičitanu sodného pri teplote aspoň 25 °C v prítomnosti suspenzie P-zeolitu na naočkovanie, gél sa nechá starnúť aspoň 0,1 hodiny a produkt sa oddelí, premyje a vysuší. Získaný produkt sa výhodne používa ako základná zložka pracích prostriedkov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby aluminosilikátov alkalických kovov, zvlášť kryštalických aluminosilíkátov s P-štruktúrou. Tieto materiály sú cenné ako zložky pracich prostriedkov, z ktorých sú schopne odstrániť výmenou iónov ióny vápnika a horčíka, spôsobujúce tvrdosť vody. Tieto látky majú ešte ďalšie vlastnosti, ktoré sú príčinou ďalších výhod vyplývajúcich z použitia V pracích prostriedkoch. Aluminosilikáty tohto typu budú v opise prihlášky uvádzané ako zeolit P.Výhodné použitie zeolitu P už bolo opísanć V pripade rôznych typov pracích prostriedkov, napríklad v európskom patentovom spise č. 384 070 (Unilever), tieto prostriedky je však potrebné získavať hospodárnym účinným postupom,aby ich bolo možné uviesť na trh. Z toho vyplýva, že i keď známe vlastnosti materiálu sú veľmi cenné, je tiež potrebne optimalizovať jeho výrobu tak, aby bola vhodná na priemyselné využitie.Skupina zeolitov P zahŕňa celý rad syntetických zeolitových fáz ktoré môžu mať tvar kocky (tento typ býva označovaný B alebo Pc) alebo tetragonálnu konfiguráciu(Pl), ale uvedená skupina látok nie je na tieto typy zlúčenín obmedzená. Štruktúra a vlastnosti skupiny látok typu zeolit P sú podrobne zhmuté v publikácii Zeolite Molecular Sieves Donald W. Breck, publikácia bola vydaná 1974 a 1984, vyd. Robert E. Krieger, Florida, USA.Skupina zlúčenín zeolit P má typický vzorce na báze oxiduPodstata vynálezu Podstatu vynálezu tvorí P-zeolit, všeobecného vzorca MMO . A 110 . (1,90 až 2,l 0)SiO . yHZO, kdeM znamená atóm alkalického kovu, n znamená väznosť atómu alkalického kovu,y znamená počet molekúl vody, pričom účinná väzbová schopnosť vápnika je 150 mg/g a schopnosť absorbovať olej je vyššia než 80 g oleja na 100 g zeolitu pri rýchlosti väzby vápnika pod 10 sekúnd.Podstatu vynálezu tvorí spôsob výroby kryštalických P-zeolitov s pomerom Si A 1 V rozmedzí 0,9 až 1,33, výhodne 1,15 1 a nižším azvlášť 1,7 1 a nižším, tieto latky sú zvlášť vhodné na použitie ako súčasť pracích prostriedkov.M znamená n-väzbový katión, ktorým je atóm alkalickeho kovu, to znamená lítia, draslíka, sodíka, cćzia alebo rubídia, výhodnými kovmi sú sodík a draslik a katiónom bežne používaným V priemyselných postupoch je katión sodíka.Znamená to, že sodík môže byť tiež prítomný ako hlavný katión a okrem toho môže obsahovať ešte ďalšie ióny alkalických kovov v menších podieloch, čo môže byť zvlášť výhodne.Vynález navrhuje teda spôsob výroby P-zeolitu s uvedenými pomemii zložiek V ekonomickom výťažku. V priebehu tvorby kryštalíckého zeolitu prechádza reakčné prostredie štádiom, v ktorom sa vytvorí gél. Vo výhodnom uskutočnení sa získavajú P-zeolity s molámym pomerom kremíka a hliníka 1,00 i 0,05 z gélu, v ktorom sú uvedené zložky obsiahnuté už v tomto pomere.Týmto spôsobom sa potom získa požadovaný produkt a tiltrát, ktorý v podstate obsahuje len hydroxid sodný. Túto kvapalinu je možne po prípadnom zahustení napríklad odparením privádzať späť a využiť pri príprave začiatočných reakčných roztokov. Ďalšou výhodou výroby P-zeolitu z gélov s rovnakým pomerom kremlka a hliníka je skutočnosť, že sa využije všetok kremičitan sodný aj hlinitan sodný, takže sa optimalizuje spotreba východiskových látok.Okrem toho je potrebné získať pracie prostriedky, ktoré sú schopné zaistiť vysokú absorpcíu oleja.Podstatu vynálezu tvorí spôsob výroby P-zeolitu vzorca M 2,O . A 120, (1,80 až 2,66)SiO 2. yHŽO, kdeM a n majú uvedený význam ay znamená počet molekúl vody, tento postup spočíva v tom, že sazmieša roztok hlinitanu sodnćho pri teplote aspoň 25 °C s roztokom kremičitanu sodnćho s teplotou aspoň 25 °C za príslušného energického miešania v prítomnosti účinného množstva suspenzie P-zeolitu na naočkovanie za vzniku gélu zloženiaTento gél sa nechá starnúť pri teplote vyššej ako 25 °C za príslušného energickćho miešania na udržanie tuhého podielu v suspenzii počas aspoň 0,1 hodiny, vytvorený P-zeolit sa oddelí, premyje a vysuší.Produkt sa premýva, aby sa odstrànilo prebytočne množstvo elektrolytov, najmä hydroxidov.Množstvo zeolitu P, použité na naočkovanie nie je kritické, výhodne sa táto látka do reakčnej zmesi pridáva vo forme vopred pripravenej suspenzie. Tiež je možné použiť kryštalickú látku v suspenzii z predchádzajúcej reakcie.Okrem toho nie je kritický pomer ani V použitom zeolite a možno použiť materiál s pomerom kremíka k hliníku vyšším než 1,33.Po naočkovaní pôsobí materiál, použitý na naočkovanie tak, že reakcia prebieha smerom k vytváraniu P-fonny a pomer zložiek v produkte je odvodený od pomeru týchto zložiek v géle. Spôsob podľa vynálezu je pritom možné ľahko uskutočniť v priemyselnom meradle.Pomery koncentrácie východiskových hlinitanov a kremičitanov nie sú kritické, musia však byť známe, aby bolo možné prepočítať presné zloženie gélu a tým aj zloženie výsledného produktu. Použitá teplota bude zvyčajne značne vyššia než uvedená minimálna teplota 25 °C a výhodne bude vyššia než 60 °C. Gél bude výhodne obsahovať 40 až 150 mólov vody na 1 mól oxidu hlinitého.Rozsah pomeru kremlka k hliníku v géle je väčší než rozmedzie zodpovedajúceho pomeru vo výslednom produkte vzhľadom na to, že pomer kremlka k hliníku v produkte je vždy v rozmedzí 2 až zodpovedajúci pomer v góle.Čas starnutia gélu za vzniku výsledného zeolitu je závislý od zloženia gélu a od teplote, dostatočný čas je pri SK 279012 B 6bližne 10 hodin, aj keď v priemyselnom uskutočnení bude postup výhodne ukončený do 5 hodín. Vzhľadom na to, že je zvlášť výhodné získať P-zeolity s molámym pomerom kremüra k hliníku 1,00 ii 0,05 z gelu s približne rovnakým pomerom, je predmetom vynalezu tiež spôsob výroby P-zeolitu vzorceM a n majú uvedený význam ay znamená obsah vody, Tento postup spočíva v tom, že sa zmieša roztok hlinitanu sodnćho s teplotou aspoň 60 °C s roztokom kremičitanu sodného s teplotou aspoň 60 °C v nádobe s miešadlom v prítomnosti účinného množstva suspenzie P-zeolitu na naočkovanie, za vzniku gélu zloženiaGćl sa nechá stamúť pri teplote vyššej než 60 °C za miešania na udržanie tuheho podielu V suspenzii počas aspoň 0,1 hodiny, potom sa výsledný P-zeolit oddelí, premyje a vysuší.Tento postup je zvlášť výhodný na výrobu P-zeolitov s výhodnými vlastnosťami na použitie ako hlavné súčasti pracich prostriedkov. Tieto P-zeolity majú schopnosť viazať Vápnik nad 150, výhodne 160 mg/g, pričom rýchlosť väzby vápnika je rovnako veľmi výhodná, t. j. pod 25 sekúnd, výhodne pod 10 sekúnd a súčasne zeolit je tiež schopný účinne absorbovať olej, to znamená v množstve aspoň 50 g/100 g zeolitu, zvyčajne 100 g/100 g zeolitu. Hodnota dso je V rozmedzí 0,85 až 2,00 mikrometrov a uvedene látky sú teda zvlášť vhodné ako základná zložka praCích prostriedkov.Štandardné postupy Pri stanovení vlastností zeolitu P pripraveného spôsobom podľa vynálezu, boli použité nasledujúce metódyStredný priemer častíc (APS) v mikrometroch bol meraný pomocou zariadenia Malvem MQSÍCTSÍZCIR (Malvem Instruments, Veľká Británia) a bol vyjadrený ako dm, to znamená, že ide o 50 hmotnostných častíc s priemerom nižším ako uvedený priemer. Možno tiež použiť hodnoty dx., alebo dgo. Pred stanovením rozmerov častíc sa vzorka suší v tenkej vrstve približne 1,5 mm 2 hodiny pri teplote 110 °C vo vetranej peci.Rýchlosť väzby vápnika (CUR)Rýchlosť odstránenia vápenatých iónov z pracieho roztoku je dôležitou vlastnosťou zložiek, tvoriacich prací prostriedok. Tento čas sa stanoví v sekundách pre zeolit v koncentrácii 1,48 g.dm 3 pri teplote 25 °C, stanoví sa rýchlosť zníženia koncentrácie vápenatých iónov v 0,01 M roztoku chloridu sodného z počiatočnej hodnoty 2 x 10 M na 105 M. Najskôr sa dosiahne rovnovážny stav zeolitu na dosiahnutie konštantnej hmotnosti v nasýtenom roztoku chloridu sodného a meria sa obsah vody.Účinná schopnosť viazať Vápnik (CEBC)Táto hodnota sa meria za prítomnosti elektrolytu, vy tvárajúceho poradie na získanie realistického ukazovateľa väzby vàpenatých iónov v pracom prostriedku. V každej vzorke sa najprv dosiahne rovnovážny stav zeolitu do konštantnej hmotnosti vzhľadom na nasýtený roztok chloridu sodneho a meria sa obsah vody. Každá takto ekvilibrovaná vzorka sa disperguje v l ml vody v množstve, ktoré zodpovedá množstvu suchého materiálu. 1 gdmő a l ml výslednej disperzie sa potom vstrekne do miešaného roztoku, tvoreného 50 ml 0,01 M chloridu sodneho a 3,923 ml 0,05 M chloridu vápenatého, čím vznikne celkove množstvo roztoku 54,923 ml, koncentrácia zodpovedá 200 mg oxidu vàpenatého na liter, to znamená len o niečo málo viac, ako je teoretické maximálne množstvo 197 mg, ktoré môže byť odstránené zeolitom s pomerom kremika ku hliníku 1,00. Zmena koncentrácie vápenatých iónov sa meria pomocou selektívnej elektródy pre vápenaté ióny,konečné odčítanie sa vykoná po 15 minútach. Teplota sa udržuje v priebehu stanovenia na 25 °C. Koncentrácia vápenatých iónov, ktorá bola namerané, sa potom odčíta od počiatočnej koncentrácie, čím sa získa účinná väzba vápenatých iónov vzorkou zeolitu ako mg oxidu vápenatého /g zeolitu.Toto stanovenie bolo urobené podľa normy ASTM(American of Test Material Standards D 281). Skúška je založená na princípe miešania oleja z ľanových semien so zeolítom rozotieraním na hladkom povrchu do vzniku napenenej pasty, ktorá sa nerozruší alebo nerozdeli ani po rozdelení na časti. Hmotnosť použitého oleja sa potom použije v nasledujúcej rovnicig absorbovanćho oleja x 100 absorpcia oleja OA hmotnosť zeolitu v g g oleja/100 g zeolituNa meranie absorpcie oleja produktom sa ñltračný koláč získaný po kryštalizácii vysuší pri teplote miestnosti v tenkej vrstve približne 2 mm až do dosiahnutia tuheho podielu aspoň 78 hmotnosti-rých, čo zvyčajne trvá 2 až 3 dni.Forma zeolitu získanćho spôsobom podľa vynálezu bola zistená použitím štandardného postupu röntgenovej difraktometrie (XRD).Praktické uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu bude vysvetlenć v nasledujúcich príkladoch, ktoré však nemajú slúžiť na obmedzenie rozsahu vynálezu.Zeolit použitý na naočkovanic v priebehu postupu bol získaný nasledujúcim spôsobom a potom bol použitý vjednotlivých príkladoch uskutočnenia1420 g ZM roztoku hydroxidu sodnćho a 445 g bežne dodávaného roztoku hlinitanu sodného, koncentrácia 20 N 320, 20 Al 203, pomer NaZO/AIZO - 1,64 sa uloží do reakčnej nádoby s objemom 5 litrov, vybavenej priehradkami a napojenej na spätný chladič.Výsledný roztok sa mieša a zahrieva na 90 °C. Potom sa 450 g bežne dodávaného roztoku kremičitanu sodného,hmotnostný pomer SiO 28,3 , NaZO 13,8 , t. j. SiOZ/NaZO - 2 1, zriedi 1100 g deionizovanej vody. Potom sa tento roztok zahreje na teplotu 75 °C a v priebehu 18 minút sa pridá za miešania k prvému roztoku. Vznikne reakčná zmes vo forme gélu, ktorá sa nechá za miešania rcagovať 5 hodin pri teplote 90 °C. Vzniknutý produkt sa odfiltruje, premyje a vysuší.Príklad 1 Pripravia sa roztoky A, B a C. Roztok A -1000 g 2 M roztoku hydroxidu sodného.Roztok B -490 g bežne dodávanćho roztoku kremičitanu sodného použitého pri príprave očkovacieho roztoku , t. j. s obsahom 28,3 hmotnostných SiOz a 13,8 hmotnostných N 340300 g 4 M roztoku hydroxidu sodného a30 g deionizovanej vody, Roztok C - 588 g bežne dodávaného roztoku hlinitanu sodnćho, použitého na získanie očkovacieho roztoku, t. j. s obsahom 20 hmotnostných A 120 a 20 hmotnostných Na 2 ORoztok A sa uloží do reakčnej nádoby s okrúhlym dnom a objemom 5 litrov, vybavenej priehradkami a turblnou s lopatkami s 500 ot/min a napojenej na spätný chladič a roztok sa zahríeva za energického miešania na teplotu 90 °C. Roztok B a C sa najprv predhrejú na 75 C a potom sa súčasne pridajú k roztoku A, pričom roztok B sa začne pridávať o 30 sekúnd skôr než roztok C a roztok B sa pridáva 18 minút a roztok C 37 minút. Výsledná gělová reakčná zmes sa nechá reagovať 5 hodín za miešania pri teplote 90 °C. Získaný produkt sa odíiltruje, premyje a vysuší.Príklad 2 (porovnávací) Spôsob podľa príkladu l sa opakuje s týnn rozdielom,že sa nepoužije suspenzia P-zeolitu na naočkovanie.Opakuje sa spôsob podľa príkladu l v reakčnej nádobe s objemom 2 m 3 s použitím zodpovedajúcich zvýšených množstiev reakčných zložiek. Priemer reakčnej nádoby bol 1,13 m a jej výška 2 m. Realcčná nádoba bola vybavená dvoma miešacími zariadeniami. Miešadlo na dne nádoby bolo obežné koleso s plochými lopatkami ďalšie miešadla,tiež vybavené lopatkami bolo umiestnene v strednej časti nádoby, zmes bola miešaná rýchlosťou 120 ot/min a obe miešadla boli upevnené na tom istom hriadeli.Bol opakovaný spôsob podľa príkladu l s použitím reakčnćho tanku s objemom 20 m 3, roztok bol miešaný pomocou miešacieho zariadenia typu turbíny s plochými lopatkami rýchlosťou 100 ot/min, boli použite nasledujúce zvýšené množstvá reakčných zložiek Roztok A - 2553 kg 2 M roztoku hydroxidu sodného Roztok B - 3724 kg roztoku kremičitanu sodnćho s koncentráciou SÍO 14,7 , Na 20 12,3 Roztok C - 4355 kg roztoku hlinitanu sodneho, s koncentráciou NaZO 16,11 , A 120, 10,7 . Roztok D - 75 kg P-zeolitu V 125 kg vody na naočkovanie. Opakuje sa postup z príkladu l, pričom roztok D sa pridá s roztokom B v priebehu 18 minút.Pripravía sa roztoky A, B a C.Roztok A - 648 g ZM roztoku hydroxidu sodného Roztok B - 952 g bežne dodávanćho roztoku kremičitanu sodnćho aký bol použitý v roztoku pre naočkovanie,- 470 g ZM roztoku hydroxidu sodnéhoRoztok C - 1139,5 g bežne dodávanćho hlinitanu sodnćhoRoztok A sa uloží do reakčnej nádoby s okrúhlym dnom a objemom 5 litrov, vybavenej priehradkami a miešacím zariadením z príkladu 1 a zahreje sa na 90 °C. Roztoky B a C sa predhrejú na 80 °C a potom sa začnú súčasne pridávať k roztoku A, pričom roztok B sa pridáva 20 minút a roztok C 40 minút. Reakčný gél sa nechá reagovať 5 hodín za miešania pri teplote 90 °C. Získaný produkt sa odfiltruje, premyje sa a vysuší.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, s tým rozdielom,že sa nepridá suspenzia P-zeolitu na naočkovanie.Vlastnosti zeolitových produktov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke I.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, pričom množstvo materiálu na naočkovanie sa zníži na polovicu, použije sa 10 g P-zeolitu namiesto 20 g v roztoku B.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, s tým rozdielom,že sa na naočkovanie použije 65 g kryštalickej suspenzie,získanej v príklade 5.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, s tým rozdielom,že sa na naočkovanie použije 30 g premytćho filtračného koláča, získanćho podľa príkladu 5.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, s tým rozdielom,že sa na naočkovanie použije 15 g sušeného filtračného koláča, získanćho podľa príkladu 5.Výsledky príkladov 8, 9 a 10 preukazujú, že pôvod materialu použitého na naočkovanie nemá žiadny význam.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5 s tým rozdielom,že sa použije reakčný tank s objemom 20 m 3 pri úmemom zvýšení množstva reakčných zložiek.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 8 s tým rozdielom,že sa použije reakčný tank s objemom 20 m 3 pri úmemom zvýšení množstva reakčných zložiek.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 9 s tým rozdielom,že sa použije reakčný tank s objemom 20 m 3 pri úmemom zvýšení množstva reakčných zložiek.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 10 s tým rozdielom,že sa použije reakčný tank s objemom 20 m 3 pri úmemom zvýšení množstva reakčných zložiek.Výsledky príkladov 4 a 11 až 14 potvrdzujú, že spôsob podľa vynálezu je možné vykonávať v priemyselnom meradle. To znamená, že aj pri veľmi citlivom zložení gélu,najpriaznivejšie pre produkciu zeolitu A je teda možné pri uskutočňovaní spôsobu podľa vynálezu získať zeolit P v priemyselnom meradle v tanku s objemom 20 m 3.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu preto spočíva v tom, že je možné získať zeolit P s použitím zloženia gélu a zariadenia, ktoré sa obvykle používa pri výrobe zeolitu A.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, pričom reakčná Unes sa po dosiahnutí kryštalizačnej teploty 90 °C nechá reagovať počas a - 30 minút b - 60 minút c - 180 minút.Spôsob podľa príkladu 15 preukazuje, že čas kryštalizácie nie je kritický v prípade, že je tento čas dlhší než 0,1 hodiny.Opakuje sa spôsob podľa príkladu 5, pričom sa teplota reakčných zložiek a tiež kryštalizačnà teplota zníži na hodnotu 60 °C.Týmto spôsobom sa získa zeolit P spolu s malým množstvom zeolitu A, čo preukazuje, že v prípade najcitlivejšieho zloženia gélu, pri ktorom je pomer kremíka k hliníku rovný l, je teplota vyššia ako 60 °C minimálnou teplotou, pri ktorej je možné získať zeolit P. V prípade, že je požadovaný ako produkt čistý zeolit P úplne bez zeolítu A,je nutné použiť kryštalizačnú teplotu aspoň 80 °C pre toto zloženie gélu a v prípade, že má byť pokiaľ možno znížený čas kíyštalizácie, mala by byť teplota pri kryštalizácii výhodne vyššia ako 85 °C.Postupuje sa tak, že sa najprv opakuje spôsob podľa príkladu ll.Po ukončení kryštalizácie, ñltrácíou a premytim produktu sa výsledný materský lúh a premývacia voda uschovaju.Časť zriedeného materského lúhu, v podstate predstavujúci zriedený roztok, obsahujúci 8,7 NazO sa zahusti odparovaním na obsah 21 N 320 a roztok sa použije na rozpustení alumíniumtrihydrátu. Koncentrovaný hlinitan sodný, získaný týmto spôsobom, sa zriedi materským lúhom tak, aby sa získal roztok hlínitanu sodného s rovnakou koncentráciou ako roztok C V príklade 5.Časť zvyšnćho materského lúhu sa tiež použije na zriedenie bežne dodávaného koncentrovanćho roztoku kremičitanu sodnćho za vzniku roztoku s rovnakou koncentráciou ako roztok B v príklade 5.Zvyšný zriedený materský lúh má rovnakú úlohu ako roztok A v príklade 5.Opakuje sa spôsob podľa príkladu ll s použitím roztoku A, B a C, získaných využitím materského lúhu.Získa sa produkt s rovnakými vlastnosťami ako produkt z príkladu ll, čo dokazuje, že je možné materský lúh znova použiť.Pri porovnaní absorpcie oleja zeolitmi, získanými spôsobom podľa vynálezu a spôsobom podľa porovnávacích príkladov alebo materiálom, použitým na naočkovanie, jehneď zrejmé, že absorpcia zeolitom získaným spôsobom podľa vynálezu je podstatne vyššia.muturill 1 z 3 sing/Julo, (an) 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 5102/111243, (prndukt) 2.15 2.00 .00 1.00 2.00 výąnox x mm m an suchého materiálu 7.4 12.5 12.3 11.3 12.3 2201 i( r r M I PApsuj.) a 0.90 0.94 5.0 o.n 0 0.90 CUR (sekundy) a 4 200 5 3 cem mys) 159 usa no 10 s ms nbsorpcln 013. 10 sa sz as usxozmlu, (541) 2 2 2 2 2 5102/1120, (pzudukt) z 1 2 z 2 uytnnk n mmm. M 20 sucneim zadnu 10.0 10.0 enlit r A r P P Ara) 055, 0.95 7 0.120 0.95 0.00 con (sekundy) 4 2 o 0 5 s 7 CEEC (Ing/g) m 7 120 165 154 163 uhsnrvcí oleja ga s 90 91 93 Tabuľka l - poltrüčovlníePr. Pr. r. r. 15- 15 b 15. 17 5102/1120, (gél) 2 2 z z 5102/1120, (produkt) 2 2 2 z zeolit r r r 1 AFS tu) 050 1.5 1.1 0.95 0.05 cm (sekundy) 7 5 s 7 çsgc (u/y 155 se 105 in uhsolpciz oleja 110 v 0 02 voVýsledky ukazujú, že spôsobom podľa vynálezu možno získať zeolity s dobrými vlastnosťami. Bez prítomnosti P-zeolitu na naočkovanie vzniká zeolit A ako jediný alebo hlavný produkt.1. P-zeolit všeobecného vzorca M 2/O.Al 03.(l,90 až 2,l 0)SiOz.yH 10,kde M znamená atóm alkalického kovu, n znamená vämosť atómu alkalickěho kovu,y znamená počet molekúl vody,

MPK / Značky

MPK: B01J 39/14, C11D 3/12

Značky: p-zeolit, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-279012-p-zeolit-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">P-zeolit a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty