Číslo patentu: 278876

Dátum: 17.12.1991

Autor: Linnerz Wilhelm

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kladivový drvič (1) na drvenie kovového šrotu pozostáva zo skrine (2), v ktorej sa otáča kladivový rotor (5) s kývne uloženými kladivami (12), ďalej s prívodom (14) materiálu upraveným na stúpajúcej vetve otáčavého kladivového rotora (5), ďalej z triediaceho roštu a z odrážacej šachty (267), otvorenej smerom ku kladivovému rotoru (5), ktorým možno znížiť poruchovosť drviča bez ovplyvnenia jeho drviaceho výkonu, ak je stena odrážacej šachty (26) protiľahlá vstupu (14) materiálu vytvorená ako kývna vonkajšia výstupná stena (28) nesúca triediaci rošt (33), dosahujúci až ku dnu (32) skrine (2).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kladivového drviča na drvenie kovového šrotu, pozostávajúceho zo skrine, V ktorej je otočne uložený kladivový rotor s otočnými kladivami a prívodom materiálu upraveným na strane stúpajúcej vetvy rotora,ďalej z triediaceho roštu a odrážacej šachty otvorenej ku kladivovému rotoru.Kladivový drvič tohto typu je známy z NSR patentového spisu č. 27 13 177. Drvenie naloženého šrotu, často neskladnćho, napríklad karosérií vozidiel alebo stredne ťažkého zrniešaného šrotu, sa vykonáva súčinnosťou rotorových kladiv s nákovami usporiadanými Vo vzdialenosti, a to na priemere úderov kladív a tiež narážaním materiálu na vnútorne steny odrážacej šachty, proti ktorej je materiál,určený na drvenie, odstredivou silou Vrhaný. Rotorové kladivá sú voľne otočne uložené na ľubovoľnom voliteľnom počte a rozstupe rovnobežných hriadeľov, rovnobežných zároveň s osou rotora, na obvode rotora vo vzájomnej vzdialenosti. Homá hrana vstupného otvoru materiálu je pri tomto kladivovom drviči časťou výmennej nákovy a je usporiadaná s medzerou od kladivového drviaceho priemeru, ďalšia nákova môže byť usporiadaná na dolnej hrane bočnej steny odrazovej šachty výstupu materiálu, a tým, videná V smere otáčania rotora, nad triediacim roštom výstupu materiálu ležiacemu oproti jeho vstupu.Pri prevádzke tohto kladivového drviča kladivá odrezávajú alebo odtrhávajú V súčinnosti s nákovou na vstupe materiálu časti materiálu privedeněho kovového šrotu a vrhajú tieto časti proti stenám odrazovej šachty rozpínajúcej sa svojím dolným otvorom cez kladivový rotor od vstupu materiálu až k jeho výstupu. Tým sa pretvárajú napríklad narážanć plechove časti za uvoľňovanía lipnúcich nečistôt,za súčasného stlačenía materiálu, zatial čo hmotnejšíe kovové časti, síce menej pretvorené, ale rovnako zbavené lipnúcich nečistôt, postupujú ďalej, skôr ako sú pred Výstupom materiálu uchopené kladivami. Na voľne umiestniteľnej nákove pri výstupe materiálu môže dochádzať k ďalšiemu drveniu materiálu, pričom rozdrvený materiál je vyhádzaný triediacim roštom. Materiály, ktoré rozmerovo prekračujú rozmery rozstupu otvorov roštu, sú kladivovým rotorom ťahané po triediacom rošte výstupu materiálov a znova sú podrobené drviacemu účinku kladív a s nimi spolupracujú proti nástrojom.Hmotné materiály, ktoré sa nerozd.rVia aspoň na veľkosť otvorov triediaceho roštu, a ktorých prítomnosť V kladivovom drviči sa prejavuje vznikom hlasitćho hluku, musí obsluha priviesť do polohy, V ktorej sa vyhadzovacie dvere,uložené na stene odrazového roštu, vykývnu do skrine až do polohy, V ktorej zmienenć dvere krížia hlavný smer vhadzovania materiálových časti, vyhadzovacie dvere odvádzajú potom na ne narážajúce materiálovć časti Von z drviča. Napriek tomu nie je vylúčené, že ťažkosti spôsobujúci hmotný materiál sa pevne zachyti V priestore priemeru kruhu nárazov kladív a triediaceho roštu výstupu materiálu a uzatvoreného dna skrine. Pri menších častiach materiálu nie je Vec tak problematická, pretože sa hmota kladív pri otáčani proti časticiam presadi, čo znamená, že kladivo môže rozdrviť časti materiálu zaklinenćho pevne V rošte a/alebo ich stlačiť, prejsť. Oproti tomu pri spracovávaní veľkého hmotného kusového šrotu môže dôjsť k neodstrániteľným prevádzkovým rušeniam.Pri spracovávaní ťažkého materiálu je väčšinou rotor poháňaný relatívne pomaly. Hrubá časť materiálu, pevne väziaca V skrini kladivového drviča V oblasti kruhu úderov kladív, nemôže byť zvlášť pri pomaly obiehajúcom rotore mnohokrát narážajúcimi rotorovými kladivami rozdrvená a prípadne ešte raz vystavená účinkom úderov kladív, pretože sa rotorovć kladivo V okamihu nárazu na materiál nachádza V tak nepriaznivej kinematickej polohe, že nemôže vykonať otáčavý pohyb na hriadeli, na ktorom je uložený. Často dochádza aspoň ku krátkodobému vysadeniu rotorovćho kladiva alebo kladív nárazom na nahromadený ťažký materiál alebo jeho častice, blokujúce údemý kruh kladív. Pri náraze rotorových kladív na hrubú časť drvenćho materiálu môže za týchto podmienok dôjsť k vzniku reakčnej sily, a tým na základe vyvolaných nepriaznivých pomerov k lomu hriadeľov nesúcich rotorově kladivá alebo lomu rotorových kladív alebo dokonca k roztrhnutiu skrine kladivovćho drviča.Úlohou vynálezu je návrh zlepšeného kladivovćho drViča tohto typu, ktorý by bol menej poruchový, čo by však neovplyvňovalo jeho drviaci účinok. Úloha bola podľa Vynálezu vyriešené tak, že stena odrážacej šachty, protiľahlá vstupu materiálu, je vytvorená spoločne s triediacim roštom, dosahujúcim až ku dnu skrine a uložená kývne pruživo poddajne a samočínne výkyvne. Okrem toho môže dno skrine vytvoriť ako kývny pruživo poddajný a samočinne výkyvný rošt. Vynálezom sa získava možnosť V závislosti od vlastností drveneho kovového šrotu bud nastaviť výstupnú stenu pokiaľje to možné blízko k rotoru, prípadne k údemému kruhu kladív, a/alebo nastaviť žiadanú potrebne veľkú medzeru medzi rotorom a výstupnou stenou. Pri výstupnej stene nastavenej blizko rotora je privádzaný kovový šrot v uzatvorenej odrazovej šachte vystavený intenzívnemu spracovaniu nárazmi, jeho čisteníu a stlačeniu a materiál privedený spracovaním na Veľkosť otvorov triediaceho roštu výstupnej steny môže uniknúť navonok, ale nie dostatočne rozdrvený, a stlačený materiál bude ďalej vystavený drviacemu procesu a vykoná ešte aspoň jeden ďalší drviaci okruh. Oproti tomu možno nastaviť výstupnú stenu do zodpovedajúcej vzdialenosti od rotora, predovšetkým pri spracovaní stredne ťažkého šrotu, pri ktorom sa pri spracovaní pôsobí len na ľahšie podiely, ktoré možno rozdrviť a/alebo stlačiť. Súhmnć drvené množstvo materiálu s ťažkými hrubými časťami V ňom obsiahnutými možno spoľahlivo dopraviť navonok drviča medzerou medzi vykývnutou odvádzacou stenou a rotorom, takže žiadne hrubé časti materiálu nemôžu dosiahnuť dno drviča tým sa rovnako bráni nárazu a zablokovaniu rotorových kladív ťažkými hrubýrni časťami šrotu, a tým poškodeniu hriadeľov rotorových kladív, prípadne rotora samotného.V každom prípade možno dosiahnuť na základe vytvorenia Viacdielneho výstupu materiálu a na základe pruživej poddajnosti jeho častí - tak pri Vykývnutej, ako pri pokiaľ možno blízko k rotoru nastavenej výstupnej stene a/alebo výkyvnćho roštu, že výstupné stena a/alebo výkyvný rošt pri zodpovedajúcej kinetiekej energií spracovávanćho materiálu alebo pri vzniku radiálnych síl spôsobených hrubou časťou, nachádzajúcou sa medzi kladivovým rotorom a výstupnou stenou a/alebo Výkyvnýrn roštom, pruživo trocha vykývne, otvorí prechod hrubej časti šrotu zväčšenou medzerou medzi odvádzacou stenou a rotorom odvádzacia stena s triediacim roštom a výkyvný rošt V oblasti dna drviča sa môžu potom podľa potreby poddať v smere otáčaniarotora, prípadne postupne a ako krídla vykývnuť smerom von a odviesť hrubé časti šrotu.Ak je dno skrine upravené ako výkyvný, výhodne dvojdielny rošt susediaci s vydutou stenou dna, pričom vzdialenosť medzi zrnienenou vydutou stenou dna a triediacim roštom výstupnej steny je preklenutá výkyvným roštom, možno rovnako v oblasti dna skrine nastaviť tak veľkú medzeru, že hrubé časti až do nej prípadne preniknute, vypadnú von smerom dole. Konečne je tiež možne polohu výkyvnćho roštu,vykývnutú a od roštu vzdialenú, vopred tak nastaviť, že akje spracovávaný materiál, ktorý podľa skúseností pri dosiahnutí tejto oblasti rotora je už dostatočne rozdrvený a/alebo vopred stlačený, nepotrebuje ďalší drviaci obeh.Ak sú výhodne výstupná stena a výkyvný rošt uložené na hriadeľoch prechádzajúcich skriñou navonok a ak je aspoň jeden koniec každého hriadeľa mimo skrine opatrený pákovým ramenom, na ktorý pôsobí hydraulický valec, možno k pruživo poddajnému samočinnému uloženiu výstupnej steny a/alebo výkyvného roštu usporiadať V tlakovom hydraulickom tlakovom potrubí pretlakový ventil. Navrhuje sa ďalej na konci výkyvnćho roštu privráteneho k triediacemu roštu výstupnej steny - ktorý je ako výkyvný rošt oblúkový - upravíť nákovu. V prípade, že ťažký hrubý diel i pri vykývnutej výstupnej stene nemôže byť vzniknutou štrbinou dopravený navonok stroja, bude pri náraze na nákovu ďalej drvený, skôr ako dospeje do oblasti výkyvneho roštu, alebo zmienený hrubý diel vyvinie na nákovu tak veľkú radiálnu silu, že výkyvný rošt pruživo vykývne. Ak dôjde k vzniku veľkých síl, pôsobiacich na výstupnú stenu a presahujúcich prítlačný tlak hydraulického valca a/alebo na výkyvný rošt, odpustí sa z tlakoveho potrubia, pripojenćho nad čelnú plochu piesta a opatreného pretlakovým ventílom, zodpovedajúce množstvo tlakovej kvapaliny potrubím do zbemej nádoby, čím sa dosiahne pruživý výkyv, pretože piest valca sa prestaví smerom späť. Pri uzatvorenom pracovnom postupe, ku ktorému prevažne dochádza pri drvení plechovćho šrotu, napríklad karosérií vozidiel a skrini domácich prístrojov, sú dno skrine a výstupná stena s pohyblivým roštom, dosahujúcim pod odrazovú šachtu asi do výšky údemćho kruhu rotorových kladív a vybiehajúce aspoň k vodorovnej rovine obsahujúce os rotora,nastavene pokial možno blízko k rotoru. Preto sa nemôžu žiadne hrubé časti zaklíniť medzi rotor a dno skrine a rotor zastaviť alebo ho dokonca vytrhnúť z uloženia. Ak napriek tomu dôjde, napríklad vplyvom skoršíeho nárazu na nákovu výkyvného roštu ešte nie k dostatočnćmu rozdrveniu a hrubý diel sa dostane do oblasti dna skrine, otvorí sa výkywrý rošt pôsobením sily hmbej časti samočinne a vytvorí medzeru zodpovedajúcu hrúbke hrubého dielu. Hrubý diel sa potom na tomto mieste výstupu materiálu vyhodí bez toho, aby mohol blokovať kladivá, prípadne celý kladivový rotor.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude objasnený na príkladoch uskutočnenia vo vzťahu k pripojením výkresom, na ktorých znamená obr.1 nárysný pozdĺžny rez kladivovým drvičom podľa vynálezu a obr. 2 bokorysný rez kladivovým drvičom rovinou II- II zobr. 1.Kladivový drvič 1 pozostáva zo skrine 2 spojenej nosníkmi 3 so základom 4. V skrini 2 obieha kladivový rotor 5v smere 6 otáčania, ktorého hriadeľ 7 je po oboch stranách skrine 2 uložený v ložiskách 9 upevnených V kozlíkoch 8(obr. 2). Kladivový rotor 5 pozostáva z niekoľkých hriadeľov 7 vo vzdialenosti od seba zoradených kotúčov 11 rotora, medzi ktorými sú na hriadeli 13 otočne upevnené kladivá 12, pričom tieto hriadele 13 prechádzajú v radiálnej vzdialenosti od hriadeľa 7 a rovnobežne s ním. Hriadeľ 7 je spojený s pohonom zariadenia spojkou (neznázomená).V skrini 2 sú upravené vstup 14 materiálu a výstup 15 materiálu. Vstup 14 materiálu je usporiadaný pri stúpajúcej vetve kladivového rotora 5. Horná hrana vstupu 14 materiálu je časťou výrnennej nákovy 16 a upravená pri údernom kruhu 17 kladív 12 kladivového rotora 5. V prívode 18 materiálu sú pri vstupe 14 upravené homý privádzací valec 19 a dolný privádzací valec 21 a predradená predstlačovacia stena 22. S predstlačovacou stenou 22 je spojený aspoň jeden hydraulický valec 23, ktorý predstlačovaciu stenu 22 vykývne z jej mimoprevádzkovej polohy, znázornenej na obr. l bodkočiarkovane zhora, do prívodu 18 materiálu a privádzaný materiál (kovový šrot) predlisuje ajeho objem zmenší. Úmeme stupňu predlisovania sa nastaví medzera 24 medzi privádzacími valcami 19, 21 homý privádzací valec 19 je preto uložený v kývnom ramene 25, umožňujúcom nastavenie medzery 24.V oblasti medzi vstupom 14 materiálu a výstupom 15 materiálu je časť skrine 2 nad kladivovým rotorom 5 vytvorená ako iba dole otvorená odrážacia šachta 26. Hore, to znamená navonok, je odrážacia šachta 26 zakrytá krycou stenou 27, prebiehajúcou rovnobežne dotykovo k smem 6 otáčania kladivového rotora 5. Výška h odrážacej šachty 26 je asi 1/2 až l-násobok priemeru D kladivového rotora 5. Priemer D kladivového rotora 5 je v medziach 1,5 m až 2,5 m. Pri menšom priemere D kladivového rotora 5 zodpovedá rozmer h viac rozmeru D, zatiaľ čo rozmer h pri väčšom priemere D kladivového rotora 5 sa približuje viac hodnote Dl 2. Výstup 15 materiálu je vytvorený viacdielny pomstava z čelnej steny odrážacej šachty 26, vytvorenej z výkyvnej vonkajšej výstupnej steny 28 striedajúcim roštom 33,protiležiacej vstupu 14 materiálu a z kývneho roštu 29 dna 32 skrine 2. Okrem toho má dno 32 skrine 2 vydutú stenu 31, nadväzujúcu v smere 6 otáčania kladivového rotora 5 a dosahujúcu až k vstupu 14 materiálu. Kývna vonkajšia výstupná stena 28 odrážacej šachty 26 dosahuje svojou časťou, vytvorenou ako triediaci rošt 33, zmienenú stenu predlžujúcu až ku dnu 32 skrine 2, triediaci rošt 33 je pod odrážacou šachtou 26 a nad kladivovým rotorom usadený asi vo výške údemého kruhu 17 kladivového rotora 5 a prebieha - rovnako ako kývny rošt 29 a vydutá stena 31 dna 32 skrine 2 - oblúkový. Asi po štvrti kruhu priebehu kladivového rotora 5 končí triediaci rošt 33 v bezprostrednej blízkosti pred nákovou 34 kývneho roštu 29. Nakova 34 leží svojou homou hranou privrátenou v smere otáčania 6 kladivového rotora 5 pod hriadeľom 7 kladivového rotora, t. j. pod vodorovnou rovinou prechádzajúcou osou hriadeľa 7.Tak kývna vonkajšia výstupné stena, ako aj kývny rošt 29 sú uložené na hriadeľoch 36, 37 prebiehajúcich mimo skrine 2. Hriadele 36, 37 sú na oboch koncoch 38, vyčnievajúcich zo skrine 2, opatrené pákovými ramenami 39, 41,Spojenými silovo s hydraulickými valcami 42 (obr. 2). Hydraulické valce 42 sú svojimi zadnými koncami prikĺbene ku kozllkom 43 skrine 2 (obr. 2), prípadne v kozlíkoch 44 v oblasti odsávanie prachu 45 zo skrine 2 a ich piestnicami 46 prikĺbene na pákových ramenách 39, 41 kývnej vonkajšej výstupnej steny 28, prípadne kývneho roštu 29. Kývnavonkajšia výstupná stena 28 s triediacim roštom 33 a kývny rošt 29 možno ich z uzatvorenej prevádzkovej polohy, znázornenej na obr. l plnými čiarami a nastavenej pokiaľ možno čo najbližšie k údemému kruhu 17 kladív 12 kladivového rotora 5, nastaviť do vykývnutej polohy vzdialenej od kladivového rotora 5, tvoriacej otvorenú polohu, znázomenú na obr. l bodkočiarkovanými čiarami. Pred zaťaženými neznazomenými čelnými plochami piestov hydraulických valcov 42, do ktorých ústí tlakové potrubie 47, je V tomto tlakovom potrubí usporiadaný pretlakový ventil 48,spojený potrubím 49 so visobníkom 51. Pretlakovć ventily 48 umožňujú pružive Výkyvné usporiadanie výstupu 15 materiálu, t. j. kývnej vonkajšej výstupnej steny 28 a kývneho roštu 29, a to nielen vtedy, ak sa nachádzajú tieto časti výstupu materiálu, znázomene na obr. l plnými čiarami, v uzatvorenej prevádzkovej polohe, ale aj v polohe vykývnutej, ako je naznačené bodkočiarkovane.Ďalej bude vysvetlený pracovný spôsob kladivového drviča 1 pri zatvorenej pracovnej polohe kývnej vonkajšej výstupnej steny 28 a kývneho roštu 29 (znázornená na obr. l plnými čiarami). Ak sa otáča kladivový rotor 5 v smere 6 otáčania, privádza sa materiál určený na drvenie, pri zatvorenej prevádzkovej polohe kývnej vonkajšej výstupnej steny 28 a kývnom rošte 29, napr. karosérie vozidiel, skriní domácich prístrojov, vstupom 14 materiálu pomocou prívodných valcov 19, 21 prívodom 18 materiálu plynule do oblasti pôsobenia kladivového rotora 5. Nákovou 16 upravenou pri hornej hrane vstupu materiálu sa ňou ako protinástrojom odrežú alebo odtrhnú kladivami 12 častí materiálu z materiálu privádzaného a sú vrhané dotyčnicovo do odràžacej šachty 26, a to v podstate proti jej krycej stene 27, upravenej nad odrážacou šachtou 26. Pritom sa narážajúce časti šrotu pretvárajú v zmysle ich zbalenia. Časti materiálu, ktorých rozmery sú dostatočne malé a sú dostatočnou rýchlosťou vrhané presne do otvorov triediaceho roštu 33 kývnej vonkajšej výstupnej steny 28, prechádzajú ihned zmienenou stenou 28, prípadne jej triediacim roštom 33. Ak ide oproti tomu o síce veľké, ale nie s dostatočnou pohybovou energiou vrhane veľké časti šrotu proti kývnej vonkajšej výstupnej stene 28, na ovplyvnenie dostatočného výkyvu kývnej vonkajšej výstupnej steny 28 s triediacim roštom 33, narážajú tieto časti pri mierne vychýlenej stene 28 na nákovu 34 kývneho roštu 29. Až pri vzniku dostatočne veľkých sil sa odpustí pretlakovými ventilmi 48 a vedením 49 kvapalina z hydraulických valcov 42 do zásobnikov 51, takže zmienená kývna vonkajšia výstupná stena 28 i s triediacim roštom 33 pružne vykývne, takže veľké a hrubé časti šrotu môžu byť dopravené von mimo skriňu 2. Na nákove 34 sa ďalej drvia veľké časti šrotu nedopravené cez zmienenú stenu 28, prípadne triediaei rošt 33 ak však nebola táto časť ešte dostatočne rozdrvená, aby bola odvedená otvormi kývneho roštu 29, vykývne aj kývny rošt 29 na základe činnosti pretlakových ventilov 48, upravených V tlakovom potrubí 47 ich hydraulických valcov 42, pružne na rozmer medzery kladivovým rotorom 5, zodpovedajúcej hrúbke veľkej a hrubej časti kovového šrotu. Táto veľká hrubá časť sa vyhodí zo spracovania bez toho, aby došlo k blokovaniu kladív 12 a/alebo kladivového rotora 5.Dôsledkom viacdielneho výstupu 15 materiálu podľa vynálezu možno kýwiu vonkajšiu výstupnú stenu 28 striediacim roštom 33 a kývny rošt 29 vopred nastaviť do žiadanej otvorenej polohy, ale tieto časti sa môžu v každej pracovnej polohe pružne vykývnuť postupne po sebe v smere 6 otáčania kladivového rotora 5. Tým sa dajú vopred nastaviť výstupné otvory v závislosti od privádzaného ma teriálu, takže ťažké a hrubé časti šrotu možno vylúčiť z drviaceho procesu na žiadaných miestach ak zostanú veľké a hrube časti šrotu napriek tomu v drviacom procese a ak budú unášartć kladivovým rotorom 5 v smere 6 jeho otáčania,môžu kývna vonkajšia výstupná stena 28 s triediacim roštom 33 a/alebo kývny rošt 29 ustúpiť pohybu kladivového roštu 5. Tým sa znemožní zaklinovanie veľkých a hrubých časti šrotu medzi kladivovým rotorom 5 a výstupom 15 materiálu, t. j. medzi kývnou vonkajšou výstupnou stenou 28 a kývnym roštom 29.l. Kladivový drvič na drvenie kovového šrotu tvorený skriňou s obiehajúcim kladivovým rotorom s kývne pohyblivými kladivami a prívodom materiálu upraveným na strane stúpajúcej vetvy rotora, ďalej triediacim roštom a odrážacou šachtou otvorenou smerom ku kladivovćmu rotoru,vyznačujúci sa tým, že stena odrážacej šachty (26) protiľahlá vstupu (14) materiálu je tvorená kývnou vonkajšou výstupnou stenou (28) s triediacim roštom (33), samočinne pruživo poddajne výkyvnou, dosahujúcimi spoločne až ku dnu (32) skrine (2).2. Kladivový drvič podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dno (32) skrine (2) je tvorené samočinne kývnym pruživo poddajným výkyvným roštom3. Kladivový drvič podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a dvojdielnym dnom (32) skrine (2), tvoreným plnou vydutou stenou (31), priľahlou k vstupu (14) materiálu a pohyblivo uloženým kývnym roštom (29) medzi triediacim roštom (33) kývnej vonkajšej výstupnej steny(28) a plnou vydutou stenou (3 l).4. Kladivový drvič podľa nároku 2 alebo 3, v y značujúci sa tým, že kývna vonkajšia výstupná stena (28) a kývny rošt (29) sú uložené na hriadeľoch (36, 37) prechádzajúcich skriňou (2) navonok, pričom aspoň jeden koniec (38) každého hriadeľa (34, 37) je mimo skrine (2) opatrený pákovým ramenom (39, 41) spojeným s hydraulickým valcom (42).5. Kladivový drvič podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v tlakovom potrubí (47) hydraulickćho valca (42) je upravený pretlakový ventil (48).6. Kladivový drvič podľa jedného alebo niekoľkých z nárokov l až 5, vyznačujúci sa tým, že triediaci rošt (33) a kývny rošt (29) majú tvar oblúkov.7. Kladivový drvič podľa nárokov l až 6, v y značujúci sa tým, že na konci kývneho roštu (29) privrátenom k triediacemu roštu (33) je usporiadaná nákova (34).

MPK / Značky

MPK: B02C 13/04, B02C 23/08

Značky: kladivový, drvič

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278876-kladivovy-drvic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kladivový drvič</a>

Podobne patenty