Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obsahuje valcové teleso (2) vybavené na vonkajšom obvode zubami (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní, ktorých hĺbka je väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vyčesávacieho valčeka rozvoľňovacíeho mechanizmu bezvretenovćho dopriadacieho stroja vytvoreného valcovým telesom, vybaveným na vonkajšom obvode zubami, ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky a axiálnych vybraní.Vyčesávacie valčeky sú pri známych rozvoľňovacích mechanizmoch bezvretenových dopriadacích strojov väčšinou vytvorené valcovým telesom, na vonkajšom obvode ktorého je vytvorená špirálová drážka, do ktorej je zavalcovaná päta pílky, ktorej zuby predstavujú výkonnú pracovnú časť pri rozvoľňovaní prameňa vlákien.Pri vysokých rýchlostiach pradenia súčasných bezvretenových dopriadacích strojov, tieto vyčcsávacie valčeky nevyhovujú najmä z hľadiska životnosti. Pri následnej povrchovej úprave vyčesávacieho valčeka sú zvýraznené chyby po zavalcovaní päty pílky a chyby povrchu pílky, ktoré potom negatívne ovplyvňujú pílky a chyby povrchu pílky,ktoré potom negatívne ovplyvňujú funkciu vyčesávacieho valčeka. Pri týchto vyčesávacich valčekoch je ďalšou nevýhodou možnosť prilipnutia nečistôt alebo zhlukov vlákien v drážkach medzi neozubenými časťami pílky, ktoré vedú k nerovnomemostiam alebo iným chybám na vypriadanej priadzi.Ďalej sú známe vyčesávacie valčeky, napríklad podľa DE OS 1939683, ktoré majú na obvode valcového telesa vytvorené pílkové zuby pomocou špirálovej drážky, z vrcholovej časti ktorej sú pomocou axíálne prebiehajúcich zárezov vytvorené čelné a chrbtovć plochy zubov.Toto riešenie bolo zdokonalené podľa DE 3827344,podľa ktorého je vyčesávací valček vytvorený prstencovým základným telesom, na vonkajšom obvode ktorého sú vytvorené zuby pomocou zárezov prebiehajúcich v axiálnom smere a pomocou medzier prebiehajúcich v obvodovom smere. Pritom medzery medzi radmí zubov sú hlbšie ako zárezy medzi zubami.Ďalšie známe uskutočnenie vyčesávacieho valčeka podľa DE OS 3730277 obsahuje na obvode zuby vytvorené podobne ako v DE 3827344, podľa ktorých sú medzery medzi radmí zubov rovnako hlboké, ako zárezy medzi zubami.Známe uskutočnenia vyčesávacieho valčeka sa tvarom pracovnej časti blížia vyčesávaciemu valčeku s pílovitým poťahom a pri vysokých pracovných rýchlostiach pradenia súčasných bezvretenových dopriadacích strojov môže u neho dochádzať k prilipnutiu nečistôt alebo vláken v dolných častiach medzier medzi radmí zubov. Vlákna sú vťahované k päte zuba a pri ich premiestňovaní do dopravného kanála vláken dochádza k ich horšiemu uvoľňovaniu z povrchu vyčesávacieho valčeka, čo má vplyv najmä na rovnomernosť vypriadanej priadze.Uvedené nevýhody sú odstránené vyčesávacím valčekom podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že axíálne vybrania sú hlbšie ako špirálová obvodová drážka.Pre niektore druhy spracovávaných vláken je výhodné,ak majú axíálne vybrania hĺbku o 0,05 násobok až 0,5 násobok väčšiu, ako je hĺbka špirálovej obvodovej drážky.Z hľadiska zvýšenia kvality vypriadanej priadze je výhodné, ak sa po obvode vyšesávacieho valčeka cyklicky mení hĺbka jednotlivých axiálnych vybraní, čím sa znižuje rázove pôsobenie jednotlivých radov vyčesávacieho valčeka.Podobných účinkov je možné dosiahnuť tiež tým, že hĺbka axiálnych vybraní sa po ich dĺžke mení. Ďalšou výhodou tohto uskutočnenia je, že sa môže meniť tvar špičky zuba v obvodových pásoch vyčesávacieho valčeka.Vybrania prebiehajúce v axiálnom smere môžu byť vytvorené po celej šírke vonkajšieho obvodu dutého valcového telesa vyčesávacieho valčeka.Výhodou vyčesávacieho valčeka podľa vynálezu je rovnomemejšie uvoľňovanie vláken zo zubov vyčesávacieho valčeka najmä pri vysokých pracovných rýchlostiach bezvretenových dopriadacích strojov, čím sa zvyšuje kvalita vypriadanej priadze.Valcové teleso vyčesávacieho valčeka môže byť podľa predchádzajúceho uskutočnenia na čelách vybavené prírubami, ktorých priemer je väčší alebo sa rovná maximálnemu priemeru hlavovej kružnice zubov valcového telesa vyčesávacieho valčeka.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia vyčesávacieho valčeka rozvoľňovacíeho mechanizmu bezvretenovćho dopriadacieho stroja sú schematicky znázomené na priložených výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 pohľad na vyčesávací valček v náryse, obr. 2 detail časti bokorysu vyčesávacieho valčeka ,obr. 3 rez A-A časťou vyčesávacieho valčeka, ktorý má hĺbku špirálovej obvodovej drážky rovnakú ako hĺbku axiálnych vybraní, obr. 4 rez A-A detailu časti bokorysu ďalšieho variantu uskutočnenia, pri ktorom sú vybrania hlbšie ako špirálová Obvodová drážka, obr. 5 rez A-A časťou vyčesávacieho valčeka v uskutočnení podľa obr. 4.vyčesávací valček l neznázomeného rozvoľňovacíeho mechanizmu bezvretenovćho dopriadacieho stroja je v znázomenom príklade uskutočnenia vytvorený valcovým telesom 2 so súosovým otvorom, ktorý je určený na uloženie na neznázomený známy hnací hriadeľ. Valcové teleso 2 môže byť vytvorené i iným známym spôsobom, napríklad z vonkajšieho dutćho valcového telesa a v ňom uloženého nosného valcového telesa s otvorom na pevne uloženie na hnacom hriadeli alebo môže byť vytvorené valcové teleso s hriadeľom z jedného kusa.Valcové teleso 2 je na vonkajšom obvode vybavené zubami 3 a na jeho čelách 21 sú upevnené príruby 4. Príruby 4 môžu byť vytvorene spoločne s dutým valcovým telesom 2 z jedného kusa materiálu. Priemer prírub 4 sa aspoň rovná maximálnemu priemeru hlavovej kružnice 31 zubov 3 vyčesávacieho valčeka. V znázomenom príklade uskutočnenia je priemer prírub 4 väčší ako priemer hlavovej kružnice 31 zubov 3. V inom neznázomenom príklade uskutočnenia môžu byť priemery prírub 4 rozdielne, pričom menší z nich je aspoň rovný maximálnemu priemeru hlavovej lcružnice 31 zubov 3.Zuby 3 na vonkajšom obvode valcového telesa 2 sú vytvorené pomocou aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky 5, ktorej steny vytvárajú boky 32 zubov 3 a väčšie SK 278860 B 6ho počtu axiálnych vybraní 6, ktoré prebiehajú rovnobežne s osou 7 dutěho valcového telesa 2 vyčesavacieho valčeka l. Axiálne vybrania vytvárajú čelá 33 a chrbty 34 zubov 3.Hĺbka axiálnych vybraní 6 je V príklade uskutočnenia znázomenom na obr. 3 rovnaká ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky 5, takže je dno špirálovej obvodovej drážky 5 vytvorené valcovou plochou, ktorá na okrajoch prechádza zaoblením 52 do boku 32 zubov 3, pričom boky 32 zubov 3 sú vymedzené prienikom špirálovej obvodovej drážky 5 s axiálnym vybranim 6.V príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 4 je hĺbka axiálnych vybraní 6 väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky 5. Valcová plocha dna 51 obvodovej drážky 5 je prerušovaná dolnými plochami 61 axiálnych vybraní 6. Čelá 33 a chrbty 34 takto vytvorených zubov sú dlhšie ako boky 32 zubov 3, čo priaznivo pôsobí najmä na uvoľňovanie vláken z povrchu vyčesávacieho valčeka l pri rozvoľňovacom procese. Hĺbka axiálnych vybraní 6 je o 0,05 násobok až 0,5 násobok väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky 5.V ďalšej alternative uskutočnenia, ktorá nie je znázornená, je hĺbka axiálnych vybraní 6 po obvode valcovćho telesa 2 vyčesávacieho valčeka 1 cyklicky premenlivá. To znamená., že hĺbka po sebe nasledujúcich vybraní 6 sa postupne zväčšuje a po dosiahnutí maximálnej hĺbky sa zmenšuje až na hĺbku východiskovú, čo sa môže po obvode opakovať v ľubovoľnom celom počte cyklov.V ďalšom neznázomenom príklade uskutočnenia sa hĺbka axialnych vybraní 6 mení po dĺžke axiálneho vybrania 6, čím je možne meniť tvar špičky zuba 3, napríklad tak, že V strede obvodu sú axiálne vybrania 6 hlbšie a zuby 3 ostrejšie, takže v prevádzke je prameň vláken privádzaný do stredu obvodu otáčajúceho sa valcového telesa 2 vyčesávacíeho valčeka l rozvoľnený ostrými zubmi strednej časti ozubeněho vonkajšieho obvodu valcového telesa 2 vyčesávacieho valčeka 1.Ako je znázornenć na obr. 3 a obr. 5 môže byť dĺžka axiálnych vybraní rôzna, ale nie je kratšia ako vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi piat 35 zubov 3 krajných radov zubov 3 na vonkajšom obvode valcoveho telesa 2 vyčesávacieho valčeka l.l. Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenovćho dopriadacieho stroja obsahujúci valcovć teleso vybavené na vonkajšom obvode zubmi, ktore sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej dražkyaaxiálnychvybranívyznačujúci sa tým,že axialne vybrania (6) sú hlbšie ako špirálová obvodová drážka (5).2. Vyčesávací valček podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že axiálne vybrania (6) majú hĺbku o 0,05 násobok až 0,5 násobok väčšiu, ako je hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).3. Vyčesávací valček podľa nároku 1 alebo 2, v y zn ačuj úci sa tý m ,žehĺbkaaxiálnychvybraní(6) sa po obvode valcového telesa (2) cyklicky mení.4. Vyčesávací valček podľa nároku 1 alebo 2, v y zn ačuj úci sa tým,žehĺbkaaxíálnychvybraní(6) prebiehajúcich v axiálnom smere je po ich dĺžke premenlivá.5. Vyčesávací valček podľa nárokov 1 až 4, v y značuj úci sa týmjedĺžkaaxiálnychvybraní(6) je väčšia alebo sa rovná vzdialenosti medzi vonkajšími okrajmi piat (35) zubov (3) krajných radov zubov (3) na vonkajšom obvode valcového telesa (2). 6. Vyčesávací valček podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že axiálne vybrania (6) sú vytvorené po celej šírke vonkajšieho obvodu valcového telesa (2) vyčesávacieho valčeka (l).

MPK / Značky

MPK: D01H 4/32

Značky: dopriadacieho, bezvřetenového, rozvoľňovacieho, mechanizmu, stroja, valček, vyčesávací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278860-vycesavaci-valcek-rozvolnovacieho-mechanizmu-bezvretenoveho-dopriadacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja</a>

Podobne patenty