Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel

Číslo patentu: 278792

Dátum: 16.12.1992

Autori: Kerner Wolfgang, Schreiber Franz, Weber Adam

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Radiaca páka (10) obsahuje na svojom voľnom koncovom úseku (11) najmenej jeden spínací diel (13, 14) a elektrický spínač uložený v puzdre (16), ktorý je vo forme funkčnej spínačovej jednotky (12) uložený spolu so svojím puzdrom (16) v úložnom vybraní (51) vo voľnom koncovom úseku (11) radiacej páky (10). Vo voľnom koncovom úseku sú uložené prvé pripájacie elektrické kontakty (27, 28, 29), s ktorými sú spojené v konečnom stave zodpovedajúce druhé pripájacie elektrické kontakty (56, 57, 58) spínačovej jednotky (12).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka radiacej páky určenej najmä na radenie pod volantom motorových vozidiel, vybavenej najmenej jedným spínacím dielom, umiestneným na voľnom konci radiacej páky a elektrickým spínačom, uloženým v puzdre.Doteraz známe radiace páky podľa DE 25 32 093 Al majú elektrický spínač vybavený viacdielnym puzdrom,ktorého jedna časť je vytvorená vo forme úložného puzdra na uloženie v koncovom diele radiacej páky, s ktorým je táto prvá časť pevne spojená a ku ktorému je pripojená druhá časť vo forme posuvného kusa proti časti puzdra,upraveného na plnenie spinačoch funkcií v priebehu týchto axiálnych posuvných pohybov. Vnútri posuv/ného kusa, vybaveného hlavicou, je umiestnená prvá kontaktová sústava, proti ktorej je v úložnom puzdre držaná druhá kontaktová sústava.V DE 31 07 440 C 2 je opísaná radiaca páka podobného druhu, na ktorej je koniec radiacej páky upravený vo fomie spínačového puzdra, v ktorom sú uložené rôzne spínacie prvky, napríklad tlačidlá, pružiny, kontaktné mostíky, vodičové dosky a podobné diely.Pre obidve tieto radiacc páky je spoločné, že sa jednotlíve spínačové konštrukčné diely montujú a ukladajú do koncovej časti radiacej páky alebo okolo konca radiacej páky jednotlivo alebo v malých montážnych skupinách, a že káblové prípojky sa musia vytvárať na jednotlivých kontaktných jednotkách, prípadne doskách s plošnými spojmi prispájkovaním, pričom káble sú uložené v dutej radiacej páke posuvne a tým sa odíerajú.Tento postup montáže spínačových konštrukčných dielov na konci alebo v konci radiacej páky je nákladný a zdĺhavý. Okrem toho sa pri spájkovaní ťažko dosahujú stopercentne dobré spoje, takže sa častejšie môžu vyskytovať poruchy, vyvolávajúce reklamácie.Úlohou vynálezu je preto vyriešiť konštrukciu radiacej páky tohto druhu, ktorej montáž spoločne so spínačom, upraveným najej konci, by bola zjednodušená a súčasne by sa zaistíla spoľahlivá a bezporuchová prevádzka radiacej páky.Táto úloha je vyriešená radiacou pákou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že elektrický spínač je ako funkčná spínačová jednotka so svojím puzdrom aspoň čiastočne osadený v úložnom vybraní vo voľnom koncovom úseku, a V tomto koncovom úseku radiacej páky sú umiestnené prvé elektrické pripájacie kontakty, s ktorými sú spojene zodpovedajúce druhé pripájacie kontakty na spínačovej jednotke pri ich uvedení do funkčného spojenia.Riešením podľa vynálezu sa môže vopred vyrobiť spínačová jednotka ako plne funkčný celok a po dokončeni výroby radiacej páky a po príprave zodpovedajúcich elektrických pripájacích kontaktov a ich spojení s pripájaeími káblami sa môže spínačová jednotka jednoducho osadiť do spínacej páky. To má výhodu spočívajúcu v tom, že spínačová jednotka sa môže pred osadením do radiacej páky v plnom rozsahu odskúšať, či vykonávavšetky požadované spínacie funkcie. Okrem toho je možné takto pripravené spínačová jednotky využiť aj na iné účely. Na takto vytvorenej spínačovej jednotke sa môže tiež jednoducho dosiahnuť pripájacie spojenie medzi pripájacími kontaktmi na konci radiacej páky a zodpovedajúcimi káblami, pričom sa môžu používať obvykle kontaktné prvky a káblové pripájacie prostriedky. Tým sa dosahuje zníženie obstarávacich nákladov a v dôsledku použitia obvyklých a osvedčených káblových spojov sa dosahuje vysoká prevádzková spoľahlivosť.Je napríklad tiež možné vytvoriť príslušné pripájacie kontakty na postranných oblastiach úložného vybrania na konci radíacej páky, prípadne na puzdre spínačovej jednotky. Podľa výhodného konkrétneho uskutočnenia vynálezu sú však pripájacie kontakty upravené na dne koncového úseku radíacej páky, tvoriacim základňu úložného vybrania. Tým môže byť konštrukcia radiacej páky vytvorená pomerne úzka.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu obsahuje radiaca páka v medziľahlej oblasti, dosahujúcej až k základni úložného vybrania na spínačovú jednotku,Odoberateľný kryt, ktorý je vybavený na strane privrátenej k úložnému vybratiu, stenovou častou, zaujímajúcej v podstate prierez radiacej páky, v ktorej sú upevnené prvé pripájacie kontakty.Týmto riešením sa dosiahne ďalšie zjethiodušenie montáže radiacej páky s osadzovaním vopred zmontovanej spínacej jednotky. Okrem toho sa môže pri tomto uskutočnení dosiahnuť spoľahlivé spojenie pripájacích kontaktov s koncami káblov bez toho, aby bol potrebný väčší rozsah prevliekacích pracovných operácii.Odoberateľný kryt je v ďalšom výhodnom uskutočnení vybavený v oblasti, odvrátenej od stenovej časti, v odstupe od seba usporiadanými a vystupujúcirni stojinami, medzi ktorými sú meandrovito vedené a zovreté káble, pevne spojene s prvými pripájacími kontaktmi. Tým je ďalej uľahčené ukladanie káblov a okrem toho je dosiahnuté odľahčenie káblov a ich ochrana proti poškodeniu odretím a ťahovými silami. Káble sa tak držia na kryte a pri montáži sa nemôžu pricviknúť.Prvými spínacími kontaktmi sú v konkrétnom výhodnom uskutočnení vynálezu Zásuvkové zdierky a druhými spínacími kontaktmi sú zástrčkovć kolíky.Aby sa spínačová jednotka v prípade poruchy mohla vymeniť, je výhodné, ak spínačová jednotka pozostáva z najmenej dvoch vzájomné spojených spínacích dielov. Rozobcrateľnć spojenie sa môže dosiahnuť upravením spojovacích dielov na puzdre spínačovej jednotky a na vnútomej strane koncového úseku radiacej páky, je však tiež možne vytvoriť zásuvný spoj zodpovedajúcimi úpravami zástrčkových spojov.Ak je radiaca páka vybavená najmenej dvoma spínacími dielmi, dosahuje sa ďalšie podstatné zjednodušenie tak konštrukčné, ako tiež montážne riešenie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia radíacej páky, zobrazených na výkresoch,kde znázorňujú obr. 1 radiacu páku podľa výhodného príkladného uskutočnenia vynálezu, zobrazenú prevažne v pozdĺžnom reze a vybavenú spínačovou jednotkou,obr. 2 rez radiacou pákou, vedený rovinou Il-Il z obr. l a zobrazujúci najmä oblasť spínačovej jednotky, a obr. 3priečny rez radiacou pákou, vedený rovinou III-III z obr. l.Radiaca páka 10, zobrazená v príkladnom uskutočnení riešenia podľa Vynálezu na výkrese, je časťou radiacej sústavy na radenie pod volantom, ktorej neznázomený koniec je výkyvne a/alebo otočne a podobne prichytený na radiacom ústrojenstve motorového vozidla.Radiaca páka 10, ktorá má približne pravouholníkový prierez, je podľa prikladného uskutočnenia na obr. l vytvorená V zalomenom tvare a jej priečny prierez sa plynule zväčšuje smerom k priamemu voľnému koncovému úseku 11, ktorého prierez zostáva V celej jeho dĺžke konštantný. Na tomto priamom voľnom koncovom úseku 11 je umiestnená spínačová jednotka 12, ktorá obsahuje v znázornenom prikladnom uskutočnení dva spínacie diely 13, 14.Radiaca páka 10 je vybavená puzdrom 66, ktoré je V oblasti medzi pripájacim koncom 17 páky na radenie pod volantom a voľným koncovým úsekom 11 radiacej páky 10 tvorené prvým dielom 19 puzdra 16, ktorý má V priereze tvar U a ktorý je vybavený vo svojom Vstavanom stave odoberateľným krytom 18, pričom na priamom voľnom koncovom úseku 11 má puzdro 16 V prierezc pravouholníkový koncový diel 20 puzdra 16, pričom obidva diely 19, 20 puzdra 16 sú Vyformovanć Vcelku z plastu. Kryt 18 puzdra 16, ktorý je V smere kolmom na rovinu Výkresu na obr. l rovinný a ktorý V zostavenom stave prekrýva okraje oboch vzájomne rovnobežných ramien prvého dielu 19 puzdra 16 s profilom tvaru U, je vybavený na svojom konci, privrátenom ku koncovému dielu 20 s pravouholníkovým prierezom, kolmo dovnútra vystupujúcou stenovou časťou 21, ktorá obsahuje V oblasti svojich troch rohov zosilnenie 22, 23, 24, ktoré sú odvrátené od koncového dielu 20 puzdra 16 a ktoré sú vybavené stupňovitými otvormi 26, v ktorých je axiálne Vsunutá a upevnená zásuvková zdierka 28, 28, 29. Každá zásuvková zdierka je na svojom vnútornom konci pevne spojená s odizolovaným koncom kábla 31, 32, 33 najmä zlisovaním.Odoberateľný kryt 18 je V oblasti blízkej miestu pripojenia 17 vybavený odľahčovacím ústrojenstvom 36 vo forme troch vzájomne rovnobežných a V jednej rovine ležiacich stojín 37, 38, 39. Tieto Stojiny kolme na rovinu krytu 18 sú umiestnené V smere vedenia káblov 31, 32,33 v rovnakých odstupoch vedľa seba. Stojiny však môžu byt v inom príkladnom uskutočnení sklonenć v ostrom uhle k rovine lqytu 18. Týmto riešením sa môže dosiahnuť obmedzenie ťahových sil v kábloch 31, 32, 33, vedených vedľa seba alebo nad sebou medzi stojinami 37, 38,39, ako je to zrejmé z obr. l. Ako voľne konce stojín 37,38, 39, taktiež čelo vystupujúcej stenovcj časti 21 odvrátenej od krytu 18, ležia pri konečnej polohe krytu 18 len v malom odstupe od dna Z 5 prvého dielu 19 puzdra 16 s profilom U, alebo dosadajú na dno 25 prvého dielu 19.Kryt 18 je odoberateľne upevnený na prvom dieli 19 puzdra 16 radiacej páky 10, ktorý má tvar U, takým spôsobom, že jeho koniec, privrátený ku koncovému dielu 20 puzdra 16, je vybavený na jednej strane ramenom 42,zaháknutým za homú stenu 41 tohto koncového dielu 20 a na druhej strane je vybavený Výstupkom 43, spolupôsobiacim ako protiľahlé uloženie s dnom prvého dielu 19puzdra 16, majúceho v priereze tvar U. Druhý koniec odoberateľneho krytu 18 je vybavený na svojom koncovom nadstavci 46 podrezanou drážkou 47, ktorou je tento koniec odoberateľného krytu 18 naklopeny na priečny čap 48, ktorý je držaný medzi oboma vzájomne rovnobežnými ramenami prvého dielu 19 s profilom tvaru U.Pri tomto riešení môžu byť káble 31, 32, 33 navlečenć od jedného konca do otvoreného puzdra 16, pri ktorom sa pri tejto montáži odobral kryt 18, a môžu sa svojimi koncami pevne spojiť so zásuvkovými zdierkami 27, 28, 29, a následne sa môžu prevliecť medzi odľahčovacie Stojiny 37, 38, 39. Opätovným naklopením krytu 18 je možné montážny otvor uzatvoriť pri zachování možnosti opätovného odobratia krytu 18, a tým sa dokončí káblové prepojenie radiacej páky 10 s príslušným relé alebo iným ústrojenstvom motorového vozidla.Pri koncovom dieli 20 puzdra 16 radiacej páky 10 majúcej pravouholníkový prierez, je Vytvorené pravouholnlkovć vybranie 51, V ktorom je odoberateľne osadená spínačová jednotka 12, ktorá sa pred osadením do tohto miesta kompletne a funkčne zrnontuje spinačová jednotka 12 je Vybavená spodným dnom 52, ktoré je vybavené na svojich troch rohových oblastiach priechodnými otvormi 53, 54, 55 v ktorých sú držane zástrčkové kolíky 56, 57, 58, ktoré vyčnievajú zo spodnej strany dna 52 a ktoré sú zasunutě do príslušných zásuvkových zdierok 27, 28, 29 V stenovcj časti 21 krytu 18 puzdra 16. Obidva spínacie diely 13, 14, vzájomne spojené V spínačovej jednotke , majú spoločný kontaktný pružinový plech 61 proiilu U, ktorý je v rohu dna 52 držaný z vnútomej strany zástrčkovým kolíkom 56 a elektricky pripojený, a V druhom rohu je z vnútomej strany pevne spojený s dnom 52 roznitovaným nitom.Každý spínaci diel 13, 14 je vybavený jedným tlačidlom 63, 64, ktoré je umiestnene vždy na voľnom pohyblívom pružiacom konci 66, 67 kontaktného pružinoVeho plechu 61. Každý pružiaci koniec 66, 67 leží podľa obr. 2 vo svojej pokojnej polohe, ked nie je stláčaný, V odstupe nad koncom priradeného zástrčkového kolika S 7, 58. Tlačidlá 63, 64 sú axiálne pohyblivé v spínačovom puzdre 69, vybavenom deliacou stenou 68 a sú V ňom držané. Axiálny posuv týchto tlačidiel 63, 64 sa uskutočňuje proti tlaku pružiny 71, 72 ktorá je opretá jedným svojím koncom V slepej diere 73, 74 a druhým koncom na kontaktnom pružinovom plechu 61. Pomocou nosa vytvoreného na zdvíhadielku 76, 77 tlačidiel 63, 64 sa pri pohybe príslušného tlačidla 63, 64 privedie priradený pružiaci koniec 66, 67 do kontaktu s príslušným zástrčkovým kolíkom 56, 58 v prevádzkovej polohe.Spínačová jednotka 12 je so svojím spínačovými puzdrom 69 uvoľniteľne uložená V bližšie neznázomenom úložnom vybraní 21, koncového dielu 20 puzdra 16. Jeho dno tvori stenová časť 21 krytu 18 prvého dielu 19 puzdra 16. V tejto naklopenej polohe podľa obr. l sú zástrčkové kolíky 56, 57, 58 zasunuté do zásuvkových zdierok 27, 28, 29, takže je Vytvorené elektrické prepojenie medzi spínačovou jednotkou 12 a káblami 31, 32,33. Miesto tohto naklopenia spínačovćho puzdra sa môže Vytvoriť zachytenie spojením zástrčkových kolíkov a zásuvkových zdierok.l. Radiaca páka najmä na radenie pod volantom motorových vozidiel, vybavená najmenej jedným spínacím dielom, umiestneným na voľnom konci radiacej páky a 5 elektrickým spinačom, uloženým v puzdre, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že elektrický spínač je ako funkčná spínačová jednotka (12) so svojím puzdrom (16) aspoňsčasti osadená vo vybraní (51) vo voľnom koncovom ú seku (l l), a v koncovom úseku (11) radiacej páky (10) sú 10 umiestnené prvé elektrické pripájacie kontakty (27, 28, 29) s ktorými sú spojené zodpovedajúce druhe pripájaeie kontakty (56, 57, 58) na spínačovej jednotke (12) pri ich uvedení do funkčného spojenia.2. Radiaca páka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a 15 s a t ý m, že prve prípájacie kontakty (27, 28, 29) sú upravene na stenovej časti (21) tvoriacej dno koncového úseku (l l) radiacej páky (10), tvoriacom základňu úložného vybrania (51).3. Radiaca páka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a - 20 č u j ú c a s a t ý m, že obsahuje v medziľahlej oblasti,dosahujúcej základňu úložného vybrania (Sl), pre spínačovú jednotku (12) odoberateľný kryt (18), ktorý je vybavený na strane privrátenej k vybraniu (51) stenovou časťou (21), zaujímajúci v podstate prierez radíacej páky 25(10), v ktorej sú upevnené prvé pripájanie kontakty (27, 28, 29).4. Radiaca páka podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c a s a t ý m, že odoberateľný kryt (18) je vybavený v oblasti odvrátenej od stenovej časti (21), v odstupe od seba 30 usporiadanými a vystupujúcími stojinami (37, 38, 39),medzi ktorými sú meandrovito vedené a zovretć káble(31, 32, 33), pevne spojene s prvými pripájacími kontaktmi (27, 28, 29).S. Radiaca páka podľa najmenej jedného z nárokov l 35 až 4, vyznačujúca sa týmjeprvćpripáiacie kontakty (27, 28, 29) sú tvorené zásuvkovýqni zdierkami a druhé pripájacie kontakty (56, 57, 58) sú tvorené zástrčkovými kolíkmi .6. Radiaca páka podľa najmenej jedného z nárokov 1 40 aživyznačujúca sa tým,žespínačovájednotka (12) je držaná vo vybraní (51) uvoľniteľným zaskakovacím spojom, 7. Radiaca páka podľa najmenej jedného z nárokov 1 ažąvyznačujúca sa týmžespínačovájednot- 45 ka ( 12) obsahuje najmenej dva spínacie diely (13, 14).

MPK / Značky

MPK: B60R 16/00

Značky: volantom, radenie, páka, vozidiel, motorových, radiaca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278792-radiaca-paka-na-radenie-pod-volantom-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel</a>

Podobne patenty