Pojazdné zariadenie na korekciu chybnej polohy koľaje

Číslo patentu: 278643

Dátum: 10.12.1997

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je tvorené niekoľkými navzájom nezávisle po koľaji (8) pojazdnými, v pozdĺžnom smere koľaje (8) za sebou umiestnenými strojmi (3, 4, 5) na stavbu koľaje, pričom k nástrojom týchto strojov (3, 4, 5) na korekciu chybnej polohy koľaje na základe vzťahového systému sú priradené odoberacie orgány (22, 30). K jednotlivým strojom (3, 4, 5) na stavbu koľaje je priradená jedna spoločná, polohovo pevná vzťahová priamka (10). Aspoň jeden nástroj a/alebo prípadne jeden odoberací orgán (22, 30) každého stroja (3, 4, 5) na stavbu koľaje je spojený so snímacím ústrojenstvom (16, 24, 29), vytvoreným na posuv pozdĺž vzťahových priamok (10). Dĺžka týchto vzťahových priamok (10) zodpovedá aspoň dvojnásobku celkovej dĺžky všetkých v pozdĺžnom smere koľaje (8) za sebou umiestnených strojov (3, 4, 5) na stavbu koľaje.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pojazdného zariadenia na korekciu chybnej polohy koľaje, ktoré je tvorené niekoľkými navzájom nezávisle po koľaji pojazdnými, V pzdĺžnom smere koľaje za sebou usporiadanými strojmi na stavbu koľaje, napríklad nivelačným podbijacím strojom s podbíjacim agregátom, nadvihovacim a prípadne vyrovnávacím ústrojenstvom a následným strojom na zhutňovanie štrkoveho lôžka koľaje, pričom k nástrojom tohto stroja na korekciu chybnej polohy koľaje do ideálnej polohy na podklade vztiahnutćho systému sú priradené odoberanie orgány.Take pojazdné zariadenia sú známe pod označením mechanizovaný vlak na realizovanie priechodzlch prác a sú určené najmä na zaistenie presnej polohy koľaje, ktoré vyžaduje veľmi rýchla prevádzka, ako aj na vyššiu životnosť korekčných prác realizovaných na koľaji. Také, na sebe navzájom po koľaji pojazdné stroje sú, ako je to uvedené napríklad v článku v časopise Railway Technical Review, 1977/78 strany 14 a 16, navzájom zlúčené do pojazdného zariadenia, pričom ich výkony sú navzájom vyrovnané, čo umožňuje stabilizovať koľaj celkom mechanicky a s vysokou hospodámosťou, tak povediac na jeden záťah. Okrem obvyklých mámych nivelačných podbíjacích a vyrovnávacích strojov, ktoré sú opatrené vlastným, s nimi sa pohybujúcím vzťahovým systémom,sú do tohto pojazdného zariadenia začlenene napríklad tiež stabilizačné stroje, stroje na zhutňovanie štrkovćho lôžka, ale tiež pluhy a skrutkovacie stroje.Je známe, že vzhľadom na obmedzenú dĺžku vzťahového systému stroja, nie je možné celkom odstrániť relativne dlhé vlny koľaje, prípadne relatívne dlhe nepresnosti. Okrem toho môže pri tomto usporiadaní dôjsť k nepriaznivému ovplyvňovaniu pracovných výsledkov následným strojom, najmä z hľadiska vytváranej polohy koľaje.Z ČSSR patentovćho spisu č. 141 433 je rovnako známe upraviť vzťahový systém na meranie alebo opravy polohy koľaje vo forme zväzku laserových lúčov, pričom nástroje alebo prestavné orgány sú opatrené snímačom reagujúcim na zväzok laserových lúčov a tento snímač môže byť priradený rôznym, za sebou umiestneným strojom. Vysielač laserových lúčov alebo prijímač laserových lúčov je pritom umiestnený na pojazdnom stroji na stavbu koľaje, najmä na nivelačnom podbíjacom a vyrovnávacom stroji, s ktorým sa tiež pohybuje.Tieto stroje sa v praxi veľmi dobre osvedčili, ale sú relatívne nákladné a na praktické použitie nie sú vždy dostatočne robustné.Z rakúskeho patentovćho spisu č. 353 819 a československého patentového spisu č. 185 610 sú rovnako známe samostatne pojazdné stroje s vlastným polohovo pevným vzťahovým systémom, napríklad pojazdné zhutňovacie, pripadne pechovacie stroje, prípadne pojazdné čističky štrkového lôžka. Nástroje týchto strojov sú vždy spojené so snímacím ústrojenstvom, ktoré sa orientuje podľa drôtovej vzťahovej priarnky, umiestnenej polohovo pevne vedľa koľaje, čo zaistí vytvorenie korekcie polohy koľaje, pripadne stanoví hodnotu hĺbky odberu pri brázdení, pripadne odberu štrku na podklade menovitej hodnoty stanovenej vzťahovou priamkou.Tento známy stroj na čistenie štrkového lôžka sa v praxi veľmi osvedčil.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť pojazdné zariadenie v úvode opísanćho typu, ktoré by umožnilo dokonalejšie a presnejšie vzájomné zladenie od seba nezávisle pojazdných rôznych strojov na stavbu koľaje, ktoré sa používajú súčasne.Vytýčené nedostatky sa odstraňujú a uvedená úloha sa rieši zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že k strojom na stavbu koľaje je priradená spoločná vzťahová priamka, umiestnená po úsekoch vedľa koľaje a aspoň jeden nástroj a/alebo prípadne jeden odoberací orgán každého stroja na stavbu koľaje je spojený so snímacím ústrojenstvom, vytvoreným na snímanie vzťahovej priamky, pričom dĺžka tejto vzťahovej priamky zodpovedá aspoň dvojnásobku celkovej dĺžky všetkých V pozdĺžnom smere koľaje za sebou usporiadaných strojov na stavbu koľaje.Hlavná výhoda zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že jeho konštrukcia je zvlášť jednoduch, a predsa robustná. Ďalej sa dosahuje najmä tá výhoda, že sa spoločne spoľahlivo vylúči akýkoľvek rušivý vplyv na pracovný výsledok, aj ked sa používa bezprostredne za sebou niekoľko strojov na stavbu koľaje rôzneho typu. Okrem toho sa zvýši presnosť koľaje pokiaľ ide o jej polohu z hľadiska zdokonalenia a korekcie. Najmä sa kombináciou znakov podľa vynálezu prvýkrát a prekvapivo jednoduchými prostriedkami umožňuje ústrojenstvo a nástroje určené na rôzne práce, ktoré sú priradené rôznym, nezávisle od seba pojazdným strojom zladiť tak, že koľaj je za posledným strojom na stavbu koľaje, a to aj pri úplnej obnove štrkového lôžka čističkou štrkového lôžka v požadovanej menovitej polohe, najmä na dlhých úsekoch koľaje.Zvlášť výhodné vytvorenie pojazdného zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že vždy aspoň jeden nástroj a/alebo prípadne odoberací orgán jedného po rozstupoch sa pohybujúceho stroja na stavbu koľaje, napríklad nivelačného podbíjacieho stroja a jedného od neho nezávisle a kontinuálne (nonstop) po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje, napríklad stroja na čistenie štrkovćho lôžka, je spojený so snímacím ústrojenstvom,vytvoreným na snímanie spoločnej vzťahovej priamky.Tým sa prvýkrát umožňuje závislosť po rozstupoch pojazdného a kontinuálne (nonstop) pojazdného stroja na stavbu koľaje najednej spoločnej vzťahovej priamke,čo umožňuje dosiahnuť aj pri od seba rozdielnych strojoch na stavbu koľaje, pokial ide o ich technológiu,veľmi jednoduchý/mi prostriedkami vysokej identity V spôsobe práce bez rušivého vzájomného ovplyvňovanie.Podľa zvlášť účelného vytvorenia pojazdného zariadenia podľa vynálezu sú nástroje a/alebo prípadne odoberacie orgány ako stroje na čistenie štrkového lôžka,usporíadaného ako prvý stroj v pracovnom smere a opatreného nástrojom s brázdiacou reťazou, zdvihacím nástrojom a urovnávacím nástrojom, tak aj s ním spojeného a po rozstupoch pojazdného nivelačného podbíjacieho stroja s nástrojmi na zdvihanie a bočné vyrovnávanie, ako aj kontinuálne (nonstop) pojazdného stabilizačného stroja s vibrátorovými nástrojmi, zachycujúcimi koľaj, spojené Výhodne so súhlasne vytvorenými snímacími ústrojenstvami na snímanie spoločnej vzťahovej priamky.Toto viac-menej základne usporiadanie pre takzvaný mechanický vlak na priechodziu prácu, ktoré zlučuje rôzne stroje na stavbu koľaje, zaisťuje pri vytvorení podľa vynálezu v porovnani s doterajším stavom bez spoločnej vzťahovej priamky podstatné zvýšenie, tak čo do presnosti, ako aj čo do zamedzenia vzíýomnćho nepriaznivého ovplyvňovania realizovaných prác.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia pojazdného zariadenia podľa vynálezu sú nástroje a/alebo odoberacie orgány ako nivelačného podbíjacieho stroja, usporiadaného ako prvý stroj V pracovnom smere a opatreného podbíjacim agregátom, posuvným v pracovnom smere a zdvíhacími nástrojmi, tak aj stroja na čistenie štrkovćho lôžka s brázdiacim nástrojom, ako aj ďalšieho k nemu pripojeného nivelačnćho podbíjacieho a vyrovnávacieho stroja so zdvíhacími a vyrovnávacími nástrojmi a následného stabilizačnćho stroja s vibrátorovými nástrojmi,spojené výhodne so súhlasne vytvorenými snimacími ústrojenstvami na snímanie spoločnej vzťahovej priamky.Toto špeciálne vytvorenie a usporiadanie najmä v spojeni Čističky štrkového lôžka s nivelačným podbíjacim strojom, umožňuje tiež opracovávanie takej koľaje, kde sú nepriaznivé pomery z hľadiska štrkového lôžka, napríklad koľaje s len malým množstvom štrku. Presnosť, ktorú je možné dosiahnuť s týmto pojazdným zariadením,môže byt dosiahnutá prakticky pri každom požadovanom štrkovom lôžku pri nívelácii koľaje, a to nezávisle od práce Spojenej s čístenim štrku. To umožňuje vytvárať aj také úseky koľaje, ktoré majú len nepatmú výšku štrkového lôžka, a to V jednom pracovnom procese od čistenia až ku stabilizáeii a s vysokou presnosťou tak, aby pritom V priebehu požadovaného nadvihnutia koľaje nedošlo k prekročeniu vopred stanovenej medznej hodnoty, prípadne k nežiaducim deformáciám koľaje.Zvlášť jednoduché a robustné vytvorenie pojazdného zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že spoločná vzťahová príamka je tvorená pozdĺž koľaje upravenou a prostrednictvom vedľa koľaje umiestnených medzníkov napínateľnou drôtovou vzťahovou priamkou, a že na upevnenie týchto drôtových vzťahových priamok po úsekoch je každý z medzníkov opatrený v homej oblasti vodiacim členom voľného priechodzieha pohybu snimacieho ústrojenstva, ktoré je vo vedeniach bočne a výškovo prestaviteľnć a ktoré je upravené na držanie drôtu pri voľnom priechodzom pohybe snímacích ústrojenstiev.Toto vytvorenie je účelné najmä na hrubú železničnú prevádzku, pretože vzťahová príamka, ktorá je vytvorená z napnutého drôtu, ale ktorá tiež môže byť vytvorená zo zvinovateľného oceľového pásika, vyhovuje všetkým požiadavkám, ktoré sa na ňu kladú. Vzájomné rozpätia jednotlívých medzníkov sa v praxi volia také veľké, aby neprekročili požadovanú dĺžku drôtových vzťahových systémov pri známych jednotlivých strojoch, a najmä nie také dlhé, aby mohli vzniknúť nepripustne previsy. Miestnu montáž a demontáž spoločného drôtového vzťahového systému po úsekoch podľa vynálezuje možne okrem toho vytvoriť rýchlo a spoľahlivo bez prídavných pomocných prostriedkov a súčasne je zaistený nerušivý a presný priechodzí pohyb jednotlivých snímacích ústrojenstiev.Ďalšie výhodné vytvorenie pojazdného zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že spoločná vzťahová príamka je tvorená z jedného kusa upravenou drôtovou vzťahovou priamkou, upevniteľnou jej koncami voliteľne v obidvoch pozdlžnych smeroch koľaje na každom medzníku prostredníctvom navíjacieho ústrojenstva, pripadne napínacieho ústrojenstva.Toto usporiadanie je zvlášť účelne a výhodné na pojazdne zariadenie, ktoré má len dva, tri alebo štyri rôzne stroje na stavbu koľaje a pri ktorom nie je potrebnć vytvárať celkovú dĺžku príliš dlhú.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je možné, ale tiež spoločnú vzťahovú priamku upraviť tak, že je tvorená z dvoch kusov upravenou drôtovou vzťahovou priamkou, upevniteľnou jej koncami voliteľne v obidvoch pozdĺäiych smeroch koľaje na každom medzníku upravenom navijacom ústrojenstve, pripadne napínacím ústrojenstvom.Toto vytvorenie je zvlášť vhodné na pojazdne zariadenie, ktoré má relatívne veľký počet strojov na stavbu koľaje. Okrem toho je možné pri tomto vytvorení vzťahových priamok pripravovať druhý koľajový úsek nezávisle od prvého a opačne, takže celé zariadenie môže nerušene a kontinuálne neustále pracovať.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na dvoch príkladoch vytvorenia V spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je schematicky znázomený bokorys pojazdného zariadenia., ktore je vytvorené podľa vynálezu a ktoré má tri rôzne stroje na stavbu koľaje.Na obr. 3 je zobrazený ešte viac schematizovaný pôdorys na celé zariadenie až cez celú dĺžku vzťahovej priamky.Na obr. 4 a 5 je znázornený medzník so spoločnými vzťahovými priamkami vo väčšej mierke, a to tak v bokoryse, ako aj v náryse.Na obr. 6 je znázomený ďalší príklad vytvorenia pojazdného zariadenia podľa vynálezu vo veľmi schematickom pôdoryse s inými rôznymi strojmi na stavbu koľaje a dvojdielnou spoločnou vzťahovou priamkou.Na obr. 7 je zakreslený detail medzníka so spoločnou dvojdielnou vzťahovou priamkou.Pojazdné zariadenie 1, ktoré je znázomenć na obr. l a 2, má stroj 3 na čistenie štrkovćho lôžka, ktorý je usporiadaný ako prvý stroj v pracovnom smere zobrazenom šipkou 2, k nemu pripojený nivelačný podbijací stroj 4 a za obidvoma týmito strojmi umiestnený stabilizačný stroj 5. Tieto od seba navzájom nezávislé pojazdné stroje 3, 4 a 5 vytvárajú takzvaný mechanický vlak na priechodzie spracovanie a sú prostredníctvom obvyklých podvozkov pojazdné po koľaji 8, ktorá je tvorená koľajnicami 7 a priečnymi podvalmi 6, pričom ich príslušné nástroje a/alebo odoberacie orgány sú na Zdokonalenie alebo korekciu polohy koľaje orientované, ako bude v ďalšom ešte podrobnejšie opisané, prostrednictvom polohovo pevne umiestnenej drôtovej vzťahovej priamky 10, ktorá je upravená vedľa koľaje 8 a je ju možné vytyčovať po úsekoch prostredníctvom medzníkov 9.Kontinuálne (nonstop) pojazdný stroj 3 na čistenie štrkovćho lôžka má ústrojenstvo so zdvíhacími nástrojmi 11, nadvihnutý koľajový rošt objímajúci nekonečný nástroj 12 s brázdiacou reťazou, ktorá patrí brázdiacemu ústrojenstvo a ktorá je prestaviteľná prostredníctvom zdvíhacích pohonov 13 tak výškovo, ako aj prípadne vosvojom šikmom sklone, ako aj v pracovnom smere vzadu umiestnené, prostredníctvom zdvíhacích pohonov 14 prestaviteľne ústrojenstvo s urovnávacími nástrojmi 15. Nástroj 12 s brázdiacou reťazou je na snímanie menovitej polohy určenej drôtovou vzťahovou priamkou 10, spojený so snímacím ústrojenstvom 16, ktoré je prostredníctvom riadiaceho vedenia spojené s ovládacím ústrojenstvom 17, umiestnenom na stroji. ovládacie ústrojenstvo 17 je spojené ďalej riadiacim vedením výhodne súhlasne vytvoreným a s urovnávacim nástrojom 15 spojeným snímacím ústrojenstvom 16. Týmto strojom 3 na čistenie štrkového lôžka sa po nadvihnutí koľajového roštu odoberá, prípadne pridáva nástrojom 12 s brázdiacou reťazou v závislosti od snímacieho ústrojenstva 16, ktoré kĺže po spoločnej drôtovej vzťahovej priamke 10, štrk na vopred zvolenú úroveň a prípadne aj priečny sklon, pričom sa známym spôsobom štrk na sieťach čistí, a potom sa znovu rozdelene vyhadzuje. Urovnávacím nástrojom 15, ktorý je ovládateľný ovládacím ústrojenstvom 17, spolupracujúcim so snímacím ústrojenstvom 16 a spoločnou drôtovou vzťahovou priamkou 10, sa potom štrk lôžka upravuje tak, aby sa dosiahlo požadované uloženie koľajovćho roštu.Ako je zrejmé z obr. l a 2, je nivelačný podbíjací stroj 4 pojazdného zariadenia l, ktorý v pracovnom smere nasleduje za strojom 3 na čistenie štrkového lôžka, pojazdný po koľaji 8 na podbíjanie priečnych podvalov 6 v pracovnom smere podľa šípky 2 po rozstupoch. Tento nivelačný podbijaci stroj 4 má na každú koľajnicu 7 podbíjací agregát 18, ktorý je výškovo prestaviteľný a ktorý je opatrený najmä prísuvnými a vibrujúcimi podbijacími nástrojmi, ako aj pred ním umiestnené ústrojenstvo, ktoré je opatrene nástrojmi 21 na dvíhanie a bočné vyrovnávanie, Spojenými s hydraulickým zdvíhacím pohonom 19 a hydraulickým bočným vyrovnávacím pohonom 20. Medzi podbíjacím agregátom 18 a zdvihacím a vyrovnávacím ústrojenstvom je upravený na každú koľajnicu 7 odoberací orgán 22, ktorý je spravidla tvorený kolesom vedeným po koľajnici 7 a výškovo prestavíteľným na ráme podvozka stroja, ako aj odoberacou tyčou, ktorá je s ním spojená a zasahuje až k drôtovej vzťahovej priamke 23, s ním Spojenej a určujúcej menovitú polohu. K nástrojom 21 na zdvíhanie a bočné vyrovnávanie je na každú koľajnicu 7 priradené a s odoberacím orgánom 22 spojené snímacie ústrojenstvo 24. Týmto nivelačným podbíjaclm strojom 4 sa koľaj 8, tvorená koľajnicami 7 a priečnymi podvalmi 6, nadvihuje a prípadne bočne posúva prostredníctvom nástrojov 21 na zdvíhanie a bočné vyrovnávanie obvyklým spôsobom podľa spoluunášanej drôtovej vzťahovej priamky 23 a ovládacieho ústrojenstva 25. Prostredníctvom snímacieho ústrojenstva 24,ktoré je priradené k nástrojom, je možne na základe spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10, po ktorej kĺže po dlhších úsekoch koľaje snímacie ústrojenstvo 24 na snímanie menovitej polohy, vytvárať kontínuálne vyrovnávanie s hodnotami, ktoré sú poskytnuté ovládaním na podklade spolu sa pohybujúcej drôtovej vzťahovcj priamky 23. Rovnako nadvihovanie a prípadné posúvanie koľaje 8 do požadovanej menovitej polohy je možné len prostredníctvom snĺmacieho ústrojenstva 24 na podklade spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10. Podbíjacim agregátom 18 sa koľaj, ktorá je v požadovanej polohe držaná nástrojmi 2 l na zdvíhanie a bočné vyrovnávanie podbíja prisúvaním a vibráciamí podbíjacích nástrojov, čím sa zaisťuje v požadovanej polohe.(nonstop) pojazdný stabilizačný stroj 5, ktorý je pojazdný po koľaji 8 nezávisle od nivelačného podbíjacieho stroja 4, má dva v pozdĺžnom smere koľaje 8 za sebou na ráme podvozka stroja upravené vibračné ústrojenstva s vibrátorovými nástrojmi 27, ktoré sú vzhľadom na rám podvozka stroja výškovo prestaviteľné a ktore sú spojene s hydraulickým spúštacím pohonom 26. Vibrátorove nástroje 27, ktoré ako kliešťové zdvíhacie kladky uchopia obidve koľajnice 7 po obidvoch stranách a je ich možné privádzať najmä do bočných vibrácií, sú výškovo a bočne posúvateľne prostredníctvom pohonov a sú spojene s obvyklým spolu sa pohybujúcim vzťahovým systémom na voliteľné spúšťanie, prípadne stabilizáciu polohy koľaje 8, pričom sú pripojené k ovládaciemu ústrojenstvo 28. K vibrátorovým nástrojom 27, výhodne vždy medzi dvoma dvojicami vibrátorových nástrojov 27 na koľajnicu 7, sú priradené snímacie ústrojenstva 29, ktoré sú spojené s odoberacími orgánmi 30, jednak na zaisťovanie polohy obidvoch koľajníc 7 a jednak na odoberanie menovitej polohy, určenej spoločnou drôtovou vzťahovou priamkou 10. Každé z týchto snímacich ústrojenstiev 29 je rovnako spojené s ovládacim ústrojenstvom 28. Stabilizačným strojom 5 sa koľaj 8, ktorá bola pred tým už vyčistená a ktorej lôžko bolo v súlade so spoločnou drôtovou vzťahovou priarnkou 10 urovnanć, prípadne ktorá bola potom na podklade spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 a prípadne aj drôtovej vzťahovej priamky 23 nadvihnutá a podbijaná, uvedie a stabilizuje v súlade so sadaním koľaje 8 do príslušnej polohy, pričom pozdĺž spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 kĺzajúce snímacíe ústrojenstvo 29, poskytuje presné hodnoty pre menovitú polohu, ktoré sa môžu porovnávať so známymi skutočnými hodnotami v príslušných úsekoch koľaje 8.Spoločná drôtová vzťahová priamka 10 je, ako je to jasne zrejmé z obr. 1 a 2, napnutá na určitom počte medzníkov 9, umiestnených za sebou v pozdĺžnom smere koľaje 8 a vedľa nej. Tieto upevňovacie alebo značkovacie medzníky 9 sú umiestnené vedľa koľaje 8, napríklad zapustené do pláne a sú od seba Luniestnene navzájom tak ďaleko, aby sa spoľahlivo zabránilo nežiaducemu preveseniu spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10. Poloha spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 je aspoň taká veľká, ako dvojnásobok celkovej dĺžky všetkých za sebou umiestnených strojov, to je stroja 3 na čistenie štrkovćho lôžka, nívelačného podbíjacieho stroja 4 a stabilizačnćho stroja 5, ako je to zvlášť dobre zrejmé z obr. 3, na ktorom sú na ešte lepšie pochopenie jednotlivé stroje zobrazené v ešte viac schematickom vytvorení.Upevñovací, prípadne značkovací medzník 9, ktorý je vo väčšej mierke zobrazený na obr. 5 a 6, je tvorený vodiacím členom 31, v ktorom je uložená spoločná drôtová vzťahová priamka 10, pričom tento vodiaci člen 31 je vytvorený tak, aby umožňoval úplný priechod snímacích ústrojenstiev 16, 24 a 29, ktoré sú vytvorené ako valivé snímače a výhodne sú usporiadané zhodne. Vodiaci člen 31 je prostredníctvom vedenia 32 bočne a výškovo prestaviteľný, aby bolo možné prostredníctvom vodiacich členov 31 každého medzníka 9 priviesť spoločnú drôtovú vzťahovú priamku 10 do požadovanej výškovej a bočnej polohy. Na montáž a demontáž tejto spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 po úsekoch, je na každom medzníku 9 umiestnené navíjacie ústrojen SK 278643 B 6stvo 33 a napínacie ústrojenstvo 34, čím sa umožní konce spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 voliteľne v obidvoch pozdĺžnych smeroch koľaje 8 navinúť alebo odvinúť, napnúť a upevniť.Každý medzník 9 je v podstate tvorený pilótou 35, na ktorej homom konci je upevnený vodiaci člen 31, ktorý má na homom konci drážkovć prehĺbenie s ostrým alebo pravým uhlom na uloženie spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10, pričom zvolený uhol zodpovedá vytvoreniu valivého snímača snímacích ústrojenstiev 16, 24 a 29. Podstatné je, aby sa vytvoril neobmedzený priechod valiveho snímača aj cez príslušný vodiaci člen 31. Na vyvedenie drôtu spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 má každý vodiací člen 31 zavádzací otvor 36, pričom na zaistenie valivej kladky navíjacieho ústrojenstva 33 a napínacieho ústrojenstva 34 je upravené blokovacie ústrojenstvo 37 vratnćho pohybu. Na vodorovných a zvislých vedeniach 32 sú na zaistenie vodiaceho člena 31, spojeného s pilótou 35, v požadovanej bočnej alebo výškovej polohe upravenć zaisťovacie ústrojenstva 38 a 39.Medzník 9, ktorý je znázomený na obr. 4, zodpovedá vyobrazeniu, ktore je na obr. l celkom vpravo, pričom v tomto medzníku 9 je zakotvený predný koniec drôtovej vzťahovej priamky 10. Podobným spôsobom je zadný koniec tejto jednodielnej spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 zakotvený v medzníku 9, ktorý je na obr. l zobrazený na vonkajšej strane vľavo. Medzi týmito obidvoma medzníkmi 9, usporiadané ďalšie medzniky 9,slúžia len na držanie a vedenie spoločnej drôtovej vzťahovej priamky 10 prostredníctvom príslušných vodiacich členov 31.Ďalší príklad pojazdnćho zariadenia 40 podľa vynálezu, ktorý je znázornený na obr. 6, má V pracovnom smere ako prvý stroj umiestnený nivelačný podbíjací stroj 41, za ním nasleduje a je s ním spojený stroj 42 na čistenie štrkového lôžka, za obidvoma týmito strojmi 41, 42 je ďalší nivelačný podbíjací a vyrovnávací stroj 43, ktorý popochádza po rozstupoch a k nemu je pripojený kontinuálne(nonstop) pojazdný stabilizačný stroj 44. Nivelačný podbíjací stroj 41, opatrený zdvíhacími nástrojmi je spojený a spoločne pojazdný, rovnako ako pri príkladoch uskutočnenia podľa obr. l až 5, s nástrojom s brázdiacou reťazou a urovnávacím nástrojom, ktoré sú súčasťou stroja 42 na čistenie štrkového lôžka. Podbijaci agregát nivelačného podbíjacieho stroja 41, ktorý je výškovo prestaviteľný, je rovnako opatrený prísuvnými a vibrujúcimí podbíjacími nástrojmi a je umiestnený posuvne na ráme stroja v pozdĺžnom smere stroja, čo umožňuje v priebehu spoločného kontinuálneho (nonstop) dopredněho pohybu nivelačnćho podbíjacieho stroja 41 a stroja 42 na čistenie štrkovćho lôžka podbíjať .jednotlivé priečne podvaly.Nivelačný podbíjací a vyrovnávaci stroj 43 a stabilizačný stroj 44 je rovnako ako pri príkladoch uskutočnenia podľa obr. l až 5 opatrený vždy jedným podbíjacim agregátom na každú koľajnicu, ústrojenstvom so zdvíhacími a vyrovnávacimi nástrojmi, prípadne ústrojenstvom s vibrujúcimi nástrojmi a zodpovedajúcimi odoberacími orgánmi. Nástroje a odoberacie orgány týchto štyroch strojov 41, 42, 43 a 44 sú celkom rovnako ako pri príkladoch uskutočnenia podľa obr. l až 5 opatrene snímacimi ústrojenstvami 45, pripadne sú tieto snímacie ústroj enstvá 45 priradené ku zdvíhacím a vyrovnávacím nástrojom a k vibrujúcim nástrojom. Tieto snímacie ústrojenstva 45,vytvorené ako valivć snímače, sú určené na kĺzanie, prípadne na snímanie menovitej polohy na, pri tomto príkla 10de uskutočnenia, dvojdielnej drôtovej vzťahovej priamke 46, 47.Ako je zrejmé z obr. 7, sú príslušné konce tejto dvojdielnej drôtovej vzťahovej priamky 46 a 47 zavedené do zavádzacieho otvoru 48 medzníka 49 a V ďalšom napnuté prostrednictvom navíjacieho ústrojenstva a napínacieho ústrojenstva a upevnené na medzníku 49 v podstate rovnako, ako tomu bolo pri obr. 4 a 5. Medzník 49 je teda vytvorený rovnako, ako bolo opísanć na obr. 4 a 5. Snímacie ústrojenstva 45, priradené k nivelačnému podbíjaciemu stroju 41, ku stroju 42 na čistenie štrkovćho lôžka, k nivelačnćmu podbíjaciemu a vyrovnávaciemu stroju 43 a ku stabilizačnému stroju 44 môžu teda prechádzať z jedného konca drôtu na ďalší predný koniec drôtu. Len čo sa pohybuje posledne snímacie ústrojenstvo 45 na konci prednej drôtovej vzťahovej priamky 47, je možné zadnú drôtovú vzťahovú priamku 46 už odmontovať a napnúť na ďalší, pred predný drôtovou vzťahovou príamkou 47 upravený medzník 49. Tieto medzniky 49 sú upravené rovnako vedľa koľaje 50, a to v takej vzájomnej vzdialenosti, ktorá v priemere zodpovedá dĺžke stroja, pričom celková dĺžka dvojdielnej drôtovej vzťahovej priamky 46, 47, zodpovedá aspoň dvojnásobku celkovej dĺžky všetkých za sebou umiestnených strojov 41, 42, 43, 44.Pojazdné zariadenie 40, ktoré je znázomene na obr. 6 a 7 umožňuje, aby nivelačný podbíjací stroj 41, ktorý je nasadený ako prvý stroj, nadvíhol a podbíjal zdvíhacími nástrojmi koľaj ešte pred strojom 42 na čistenie štrkovćho lôžka, čo umožňuje čistiť štrkovć lôžka s relatívne malou výškou tak, aby sa pritom koľaj nedeformovala príliš veľkýun nadvihovaním. Všetky tieto korekcie v spojení s urmmávaním, prípadne nadvihovávanim a bočným posúvaním koľaje so štrkovým lôžkom je možně kontrolovať a nastavovať do požadovanej menovitej polohy prostredníctvom spoločnej dvojdielnej drôtovej vzťahovej priamky 46 a 47 .V ďalšom je opísaný priebeh práce zariadenia podľa vynálezu na Zdokonalenie, pripadne korekciu polohy koľaje v spojení s obr. l až 5.Ešte pred tým, ako sa v medzere medzi vlakrni nasadí do práce pojazdné zariadenie l, je možné upevňovacie alebo značkovacie medzníky 9, potrebne na spoločnú jednodielnu drôtovú vzťahovú priamku 10, zaraziť do pláne vedľa koľaje 8 a prostredníctvom vedenia a v súlade s plánom koľaje v menovitej polohe ich výškovo aj bočne vyrovnať. Vzdialenosť medzníka 9 medzi sebou má pritom účelne zodpovedať priemerne aspoň jednej dĺžke stroja. Potom sa spoločná drôtová vzťahová priamka 10 prostredníctvom navíjacích ústrojenstiev 33 a napínacích ústrojenstiev 34 napne od posledného zadného medzníka 9, uvažovaneho v pracovnom smere pojazdného zariadenia l, až k najprednejšiemu medzníku 9,pričom sa ukladá na vodiace členy 31. Pri tejto operácii je vedený koniec drôtu zavádzacimí otvormi 36 a upevňuje sa na kladky navíjacieho ústrojenstva 33 a napínacieho ústrojenstva 34. Len čo jednotlivé snímacie ústrojenstvá 16, 24, 29 rôznych strojov 3, 4, S na stavbu koľaje dosiahnu napnutej a v súlade s menovitou polohou koľaje 8 vyrovnanej drôtovej vzťahovej priamky 10,položia sa na ňu snímacie ústrojenstva 16, 24, 29, vytvorené ako valive snímače, najmä ako dvojité kladky s vencom. V ďalšom procese sa každá odchýlka od polohy nástrojov 12, 15, prípadne odoberacích orgánov 22, 30,spoj ených so snímacími ústroj enstvami, vzhľadom na

MPK / Značky

MPK: E01B 27/17

Značky: chybnej, zariadenie, korekciu, polohy, koľaje, pojazdné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278643-pojazdne-zariadenie-na-korekciu-chybnej-polohy-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojazdné zariadenie na korekciu chybnej polohy koľaje</a>

Podobne patenty