Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe

Číslo patentu: 278630

Dátum: 17.12.1991

Autori: Calmettes Lionel, Detable Pascal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok, ktoré majú rovnaký priemer a sú usporiadané koncami k sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel, je tvorené jednodielnou objímkou (1) vybavenou pozdĺžnou štrbinou pozdĺž ktorej objímka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov (3), pričom táto objímka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá skrutkou alebo svorníkom (7) prechádzajúcim uvedenými radiálnymi lemami. Objímka (1) je vybavená dvoma koncovými časťami (1b) v tvare zrezaného kužeľa, uloženými po obidvoch stranách strednej valcovitej časti (1a), určenej na navlečenie na spojovaciu oblasť obidvoch rúrok. Medzi každým z obidvoch lemov (3) a priľahlým úsekom koncovej časti (1b) v tvare zrezaného kužeľa je umiestnená najmenej jedna výstuž (5) vo forme prelisu, ktorým je lem (3) vzopretý proti koncovej časti (1b) objímky nad úrovňou jeho prechodovej hrany (3c) do vonkajšieho povrchu objímky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na tesne spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukovćho potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel.Je známe, napríklad z francúzskej patentovej prihlášky č. FR-A 2 597 169 zariadenie na tesne spojenie dvoch hladkých rúrok, použiteľné hlavne na spájanie koncov dvoch prvkov výfukového potrubia vozidla. Známe zariadenie obsahuje kovovú objlmku, vybavenú pozdĺžnou štrbinou, obklopujúcou čiastočne obidve rúrky v oblasti spojenia, pričom táto objimka je vybavená radiálnymi lemami Spojenými a zovretými dvoma skrutkami alebo svomíkmi, ktore nimi prechádzajú. U uvedený patentový spis navrhuje zaistiť SÍUŽÁŠIIÍC lemov prehybom, prebiehajúcim rovnobežne so štrbinou a orientovaným proti štrbine.Konštatovalo sa však, že toto stuženie lemov objimky je často nedostatočné na správne prenášanie zvieracích síl skrutiek alebo svomíkov, a teda na zaistenie úplného znehybnenia a uspokojivej tesnosti spojenia obidvoch rúrok.Vynález si preto kladie za úlohu vytvoriť zariadenie na tesne spojenie dvoch hladkých rúrok rovnakého priemeru, umiestnených koncami k sebe, ktore by bolo uvedeného typu, ale obsahovalo by rôzne zdokonalenia určené na odstránenie nevýhod známych zariadeni.Uvedené nedostatky odstraňuje podľa vynálezu zariadenie na tesne spájanie dvoch hladkých rúrok majúcich rovnaký priemer a usporiadaných koncami k sebe, hlavne na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora,ako motorov automobilových vozidiel, pričom toto zariadenie je tvorené jednodielnou objímkou vybavenou pozdĺžnou štrbinou, pozdĺž ktorej objimka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov, pričom táto objimka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá skrutkou alebo svomíkom, prechádzajúcim uvedenými radiálnymi lemami, ktorého podstatou je, že objimka je vybavená dvoma koncovými časťami v tvare zrezaného kužeľa, uloženými po obidvoch stranách strednej valcovitej časti určenej na navlečenie na spojovaciu oblasť obidvoch nirok, pričom medzi každým z obidvoch lemov a priľahlým úsekom koncovej časti v tvare zrezaného kužeľa je umiestnená najmenej jedna výstuž vo forme prelisu, ktorým je lem vzopretý proti koncovej časti objimky nad úrovňou jeho prechodovej hrany do vonkajšieho povrchu objimky.Výhodne je každý lem vystužený prehybom prebiehajúcim nad pozdĺžnou štrbinou rovnobežne s ňou. Prehyb každého lemu je výhodne sám vystužený najmenej jedným stredným prelisom.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je výstuž lemu vo forme prelisu tvorená klinom v blizkosti okraja koncovej časti v tvare zrezaného kužeľa, nakloneným vzhľadom na priečnu rovinu, prechádzajúcu jeho miestom napojenia na leme, smerom k oloaju menšej koncovej základne koncovej časti v tvare zrezaného kužeľa.Medzi lemami pozdĺžnej štrbiny je podľa ďalšieho znaku vynálezu uložený doplnkový tesniaci mechanizmus. Doplnkový tesniaci mechanizmus je výhodne tvorenýjazdcom, ktorého prierez má tvar v podstate písmena U, pričom obidva boky jazdca sú uspôsobené na opretie na protíľahlých plochách oboch radiálnych lemov, zatiaľ čo jeho dno je prispôsobené na opretie v oblasti pozdĺžnej štrbiny o dotykovú oblasť rúrok nezakrytú objímkou. Na objímke je výhodne vytvorený aspoň jeden výstupok na zasahovanie do pozdĺžnej štrbiny, spolupôsobiacej s priečnou drážkou vytvorenou smerom von v dnejazdca.V uvedenom vyhotovení, kde aspoň medzi lemami pozdĺžnej štrbiny je uložený doplnkový tesniaci mechanizmus, je doplnkový tesniaci mechanizmus tvorený stočeným kovovým pásikom, obklopujúcim celkom proti sebe ležiace konce obidvoch rúrok, pričom v strednej vnútomej časti objimky je vytvorené valcové uloženie na tento mechanizmus.Obidva konce kovového pásika môžu byť šikmo ostrihané. Podľa ďalšieho znaku je každý z pozdĺžnych okrajov kovového pásika vybavený najmenej jedným tesniacim výstupkom vyčnievajúcim smerom dovnútra pásika po jeho stočeni.Vynález umožňuje dosiahnuť značnú tuhosť lemov zariadenia, takže pri sťahovaní jedinou skrutkou nedôjde k pozdĺžnej deformácii, ktorá by škodila tesnosti spojenia rúrok.Zatiaľ čo Zvieracia objimka v riešení podľa citovaného francúzskeho spisu č. 2 597 169 je tvorená poddajným pásikom zahnutým do otvorenej slučky, pričom objimka tvorená jedinou valcovou časťou bez akejkoľvek časti v tvare zrezanćho kužeľa, musí byť relatívne dlhá,má Zvieracia objimka podľa vynálezu strednú valcovú časť a dve časti v tvare zrezanćho kužeľa, ležiace po obidvoch stranách strednej časti. Vzhľadom na toto usporiadanie je zovretie spájaných rúrok obzvlášť účinné po celej dĺžke objimky, a to i keď sa použije jediná. zvemá skrutka alebo svomík na zovretie lemov a tesnosť spoja je rovnako zlepšená proti tej, akú bolo možne získať so známymi zariadeniami.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy, na ktorých znázorňuje obr. l perspektívny pohľad zvonka na zariadenie podľa vynálezu pred zovretím rúrok, ktoré sa majú spájať, obr. 2 priečny rez zariadením, vedený osou upevňovacej skrutky, obr. 3 pohľad v smere F z obr. 2 zvnútra zariadenia, obr. 4 rez analogický obr. 2 v prípade variantu vyhotovenia vynálezu, a obr. 5 rez rovinu V - V z obr. 4.Na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zariadenie na tesne spájanie obsahuje v podstate objímku l, všeobecne kovovú a vybavenú pozdĺžnou štrbinou 2. Okraje štrbiny sú vymedzovane v podstate radiálnymi lemami 3, ktorých veľká tuhosť je zaistená rôznymi usporiadaniami, ktoré budú ďalej upresnené.Vlastná objimka l obsahuje strednú časť la valco SK 278630 B 6vého tvaru a dve koncové časti lb v tvare ľahko zošikmeného zrezaného kužeľa, ktorých malý priemer leží na koncových plochách objímky. V praxi je rozdiel medzi priemerom valcovítej časti la (rádovo 60 mm) a malým priemerom koncových častí lb veľmi malý, rádovo milimeter alebo niekoľko milimetrov. Na výkresoch je tento rozdiel úmyselne zvýraznený.Každý lem 3 obsahuje stredné časti 3 a zodpovedajúce V podstate šírke strednej časti la objímky a dva konce 3 h naklonené k štrbine 2 proti strednej časti 3 a. Táto štruktúra dodáva už určitú tuhosť lemom 3, ale je možné ju ešte výrazne zlepšiť.Jednak je homý okraj každého lemu 3 vystužený prehybom 4, prebiehajúcim nad pozdĺžnou štrbinou, výhodne s ňou rovnobežne. Tento prehyb sám je výhodne vystužený vo svojej strednej oblasti zahlbeným prelisovaním, ako je zrejme na obr. 2. Je ďalej upravená v koncových oblastiach 3 h každého lemu výstuž 5 vo forme preIisu, ktorým je lem 3 vzopretý proti koncovej časti lb objímky nad úrovňou jeho prechodovej hrany 3 c do vonkajšieho povrchu objímky a ktorá spája lem a zodpovedajúcu koncovú časť lb objímky. Výhodne bude táto výstuž prvok tvorený klinom 5 vyplývajúcim z prelisovania plechu objímky, vystupujúcim z nej smerom von a nakloneným vzhľadom na priečnu rovinu prechádzajúcu jeho koreňom na konci 3 b lemu k malej koncovej základni zodpovedajúcej koncovej časti lb v tvare zrezanćho kužeľaKaždý lem 3 tak má všeobecný tvar otvoreného puzdra, pevne ukotveného na stenu objímky l, hlavne v oblasti ich koncov v tvare zrezaného kužeľa. Stredné časti 3 a obidvoch lemov 3 sú prevŕtane každá otvorom 6, dovoľujúcim prechod skrutky 7.Odborníkovi bude už zrejmé použitie opísaného zariadenia. Objímka l sa navlečie na jednu z neznázomených rúrok, a potom samotná druhá rúrka nasunie do objímky. Po overenl, že konce obidvoch rúrok sú V dotyku jedna s dmhou v strednej valcovítej časti la objímky,pracovník silne utiahne skrutku 7 pre vzájomné priblíženie lemov 3, čím sa zrnenší šírka štrbiny 2.Vzhľadom na prítomnosť koncových časti lb v tvare zrezaného kužeľa a tuhosti ich koncov 3 objimka silne zviera rúrky, hlavne koncovými plochami koncových častí lb. Zvieracia sila skrutky 7 sa skutočne prenáša takmer úplne na koncové časti lb, hlavne pomocou klinov 5.Tesnosť spoja je ďalej zaistená dotykom medzi vonkajším povrchom rúrok a vnútomým povrchom strednej časti la objímky, ale k unikaniu môže dochádzať v oblasti proti štrbíne objímky preto, že lemy nevošli do vzájomného dotyku. Na zabránenie týmto zvyškovým únikom vynález predpokladá použitie doplnkového tesniaceho mechanizmu, ktorý je uložený aspoň medzi lemami 3 pozdlžnej štrbiny 2.Ako je dobre zrejmé na obr. 2, je tento doplnkový mechanizmus tvorenýjazdcom 8, ktorého priečny profil je v podstate v tvare písmena U. Dno 82 jazdca má zakrivený profil, ktorého priemer sa v podstate rovná priemeru strednej časti la objímky. Boky 8 h jazdca sú výhodne navzájom rovnobežne alebo sa veľmi mieme rozširujú. Ich výškaje nanajvýš rovná výške plochy proti lemom 3.V pozdĺžnom smere je jazdec 8 rozdelený na tri časti,dobre zjavné na obr. 3. Stredná časť 8 c má dĺžku v podstate rovnako veľkú, ako je šírka strednej časti la objímky, zatial čo obidva konce 8 d majú tvar približne troju 10holníkový. Tieto konce sú oddeľované od strednej časti 8 c dvoma drážkami Be vyhĺbenými na vnútomej ploche dna 8 a, a teda vyčnievajúcimi smerom von.Napríeč pozdĺžnej štrbiny 2 prebiehajú malé výstupky 9, vytvorené vystrihnutím a ohnutím v lemoch 3, i ked je jazdec 8 osadený, sú umiestnené v drážkach 8 e. Pred zovretím objímky 1 vo vysvetlených podmienkach je jazdec 8 vedený priečne spolupôsobením výstupkov 9 a drážok 8 e a nemôže vykĺznuť od okamihu, kedy je skrutka 7 osadená.Konečne je potrebné poznamenať, že na jazdci sú výhodne vytvorené vjeho strednej časti tesniace výstupky, tvorené prelismi malej hĺbky, a to jednak výstupky 8 f na bokoch 8 b v blízkosti ich pripojenia k dnu 8 a, a jednak výstupky 8 q na samotnom dne Sa v blízkosti drážok Se. Výstupky 81 na vonkajších plochách bokov Sb, ako i výstupky 8 q na vnútomej ploche dna Sa budú výhodne vystupovať rádovo o niekoľko desatín milimetra. Pre väčšiu jasnosť bola ich výška na obr. 2 a 3 zámeme zvýraznená.Počas zvierania skrutky 7 sa boky 8 h jazdca tesne oprú o plochy proti lemom 3, zatiaľ čo dno 8 a je silne pritláčané na vonkajší povrch rúrok, čím uzatvára takmer oblasť spojenia rúrok, hlavne vzhľadom na prítomnosť výstupkov 81 a 8 q.Na obr. 4 a 5 je znázomený variant vyhotovenia doplnkového tesniaceho mechanizmu. Už opísané prvky sú vybavené rovnakými vzťahovými značkami zvýšenými o 10. Objímka 11, štruktúra lemov 13, ako i ich prostriedky stuženia sú zhodné s tými, aké boli opísané. Stredná časť lla je však ľahko prelisovaná smerom von, takže vymedzuje vnútomé prstencové uloženie llc malej hĺbky.Doplnkový tesniaci mechanizmus je tvorený tenkým pásikom 20, výhodne kovovým, stočeným a uloženým do uloženia llc. Obidva konce 20 a pásika sú šíkmo ostrihané, ako je dobre zrejmé na obr. 5 ajeho šírka je v podstate rovná šírke uloženia llc, zatiaľ čo jeho hrúbka je prakticky totožné s hĺbkou uvedeného uloženia. Je potrebné poznamenať, že obidva konce 20 a pásika sú výhodne uložené proti lemom 13 objímky, ako je vyznačené na obr. 4, pričom znázomeníe podľa obr. 5 je určené na ľahšie pochopenie. Na každom pozdlžnom okraji pásika je vytvorený najmenej jeden prelis vo forme tesniaceho výstupku 20 b vyčnievajúceho na vnútomej ploche pásika.K pásiku 20 je upevnený jazdec 18, rovnako tvorený tenkým plechom v tvare písmena U, a to prostrednictvom svojho dna 18 a, napríklad bodovými zvarmi. Výhodne je dĺžkajazdca 18 rovná šírke pásika 20.Počas zvierania neznázomenej skrutky je pásik 20 silne pritláčaný na níirky a jeho tesniace výstupky 20 b,ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách prípojnej oblasti rúrok, sú trochu pružne stláčane na vonkajšom povrchu rúrok. V oblasti štrbiny objímky jazdec 18 sám tlačí pásik 20 na rúrky pri zaisťovaní tlaku potrebného na dobrú tesnosť. Dĺžka pásika 20 je taká, že po zovreti sú jeho konce 20 a pritláčané jeden proti druhému, čím prakticky vylúčia akékoľvek úniky v tejto oblasti.1. Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok majúcich rovnaký priemer a usporiadaných koncamik sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora ako motorov automobilových vozidiel, pričom toto zariadenie je tvorené jednodielnou objírnkou vybavenou pozdĺžnou štrbinou, pozdĺž ktorej objlmka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov, 5 pričom táto objlmka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na ich zovretá skrutkou alebo svornikom, prechádzajúcim uvedenými radiálnymi lemami, v y z n a čuj úce sa tým, že objimka (l) je vybavená dvoma koncovými časťami (lb) v tvare zrezaného kuže- 10 ľa, uloženými po obidvoch stranách strednej valcovitej časti (la), určenej na navlečenie na spojovaciu oblasť obidvoch rúrok, pričom medzi každým z obidvoch lemov(3) a priľahlým úsekom koncovej časti (lb) v tvare zrezaného kužeľa je umiestnená najmenej jedna výstuž (5) vo 15 forme prelisu, ktorým je lem (3) vzopretý proti koncovej časti (lb) objímky nad úrovňou jeho prechodovej hrany(3 c) do vonkajšieho povrchu objímky.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že každý lem (3) je vystužený prehybom (4), 20 prebiehajúcim nad pozdlžnou štrbinou (2) rovnobežne s ňou.3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že prehyb (4) každého lemu je sám vystužený najmenej jedným stredným prelisom (4 a).4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3, 25 vyznačujúce sa tým, ževýstuž(5)lemu vo forme prelisu je tvorená klinom v blizkosti okraja (lc) koncovej časti (lb) v tvare zrezaného kužeľa, naldoneným vzhľadom na priečnu rovinu prechádzajúcu jeho miestom napojenia na leme smerom k okraju (lc) menšej koncovej 30 základne koncovej časti (lb) v tvare zrezanćho kužeľa5. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že aspoň medzi lemami (3) pozdĺžnej štrbiny (2) je uložený doplnkový tesniaci mechanizmus (8).6. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e 35 s a t ý m , že doplnkový tesniaci mechanizmus je tvorený jazdcom (8), ktorćho prierez má tvar v podstate písmena U, pričom obidva boky (Sb) jazdca sú prispôsobené opretiu na protiľahlých plochách obidvoch radiálnych lemov (3), zatiaľ čo jeho dno (Sa) je prispôsobené sa 40 oprieť v oblasti pozdĺžnej štrbiny (2) o dotykovú oblasť rúrok nezakrytú objímkou.7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na objlmke je vytvorený aspoň jeden výstupok (9) na zasahovanie do pozdĺžnej štrbiny (2), spo- 45 lupôsobiaci s priečnou dràžkou (8 e) vytvorenou smerom von v dne (821) jazdca.8. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že doplnkový tesniaci mechanizmus je tvorený stočenýrn kovovým pásikom (20), obklopujúcim celkom proti sebe ležiace konce obidvoch rúrok, pričom v strednej vnútomej častí (l la) objímky je vytvorené valcové uloženie (l lc) na tento mechanizmus.9. Zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obidva konce (20 a) kovového pásika sú šikmo ostríhané.10. Zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že každý z pozdĺžnych okrajov kovového pásika (20) je vybavený najmenej jedným tesniacim výstupkom (20 b), vyčnievąiúcim smerom dovnútra pásika po jeho stočeni.

MPK / Značky

MPK: F16B 2/08, F16L 21/06

Značky: koncami, dvoch, těsné, spojenie, uložených, rúrok, zariadenie, proti, hladkých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278630-zariadenie-na-tesne-spojenie-dvoch-hladkych-rurok-ulozenych-koncami-proti-sebe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe</a>

Podobne patenty