Zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na brúsenie kameňa

Číslo patentu: 278339

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kapala Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie obsahuje brúsne vreteno (12) otočne osadené v druhom nosnom ráme (10) otočne osadenom na prvom nosnom ráme (5), ktorý je otočne a vertikálne osadený na zvislom hriadeli (1). Brúsne vreteno (12) je tvorené hnacím dutým hriadeľom (121), v ktorom je osovo nastaviteľne osadený hnaný dutý hriadeľ (122) na upevnenie výkyvnej spojky (13) s brúsnym kotúčom (14).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na brúsenie kameňa, obsahujúceho brúsny kotúč osadený pomocou výkyvnej spojky na brúsnom vretene sprialmutom s elektromotorom.Známe zariadenia na brúsenie horizontálnych plôch sú obvykle tvorené brúsnym kotúčom osadeným priamo na hriadeli elektromotora, ktorý je vybavený držadlami na ručné ovládanie. V tomto prípade predstavuje hriadeľ elektromotora priamo brúsne vreteno, ktoré môže byť ešte vybavené nadstavcom na predĺženie vzdialenosti medzi brúsnym kotúčom a elektromotorom.Ďalšie zdokonalené uskutočnenie obsahuje výkyvnú spojku, ktorá je osadená medzi brúsny kotúč a hriadeľ elektromotora alebo nadstavec hriadeľa elektromotora.Nevýhodou týchto zariadení je obťažná manipulácia a nevyhnutnosť prívodu chladiacej kvapaliny, napríklad pri brúseni kameňa, na povrch brúsenćho predmetu ďalšou osobou.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na bníseníe kameňa, podľa vynálezu obsahujúce brúsny kotúč osadený pomocou výkyvnej spojky na brúsnom vretene spriahnutom s elektromotorom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že brúsne vreteno je otočne osadené v druhom nosnom ráme, otočne osadenom v prvom nosnom ráme, ktorý je otočne a vertikálne nastaviteľne osadený na zvislom hriadeli.Pre dokonalú funkciu zariadenia podľa vynálezu je výhodné, ak je brúsne vreteno tvorené hnacím dutým hriadeľom, v ktorom je osovo prestaviteľne osadený hnaný dutý hriadeľ na upevnenie výkyvnej spojky s brúsnym kotúčom.Taktiež je výhodné, ak v osi brúsneho kotúča a v osi výkyvnej spojky ústi prívodne potrubie chladiacej kvapaliny.Prívodné potrubie chladiacej kvapaliny môže podľa ďalšieho alternatívneho uskutočnenia prechádzať dutinou hnaného dutćho hriadeľa a dutínou v osi výkyvnej spojky až do dutiny V brúsnom korúči.Na zabezpečenie vertikálneho nastavovania prvého nosného rámu na zvislom hriadeli je na prvom nosnom ráme upevnená regulačná skrutka prechádzajúca pevným stnneňom, na homú plochu ktorého dosadá nastavovaeia matica regulačnej skrutky.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je najmä jeho ľahká obsluha, jednoduché nastavenie brúsnej roviny a presné vedenie brúsneho kotúča po horizontálnej ploche. Pritom chladiaca kvapalina sa môže privádzať stredom brúsneho vretena, čo znižuje jej spotrebu a zvyšuje účinnosť chladenia brúsneho kotúča a brúseného predmetu pri vlastnej funkcii zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu je schematicky zobrazené na pripojenom výkrese, kde obr.Zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch je tvorené zvislým hriadeľom l, otočne osadeným v homom ložisku 2 a v dolnom ložisku 3, ktoré sú upevnené v stojane 4. Stojan 4 môže byť nahradený napríklad upevnením telies ložísk 2 na zvislej stene. Horné ložisko 2 a dolné ložisko 3 môže byť pri inom uskutočnení nahradené neznázomeným homým a dolným držiakom v ktorých je zvislý hriadeľ 1 osadený pevne.Na zvislom hriadeli 1 je osadený prvý nosný rám 5,tvorený aspoň jedným nosníkom 51 a prvým puzdrom 52 valcovćho tvaru obopínajúcim zvislý hriadeľ 1, na ktorom je otočne i posuvne osadené a druhým puzdrom 53 valcového tvaru, v ktorom je osadený čap 6. Na nosníku 51 prvého nosného rámu 5 je pevne osadená regulačná skrutka 7 prechádzajúca pevným strmeňom 8, ktorý je pevne spojený s telesom homćho ložiska 2 alebo pevne osadený v stojane 4. Na regulačnej skrutke 7 je otočne osadená nastavovacia matica 9, dosadajúea na homú plochu pevného strrneňa 8, ktorá slúži na zmenu zvislej polohy prvého nosného rámu 5 a všetkých ďalších súčiastok, ktoré sú na ňom osadené.Na čape 6 je otočne osadené prvé puzdro 101 druhého nosného rámu 10, v ktorého druhom puzdre 102 je známym spôsobom, napríklad pomocou valivých ložísk 11, osadené brúsne vreteno 12, tvorene hnacím dutým hriadeľom 121, v dutine ktorého je posuvne osadený hnaný dutý hriadeľ 122, ktorý je s hnacím dutým hriadeľom 121 spojený pomocou pera 123, osadeneho vo vnútomej drážke 124 hnacieho duteho hriadeľa 121 a vo vonkajšej drážke 125 hnaného dutćho hriadeľa 122. Na dolnom konci hnanćho dutého hriadeľa 122 je pevne osadená hnacia časť výkyvnej spojky 13,na ktorej hnanej výkyvnej časti je na spodnej čelnej strane vytvorená upínacía plocha pre brúsny kotúč 14,ktorý je známym spôsobom upevnený na upínacej ploche výkyvnej spojky 13.Vo zvislej osi výkyvnej spojky 13 je vytvorená dutina 131 nadväzujúca na dutinu hnaného dutého hriadeľa 122. V osi brúsneho kotúča 14 je vytvorená dutina 141, nadväzujúca na dutinu 131 výkyvnej spojky 13 a na dutinu hnaného dutého hriadeľa 122. Do dutiny hnaného dutého hriadeľa 122 je známym spôsobom,napríklad prívodným potrubím 15, privádzaná chladiaca kvapalina, ktorou je v príklade uskutočnenia výhodne voda.Na hnacom dutom hriadeli 121 je pevne osadená hnacia remenica 126, brúsneho vretene 12, spriahnutá remeňom 16 s hnacou remenicou 17 elektromotora 18,ktorý je upevnený na druhom nosnom ráme 10. Brúsne vreteno 12 je pritom známym spôsobom zabezpečené proti axiálnemu posunutiu v druhom puzdre 102 druhćho nosného rámu 10.Na hnanom dutom hriadeli 122 je pevne osadený homý vodiaci krúžok 127 a dolný vodiaci krúžok 128 ,medzi ktorými je voľne posuvne otočne osadená manipulačná kladka 19, V ktorej obvodovej drážke sú voľne osadené ramená manipulačného strmeňa ručnej ovládacej páky 20, ktorej jeden koniec je otočne osadený v druhom nosnom ráme 10. Homá čelná plocha homého vodíaceho krúžku 127 slúži ako doraz pre vymedzeniemaximálneho zdvihu hnaněho dutćho hriadeľa 122 a vymedzuje tak homú polohu brúsneho kotúča 14. Dolná poloha brúsneho kotúča 14 je vymedzená dosadnutím dorazu 129, upevnenćho na homej časti hnaného dutćho hriadeľa 122, na homú čelnú plochu hnacieho dutćho hriadeľa 121.Brúsený predmet 21 je známym spôsobom upevnený na podložke vo vnútri pracovného polomeru 22 brúsneho vretena 12. Nastavenie horizontálnej roviny brúsenia sa uskutočňuje otáčaním nastavovacej matice 9 regulačnej skrutky 7. Tým sa presúva regulačná skrutka 7 vzhľadom na pevný strmeň 8 a zároveň sa nastavuje i prvý nosný rám 5, pričom taktiež mení svoju horizontálnu polohu druhý nosný rám 10 s brúsnym vretenom 12.Po nastavení horizontálnej roviny brúsenia je možné natáčaním druhého nosného rámu 5 nastaviť brúsne vreteno 12 s brúsnym kotúčom 14 do ľubovoľnej polohy vo vnútri pracovného polomeru 22 brúsneho vreteno 12.Zapnutím elektromotora 1 sa uvedie do otáčavého pohybu hnacia remenica 17 elektromotora, ktorej pohyb sa remeňom 16 prenáša na hnanú remenicu 126 brúsneho vretena 12, s ktorou sa otáča hnací dutý hriadeľ 121 brúsneho vretena 12. Z brúsneho vretena 12 sa krútiaci moment prenáša pomocou pera 123 na hnaný dutý hriadeľ 122. Spoločne s hnaným dutým hriadeľom 122 sa otáča i brúsny kotúč 14, upevnený na ňom pomocou výkyvnej spojky 13.Dolná poloha brúsneho kotúča 14 je určená dorazom 129. Pomocou ročnej ovládacej páky 20 je možné hnaný dutý hriadeľ 122 nadvihnúť a manipulovať s brúsnym kotúčom 14 nad brúseným predmetom 21.Chladiaca kvapalina je privádzaná dutinou dutćho hriadeľa 122, ktorou prechádza do dutiny 131 výkyvnej spojky 13 a ďalej do dutiny 141 brúsneho kotúča 14, kde vyteká na brúsený predmet 21.l. Zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na brúsenie kameňa, obsahujúce brúsny kotúč osadený pomocou výkyvnej spojky na brúsnom vretene spriahnutom s elektromotorom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že brúsne vreteno (12) je otočne osadené v druhom nosnom ráme (10), otočne osadenom na prvom nosnom ráme (5), ktorý je otočne a vertikálne nastaviteľne osadený na zvislom hriadeli (l).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že brúsne vreteno (12) je tvorené hnacím dutým hriadeľom (121), v ktorom je osovo prestaviteľne osadený hnaný dutý hriadeľ (122) na upevnenie výkyvnej spojky (13) s brúsnym kotúčom (14).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že v brúsnom kotúčí (14) avo výkyvnej spojke (13) je vytvorená dutina (141,l 31) nadväzujúca na dutinu hnanćho duteho hriadeľa (122), do homej časti ktorej ústi prívodné potrubie (15) chladiacej kvapaliny.4. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prívodnć potrubie (15) chladiacej kvapaliny prechádza dutinou hnanćho dutćho hriadeľa (122) a dutinou (131) vo výkyvnej spojke (13) až do dutiny5. Zariadenie podľa nároku 1 až 4, v y z n a č u j ú e e s a tý m ,že naprvom nosnom ráme (5)je upevnená regulačná skrutka (7) prechádzajúca pevnýmstrmeňom (8), na ktorého hornú plochu dosadá nastavovacia matica (9) regulačnej skrutky (7).

MPK / Značky

MPK: B24B 7/07, B24B 27/04, B24B 7/22

Značky: kameňa, zariadenie, brúsenie, horizontálnych, najmä, ploch

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278339-zariadenie-na-brusenie-horizontalnych-ploch-najma-na-brusenie-kamena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na brúsenie horizontálnych plôch, najmä na brúsenie kameňa</a>

Podobne patenty