Číslo patentu: 278284

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jürgens Ute

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stielka je zhotovená z pružného tvrdého gumového až tuhého materiálu a má hladkú povrchovú plochu (20) prispôsobenú chodidlu. V tejto povrchovej ploche (20) je vytvorené najmenej jedno zahĺbenie (22), ktoré vyúsťuje po celom svojom okraji do povrchovej plochy (20) prostredníctvom zaoblenia (24) a ktoré vo vnútri tohto zaoblenia (24) má hlbšiu základňu (26), ako je nenarušená povrchová plocha (20) a plošne je menšie ako jedna desatina celkovej plochy povrchovej plochy (20). V strednej oblasti základne (26) vyčnieva nopka (28) s kruhovým prierezom, ktorá má voľnú hlavičku (30), upravenú v oblasti roviny povrchovej plochy (20).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka stielky topánky, najmä samostatnej stielkovej vložky alebo stielkovej časti, spojenej s topánkou, ktorá je zhotovená z pružného tvrdého gumovćho až tuhćho materiálu, má hladkú nenamšenú povrchovú plochu, prispôsobenú chodidlu človeka.Stielky topánok sú všeobecne, podobne ako je to pri stielke uvedeného druhu, vybavené hladkou povrchovou plochou, ktorá je viac alebo menej prispôsobená tvaru ľudského chodidla. Slúžia tak na to, aby pokiaľ možno čo najrovnomemejšie podoprelí nohu na celej ploche stielky, pričom súčasne majú poskytnúť nohe určite vedenie, a tým i držanie. Stielková vložka z poddajného materiálu sa môže podieľať na odvaľovacom procese nohy pri každom kroku, môže tlmiť, prípadne zachytávať energiu dopadu nohy, a tak rozdeľovať celú pohybovú energiu cielene od nohy, aby ju bolo možne dokonale využiť pri príprave nasledujúceho kroku, pričom podopiera podpemć časti chodidla. Menej často používané tuhé materiály stielok toto neumožňujú, pretože sa pri každom kroku nadvihne aspoň päta nohy, a až potom následne príde znova do styku so stielkou.Pod pojmom topánka sa tu mieni topánka vo všeobecnom chápaní, teda napríklad vychádzková, športová,členková, Sandále, domáca obuv, gymnastická a pod. Stielka býva nonnálne pre topánku vytvorená z jedného kusa a siaha od päty až k prstom, je však tiež možné, aby stielka bola rozdelená na dve alebo viac častí, z ktorých napríklad jedná podopiera pätu, druhá oblasť prstov, atď.Okrem stielok s hladkou, alebo v podstate hladkou povrchovou plochou, sú známe tiež stielky s cielene usporiadanou štruktúrou alebo profilovanim povrchovej plochy. Sú známe napríklad zdravotné topánky so stielkou z pružného gumového materiálu, ktorá má určitý počet po ploche periodicky usporiadaných nopiek, ktoré vystupujú smerom hore a vytvárajú vlastne povrchovú plochu. Pri takejto stielke prichádza noha do styku len s hlavičkami relatívne veľkého počtu nopiek, takže stielka prakticky vytvára raster maloplošných podpier. Takéto stielky zaisťujú pri chôdzi trvalú masáž chodidla. Pretože sa pri odvaľovaní nohy pomery zaťaženia chodidla neustále menia, sú neustále s chodidlom v styku iné čiastkove oblasti z celkovej plochy nopiek, a tým sa menia i tlakové pomery medzi chodidlom a tými čiastkovými plochami nopiek, ktoré zaisťujú pri chôdzi podperu chodidla. Veľký počet nopiek však vedie k predráždeniu chodidla. Vzhľadom na pružnosť nopiek je možné ich nepatmé bočné vychýlenie, čím dochádza k aktívnej masáži. Sú však tiež známe stielky alebo vložky s nopkami,pri ktorých sú nopky tuhé, a tak zaujímajú v podstate vždy rovnakú polohu, takže chodidlo prichádza do styku s hlavičkami nopiek vždy v rovnakom mieste a tlak, ktorý preberá každá jednotlivá hlavička nopiek, sa pri každom kroku zväčšuje a opäť znenšuje.Podstata vynálezu Vynález si kladie za úlohu vytvoriť stielku tak, abynedochádzalo v podstate k rovnomemému podopieraniu chodidla po celej jeho ploche, ale aby sa vytvorila stiel 10ka, ktorá by umožňovala cielene ovplyvňovanie a stimuláciu jednej jedinej miestnej oblasti chodidla človeka, a to hlavne pri individuálnej výrobe na mieru, pričom sa touto stielkou zabráni i predráždeniu chodidla. Vynález vychádza zo všeobecnej skutočnosti, že každej čiastkovej oblasti chodidla človeka je priradený niektorý orgán, pričom táto skutočnosť sa bežne využíva napríklad pri reĺlexných masážach niektorých oblasti chodidla Účelom je umožniť pokiaľ možno neobmedzený tok životnej energie, a tak dosiahnuť optimálne prekrvovanie jednotlivých orgánov. Preto si vymález kladie úlohu cielene ovplyvňovať miestne oblasti chodidla v uvedenom zmysle a pri kontinuálnej stimulácii.Vytýčený cieľ sa rieši stielkou v úvode uvedeného typu, ktorého podstata spočíva podľa vynálezu v tom,že je vybavená aspoň jedným prehĺbene vytvoreným a vzhľadom na nenarušenú povrchovú plochu späť odsadeným miestnym zahĺbením, ktoré vyúsťuje po celom svojom okraji do povrchovej plochy prostredníctvom zahlbenia, ktoré vo vnútri tohto okraja má o niekoľko milimetrov hlbšiu mkladňu ako je nenarušenú povrchová plocha a plošne je podstatne menšia ako celková plocha nenarušenej povrchovej plochy, a že v strednej oblasti základne vyčnieva nopka, ktorej voľná hlavičkaje uložená V podstate V rovine nenarušenej povrchovej plochy.Stielka topánky podľa vynálezu má tak v podstate hladkú, chodidlo rovnomerne a neštrukturálne podopierajúcu povrchovú plochu. Len v malej čiastkovej oblasti, ktoráje plošne menšia ako jedna desatina celkovej plochy povrchovej oblasti, je v stielke vytvorené miestne zahĺbenie, ktoré zaberá len nepatrnú čiastkovú oblasť celkovej plochy povrchovej plochy. Tým sa pohybová energia cielene rozdeľuje na prirodzené využitie. Zo základne zahĺbenia vystupuje nopka do oblasti roviny povrchovej plochy, teda do tej úrovne, akú by mala povrchová plocha pri nenarušenom priebehu, teda bez miestneho zahĺbenia. Pritom môže hlavička nopky nepatrne vystupovať nad nenarušenú povrchovú plochu,môže byť s ňou v jednej rovine alebo môže skončiť trochu pod ňou. Opísanć usporiadanie zaisťuje, že určitá čiastkové. oblasť ľudského chodidla zostáva nepodoprená, pretože zahĺbenie je urobené tak, že mierne zaoblený okraj zaisťuje postupný prechod od podoprenej časti k nepodoporenej, čo je nad vytvorenou základňou,a tým sa zabráni vytvoreniu zápchy pohybovej energie. Základňa musí byť v styku s chodidlom po celej okrajovej oblasti, nie však okolo nopky. Z tohto dôvodu je v dostatočnej miere znížená vzhľadom na úroveň nenarušenej povrchovej plochy. Podoprenie chodidla v oblasti nopky sa uskutočňuje len na hlavičke nopky. Tým možno cielene tlakovo ovplyvňovať vopred stanovený bod, pripadne malú plochu chodidla človeka, a tak ju stimulovať, pripadne kladne motivovať masážou hlavných nervov, pretože na zmienenú oblasť chodidla pôsobí pri státl V podstate stály tlak, a tak vyvoláva individuálne alebo mentálne špecifické zmeny správania a zabraňuje zápcharn energie a pri chôdzi, prípadne pri behu vzniká pravidelne stúpajúci a klesajúci tlak. Tým dochádza k prenosu stimulácie, prípadne motivácie na príslušné nervy, ako meridiány, a tým tiež na orgány s nimi spojené. Tým sa kontinuálne vytvára pomer medzi napätím a uvoľnením pohybového mechanizmu so svalmi, šľachami a väzivom. Nopka je pritom usporiadaná tak, aby sa dotýkala požadovanej oblasti chodidla,ku ktorej je priradený ovplyvňovaný orgán. Stielkapodľa vynálezu teda umožňuje vykonávať reilexné masáže oblastí chodidla ktore zodpovedajú normálnemu ošetrovaníu týchto čiastkových oblastí bez toho, aby bolo treba mať k dispozícii neustžde osobu, ktorá by vykonávala stanovené dráždenie príslušnej oblasti. Ošetrujúca osoba spravidla jednoznačne stanoví, ktoré špecifické čiastkové oblasti chodidla majú byť stimulované a v súlade s tým sa zhotoví stielka, ktorá tak zaistí požadovanú stimuláciu pri každom použití obuvi vybavenej týmito stielkami.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu má nopka hrúbku niekoľko milimetrov, výhodne 4 až 6 mm. Podľa výhodného vyhotovenia má nopka kruhový prierez a zodpovedajúci uvedený priemer. Hlavička nopky môže byť vytvorená rôzne a podľa požadovaného účelu použitia, Tak môže byť hlavička nopky vytvorená so zaoblením, alebo môže mať na svojej hlavičke špičku,alebo môže mať na svojej hlavičke sploštenie. Pochopíteľne, je možné upraviť rôzne prechody, napríklad vonkajšie zaoblenie a centrálne sploštenie.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia má nopka na svojej päte rozšírenie a prechádza do roviny základne so zaoblením. Plocha zahĺbenia môže tvoriť 1/20 až 1/10 celkovej nenarušenej povrchovej plochy. Okraj zaoblenia môže byť kruhový. Výhodne sú priečne rozmery zahĺbenia štvor - až desaťnásobkom priečnych rozmerov nopky.Nopka samotná môže byť tuhá alebo poddajná, pričom sa výhodne osvedčuje pružnosť materiálu, ktorý má pružnosť tvrdej gumy. Pritom môže mať nopka jednak pružnosť v smere zaťaženia, teda v smere jej pozdĺžnej osi, jednak však tiež pružnosť naprieč na tento smer, takže sa môže bočne vykyvovať vzhľadom na svoju nenarušenú pozdĺžnu os. Obidva tieto druhy pružnosti sú ovplyvňovane voľbou materiálu a tvarom prierezovćho profilu. Pokiaľ je napríklad nopka vybavená pätou,zmenší sa jej bočná pružnosť. Bočná pružnosť sa naopak zvýši pri nopke, ktorá má v podstate tvar hranolu.Celkový počet zahĺbení je nanajvýš desať, avšak v jednej stielke môže byť vytvorené len jediné zahĺbenie spravidla len s jednou nopkou.Nopky sú výhodne spojené so stielkou do jedného celku, avšak oddelené vyhotovenie sa nevylučuje.V oblasti základne možno upraviť otvor, ktorým je možne prestrčiť samotnú nopku. Toto vyhotovenie má tú výhodu, že je možné nopky vymieňať. Pritom môžu mať výhodne nopky kotúčovú pätu, ktorá je pod vlastnou stielkou a ktorá zamedzí bočnćmu vykyvovaníu nopky, ktorá z nej vyčnieva.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia obsahuje stielka vystlanie z pružnćho plastického materiálu a kryciu tenkú koženú vrstvu. Tvar plochy miestneho zahĺbenia medzi základňou a nenarušenou povrchovou plochou môže mať s výhodne tvar písmena S.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázomený axonometrický pohľad na stielku sandála so zahĺbením podľa vynálezu, v ktorom je usporiadaná nopka.Na obr. 2 je schematicky znázornený priečny rez oblasťou zahĺbenia s nopkami v rovine podľa čiary II -Il z obr. l.Na obr. 3 je vyobrazenie, ktoré zodpovedá obr. 2,avšak znázorňuje druhý príklad vyhotoveniaznázorňuje tretí príklad vyhotovenia.Na obr. 5 je vyobrazenie, ktoré zodpovedá obr. 2,avšak znázorňuje štvrtý príklad vyhotovenia.Na obr. 6 je vyobrazenie, ktoré zodpovedá obr. 2,ale znázorňuje piaty príklad vyhotovenia.Na obr. 7 je schematicky znázomený pozdĺžny rezoblasťou prstov stielky podľa šiesteho príkladu vyhotovenia.Stíelka topánky, napríklad sandálu, je podľa obr. 1 vyrobená z pružného materiálu, napríklad z tvrdej gumy, tvorenej výhodne zodpovedajúcou zmesou gumy a má hladkú nenarušenú povrchovú plochu 20, ktorá je prispôsobená tvaru chodidla. V rozmerovo veľmi malej čiastkovej oblasti celkovej plochy tejto nenarušenej povrchovej plochy 20 je vytvorené miestne zahĺbenie 22,ktore je na všetkých stranách pri prechode do nenarušenej povrchovej plochy 20 vytvorené zaoblením 24. Toto pozvoľné zaoblenie 24 prechádza, ako je zrejme z jednotlivých rezov, do základne 26 tak, že sa vytvára tvar písmena S. Základňa 26 je usporiadané niekoľko milimetrov, spravidla 5 až 12 mm, pod nenarušenou povrchovou plochou 20. Uprostred miestneho zahĺbenia 22 vystupuje kolmo smer nenarušenej povrchovej plochy 20 nopka 28, ktorá je vo svojej spodnej oblasti spojená so základňou 26 a má hlavičku 30, ktorá, ako je to znázomenć na obr. 2, presahuje nepatrne, t. j. zhruba 1 až 2, mm nenarušenú povrchovú plochu 20,pričom pri ostatných, ešte ďalej uvedených príkladoch uskutočnení, táto hlavička 30 s nenamšenou povrchovou plochou 20 lícuje alebo je upravená trocha pod ňou, takže je vždy upravená V oblasti roviny povrchovej plochy.V príklade uskutočnenia podľa obr. 2 je nopka 28 vytvorená z jedného kusa so stielkou. Jej prierez je kruhový a má priemer 5 mm. Jej hlavička 30 je celkom zaoblená a má polomer 2,5 mm. Pod hlavičkou 30 je nopka 28 hranolovitá, na znázomenom príklade uskutočnenia valcová. Na základe zvoleného materiálu stielky má nopka 28 pružnosť v smere nenarušenej povrchovej plochy 20, tzv. priečnu pružnosť a pružnosť kolmú na nenarušenú povrchovú plochu 20, to znamená, že pri svojom zaťažení hlavička 30 mierne prepruží smerom dole.Na príklade uskutočnenia podľa obr. 3 má nopka 28 v podstate kužeľovitý tvar, ale jej hlavička 30 je zaoblená. Pritom je však špicatejšia, to znamená, že má menší uhol zaoblenia ako to bolo pri hlavičke 30 V príklade uskutočnenia podľa obr. 2. Nopka 28 vo svojej pätovej oblasti prechádza postupne do roviny základne 26, takže nevznikajú žiadne ostré vnútome rohy, ako to bolo v príklade podľa obr. 2. Nopka 28 v príklade uskutočnenia podľa obr. 3 má menšiu priečnu pružnosť ako nopka 28 v príklade uskutočnenia podľa obr. 2.V príklade uskutočnenia podľa obr. 4 má nopka 28 hlavičku 30 v tvare kruhovej plochy, takže plocha dotyku s chodidlom je v tomto prípade väčšia ako to bolo v doteraz opísaných príkladov uskutočnenia. Tiež prechod medzi opomou plochou chodidla a hlavičkou 30 je teda tým ostrejší. Na určité terapie je takáto skutočnosť výhodná. Nopka 28 v príklade uskutočnenia podľa obr. 4 má svoju hlavičku 30 V úrovní nenarušenejpovrchovej plochy 20, zatiaľ čo V príklade uskutočnenia podľa obr. 3 bola hlavička 30 upravená nebadateľne, teda maximálne 1 až 2 mm, pod nenarušenou povrchovou plochou 20.V príklade uskutočnenia podľa obr. 5 má nopka 28,hlavičku 30 podobnú guli, čim sa vytvorí ešte silnejšie bodové podoprenie ako v príklade uskutočnenia podľa obr.3.V príklade uskutočnenia podľa obr. 6 je možne nopku 28 vyrnienať. Stielka je v tomto pripade tvorená hlavnou časťou 32, v ktorej je doteraz opísaným spôsobom vytvorené miestne zahlbenie 22. V základni 26 miestneho zahĺbenia 22 je však vytvorený otvor 34. Pod týmto otvorom 34 a okolo neho je v hlavnej časti 32 vytvorené vybranie 36. Nopka 28 je vytvorená podobne ako v príklade uskutočnenia podľa obr. 2, pričom jej vonkajší priemer je prispôsobený vnútornému priemeru otvoru 34. Jej pätová oblasť je vytvorená ako kotúč 38, ktorého priemer a výška sú prispôsobené vybraniu 36.Na obr. 7 je znázomené vytvorenie stielky z vrstiev. V tomto prípade je stielka tvorená základnou vrstvou 40,ktorá je tvarovaná, na hrúbku 2 až 3 mm a je zhotovená z tuhého, ale mieme chybného materiálu, ďalej nad ňou upraveným vystlaním 42 a konečne hornou uzatváracou koženou vrstvou 44 zo zdrsnenej tenkej kože. Základná vrstva 40 je v podstate vytvorená anatomieky zhodne s nohou, ale plochejšia ako pri skutočne anatomickom napodobnení, čím sa vytvoria menej dôrazne priečne a pozdĺžne vyklenutia, ako by to bolo pri skutočne anatomickom napodobnení. Základná vrstva 40 má v podstate konštantnú hrúbku materiálu po celej svojej ploche, zatial čo vystlanie 42, ako je to zrejmé i z obr. 7, má hrúbku, ktorá sa mení. Vystlanie 42 je pružne a trvalo deformovateľné, teda elastický a plasticky. Elasticita sa zvolí tak, aby sa doeielilo tlmenie a rozdelenie tlaku, na podklade deformovateľnosti sa vystlanie 42 prispôsobí individuálnej nohe a v tých oblastiach , kde na neho chodidlo pôsobí väčším tlakom ako v ostatných oblastiach,sa viac stlačí, a takto získaný tvar si po niekoľkých hodinách nosenia topánky udrží. Tým sa vytvára lôžko pre nohu, pričom toto lôžko je individuálne prispôsobené,ale je udržiavane plochejšie, ako by bola neutrálne anatomicky predtvarovaná stielka. Horná plocha, hlavne časti 32, tvorená koženou vrstvou 44 je zhotovená zo zdrsnenej kože nepatmej hrúbky materiálu, napriklad 0,5 mm. Tým sa zaistí ľahké trenie nohy, čo vedie k prekrveniu, vytvára teplo a akumuluje teplo a motivuje celé chodidlo.Zo základnej vrstvy 40 vyčnieva nopka 28, ktoráje s ňou spojená a ktorá má už opísané uskutočneniePri novej, až doteraz nepoužitej stielke , vyčnieva, ako je to znázomene na obr. 7, svojou homou koncovou oblasťou zhruba do roviny koženej vrstvy 44 a na svojich bokoch je obklopená dookola vystlaním 42. Pri zaťažení tlakom vystlanie 42 prepruží a trvalo sa deformuje, ako už bolo opísané. Nopka 28 je však na rozdiel od toho podstatne tvrdšia, má výhodne pružnosť tvrdej gumy, a preto vystúpi svojim voľným koncom proti koženej vrstve 44,čím sa začne uskutočňovať stlmulovanie podľa vynálezu,prípadne kladná motivácia lokálneho miesta chodidla.Ako veľmi výhodné sa ukázalo usporiadať V oblasti päty pružný vankúšik, ktorý prechádza dookola na svojich bočných okrajoch plynulo a bez ostrého prechodu do povrchovej plochy hlavnej časti 32 a vo svojej strednej oblasti mäkko vyčnieva smerom nahor, takže pri po 5loženi nohy na stielku dôjde najprv k styku päty s týmto vankúšikom, ktorý stlmí vstupnú energiu. Vankúšik je veľmi mäkký a poddajný, pričom jeho materiál je ešte podstatne mäkší ako materiál vystlania 42.Celá stielka je výhodne vytvorená z prírodného materiálu, napríklad z kože.l. Stielka topánky, najmä samostatná stielková vložka alebo stielková časť, spojená s topánkou, ktorá je zhotovená z pružného tvrdého gumovćho až tuhého materiálu a má všeobecne hladkú povrchovú plochu,prispôsobenú chodidlu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že V povrchovej ploche (20) je vytvorené najmenej jedno zahlbenie (22), ktore vyúsťuje po celom svojom okraji do povrchovej plochy (20) prostredníctvom zaoblenia (24), ktoré vo vnútri tohto zaoblenia(24) má hlbšiu základňu (26) ako je nenarušená povrchová plocha (20) a plošne je menšie ako jedna desatina celkovej povrchovej plochy (20), pričom v strednej oblasti základne (26) vyčnieva nopka (28) s kruhovým prierezom, ktorá má voľnú hlavičku (30), ktorá je upravená v oblasti roviny povrchovej plochy (20).2. Stielka podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že nopka (28) má hrúbku niekoľko milimetrov, výhodne 4 až 6 mm.3. Stielka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že nopka (28) má na svojej hlavičke (30) zaoblenie.4. Stielka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že nopka (28) má na svojej hlavičke špičku.5. Stielka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že nopka (28) má na svojej hlavičke (30) sploštenie, 6. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až S, v y značujúca sa tým, ženopka(28)mána svojej päte rozšírenie a prechádza do roviny základne7. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až 6, v y značujúca sa tým, že plocha zahĺbenia(22) tvorí 1/20 až 1/10 celkovej plochy nenarušenej povrchovej plochy.8. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až 7, v y značujúca sa tým,žekrajzaoblenia(24) je kruhový.9. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až 8, v y značujúca sa tým,žepriečnerozmeryzahĺbenia (22) činia štvomásobok až desaťnásobok zodpovedajúcich priečnych rozmerov nopky (28).10. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až 9, v y značujúca sa tým, že obsahuje nanajvýš desať zahĺbení (22) vždy s jednou nopkou (28).12. Stielka podľajedného z nárokov 1 až 11, v y značujúca sa tým ,žeobsahujevystlanie(42) z pružného plastického materiálu a krycíu tenkú koženú vrstvu.nou povrchovou plochou (20) má tvar písmena S.14. Stielka podľa jedného z nárokov 1 až 12, v y značujúca sa tým,ženopka(28)jevytvorená z materiálu, ktorý má pružnosť tvrdej gumy.

MPK / Značky

MPK: A43B 17/14, A43B 7/00, A43B 13/38

Značky: stielka, topánky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-278284-stielka-topanky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stielka topánky</a>

Podobne patenty