Pohon armatury

Číslo patentu: 260599

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tesařík Rudolf, Zemský Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká pohonu armatury s tekutinou působící na píst, zejména pro ovládání uzavíracíoh klapek a kulovýoh kohoutů. K V současné době existuje celá řada pohonu armatur, jako jsou například různé přímočaré siloválce upevněné na potrubí či na konzole armatury, křídlové pneupohony nebo pneupohony pracující na principu rotačního anuloidu, který zastupuje funkci piatu. Je znám 1 pneupohon se dvěma protiběänými píety, které posouvánlm otäćejí pastorkem ovládacího čepu. Další má ovládací ěep uzávěru armatury natáčen písty ve vačkách. Je znám i pohon, kde~přímočarý pohyb pístu převádí pohybový šroub se závitem velkého stoupání na otáčivý pohyb. Další známé řešení mi matici pohánějící ov 1 ádací~prvek uložen v mezikunu ve tvaru příruby vedeném na kolíoíoh a pracovní prostor pístu je oddělen od skříně s ovládacím prvkem. Konečne jako rovněž známou konstrukcí lze uvěst prípad, kdy v silnoetěnném plašti válcové komory jsou vytvořeny šroubove drážky, ve kterých je při posuvu píatu veden trn ovládacího prvku, kterému je tímto udílen rotační pohyb. Všechny tyto pohony mají nedostatky spoćívající ve složitosti konstrukce vyžadující velkou pžesnoet při výrobě, případně mají velkou hmotnost či velkou stavební délku.Uvedené nedostatky ve značné miře odstraňuje vynález, kterým je pohon armatury tvořený válcem uzavřeným horní příruhou s kanálkem a dolní přírubou, ve ktoré je otočné uložen ovládací prvek opatřený závitem, přičemž ve válci je suvně uložen dutý píst, na který působí tekutina a jehož přímočarý pohyb je zejištován vodicími rolnami a jeho podstata spočívá v tom, že alespoň část vnitřní plochy dutého pístu je opatřena závitem pro záběr a ovládaním prvkom,přičemž vnitřní čelo dolní příruby je opatŕeno výatupky v nichž jsou vytvořeny drážky pro záběr s vodicími rolnami, které jsou uloženy na čepech ve spodní části dutého pístu.Dále je podstatou vynálezu, že ve spodní části válce nebo v dolní přírubě je vytvořen spodní kanálek.Konečné je podstatou vynálezu, že uvnitř válce je uložena pružina, opřená o dolní přírubu a vnitřní čelní etěnu dutého pístu.vyšší účinek pohonu armatuzy podle vynálezu se projevuje podstatným snížením požadavku na astavěný prostor při současném snížení pracnasti výroby, snížení nároku na údržbu a pradloužené životnosti. Dobré funkční vlastnosti zůetávají zachovány.Příklady konkrétního provedení pohonu armatury podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje oeový řez pohonom v základním provedení a obr. 2 oaový řez pohonem v provedení, kdy je spodní kanálek pro přívod tekutiny ve spodní části válce nahrazen tlačnou pružinou.Podle vynálezu je pohon armatury tvořen tenkostěnným váloem L uzavřeným horní přírubou 3 s radiálním kanálkem gł a dolní přirubou Q opatřenou náhojem gł s průchozím otvorom. Horní příruba g a dolní příruba Ä jsou spojeny svorníky 1, takže tvoří s válcem l kompaktní celek. V dolní části je ve válci l proveden spodní kanálem łł e uvnitř válce ł je duty píst 5 utěsněný těeněním gł a opatřený ve spodní části dutiny 53 maticí g s velkým stoupáním závitu § 1. Dále jsou ve spodní části pístu § radiâlní čepy 55, které svým vnitřním koncom zasahují do matice 5 a vnější část, vyčnívající vně pístu Q, neae rolny gg. Ty zapadají do drážek 33 provedených ve výstupcích 33 vyčnívajících do valce 3 2 dolní pžíruby-1, Nábojem 3 dolní příruby § prochází ovládací prvek Q, jehož dřík §ł je uložen v axiálních ložiskách 51, utěsněn těenićím kroužkem gg a zajištěn pojistkou 53. Horní část 5 ovládacího prvku Q, která zasahuje do válce l, má stejný průměr jako matice §§ na spodní části dutiny gg piatu a je rovněž opatřena shodným závitem § 1.Uvedené konetrukční řešení není jediným provedením podle vynálezu, ale například spodní kanúlek ll ve válci A může být nahrazen tlačnou pružinou 1, která se opírá o dolní płírubu 3 a vnitřní čelní etěnu 35 pístu 5, jak zobrazuje obr. 2Pohon emntury podle vynálezu pracuje tak, ie do prostoru g nad dutým pĺsteul 5 se pŕividi rądiálntm kenáikem 21 tekutina, která tlači duty píst g dolů. Jeho přímočarý pohyb zajištují ciny 55. která se otáćej na Eepech 54 a vnější plochou ee odvaiujt v dzážkách g výstupků g dolní płízuby 3. současně je s duty piatom g unáäens matice 53 uchycenñ ve epodni části dutćho piatu §, nabitá do sávitů v horní části Q ovlâdncího prvku g, čímž ee płímočazý pohyb dutěho pistu g płevúdi nn rotační pohyb ovlúdaoiho prvku g. zpětná otáčení nestane, jestliäe je vpultěnn tekutina spodnim kenllkeu g, tskäe naetdvá apětný pohyb dutého piatu g. Loiiska 6 l nchyouji sxilini sily pñnobicí na ovládsci prvek G. v Alternativní provedení podle obr. 2 je spätný pohyb zajišťován pruäinou 7, která je ve spodni úvreti dutého piatu á stlečene a prułioí silou působí ns duty píst g směrem vzhůru. l1. Pohon amstury volený vtipom uuvłeným horní přirubou e kandikem n dolní přtrnbou. vs ktoré je otočně uloion ovládací prvek opntreny sávitem. přičemž ve vtlci je uuvně uložen duty plot, ns ktorý působí tekutina e jehož płinočarý pohyb je zajišťován vodicimi rolnemi. vyznačujíci ee tim, e alespoň část vnitłnLploohy (58) dutého piatu (S) je opatłena aáviten(57) pro the a ovládnoim prvken (6) płičemä vnitřní čelo (34) dolní přízuby (3) je opntřeno výetupky (32) v nidhž jsou vytvoreny dráłky (33) pro záber s vodicimi zolnani (55), které jlou ulołeny na čepech (54) ve spodni části dutého pistu (5).2. Pohon urutury podle bodu 1. vvyznačujlcí se tim. łevdoimf. přitubě» (3), popŕipadě ve spodni části vllce (1) je vytvołen epodni kąntlek (11).3. Pohon nrmntury podle bodu 1, vysnečujict na tim, ie uvnitř valce (1) je ulołena pružina (7), opłenć o dolni pfiruhu (3) a vnitřní čela stenu (56) dutćho pistu (S).

MPK / Značky

MPK: F16K 31/122

Značky: armatury, pohon

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-260599-pohon-armatury.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohon armatury</a>

Podobne patenty