Stromečkový regál

Číslo patentu: 260594

Dátum: 15.12.1998

Autori: Forejt Václav, Novák Josef, Zvánovec Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká stromečkového regálu sestávajícího zo stojanu s piestavitelnými nosníky pro skladování tyčového materiálu s přístupnosti k libovolné podlołce.stávající stromečkové regály s přestavitelnými nosníky neumožňují dostatečně jemné dosazení do výšky skladového podlaží podle průřezu svazku nebo tyčí dlouhého hutního materiálu..Tím dochází ke ztrátám skladového objemu, které se s rostoucí výškou skladu änásobují. Dalšínevýhodou stromečkových reqálů je velká stavební tlouštka sloug reqálu, což opět znamená ztráty skladové plochy, které ss zvětšují s počtem reqálových řad. Regály neumožňují dosažení plné nosnosti při osazení nosníků v obou směreoh. Konstruköní provedení sloupů a nosníkůu stávajících regálú neumožňují přímý přístup prolamovaným nosníkem z uličky na levou i pravou stranu bez nutnosti pojezdu. Další nevýhodou stávajících stromečkových regálů je jejich kotvení, a tudíž nutnost stavebních úprav.Tyto nevýhody odstraňuje stromečkový regál s přestavitelnými nosníky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho regálový stojan je tvofen sloupem sestaveným nejméně2 jedné dvojice profilu pevně spojených, jejichž pásnioe jsou opatřeny přestavovacími otvory pro čepy přestavitelných nosníkú a základnou na koncíoh v příčném i podělném směru vybavenou otvory pro spojovací šrouby. Každý přestavitelný nosník je opatřen dvojici čepů a mezi nimi otvorom pro šroub s deskou. základna regálového stojanu je ve směru nosníků tvořena zdvojeným podélníkem a v příčném eměru příčníkem, přičemž podélníky jsou pevně propojeny 5 konci spodního podlaží spojkami. Regálový stojan je ve své horní části opatřen spojovací tyčí pro stavebnicové vytvoření řady stromečkových reqálů, jejichž základny jsou přitom spojeny pomocí A spojovacích šroubů.stromečkový reqdl podle vynálezu je stavebnicové konstrukce nevyžadující kotvení ani úpravu podlahy. vzájemným posunutím pravých a levých nosniků je dosaženo přímého přístupu prolamovaného nosníku do pravých a levých podlaží. snadné a bezpečné výškové přestavování nosníků spolu s malou stavební hloubkou sloupů umožňuje maximální využití skladového prostoru.Příklad provedení stromečkovéhc regálu je znázorněn na příložených výkresoch, kde obr.Č. 1 představuje boční pohled na dvě řady stromečkových regálů, na obr. č. 2 je čelní pohled na řadu stromečkových regálů tvořenou třemi regálovými stojany, na obr. č. 3 představujeřez A-A dle obr. č. l a na obr. č. 4 je řez B-B podle obr. č. 1. Podle obr. Č. l a 2 se řady stromečkových regálů l sastavují z regálových stojanu 3 v řadě spojených nahoře tyčí gg adole v příčnám i podélném směru pomocí spojovacích äroubů ll. Regálový stojan 3 je tvořen sloupem g se základnou 5 a přestsvitelnými nosníky 5. Sloup Q sestává 2 jedne nebo dvou dvojic profilu § vzájemné pevně spojených pomocí pŕíček lg. Vnější pásnice Q profilů á jsou opatřeny ładou přestavovacích otvoru 1. Podle obr. č. 4 je základna 1 vytvořena z dvojice podélníkůlg na konci spojených spojnicí gł a opatřených děrami lg pro spojovací šrouby ll a z dvou příčníků lg. Podélníky lg jsou pevně propojeny skonci nosníků spodního podlaží lg spojkami 3. Na obr. č. 3 je vidět detail spojení přestsvitelného nosníku g se sloupem 3, čepy g zasunuté v přestsvovscíoh otvorech 1 vnějších päsnic É. Pŕestavitelný nosník g má dva pevné čepy 3 a mezi nimi otvor lg pro šroub ll k jehož desce 35, opírajicí se o vnitřní stranu pásnice Q,je nosník g zajiätěn.Počet regálových stojanu 3 v řadě l s jejich rozteč je možno přizpůsobit délce skladovaného materiálu a jeho tuhosti. Výšku podlaží lza měnit podle velikosti průřezu sklad. materiálu ustavením čepů g přestavitelných nosníků § do příslušných otvoru 1, které mohou být v pásnicích § profilů § umístěny.dostatečně hustě. Po přestavení se nosníky g bezpečně zajistí šroubem 17.Stromečkový reqál lze s výhodou použít ve skladoch dlouhých materiálů vybavených stohovacím jeřábem nebo jeřábem se čtyřlanovým záväsem.1. Sttomečkuvý regál sestávajioí ze stojanu s přestavitelnýmí nosníky vyznačený tim,že jeho stojan (2) je tvołen sloupem (3), sestaveným zejména z jedné dvojice pmocí příček(12) pevně spojených profilů (5), jejichž pásnice (6) jsou opatřeny přestavořacími otvory(7) pro čepy (9) přestavitelných nosníků (8) A základnou (4) na koncioh v přičném 1 podélném směru vyhavenou däraml (10) pro spojovací ěrouby (11).2. Stromečkový reqál podle bodu 1 vyznačený tím, že každý jeho přestavitelný nosník(8) je opatfen dvojici čepů (9) a mezi nimi otvorom (19) pro šroub (17) s deskou (18).3. Stromečkový raqâl podle bodu 1 vyznačený tím, že základna (4) regalového stojanu(2) je ve snäru noaniků (B) tvořena zdvojeným podélnĺkem (15) ą v přičném směru příčníkem(16), ptičemž podélntky (15) jsou pevně propojeny s konci nosníků (8) spodního podlaží (14) apojkami l 13).4. sttomečkový regál pod 1 ehodu 1 vyznačený tím. že jeho stojan (2) je ve své horníčásti opatřen spojovací tyčí (20) pro stavebnioové vytvoření řady stromečkovýchtegá 1 ů (1),jejichž zakladny (4) jsou přitom spojeny pomoci spojovacích šroubů (11).

MPK / Značky

MPK: B65G 1/02

Značky: regál, stromečkový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-260594-stromeckovy-regal.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stromečkový regál</a>

Podobne patenty