Zařízení k montáži objímky plomby

Číslo patentu: 260579

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kosnar Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zarízení k montáži objínky plomhy.vaqonovd plomha slouží k zajištění uzavženáho prostoru, napł. dopravních prostředků,proti nekontrolovatelnému otevrení nepovolanými osobami. zejména napr. vagonů železniční dopravy a kamiônd v mezinárodním obchodním styku. Plomba v současnem provedení je výrobeksestávající s řady dílú s přesně vymesenýni funkcemi, jež umožňují uzavžení plomby bez použití nástrojů avšak zneuožñují její otevłení bez poškození näkterého s jejích dílu.Jedním z hlavních díld plomby je tzv. objímka pžedstavující výlisok z tenkého plechu ve tvaru ploché misky, v jejímž okraji kolmdmkednu jsou vytvořeny V těsněm sousedství dva otvory určené pro provleknutí provázku s navléknutou tav. zdstrčkou, jehož konce jsou následně uvnitř objímky spojeny uzlem, a v uhlová vzdálenosti 90 stupňů od nich jeden obdélníkový otvor sloužící pro zasunutí zdstrčky do vnitžního meehaniamu hotové kompletní plomby při jejím uzavírtní.Navlékdní ástrčky na provázek, provlékdní provdzku s navlsženou Astrčkou dvma otvory v okraji objímky a následné spojení obou koncu provázku uzlen uvnitř objímky se dosud provádí ručné. Nevýhodou je nízká produktivita a únsvnost jsdnotvdrné price.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení k montáži objímky plomby podle vynálezu, ktere sestdvá z podaveče provázku, ze soustavy tryaek. posuvného tělesa, núžek, vezaěs uzlů. ramene s klestinami, z podevače objímek a podavače zástrček. vibračníoh zásobníku se skluzy a z pneumatickýehpohonůumístěných na společném rámu zařízení a z elektronického řízení cyklu. Podstatou zařízení je, že v posuvném tälese, jež je opatŕeno víkem, je vytvořen kandlek složité konfigurace, lužko pro ohjínku n lůžko pro zástrčku tak. že v jedné krajní polose posuvného tělesa lůžka pro objímku navazuje na podavač objímek, k němuž je nspojen sklus od vibračního zásobníku objímek, a lůžko pro sdstrčku navazuje na podavsč zástrček, k němnž je napojen skluz od vibračního zásobníku zástrček, a v druhé jeho krajní polore kanálek v posuvněm těleee navasuje přes otvory v okraji v lůžku založená objímky na kanálky v jaaýčku soustavy trysek. Orientace objímek a zústrček v prostoru pro jejich správné umístění v podavečích je ajiätäna ústrojími vibračních zásobníku, orientace objímsk kolem jejich osy pro spravne umístění do lůžka v posuvném tělese otvory v jejich okraji proti ksndlku v posuvnám tälese je zajiitêna ústrojín pro orientaci, jímž je opatfen podavač objímek. soustava tryssk je s výhodou tvořena tandemovou tryskou na vstupu, již provázsk pžichizející od podavače provázku vstupuje a proudem vzduchu je zanáäen přes jeden kandlsk v jazýčku a jeden z otvoru v okraji objímky do kenalku v posuvněm tělese. s jednoduchou tryskou na výstupu, jíž provtzek vystupující z kanálku v posuvněm těleae přes druhý z otvoru v okraji objímky a druhý kanálek v jszýčku vychází s proudem vzduchu je vynášen mimo pracovní prostor. Vazsč uzlů opatžený pžidržovačen provizku je vertikdlně posuvný tak, že v horní poloze, kdy posuvné těleso znujímd polohu u podavačů objímek a zástrček, je v tomto uvolněněm pracovníu prostoru mezi posuvným tělessm s jasýčkem soustavy trysek. V dolní krsjní poloze je mimo tento prostor a umožňuje presun posuvndho tělesa k jazýčku. Romano s kleitinami je výkyvné tak, že v jedné krajní poloze jsou kleštiny v uvclněném prostoru mezi posuvným tělesem a jasýčkem a V druhé krajní poloze jsou mimo tento prostor. V této jejich poloza lze pod nimi umístit prepravku nebo zásobník pro odkladání hotových smontovaných objímek. Nůžky jsou umístěny mezi tandemovou tryskou a jazýčkem.Výhodou zarízení k montáži objínky plonby podle vynálezu je, že odstraňuje únavnou málo produktivní ruční práci sutomatizací celého procesu montáže, omezuje účsst lidského faktoru pouze na založení začátku provázku z nové cívky do podavačeprovázku s soustavy trysek,doplnění vibrečních zásobníku objímkami a zástrčkami, odebrání hotové produkce a na kontrolu,chodu celého zařízení. Ddležitou výhodou je významné zvýäení produktivity.zarízení k montáži objímky plomhy podle vynélezu je lépe patrné z ndsledujícího popisu a pžipojeneho výkrese. na nämž jednotlivé obrázky představují obr. 1 - smontovanou objímku plomby se zástrčkou a provázkem, jehož konce jsou spojený uzlem, obr. 2 zoprazení celého zařízení sohematioky.Na rámu 1 zařízení je horizontálne posuvné uloäeno víkem g opatřené posuvné těleso g,v něm je vytvořen kanálek g pro průchod provázku 34, lůžka á pro objímku gg plomby a lužko 6 pro zástrčku § 3. Dále jsou na rámu 1 uloženy soustava trysek 7 s jazýčkem lg opatřeným kanâlky 11 a 12, nñžky 13, podavač 1 g provázku, vertikálne posuvné vazač l uzlů opatřený přidržovačem provazku, výkyv/ně rameno L 1 s kleštinami g, podavač 1 g objímek s ústrojím pro orľéiítaei 2 L objímek. podąvač gg zástrček, vibrační zásobník l objímek se skluzem 24,vibrsční zásobník g 3 zástrček se skluzem g a. neznazorněné pneumatické pohony a ventily. Neznázorněná soustava elektronického řízení cyklů je umístěna mimo rám l zařízení.Zařízení pracuje takto ve výchozím stavu před opuštěnim elektronicky řízených cyklů je posuvné těleso 3 v levé krajni poloze, odsunuto oà jazýčku lg soustavy trysek Z, a vlko 1 je v horní poloze, čímž je kanálek 1 otevřen, provázek gg, odvíjený z dívky, je ručně pretažen mechanismem podavače li a zasunut do kanálku tsndemově trysky 3 soustavy trysek 1, vibrační zásobníky Q objímek a gg zástrček, jakož i ekluzy gg a 25 od vibračních zásobníku k podavečům lg a gg jsou naplněny odpovídajícími výlisky, tj. objímkami gg a zástrčkami 33. Po spuätění elektronicky řízených oyklů vykoná zařízení v každém cyklu automaticky jedenáot kroků1. krok - víko Q sjíždí do dolní polohy a uzavírá kanálek A v posuvném tělese 3, podavač lg objímek zasouva zorientovanou objímku § 31 do lůžka g v tělese g a stlačený vzduch odfukuje odstřižky provázku z předchozího cyklu pri současném návratu přidržovače lg provázku, 2. krok - podevač gg zástrček zascuvá zástrčku gg do lůžka Q v osuvném tělese 3 a poda 4 vač gg objímek se vrací do výchozí polohy, 3. krok - podavač gg zástrček se vrací do výchozí polohy a posuvné těleso 3 płejíždí do pravé krajní polohy, čímž se kanálky ll a lg v jazýčku lg soustavy trysek 1 napojí přes otvory Q a 3 v okraji objímky gg na kanálek A v tělese 3, 4. krok - stlačený vzduch proudí soustavou trysek 1 a zavádí provázek 31 kanálkem ll jazýčku lg přes otvor 3 objímky gg do kanálku 1 v posuvném tělese 3 a přes otvor 33 objímky gg do druhého kanálku lg jazýčku lg a kanálku jednoduché trysky 2 soustavy trysek 1 v délce určené podavačem li, jehož mechanismus provázek 33 současně uvolňuje, 5. krok - núžky 5 odstřihují zavedený provázek 51, 6. krok - těleso 3 odjíždí od jazýčku lg soustavy trysek 1 a vytahuje oba konce oàstžiženého provázku z kanálků ll a 3 jazýčku lg. kleštíny lg ranene ll současně uvolñují v płedchozím cyklu z kanálku A odehranou smontovanou objímku gg se zástrčkou gg a provázkem 35 s uzlem gg do neznázorněného zásobníku, 7. krok - těleso 3 pokračuje v přejezdu do levé krajní polohy, k provázku najíždí přidržovač lg provázku vazače uzlů, čímž oba konce provázku napíná, 8. krok - na napnutý provázek 55 najíždí z dolní polohy vazač uzlů lg, současně podavač li provázku odvíjí z oívky určenou délku provázku gg pro další cyklus a podavač lg objímek otáčaním ústrojí pro orientoi gł orientuje objímku gg pro další cyklus, 9. krok - víko 3 odjíždí do horní polohy ą uvolñuje v kanálku 5 zavedený provázek 31 s navléknutou zástrčkou gg a objímkou gg. vazać lg uzlü váže uzel gg e k provázku přijíždí rameno ll s kleštinaml lg.10. krok - kleštíny lg ramene ll uchopují provázek gg, vazač 3 uzlů sjíždí do dolní polohy a zatahuje uzel gg,11. krok - rameno ll odjíždí do výchozí polohy a odnáší smontovanou objímku gg se zástrčá kou gg a provázkem 31 se zataženým uzlem mimo pracovní prostor.1. zařízení k montáži objímky plomhy vyznačujicí se tím, že v tělese (2) opstřeném víkem (3) je vytvołan kanálsk (4) l lůžka (5 a 6) pro objímku (30) n ástrčku (33) přičemž tělesc (2) je horizontálně posuvné. pfičen jedna krajnípo 1 oha lůžka (5 a 6)-navazuje na podnvąče (19 s 20) objtmak (30) a zástrček (33), k nimž jsou napajeny skluzy (24 s 25) od vibrsčních zásobníků (22 A 23) a V druhá krajn( polozs ksnálek (4) navszuje přes otvory (31 a 32) v okraji objímky (30) založené v lůžku (5) na kanálky (11 a 12) v jazýčku (10) soustavy trysek (7) a vaząč (15) uzlú opatření přidržovačem (16) provázku je vertikálně posuvný, zatimco rameno (17) je výkyvně uloženo a ja opatłeno kleštinnmi (13), płičemž nňžky (13) jsou umtstěny mesl tnndemovou tryskou (8) a jazýčkau (10).2. zařízení podle bodu 1 vyznučujĺcí se tím, že soustava trysek (7) je tvuřena tandemovou tryskou (8) na vstupu provázku (34) a podavačs (14) do kanálku (11) jszýčku (10) a jednoĺ duchou tryskou (9) na výstupu pzovázku z kanálku (12).3. zařízení podle bodu 2 vyznačující se tim. že podavąč (19) objímek je opatřen ústrojím pre ozientaci (21) ohjtmek (30) otvory (31 a 32) vůči kanálku (4) v tělese (2).

MPK / Značky

MPK: G09F 3/03

Značky: plomby, montáži, zařízení, objímky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-260579-zarizeni-k-montazi-objimky-plomby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k montáži objímky plomby</a>

Podobne patenty