Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody.Fenolová voda s obsahem dehtů a/nebo olejů, převážně ve formě emulze, je vedlejším produktem při zplyñování tuhých paliv. ze surového plynu se odlučuje V průběhu jeho chlazení. Pro další zpracování je třeba tyto látky od sebe oddělit jako orqanickou (dehet a/nebo oleje)a vodnou (fenolová voda) fázi. V praxi působí rozdělování emulzí organické a vodné fáze potíže a rovněž se vyskytují prípady, kdy dehet a/nebo olej má měrnou hmotnost blízkou měrné hmotnosti fenolové vody, takže oddělování obou fází je pomalé, málo účinné, případně vůbec nemožné.Podle současně známých postupu se směs fenolové vody a dehtu a/nebo oleje odděluje pouze dlouhodobým stáním, at již za zvýšeného nebo za atmosférického tlaku.Nevýhodou tohoto způsobu dělení je pomalé odlučování obou fází, což si vyžaduje výstavbu rozměrných tanku, zvýšený obsah vody v dehtu a/neho V oleji a vyšší obsah dehtu a/nebo oleje ve fenolové vodě, zejména v případě zvýšené tvorby emulzí. Při velmi blízkých měrných hmotnostech obou fází se pak dělení stává v reálném čase prakticky neuskutečnitelným. obsah dehtu a/nebo oleje ve fenolové vodě ovlivñuje velmi negativně funkcí a ekonomiku odfenolování této vody a současně výrazně zhoršuje kvalitu fenolového koncentrátu, který je žádaným vedlejším produktem.Podle jiných známých postupu se směs fenolové vody a dehtu a/nebo oleje nerozděluje a je likvidována spalováním. Proces likvidace je však energeticky i investičné náročný a jsou při něm ztraceny i hodnotné vedlejší produkty, jako dehet a/nebo olej, fenolový koncentrát a čpavek.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu tím, že ke směsi dehtu alnebo olejů a fenolové vody ve formě kapaliny a/nebo páry, se přidá směs kapalných uhlovodíků C 5 až C 15 s výhodou benzin v množství nejméně 0,1 vztaženo na množství dehtu a/nebo oleje 0 měrné hmotnosti nižší než je měrná hmotnost dehtu a/nebo oleje, neomezeně mísitelné s dehtem a/nebo olejem, nemísitelné s vodou a jejíž teplota varu je za procesního tlaku alespoň o 1 OC vyšší než je teplota, při které dělení probíhá, načež se organické fáze těchto uhlovodíků, dehtu a/nebo olejů oddělí od fenolové vody v separátoru.Výhodou dělení fenolové vody od dehtu a/nebo oleje způsobem podle vynálezu je úspora investic při výstavbě tanků pro dělení, které se docílí urychlením procesu dělení, dále podstatné snížení obsahu dehtu a/neho oleje ve fenolové vodě, což se projeví zvášením kvality fenolověho koncentrátu a snížením spotřeby extrakčního činídla při odfenolování. Jinou výhodou je snížení obsahu vody v dehtu a/nebo V oleji, což zvyšuje jeho kvalitu. Další výhodou je eliminace tvorby emulzí jejich účinným a rychlým rozražením, k jejichž tvorbě dochází i v případech, kdy měrná hmotnost dehtu a/nebo oleje odlišuje od märné hmotnosti šenolové vody. To má příznivý dopad na jistotu a spolehlivost provozu, zejména v případech kolísání kvality zplyňovaného paliva. způsob podle vynálezu umožňuje rozdělit i takové emulze fenolové vody a dehtu a/nebo oleje, které mají za daných podmínek zcela shodné měrné hmotnosti, což není jiným způsobem proveditelné. V tomto případě je proces dělení podle vynálezu nezbytnou podmín~ kou pro realizaci tlakového zplyňování tuhých paliv.způsob je možno uskutečnit 1 tak, že se organické fáze kapalných uhlovodíků, dehtu a/nebo olejú ze separátoru rozdělí destilací a/nebo rektifikací a regenerovaná směs uhlovodíků, s výhodou benzin, se vrací zpět, do procesu dělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody.Výhodou je v tomto případě úspora kapalných uhlovodíků a získání bezvodého dehtu a/neboUskutečnění vynálezu způsobem, že se jako organické kapaliny použije destilační řez z vlastní produkce plynárenského benzínu a/nebo z dehtu a/nebo z o 1 ejů,.který má vysoký obsah aromatických uhlovodíků, přináší výhodu v tom, že se získâ vedlejší produkt z vlastních surovín,který je díky zvýšenému obsahu aromatických uhlovodíků kvalitnější než původní suroviny, tj.ľzpůsob podle vynálezu se provede na zařízení jehož podstata spočíva v tom, že potrubí organické kapaliny je zaústěno do potrubí fenolové vody a/nebo do separační nádrže a/nebo do potrubí surového plynu a/nebo do předchladiče generátoru a/nebo do výměníku tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže je vyvedeno potrubí organické fáze, které je zaústěno do destilační a/nebo rektifikační aparatury, do které je zaústěn přívod plynárenského benzínu a 2 destilační a/nebo rektifikační aparatury vyúsčuje do potrubí lehkého benzínu, bezvodéhoDalší možnost uakutečnění způsobu podle vynálezu je patrna ze zapojení, které spočíváv tom, že potrubí kapalných uhlovodíků je zaústěno do potrubí fenolové vody a/nebo do separační nádrže a/nebo do potrubí surového plynu a/nebo do předchladiče generátoru a/nebo do výměníku tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže je vyvedeno potrubí organické fáze, které je zaústěno do destilační a/nebo rektifikační aparatury, ze které vyúsčuje potrubí bezvodého dehtu a potrubí organické kapaliny, jež je spojeno s potrubím kapalných uhlovodíkůz rektifikační aparatury plynárenského benzínu a potrubí odvodu přebytečné organické kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do výměníku lg tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže 3 je vyvedeno potrubí 5 organické fáze, které je zaústěno do destilačnía/nebo rektifikační aparatury 3, do které je zaústěn pžívod É plynárenského benzínu a z de~ stilaění A/nebo rektifikační aparatury á vyústuje potrubí 1 lehkého benzínu, potrubí ll bezvcdého dehtu a potrubí l recyklující organické kapaliny.Provedení způeobu podle vynálezu na zapojení znázorněném na obr. č. 1 je následující. Kapalné uhlovodíky se přivádějí potrubím 1 do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do výměníku lg tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže 3 se čerpá potrubím 3 organická fáze do deatilační a/nebo rektifikační aparatury Ž, do které se nastřikuje přívodem É plynárenský benzin a z destilační a/nebo rektifikační aparatury Q se potrubím 1 odvádí lehký benzin,potrubím ll bezvodý dehet a potrubím l kapalné uhlovodíky.zapojení na obr. č. 2 sestává z potrubí l organických uhlovodíků, jež je zaústěno dopotrubí g fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí § surového plynu a/nebo do předchladiče 2 qenerátoru a/nebo do výměníku lg tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže Q je vyvedeno potrubí 1 organické fáze, které je zaústěno do destilační a/nebo rektifikační aparatury §, ze které vyúsřuje potrubí ll hezvodého dehtu a potrubí lg organické kapaliny, jež je spojene e potrubím gg kapalných uhlovodíků z rektifikační aparatury lg plynárenského benzinu a potrubí lg obvodu přebytečnýchvkapalných uhlovodíků, přičemž do rektifikační aparatury lg plynárenského benzínu je zavedeno potrubí lg tohoto benzínu a vyvedeno potrubí 1 lehkého benzínu. .Provedení způsobupod 1 e vynálezu znázorněného na obr. č. 2 je následující. Kapalné uhlo~ vodíky se přivádějí potrubím l do potrubí 3 fenolcvé vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do výměníku lg tepla surového plynu, přičemž ze separační nádrže 3 se čerpá potrubím 1 organické fáze do deetilační a/nebo rektifikační aparatury §, ze které se potrubim ll odvádí bezvodý dehet a potrubím lgkapalné uhlovodíky, které proudí do potrubí lg kapalných uhlovodíků z rektifikační aparatury li plynáresnkého benzínu a potrubím 1 se její přebytek odvádí, přičemž do rektifikační nparatury li plynáreenkého benzínu se nastřikuje potrubím lg plynárenský benzin a potrubím 7 ne z ní odvádí lehký benzín.Při výrobě 150 U 00 n 3.h 1 surového plynu zplyňováním hnědého uhlí odpadá 150 t.h~ 1 fenolovó vody o teplotě 80 OC, 5 obsahem 3,9 t dehtu. Podle technologického schematu na obr. I Č. 1 se do potrubí Ienolové vody a dehtu před vstupom do separační nádrže přimísilo 8 t aromatické frakce o složení 22 1 benzen, 25 toluen a 20 S xylenů (zbytek vyšší 1 neeromatické uhlovodiky). Po oddělení směsi őehtu a aromatické frakce od fenolové vody v separačni nádrži se organické fáze podrobila rektifikaci v koloně, spoleně 5 0,25 t plynárenského benzínu.Z rektifikační kolony se jako produkty odvádělo 0,06 t lehkého benzínu s teplotou varu v rozmezi 4 o~e 5 °c, 3,55 t bezvodého dehtu s teplotou varu nad 150 °c a s,4 h é aromatické frakces teplotou varu 80-145 °C, ze které B t recyklovalo do fenolové vody před jejím dělenim a 0,44 t se odtahovalo jako vedlejši produkt.za stejných podmínek výroby surového plynu jako v přikladě 1 se do směsi fenolové vody a dehtu před vstupem do separačni nádrže přimisilo 6,7 t aromatické frakce stejného složení jako v pŕikladu 1 a 1,3 t aromatické frakce se nastřikovalo do předchladiče.Oddělená směs dehtu a aromatické frakce ze separační nádrže se podrobila rektiflkačnimu děleni V koloně s výslednými produkty 3,65 t bezvodého dehtu a 8,25 t aromatiokě frakce. Plynárenaký benzin se rektifikoval odděleně v jiné koloně v množství 0,25 t, kde se rőzáělíl na 0.06 2 lehkého benzínu a 0,19 t aromatické frakce obě aromatické frakce se smísily, B t se použilo jako recykl pro zlepšení děleni dehtu od fenolové vody a 0,44 t se odvádělo jako vedlejší produkt.Vynálezu je možno využít v průmyslu zplyňování paliv.1. způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody vyznačený tím, že ke směsi dehtu a/nebo olejů a fenolové vody ve formě kapaliny a/nebo páry se přidá směs kapalných uhlovodiků C 5 až C 15 s výhodou benzin V množství nejméně 0,1 8 vztažano na množství dehtu a/nebo oleje o měrné hmotnosti nižší než měrná hmotnost dehtu a/nebo oleje, neomezeně mísitelná s dehtem a/nebo olejem, nemisitelná s vodou a jejíž teplota varu je za procesniho tlaku alespoň o 1 °C vyšší než je teplota, při které děleni probihá, načež se organické fáze kapalných uhlovodiků,dehtů a/nebo olejů odděli od fenolové vody.2. způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že se oddělená organické fáze kapalných uhlovodiků,dehtů a/nebo olejú rozděli destilaci a/nebo rektifikací a regenerované kapalné uhlovodíky se vraceji zpět do procesu děleni dehtu a/nebo olejů od fenolové vody. 3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačený tím, že se jako směsi kapalných uhlovodíků pou žije destilačni řez z vlastní produkce plynárenského benzínu a/nebo z dehtu a/nebo z clejů.

MPK / Značky

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40

Značky: oddělení, způsob, dehtu, olejů, fenolové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-260505-zpusob-oddeleni-dehtu-a-nebo-oleju-od-fenolove-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody</a>

Podobne patenty