Podrážka lyžařské běžecké boty

Číslo patentu: 246073

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šamonil Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká pod-rážky lyžařské běžecké vboty, oipatřené vpředu prodlvoužením k upevínění podrážlky lyžařským vázáním na lyži a dolů otevřenymi drážkaml nebo žebry pro tvarový záběr s žebry nebo dráž-kami OIÓJIJOVÍÓÍEÍÍCÍÍIO tvaru a směru nia horní straně lyže nebo na základní desce vázání. Vzájernlný tvarový záběr podélnych žeber a rdrážełk, upravených na spodní straně předku Ipvodrážky běžecťké boty a na horní straně lyže, se podle nělmeclkého spisu DAS Číslo 2622966 využívá k tomu, aby současně s přídržným působením vázání bránil vychylovení lyžařské boty směrem do stran. Při zpětném pohybu podrážky ze zdrvižené a vyhnuté polohy směrem k horní strlaně lyže zapadají podêlné rdíräžky a žebra postupně dál do sebe a zabrlaňují vzniklým tvarovým spojením vychýlení lyžařské boty do stran. Aby boční podepření boty začalo působit co nejdřív, je známé protáhunout podélné drážky a žebra až ke špičce podrážky. Přesto však je při vysoko zdvižené patě lyžařslké boty od lyže tvarový záběr pouze minimální, takže v této poloze běžecké boty a i V první fází sipouštění piaty nia lyží je účinek bočního podepření jenom nepatrný. To je vpatrně zejména u celkových kombinací lyžařské boty a lyžařského vázání, kde p 0 dle nemeckého spisu DAS č. 26 22 966 je běžecká hota přidržována lyžařským vazáním úplně vpředu, to znamená bud na předním okraji podrážky, nebo podle němecikého spisu DAS 26 10 041 npo-uçze přes poměrně úzke přední prodlloužení poclrážky nebo odvalovlací jazyk přitom se totiž přenášejí přídržné síly lyžařského vazání -na podrážku lyžařské boty pouze přes mistně o.mezenou část podrážky, takže nelze za všech okolností zabránit ohybovým a torzním deformacím podrážky. Spolupracující podélná žebra a drážky jsou sice vytvo-řeny tak,že mlají i při určitěm bočním (přesazení možnost vzájomného záběru a tedy jistou vyrovnáyací funkci, například v důsledku strmých bočlních ploch, avšak při větším bočním přesazení pociťuje lyžař tuto vyrovnávací funkci nepríjemné alko naraz při nasazení boty na lyží, a při značně velkém přeslazení podélná žebra a drážky Ido sebe vůbec nezapadnou. Příčné dràžky a žebra podle němeclkého spisu DOS č. 3115 618 bráni sice podelnému pohybu lyžařské boty na lyží a ,podporují tím funlkci vázání, aťle nepřispívaují V podstatné míře k ochraně proti stramovému vychýlení lyžařské boty. Účelem vynálezu je zlepšit lyžařskou botu uvedeného typu V tom smyslu, aby i při poměrně značném zdvižení podrážky běžecke body bylo zajištěno její boční podepření. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ipodrážkla je opatřena alespoň jedinou příčnou dräžkou, případně příčným žebrem, probíhajícím napříč k podrážce v úseku mezi špičkou a opěrnou částí pod bříškem chodidla, a nejméně jedinou podélnou drážkou, 4případně podélným žebrem probíhajícím V podélnéłm směru podrážlky.vynález vychází z úvahy, že při poměrně velkém nadzdvižení běžecké boty od horní strany lyže může účinný tvarový záběr nastávat pouze v té o-blasti podrážky, která se i v této fázi ještě sdotýiká horní strany lyže ne-bo alespoň .s ní přijde do styku poměrně brzy na začátku zpětného pohybu boty k lyži. V důsledku shora vylíčených poměrů může vznikno-ut dostatečně účinný tvarový záběr podélných žeber .a dražek samozřejmě teprve poměrně pozdě. Naproti tomu při uspořádání příčnych žeber a drážek v oblasti ohybu podrážky a podélsných žeber a drážek, prohíhajících v podélném smeru podrážky, vznikne płlny tvarový záběr .po celé šířce podrážky okamžitě, jakmile přední část podražlky přijde do styku s horní strsanou lyže, a podéliné drážky a žebra přitom brání pohybu boty do- stran. Pro časný tvarový záběr mají tedy byt příčné dražky nebvo žebra uspořádána v té částí podrážky,ve které dochází při současném opření o horní stranu lyže k silrnému ohnutí. U podrážek, které mají přední prodloužení, je proto účelně příčné žebro nebo drá-žkla umístěno na zadním konci tohoto prodloužení nebo na přechodu mezi prodlloužetním a vlastním předlkem podrážky.Podle výhodného provedení vynálezu probíhá příčná drážka po celé šířce podrážky,prochází jejím okrajem a je tedy ze stran otevřená. Následkem toho se z dräžek může snadno odstranit vniklý sníh nebo nečistoty. Tato možnost je podporované tím, že při konstantní hloubce příčne idrážky se výška přičného žebra, kteréstouto drážkou přichází do záběru, od středu podrážky zmenšuje.S výhodou leží přední konec podélné drážky mezi příčnou drážkou a předním koncem prodlouženi podrážky a protíná tedy příčnou drážku.Vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na vykrese, kde zna-čí obr. 1 pohled zdola na přední část podrážky běžecké lyžařské boty, obr. 2 dílčí řez vedený V rovině II-II podrážkou podłle obr. 1 a obr. 3 postwpný záběr žeber a drážek během návratu lyžařské bo-ty k horní straně lyže.Lyžařská běžecká bota s podrážkou -podle vynalezu sestava ze svršku 1, jehož tvar není pro vynález důležitý, a z podrážky 2 spojené se svrškem 1, která je z plastické hm-oty schopné ohybu, například z tvrdého polyamidu, nebo z pryže. Na dolni straně podrážky 2 je upraveno neznázorněné profilování, které do jisté ímíry brání proti kiouzání při chůzi. Na předním konci má podrážka 2 prodloužení 4, které je užší než lyže a tvoří zesíleny okraj 5 s podříznutou hranou E.Na Spodní straně podrâžky 2 přibližně uprostřed probíhá po-délná drážka 3, kterámá V průřezu tvar trojúhelníIkaa a na přechodu 7 mezi předním prodloužením 4 podrážky 2 a vlastní podrážkou 2 vybíhá naplocho dopredu, zatímco na zadním konci sahá až pod kotník a tam vybíhá do roviny.V bezprostřední blízkosti přechodu 7 mezi přednim prodloužením 4 a vlastni podrážkou 2 je upravena dvojice příčných drážek 9, 10, které mají ve znázorněném. příklladě provedení stejný trojuhelníkový průřéz jako podélná drážka 3 a protinaji jak podélnou drážku 3, tak i »oba okraje podrážkyHloubka h všech drážek 3, 9, 10 j-e po celé délce v podstatě konstantní. je sařmozřejmé, že tloušťka podrážky 2 musí být V poměru k hloubce drážäk 3, 9, 1 D zvolena tlak, aby neutrpěla potrebná pevnost podrážvky 2.Obr. 3 znázorňuje oblast běžecké lyže 12,kde se nachází vázání, a třmen 13 lyžařského vázáni, kterým lze zesíletný okraj 5 pro~ dłloužení 4 podrážky 2 upevnit na horní straně lyže 12. Neznázorněná závora, například kolík procházející příčným otvorem 14 V zesíleném okraji 5 a třmenem 13 bľálľlĺ nechtěnému uvolnění běžecké boty ze třmenu 13. Vázání, které je znázorněno pouze sc-hematicky, může být druhu podle uvedeného německého spisu DAS č. 26 1 U 041. Pro vynález není druh lyžařského vázání rozhodujívci.Nla horní straně lyže 12 je upevněna základní deska 15 z Ikovu nebu plastické hmoty, která je opatřena vyčnívajícím podélnym žebrem 16 a dvěma příčnýími žebry 17, 18. vzájemné vzdál-enost příwčných žeber 17, 18 odpovídá vzdálenosti příčných drážek 9, 10 V podrážce 2, a průřez příčných žeber 16, 17,18 je komplem-eotární k p-růřezvu drážek 3,9, 10. Obr. 3 znázorňuje běžeckou botu v poloze zdvižené od lyže, tnapříkllad ve fázi,v níž lyžař přesouvá nohu, která leží při kroku vzad-u, zase dopředu, přičemž podrážka 2, která byla předtím v oblasti přechodu 7 zahnuta téměř o 90 ° oproti horní straně lyže, se znovu vrací k lyži a odvlaluje se po její horní straně a současně se její ohyb zmenšuje. Z obr. 3 je patrné, že přední příčné žebro 17 zapaune během tohoto odvalovsacího pohybu celou délkou do príslušné příčrně dráž-ky 9 podrážky 2, takže může olkamžitě vy-vinout svoje plane vyrovnávací a přídržné působení proti bočním deformá 6cím. Za krátký okamžik potom zapadne zadní příčné žebro 18 do příčné vdrážky 1 U. K obojímu dochází ve fázi, kdy pouze krátký úsek podéiného žebra 1 G je v záberu s príslušnou podéln-ou drážkou 3 a k-dy tedy nelze očekávat, že by tyto dva tvarové elementy působilly výrazným úlčinkem proti bočnímu vychýlení lyžařské boty. vzájemné kiouzání boků pondélného žebrlal 16 a podélné drážky 3 však vyrovnáva polohu bežecké boty do osy lyže a tím podporuje záběr příč. ných dráželk 9, 10. Aby příěná žebra 17, 18 při zapadnutí do příčných »dráž-ek 9, 10 z nich vytlačovalra sní.h a nečistoty do stran,je výhodné, když se výšlka v příłčných žeber 17, 18 od středu k okrajům zmenšuje.V rámci vynálezu lze provést různé obměny oproti popsanému příkladu pro-vedení. Tak »například mohou mít žebra a drážky místo znázorněného trojúhelníkového průřezu jiný průřez, například vie tvaru lichoběžniku nebo kombinaci trojúhelnílku a obdélník-u. Aby se zabránilo vrubovému účinku na -dně příčlných drážek 9, 1 IJ, mohou být tyto drážky v průřezu půlkruho-vé. V této souvislosti lze rovněž využít snížené pevnosti podrážky 2 v ohybu, která je způsobena příčnými drážkalml 9, 1 IJ, k záměrnému ovlivň-ování průběhu ohýbání. Toho lze dosáhnout například tim, že příčné idréžky 9,ll se zvolí nejhlubší v» tom místě, kde je žádoubí najsilnejší ohyb podrážky 2, například za přechodem 7 mezi prodloužením 4 a podrážkou 2, kde v důsledku úprav-y drážek se tlouštka podrážky 2 oproti tloušťce prodlowužení 4 zvětšuje. Pr-o účinek zamýšlený vynálezem stačí jediná příčná drážka s príslušným příčným žebrem na základní desce, nebo naopak. Má-li se však za poplsaným účelom, totiž k ovlivňování ohybu podrážky, upravit větší počet příčnýoh drážek, je výhodné přiřadit k těmto drážkám odpovídající příčzná žebra na základní desce .a tím zlepšit vyrovnávací a přídržnou funkci. Pokud nemá bežecké vázání základní desku, jsou příčná i p-odélná žebra na horní straně lyže.je samozřejmě, že na rozdíl od znázorněného provedení mohou být vyčnnívající žebra na podrážce a drážky na horní straně lyže, a že je myslitelná i taková kombinace,kde podrá-žka a základní deska mají jak žebra, talk drážky.1. Podrážka lyžařské běžecłké boty, opatřené vnpředu prodloužením k upevnění podrážky lyřasłkým vázáním na lyží a d-olů otevřenýmli vdrážikami nebo žeIbry pro tvarový záběr s žebry nebo drážkami odpovídajícího tvaru a słměru na horní straně 1 yž-e nebo na základiní desce väzení, vyznačená tim, že podrážka 2 je opatřena alespoň jednou příčnoiu drážkou 9, 10, případně přičným žebrem, probíhaji-cim napříč k podxrážce 2 V úseku mezi špičkou a opěrnou částí pod břiškem chodidla, a nejméně jednou podelnou chrážkou 3, případně poxdélným žebrem probmajícím v podélném směru podrážky ,Z.2. Podrážka podle bodu 1, vyznačená tím,že příčná drážke 9, 10 nebo žebvro je umís těno na zadnim konci prodlouženi 4 podráižky 2 a/nebo na přechodu 7 mezi proďloužením 4 a předkem podrážky 2.3. odrážke podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, že příčná drážłka 9, 10 proibíhá po celé šiřce powdlrážky 2, 4. Podrážłka podle bodů 1 až 3, vyznačená tím, že příčná drážka 9, 1 U má po celé délce konwst-anmí hlowbku m, zatímco výška v přiřazeného přičného žebra 17, 18 se od středu pondrážky 2 zmenšuje.5. Podrážka podle bodů 1 až 4, vyznačená tím, že podélná drážka 3 leží svým předním koncem mezi přixčnou drážkou 9, 10 a přednim koncern 5 prodloužení 4 podrážky 2 a protiná příčnou dvräžku 9, 10.

MPK / Značky

MPK: A43B 5/04, A63C 9/20

Značky: lyžařské, podrážka, běžecké

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-246073-podrazka-lyzarske-bezecke-boty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podrážka lyžařské běžecké boty</a>

Podobne patenty