Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka hydnomechanického indikátora naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob, najmä nádob podrobovaných tlakovým skúškam vo výrobnom procese,pozostávajúceho z rúrkového telesa, opatreného na jeho hornom konci vstupným otvorom a na dolnom konci aspoň jedným výstupným otvorom, kde vstupný otvor je usporiadaný pod hornou zátkou a »aspoň jeden Výstupný otvor je nad dolnou zátkou,ktorá má na svojom dne otvor, ako aj dosadaciu plochu pre náporový valec, .v ktorého osi je uložené tahadlo, ktorého horný koniec je vyvedený hornou zátkou, osou valcovej tlačnej pružiny, ako »aj vodiacim čapom do hornej kotvy, oprete o horný koniec vodiaceho čapu suvne uloženého v kryte pružiny a opatreného na bo-ku narážkou pre ovládacie rameno spínače, kde náporový valec je vo svojej hornej časti tvorený zúže.ným valcovým driekom, plynulou krivkou spojeným s jeho strednou valoovou častĺou.U známeho hydrodynamického índikátora je náporový valec v dutine rúrkováho telesa indikátora axiálne pohyblivý a pracuje teda ako piest. V jeho dolnej čelnej časti je opatrený styčnou čelnou plochou pre dorazovú plochu dolnej zátky, ktoré ohraničuje jeho pohyb smerom dolu. V tejto časti náporového valca je zároveň ukotvený aj dolný koniec ťahadla. Dolná zátka má svoje výstupné otvory usporiadané V jej dolnej okrajovej časti. Okrem toho je náponový valec opatrený vertikálnymi vybraniami, ako aj odvodñovacimi otvormi. Náporový valec je v rúrkovom telese uložený pohyblivo tak,že v spodnej polohe úplne odokrýva výstupné otvory a v hornej polohe ich takmer prekrýva. Určitou nevýhodou zariadenia podľa známeho stavu techniky je, že spoľahlivo pracuje len pri menšom počte súčasne skúšaných tlakových nádob nxapojených na spoločné plniace čerpadlo, ked prietok vody zabezpečuje dostatočný hydrodynamický tlak na náporový valec. V opačnom prípade,t. j. v prípade, ked sa na skúšobnej linke z akýchkoľvek príčin nahromadí väčšie množstvo skúšaných nádob, sa prietok vody indikátorom neprípustne zníži, čo môže viest až k funkčnej nespoľahlivosti indikátora.Uvedené nevýhody odstraňuje hydromechanický indikátor podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že náporový valec je z dolnej strany opatrený axiálne usporiadaným dutým piestom pev.ne zaústeným do perforovaného dna hrncovitej nádoby .a v mieste tohoto zaústenia je zachytena aj dolná kotva ťahadla.Výhodou hydromechanickébo indikátora podla vynálezu je, že je funkčne spolahlivý aj pri menších prietok-ových množstvách vody. Pritom výrobná náročnosť takéhoto zariadenia neprevyšuje výrobnú náročnosť známe-ho zariadenia tohto druhu. Aj nastavenie správneho pracovného režimu je podstatne jednoduchšie. Zároveň zostáva zacho 4vanä vysoká unifikovanost dielcov oproti doterajšiemu stavu. Okrem toho je výhodné,ked dolná kotva ťahadla má klobúčikový tvar a je opatrená bočným výrezo-m. V tomto prípade sa vytvorí konštrukčne jednoduchý a jednoducho rozoberatelný spoj tahadla s hrncovitou nádobou, pričom je záro~ veň umožnené odvodnenie vnútorného priestorvu piesta, resp. aj celého náponového valc.a.Príklad vyhotovenia hydromechanického indikátora podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový nárysný pohľad na zariadenie, obr. 2 detailný rez v mieste A z obr. 1, obr. 3 detailný rez v mieste B z obr. 1, ked piest je vo funkčnej polohe.Hydromechanický indikátor pozostáva zo zvislého rúrkového telesa 1, opatreného na jeho hornom konci jedným horizontálnym vstupným otvorom 2 a na dolnom konci štyrmi horizontálnymi výstupnými otvormi 3,clonenými proti rozstreku chráničom 4 kuželovitéłho tvaru. Vstupný otvor 2 je usporiadaný nad hornou zátkou 5 a výstupné otvory 3 kruhového prierezu sú pod dolnou zátkou 6, ktorá má na svojom dne axiálny otvor 7 a medzikruhovú dosadaciu plochu 8. Táto istí pevnú polohu náporového valca 9. D 0 jeho dutiny je zdoia vložený axiálne posuvný dutý piest 10 a v. ňom je ukotvený dolný koniec tahadla 11. Horný koniec tahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do hornej kotvy 14, v ktorej je zachytený. Horná kotva 14 je opretá o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 .a opatreného na boku narážk-ou 16 pre ovládacie rameno 17 spínača 18. Náporový valec 9 má podobu rotačného telesa a je vo svojej hornej časti 19 tvorený zúženým valcovým driekom, prechádzajúcim plynulou krivkou do najširšej strednej valcovej časti. Dutý piest 10 je zaústený do perforovaného- dna 21 hrncovitej nádoby 2 D a je pevnou súčasťou tohto dna 21. V mieste tohto zaústenia je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je svojim dolným koncom opretá o maticové lôžko 27, ktoré je naskrut kované na závitový nadstavec 26 hornej záb ky 5, zatial čo- horný koniec valcovej tlačnej pružiny 12 je opretý o pohyblivé lôžko 28, pevne naskrutkované na dolný koniec vodiaceho čapu 13. Na krytke 15 pružiny 12 je upevnený držiak 29 spínača 18. Krytka 15 je zároveň opatrená manipulačnými ot 5vormi 3 U, slúžiacimi na nastavenie prestaviteľného lôžka 27 pružiny 12. Krytka 15 je upevnená k závitovému nadstavcu 26 pomocou troch poistných skrutiek 31. Dolná kotva 22 tahadia 11 má klobúčikový tvar a je zboku opatrena výrezom 32.Pri plnení skúšanej nádoby vodou v okamihu, ked je nádoba naplnená, pretečie prebytočná voda vstupným otvorom 2 do rúrkového telesa 1 indikátora a cez výstupnéotvory 3 sa dostáva do hrncovitej nádoby20. ej perforované dno 21 síce časť vody prepúšťa, avšak vzhľadom na to, že prítok vody je intenzívnejší, vodná hladina v nej stúpa dovtedy, kým hmotnosť vody neprekoná silu tlačnej pružiny 12. V tomto okamihu sa začne postupný výsuv smerom dolu celej pohyblivej sústavy tvorenej s hrncovitou nádobou ZB, piestom 1 D, tahadlom 11,vodiacim čapom 13 a narážkou 16. Narážka 15 zopne spínač 18, ktorý signalizuje, že skúšaná nádoba je naplnené. Prípadná prebytočná vode z hrnoovitej nádoby 20 pretečie jej horným okrajom. V okamihu, ked spínač 18 vvyšle signál o naplnenosti skúšanej nádoby, zastaví sa ďalší prívod vody. Voda,ktorá sa ešte nachádza v~ hrncovitej nádobe 20, vytečie jej perforovaaným dnom a táto nádoba 20 spolu s celou hore uvedenou pohyblivou sústavou sa vráti do východiskovej polohy. V druhom cykle, pri vyprázdñovaní skúšanej nádoby, ktoré sa deje pomocou tlakového vzduchu, príde piest 1 G spolu s celou pohyblivou sústavou účinkom tiaže vody znovu do dolnej polohy, v ktorej zotrvá dovtedy, dokial trvá vytekanie vody. Ako Zàěäĺłêünáhle sa skúšaná tlaková nádoba Vyprázdni a voda vytečie aj z rúrkového telesa 1,začne výstupnými otvormi 3 prúdit vzduch. Vtedy obsah vody z hrncovitej nádoby 20 vytečie, nádoba 2 D spolu s celou po-hyblivou sústavou sa vráti do východisk-ovej polohy,kedy spínač 18 dá signál o ukončení vypúštania vody. Vzhľadom na to, že náporový valec 9 má voči rúrkovému telesu 1 pevnú polohu, sú ajvýstupné o-tvory 3 trvale otvorené. Vzduch, ktorý cez ne vyteká, má radiálny smer, takže nemá vplyv na axiálny pohyb hrncovitej nádoby 20.Predpokladom správnej funkcie zariadenia podľa vynálezu je správne dimenzovanie otvorov v perfnorovanom dne 21 hrnoovitej nádoby 2 D. Ich Súhrnná prierezová plocha -mrusí byt taká, aby nimi pretečené množstvovody za časovú jednotku bolo vždy menšie, ako je množstvo privádzanej vody. V praktických podmienkach toto privádzané množstvo vody je i pri pomerne veľkom počte naraz skúšaných nádob dostačujúce k tomu, aby sa horeuvedená požiadavka dodržala, čo sa. u doposial známych zariadeni nedosahuje. Táto výhoda sa prejavuje tak pri napĺňaní skúšaných tlakových nádob, ako aj pri ich vyprázdňovaní. Zatial čo u známeho hydrodynamickeho indikátora bolo nutné pri dimenzovani tlačnej pružiny 12 a nastavovaní jej predpätia brat do úvahy dynamické účinky prúdiacej vody i vzduchu, u zariadenia podľa vynálezu stačí túto pružinu 12 dimenzovat len v závislosti od statických sil daných hmotnosťou všetkých častí pohyblivej sústavy.1. Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob, naj nádob podrobovaných tlakovým skúškam vo výrobnom procese, pozostávajúci z rúrkového telesa, -opatreného na jeho hornom konci vstupným otvorom a na dolnom k-onci aspoň jedným výstupným otvorom, kde vstupný otvor je usporiadaný pod hornou zátkou a aspoň jeden Výstupný otvor je nad dolnou zátko-u, ktorá má na svojom -dne ďalší otvor, ako aj dosadaciu plochu pre náporový valec, v ktoreho osi je uložené ťahadlo, ktoreho horný koniec je vyvedený hornou zátkou, oson valcovej tlačnej pružiny,ako aj vodiacim čapom do hornej kotvy, opretej o horný koniec vodiaceho čapu suv ne uloženého v kryte pružiny a opatreného na boku narážkou pre ovládacie rameno spinača, kde náporový valec je vo svojej hornej časti tvorený zúženým valcovým driekom, plynulou krivkou spojeným s jeho strednou valcovou častou, vyznačujúci sa tým, že náporový valec 9 je z dolnej strany opatrený axiálne usporiadaným dutýrn piestom 10 pevne zaústeným do perforovane-ho dna 21 hrncovitej nádo-by 20 a v mieste tohoto zaústenia je zachytené aj dolná kotva 22 ťahá-dla 11.2. Hydromechanický indikátor podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že dolná kotva 22 tahadla 11 je klobúčikového tvaru a je opatrená bočným výrezom 32.

MPK / Značky

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: indikátor, naplnenosti, vyprázdnenosti, nádob, hydromechanický, uzavretých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-245346-hydromechanicky-indikator-naplnenosti-a-vyprazdnenosti-uzavretych-nadob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob</a>

Podobne patenty