Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k přestavitelným držákům (28) opatřenými stavitelnými šrouby (29). Tyto šrouby (29) se svými konci opírají o vnější čelní plochy opěrných konzol (2), které jsou přestavitelné ve směru kolmém na podélnou osu (16) rámu (13) .

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká spor ítěcíliwo zařízení tryslík-ových trysek a n ch sonći kyslíkového k-omvemoru a ř í Lxložení pojezrĺíowvýrrh kol rámu tohoto zařízení.e známe spouštěcí zařízení kystlíknonzýíłi nrysek kvslíkového konvertoru, jehož pojezdová kola jsou uloženia pevné. Toto p-ojezdová kotla jsou uloženia po obou stranách na. konci srgioruštěoíh-o rámu nn převrslýcšikoncívch osy uložené a zajištěná pevně V rá mu. . Nevýhodou tohoto zařízení je, že vzhledem k potměrlně velké děloe jeho aráimu, který je svařov-ainrý, a vzhledem k tomu, že jedním koncom pojíždí svými .pojezdovými koly po voudornovnrýoh kiole-jinviucícxh a svým diľllhiý-Iľl koncom je vodivcími koly veden mezi knolejnícemti vedení svisléhou sloupu, dvochází vlivom úchuylek vzájemné goometrie uložení vodiclch a jaojezdiových kol rámu a vlivem úçhvlek vodorovného a svislého vedení, k příčexní .spouštěrcího rámu ve vedení vodicího sloupu a k jeho znehybnění. To má za následok ohtrožerní bezpečnosti provozu -a poměrně velké výdaje na národné opravy celého zařízení.Uvedené nevýhody odstraňuje spoušněcí zařízení kyslíkovýoh trysek a měřicíoh sond.kyslíkového konvertoru- podle ~vynálezu, jež je tvořeno rámom s upínkami, oipnatřteným na jednom konci vodicgmi kolyna druhém konci poj-ezdovýimi koly.Podstatou vynálezu je to, že pojezdová kola jsou svou ooou ulozene v podvozku. opatřeném svislým čepem, který je uložen V poruzdrech konzoly, jež je svou přírubou prestavitelné kolem poudélné osy rámu připeVľllělllld. k přírubě lzíxi-HCG rámu. V htorním konci svislého čepu. je vytvořena tžrráêćkva V níž je v úhelnícíoh upevněa konec ploche puružilny upevnené mezi trpěrnrýini kvolnzolami připevněnýxmi ke svým ve s ěut podelé osy rámu přestairiielwfiý-in drž un, v jejichž svislých částeoh jsou, n oubovány.při-tlačové stavitelné šrouby, jež . se svými konci opírají o vnější čelní plochy opěrných konzol, které jsou přestvavitelnê ve smeru kolmem na podélnou osu rámu. Ze spodu jsou k oběma okrajům konzoly připevněny d-ržáky immezovatcími šrouby, jejichž/í konce jsou přilehlé k vnitřní čelní ploše podvozku, Výhodou spouštěcího zařízení podle vynálezu je, že při zvedální nebo spouštění jeho rámu je zamezevno příčełní tohoto rámu ve vedení vodicího sloupu,jsou vytv-ořeny .podmínky ke zvýšení bezpečnosti provozu -a k úsporám provozních nákladů národné opravy celého zařízení.Na přiložtený-ch výxkresech je znázorněn-o pnříklarlné provedení spiauštěcíhio zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys,na obr. 2 půdoryssný pohled, na obr. 3 detail A z obr. 1, na Obłľ. 4 je půdorysný pohled směrem B z obr. 3, nia obr. 5 je řez vedený roviurou D-D z obr. 3, na obr. 6 je řezveídeuý novinou E~E z obr. š a na oxbr. 7 je řez vedený rovine-u C-C z obr. 3.Spouštěcí zařízení kyslí-kových t-rysek v příkladném provedení podle vynálezu, sestavá z rám-u 13 opatřeněhwo na jedinom konci voidicí-mi koly 15 a na druhém konci pojezdouvýmí kotly 3, jimiž je uložen ve vzoduorovnérm vedení 27. íodioí kola 15 rámu 13 jsou uloženia ve svislém vedení 21 svisulého vodincího .sloupee 23. Ram 13 je dále opatřen upínkami 14 pro upevnění kyslíkové-trvsky 18. -Pojezdorvá kole 3 jsou svou oeou 2 uložeoa v podvozku 1, jenž je opiatřen svislým čepelm 4 uloženým V pouzdrech 5 konzoly B. Tato konzola B je na svém konci opatřena přírubou 7, připevněunąou k přírubě 3 kon.ce rámu 13 dvěma řadami svzorníkü 9 poostrčenrých otvory 10 příruby 7 konzolyä a oválnýrni otvory 11 příruby 8 vrtáimu 13. Vhonním konci svislého čepu 4 je vytvořena, drážka 22, v níž je v úhelnících 21. připevněnýrch k čepu 4 upevněm konec ploché pružiny 17 uchyceně dáxle mezi dvěmi operný mi kvonzolaamli 25 připevsněnýmí na přestwaví telných držácích 28, které jsou prestavitelné ve směru podéląné osy rámu 13, a které jsou přišroubovánny k horní vploše konzoly B. Ve svislých částeoh držáků 2 d jsou nvašroubrovány přítlačné stavitelné šrouby 29,jež se svými konci opínají o vnější čelní plochy opěrných vkonzoul 25, které jsou přestavitelné ve směru kolmém nia podélnou osu 16 rámu 13. Zespodu jsou k oběma okrajüm konzoly li připevaněny pevne vdnržáky 28 s olme-zovavcími šrouby 24, jejichž konce jsou přílehlé k vnitřní čelní ploše .por-dvozlsu 1 P-o vyjmutí kyslíkové trysky nebo měřicí sondy 18 z kyslíkového konvertotru je jo-řábem tato sonda 18 dopravena ,nad spouštěcí zařízení a skrze naváděcí kryt 19 Spuštěcna ra upevněna ve svislé poloze do rámu13 spouštěcího zařízení upínkiemví 14. Přispouštění toto zařízení svými pojezdovýml koly 3 -poxjíždí po vodorovných kolejnicích zpočátku míuně sklroněných a svým druhýmkoncern je vodi-cími koly 15 vedeno mezi k-o lejnilcesmi vedení 21 svislého sloupu 23. Vlivetm úchylek vzájemné geometnie uložení vodicích a pojezdových kol 15, 3 a vlívetmvedení 27, 21 dochází k příčení rámu 13 ve vedení 21 vodicího svislého sloupu 23, nedojde však Ik jeho znehybwnněuní zapříčelní-m,nebol tomu za-mezuje samostavitelné pružné uložení podvozku 1, jehož pojezdová kole 3 se pružunně vychylují a kopírují tak kladné či záportnê úchylky kolejoic 27 po celé »déloe jejioh diráhy zvětšené o kladné či záporné úchylky svislého vedení 21 od geometrické svislice.Vychylováiní-m .podvozku 1 s pojezdvovýsmi koly 3 o úhel a .při zvedání či spouštění rámu 13 dochází k jelro natáčení okolo svislé osy čepu 4 podle toho, ve kterém místě je plochá pružina 17 podpíráuna opěnnýumi kon 232699zollanul 25. Omezeąní úhlu a vytchýlení docilíme příslušným nastavením ~omezo~vacich šnoubů 24, ma ktoré narazí hunaunra podvozku 1 při jeho oboustnamnézm vyschýlelni s .pojez(ľavý-Iná kuoly 3 o úhe 1 to.K vwriownání lzlatdných či zápornných úchylek gewometrie wrovnoběžnosti os powjezdomých a wodilcích kĺůll 3, 15 rámu 13 slouží konzo Gl-a 5, ktvemá se může při montáži imatáčet knolem po-délné Kosty 16 rámu 13.Pio monrtáižlniim ustiavte-ní goomettnie rovnoběžností os pojezdových a vodicíoh kol 3,15 rnamowčenitm konzoly G k-olem Otülčlľlého bodu 16 dojde .k zajištění polohy konzoly montážní tpříložk-ou 12. PREDMET MYNÁLEZUSpouštěci zařízení kyslíkovývch- trysek a měřicích Sworlld kyslikového k-onvevtowru je- tvořeno rámom s wupítnkuami, opatření/m .na jetl~ nom konci vodlicími kxoly a .na druhém konci pojezdovýimi kouly, vyznačené tím, že pojazdová kola 3 jsou svou osou 21 IIOIĚBnła V ąmdvozknu 1 opatření/m svislým če~ pem 4, ktorý je u-ložen v .pouzdrevch S konzoly 6, jež je svou přinubowu 7 přestuvlteluně kolem podélné osy 16 rámu 13 připevněnna k piŕírubě 8 konce rámu 13,kde v łtołmím konci svislého čas-pu 4 je vytvořena drážlna 22, V níž je v úhel-nících 20 upevzněn konec ploché pružiny17 upevněné mezi Onpěrľnýľnâ konzoląmi 25 připievněnými ke svým ve stměru po«držákům 28, v jejichž svislých čás-te~ch jsou HHŠPOTIJĎOVĚHTLY přítlačlné stavitelné šrouby 29, jež se svými konci opírají o vmçější čelni plochy opěmýłch kIonz-ol 25, ktoré jsaou přestavltelné ve směmu ksolmém na podéilnxom ousu~ 16 rámu 1337 přičemž zespodu jsou k oběma okrvajům koznzxoąly 6 .připevněny držáky 26 s omezovacimi šmouby 24, jejichž ldonice jsou přilehlé k vnitřní čelní ploše podvozku 1,

MPK / Značky

MPK: C21C 5/46

Značky: trysek, kyslíkových, konvertoru, spouštěcí, měřicích, zařízení, kyslíkového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-232699-spousteci-zarizeni-kyslikovych-trysek-a-mericich-sond-kyslikoveho-konvertoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru</a>

Podobne patenty