Zařízení k regulaci spotřeby paliva u Dieselova motoru při jeho volnoběžných otáčkách

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Úkolem vynálezu je vyřešení zařízení ke snížení spotřeby paliva u Dieselova motoru při jeho volnoběžných otáčkách, což se provádí vyřazením části jeho vstřikovacích čerpadel z provozu. Zařízení sestává ze suvně uložené tyče (11) v ramenech (7), pevně spojených s ovládacím hřídelem (l) vstřikovacích čerpadel (5) paliva, kde tyč (11) je funkčně spojena s pístnicí pneumatického válečku (3) a odpružena pružinou (6) proti smyslu pohybu pístnice pneumatického válečku (3). Tyč (11) je opatřena výkyvnými vidlicemi (4) pro zasunutí do obvodových drážek spojovacích výsuvných čepů (12) ovládacího hřídele (1) a hřebenových tyčí (10) vstřikovacích čerpadel (5) paliva a pneumatický váleček (3) je napojen na elektromagnetický ventil (8) pro přívod stlačeného vzduchu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zuařízení k regulaci spotřeby .paliva u Diesellova motoru .při jeho volnloběžn-ývch otáčkach, to je Diesellovar motoru se Slldýlľľl upočtem vá-lců se samostatnými vstřrlvklovecími čerpedly paliva -pro každý valec, u kterého je vždy chod dvou pístů do úvtrvatě společlný.Při provozu Dieselových motorů dochází k tomu., že běží značnou dobu na vlülľnlÚběž ných lotáčkách, jak je tomu například u dieselelektnrických lowkomotiv při jejich práci naa. seřediští-ch vlaků, při p-USLIINQVĚIIÍ vagölmů a .podobné, Přl běhu těchto nrotorů na .volnohěžoýrth votálčkäch dochází ke zbytečlné spotřebě paliva, jelikož k udriželní potrebných otäček těchto Inotorů .není zvapotřebí ÓOÚÉVlaJIIÉŤJJO mąmožství paliva, jehož část tím-to přichází roazmar.e zoámo snižooaut .spotřebu paliva u Dieselovn motoru při jeho volnohěžných otáčkách tím, že se vypíná přívod paliva k určitému .počtu válců. K tomuto účelu se používá upraveného vstřikovaciho čerpadla palivo, -alnebvo přepínecích ventilů .nia trubkách vstřikowocího zařízení, dále přerušovacího šowupátka přívodu paliva, umístěného ve společné plnicí klomoře vstříkovacího čerpadla, .napoujenvého na regulátor. jsou to zařízení .SjľOlŽJĺÍýiOh konstrukcí, což má negativní dopad na jejich pronvlozní spolehlivost a .životnostje vrropvnělž znármo zařízení, sestávající z toleskvopické regulační tyče, kterou je možoo zrameazlt přívvodu paliva do jedné poloviny váleců. jeho nevýhodou je to, že je ho možno použít pouze pro určitý .počet válců motoru a .při určitem sledu záwžehů, má-.li se dosáhnout .UUVIIPOlmĚFHÉhO průběhu točivého momentu »motoru při volsnorběhu, Nevýhody rlosevlavdních Dieselových motorů se odstraní zařízením k regulaci spotř-eby paliva u Dieselova motoru peřl jeho volnobeznych otázčkách podle vylnáylezu. Poclstata. vlynálezu .spočívá v tom, že sectává ze suvně uložené tyče ,v raníenech, pevně spojených s ovláldaclm hřídelem vstřikovracích čelrlpedel, rnepojenvýlch na regulátor motoru paliva. Tyeč je funkčné spojenia s pístnicí pneumratic-keho válečku, opevneného na jednom z romeo, prostřednictvím ovpěrnáho ramena, o které se opírá pístnice pneumatického válečku, kde tyč je vůči jedlllrülllll z ramen V axiálním směru, proti smyslu pohybu pístnice pneumatické-ho válečku,odpružena pružinou .a lolpetřenna výkyvunýmí vidlícemi pno zasunutí do obvodových drážek spojovacích výsuvných čepů ovládacího hřídele hřebenových regulační-ch tyčí vstřlkovvacích čerpadel pwałliva, kde spojovací výsuvné čepy jsou uložený v pouzvdrech.,upevněných nia ovládacím hřídezli .vstřikovacích čerpadel paliva -a pneulmatický váleček nopojen ne ele-kltlropneumatlícký ventil pro přívlod stlačenehro vzduchu.Výhodou zařízení podle vynälezu je to,že základní otáčky Dieselova motoru při jeho volnoběžných otáčkach zůstanou zac-ho 4vány při snížené spotřebě paliva .a že zařízením lze vyřadit z činnosti libovolná vstřiĺ kovací čerpadla paliva a jejich lilbovolný.počet, což umožňuje regulaci opotřebení válců.Zařízení podle vynálezu je jako příklad znáz-orněno na priložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje cel-kové schéma zařízení,obr. 2 detail .části .zařízení při vyřa-zení vstřikovacího čerpadla Dieselova .motoru z činnosti a obr. 3 detail části zařízení se střikovacím čerpadlem Dieselova motoru v provozu. v vRegula-ce spotřeby paliva u Dieselova m-otoru při jeho volnoběžných otáčkach se provädí vyřazoválním části jeho vyrstřikovacích čerpadel paliva z provozu.Za-řízení podle příkladného provedení sestává z tyče 11, která je suvněve směru Své osy uložena V ra-meneoh 7, svými edněmi konci .pevně Spojenými s ovládacím hřídelem 1 vstřikovacích čerpadel 5 paliva. Ovládací hřídel 1 je napojena na .regulátor Dieselova motoru a tyč 11 je funłklčně spojena s pístnicí pneumatickeho válečku 3,který je pevně spojen s jedním ramenem 7,jehož pístnice je opřena o opěrné rameno 9, pevně spojené s tyčí 11. Tyč 11 je V axi álním směru odpružena pružinou 6, která se opírá o jedno z ramen 7 a o nákružek na tyčí 11. Pružina 6 působí .proti smyslu pohybu pístnice pneumatického válečku 3. Na tyčí 11 jsou kyvně uložený vidlice 4,pro zasunutí do obvodových drážek spojovacích výsuvných čepů 12 ovládacího hřídele 1 a hřebenových regulačních tyčí 10 vstřikovacích čerpadel 5 paliva. Spojovací výsuvné čepy 12 jsou uložený v poozdrech, upevněnýoh na ovládacím hřídeli 1 vstřiąkovacích čerpadel 5 paliva. Pneumatioký váleček 3 je napojen na elektropneumatický.s regulačními šrouby 2, mezi něž a hřebenové regulační tyče 10 vstři-kovacích čerpa del 5 jsou při jejich vzájemném spojení zasunuty spojovací výsuvné čepy 12.Před uvedením Dieselova motoru do cho-V du se za-sunou zvolené kyvné vidlice 4 dočepů 12, které jsou zasunuty mezi revgulačą ními šrouby 2 a hřebenovými regulačníml tyčemi ll vstřikovacíoh čerpadel äpalivaa jimiž jsou navzájem spojený. Po zahřátí Dieselova motoru na provozní8, kterým se přivede stlačený vzduch do pneumatického válečku 3, jeh-ož pílstnice posune tyčí 11 ve směru její osy, »čímž dojde k vysunutí výsuvných spojovacích čepů 12 z prostorů mezi regulačními šrouhy 2 a hřehenovými -regulačníml tyčemi 10 vstři-kovecích čerpadel 5 paliva, a to těch, ve kterých jsou zasunuty kyvné vidlice 4. Tím dojde k nozpojení ovládacího hřídele 1 a příslušných vstřikovacích čerpadel 5 palivateplotu -ag zlměně polohy jízdní .páky kontr-oléru, uvede se v činnost elektro-pneumatický -ventilpa k vyřazení těchto vstři-k-ovacích čerpadel 5 z pro-vozu. K tomuto dojde vždy, nelbude-li kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu, který je součástí dieselelektrické lokomotivy, v činnosti, za kterýrnž-to účelom je ealektropneumatický ventil 8 přemostěn tldk-ovým -spína~če.m.Zařízení pšralcuje dále tak, že při zvýšení otáček motoru, při jeho zatížení, otevře elektropneumrltický ventil ü vypouštěci otvor pneumatic-kého válečzku 3 a pružina ü vráti tyč 11 zpět do své výchozí polohy,čímž dojde k opětovnému spojení ovláda cího hřídele 1 s príslušnými vstřikovacimi čerpadly 5 paliva a k jejích uvedení do .provozu. Tento cyklu se podle otáček a zzatíže~ ní motoru bez vlivu obsluhy opakuje. Toto zařízení je zvlášť vhodné pro Dieselové motory se sudýnm počtem válců, u nichž je vždy oho-d dv-ou a dvou pistů do úvratě současný. Tohoto zařízení je možno použít i u Díeselovývch .motorů s lichým -počtem válců nebo i u těch, u kterých neni spo-lečný chod dvou a dvou pístů do úvratě, avšak s tím,že dochází k vibraci motoru.Zařízení k regulaci spotreby paliva u Dieselova motoru při jeho volnoběžných otáčkäch, vyznačené tím, že sestává ze suvně uložené tyče 11 v rarmenech 7, pevné spojených svými jedněmi konci s ovládacím hřĺ-delem l vstřikovacích čerpadel 5 .paliva, napo-jenýlm na regulátor motoru, přičemž tyč 11 je Íunkčně spojena s pístnicí pnewwmatického válečku 3, upevněného nie jednom z ramen 7, prostřednictvím opěrného ramene 9 pístnice pneumatiokélho válečku 3, kde tyč 11 je vůči jeldnomu z ramen 7 v axiálním směru, proti smyslu pohybu pístnice pneumatického válečku 3, oidpružena pružinou 6 a opatřena vvkyvnými vtwdlicemi 4 pro zasunuti do obvodových drážek spojovacích výsuvných čepů 12 ovládacího hřřdele 1 a hřebenových regulačnich tyčí 10 vstřikova-cíoh čerpadel 5 paliva, přičemž spojovací výsuvné čepy 12 jsou uloženy V pouzdrech, »upevněných na ovládacím »hřídeli 1 vstřikovacích čerpadel 5 paliva a pneumatický váleček 3 je napojen na el-ektropneumatický ventil 8 pro přívod stlačené-ho vzduchu.

MPK / Značky

MPK: F02D 17/00, F02M 63/02

Značky: paliva, volnoběžných, otáčkach, zařízení, motorů, spotřeby, dieselova, regulaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-232683-zarizeni-k-regulaci-spotreby-paliva-u-dieselova-motoru-pri-jeho-volnobeznych-otackach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k regulaci spotřeby paliva u Dieselova motoru při jeho volnoběžných otáčkách</a>

Podobne patenty