Způsob zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlních vozů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 232670

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hrádek Jaroslav, Kobrle Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlních vozů, přejíždějících přes most kolejové, resp. mostní váhy konstantní rychlostí nebo konstantní rychlosti se přibližující, založený na principu snímání hmotnosti silovými snímači, které převádějí mechanickou sílu na úměrný elektrický signál, který se následně zpracuje a vyhodnotí v jednotkách hmotnosti, přičemž při pohybu břemena přes most váhy se přenášejí kmity břemena na most váhy a celá soustava tvořená mostem váhy a pohybujícím se břemenem se rozkmitá tlumenými kmity, vyznačený tím, že analogové elektrické veličiny kmitající soustavy s tlumenými kmity způsobovanými a přenášenými pohybujícím se břemenem se převádějí na digitální hodnotu a průběžně zaznamenávají po dobu 0,2 až 1 sekunda v intervalech 10 až 100 mikrosekund, načež se získaná množina hodnot odpovídající hmotnosti břemena vyhodnotí jako aritmetický průměr z daného množství záznamů, čímž se nalezne rovnovážný stav kmitající soustavy s tlumenými kmity v předstihu před zatlumením celé soustavy, přičemž analogové elektrické veličiny kmitající soustavy s tlumenými kmity převedené na digitální hodnotu se zaznamenávají od prvního lokálního maxima až do posledního lokálního extrému, nastalého během doby zaznamenávání výchylek soustavy.

Text

Pozerať všetko

řicí přístroj k zjišťování zátěže kol nebo os vozidel elektrickým vyhodnocením změny odporu pomocí můstkového obvodu, do kterého jsou zapojeny alespoň dva snímače, které vykazují při zatížení změny elektrického odporu. Snímače mohou být například tenzometrické nebo i jiného provedení, které je uvedene a popsáno v tomto patentovém spísu. Snímače jsou umístěny mezi mostem váhy a opěrnou deskou, a to na jeho povrchu nebo pod ním, přičemž jeden snímač je namontován ve směru .dráhy vozidla a druhý snímač je umístěn kolmo k prvému snímači,tj. kolmo na směr dráhy vozidla. V konkrétním případě jsou použitý alespoň dva páry odporových snímačů, umístěných podél dvou línií mostu váhy ve zvolené rozteči, která musí být větší, než dotyková délka stopy kola vozidla na mostě váhy. Oba odporové snímače z každého páru jsou vybrány tak, že jejích měřicí signály se liší násobkem zvoleného faktoru. Oba odporové snímače jsou vřazeny do příslušne větve měřícího müstkového obvodu, vzájemné spojený do série nebo vřazeny zvlášť do zvolené větve měřicích můstkových obvodů.Účelem vynálezu je vyřešít kolejové nebo mostní váhy se zkrácenou délkou mostu,které umožní provést vážení za pohybu břemene nebo vozu v době, kdy ještě nedošlo k rovnovážnému stavu kmltající soustavy,skládající se z mostu váhy a pohyhujícího se váženeho břemene. Řešení podle vynálezu je dosaženo možnosti měřit a vyhodnotit měření z neustáleného stavu a tím rovněž zkrátt potřebnou dobu pro měření včetně zkrácení délky mostu váhy. soustava most váhy. a pohybující se vážené břemeno kmitá tlu menýml kmity.Po najst-í celého břemene na most váhy,který se nájezdem břemene rozkmítá, se po dobu, kdy je celé břemeno umístěno na mostu váhy, provádí měření. Břemeno projíždí přes most váhy konstąn-tní rychlostí nebo rychlostí přlbližující se konstantní Yůhíüsľĺ a kmiiy břemena se přenášeií na most váhy. Celá soustava tvořená mostem váhy a pohybujícím se břemenem se rozkmitá tlumenými kmity. Elektrický signál se získa ze silových snírnačů, například tenzometrických,na kterých je uložen most váhy. Silové snímače převádějí mechanickou sílu na úmerný elektrický signál, takže získané analogové elektrické veličiny jsou úměrné okamžité hodnotě síly, kterou vyvozuje kmitající soustava tvořená mostom váhy a pohybujícím se břemenem.Podstata způsobu zjištování hmotnosti břemexi podle vynálezu spočívá v tom, že analogové elektricke veličiny kmítající soustavy s tlumenými kmíty způsobenýmí pohybujícím se břemenem se převedou na dmítální hodnotu a Dľůběžně zaznamenávají v předem stanovených časových intervaloch po dobu 0,2 až 1 sekunda, čímž se získa dostatečně množství údajů pro vyhodnocení rovnovážného stavu celé soustavy. Takto získané úda 4je se uloží V paměti počítače a následně vyhodnotí pomoci počítače jako aritmetícký průměr z daného množství záznamů, to znamená, že součet zaznamenaných hodnot z jednotlivých měření se podělí počtem měření. Tímto způsobem se nalezne rovnovážný st.av kmítající soustavy s tlumenýmí kmity v předstíhu před zatlumením celé kmítající soustavy tvořená mostem váhy a břemenem,resp. váženým vozem. Časový interval zaznamenávání digitálních hodnot elektrických veličín je třeba volit v rozsahu fádově 10 až i 00 mikrosekund.Analogová elektrická velíčina, vyjaclřující působící sílu od kmitající výše uvedené soustavy, převedená na digitální hodnotu, se zaznamenává do paměti počítače až od prvního lokálního maxíma. Počáteční oblast průběhu charakteristiky kmitající soustavy se vynechává, nezaznamenává.Analogová elektrická veličina převedená na digitální hodnotu se zaznamenáva až do posledního lokálního extrému, tj. maxima nebo minima, který nastal během doby zaznamenávání jednotlivých hodnot kmitající soustavy.Dbě tato opatření přispívají k přesností měření, nebo-t vylučují náhodne vlívy působicí na začátku a na konci vážení.Zařízení k provádění výše uvedeného způsobu je tvořeno mostem kolejové nebo mostní váhy, který je uložen na silových snímačích. jeho podstata spočívá v tom, že k jednomu konci mostu váhy je přířazen nájazdový bezdotykový spínač a k druhému konci tohoto mostu váhy odjezdový bezdotykový spínač. Oba bezdotykové spínače jsou napojeny na počítač, který je opatřen výstupním zařízením a paměti. Na paměť počítače jsou přes analogovo-digitální převodníkt připojeny alespoň tři silové snímače. Ukládání hodnot z analogovo-digítálního převodníku do paměti počítače je řízeno centrál-ní. jednotkou počítače. Analogovo-dígitální převodník současně slouží k integraci údajůwze všech silových snímačů n-a jeden výstupní údaj.Váhy podle vynálezu je možno- využít všude tam, kde současné zařízení není možno umístit pro omezený prostor, kde není možno vážít pro velke průjezdové rychlostí a kde je třeba vážít nerozpojené soupravy vozů.Blíže je způsob vážení podle vynálezu vysvětlen popisom zařízení zobrazeného na výkrese a dále v uvedeněm příkladu.Schematicky je zařízení Zobrazeno na obr. 1, obr. 2 značí průběh zatížení silových snímačů s několika měřenýmí body na kmitající soustavě.Podle obr. 1 je zatížení mostu 3 váhy vyhodnoceno sllovými snímač 3 na elektrickou veličínu. Tato analogová elektrická veličina je analogovo-dígitálním převodníkem 4 převedena na digitální hodnotu. Tyto hodnotyjsou po dobu průjezdu vozu 9 po mostu 8.váhy snímány ve velmi krátkych časových intervaloch, řádově desítky až stovky mikro 232879sekund, a průhě-žně ukládány do paměti 5 Počitače B.Průjend vozu il je signalizován nájezdovým bezdotykovým srlínačem z. Při vjezdu vozu a na most B váhy se sepne nájezdový bezdotykový spínač 1. Po vyhodnocení signálu tohoto nájezdováho hezriotykového spínače 1 počítačem 6 je zahajeno ukládání měřených hodnot dopamětí 5 počítače (i. P-ř-i výjezdu vozu 9 z mostu 8 váhy se sepne odje-zdový bezdotykový spínač 2. Signál odjezdového spínače 2 ukončí ukládání měřených hodnot do paměti 5 počítače 6. Takto zjištěná hodnoty jsou okamžitě po průjezdu vozu 9 vyhodnoceny počítačem El.Vyhodnocení hmotnosti spočíva v nalezení předpokládanéhc) rovnovážného stavu kmitajíci soustavy s tlumenými kmity na základě znalosti značného počtu hodnot z počáteční části této charakteristiky.Pro zvýšení přesností výpočtu výsledné hmotnosti se do paměti 5 počítače 6 nezaznamenávají rušivé hodnoty z počátku a konce měření. jedná se jednak o hodnoty získané ze silových snímačů 3 a prevedené prostřednictvím analogovo-digitálního převodniku 4 na digitální hodnotu od okamžitu signálu nájezdového bezdotykového spínače 1 do okamžiku prvního lokálního maxima charakteristiky a jednak o hodnoty charakteristiky od posledního lokálního extrému do okamžiku signálu odjezdoveho bezdotykového spínače 2. Do paměti 5 počítače 6 se ukládají pouze hodnoty mezi prvním lokálním maximem funkce a posledním lokálním extrémem funkce, tj. maximern nebo minimem. Vypočtený aritmetický průměr z hodnot uložený v paměti 5 pošítače Eš slouží, po vynásobení převodními konstantami a odečtu táry, pro výpočet hmotnosti vozu 9,event. jeho obsahu.Most váhy má jeden stupeň volnosti, a to ve vertikálnim směru. Ve zbývajících směrech je provedena aretace mostu váhy.využitím vynálezu se dosahne zrušení čekací doby na rovnovážný stav vážícího mostu 8, čas měření se značně zkrátí a důsledkem je několikanásobné zkrácení délky mostu B váhy ve směru průjezdu vozu 9 nebo pohybu libovolného břemena.Další možné využití vynálezu je na dopravnících automatických linek.Byly vážený dülni vozy s rudou, jejichž rozvor kol je 0,75 m. VGZY slížclěly na most. kolejové váhy, umístění na těžebním okruhu, samospádem. Délka mostu ve smeru dráhy Pľülížtdějících, vozů činí 1 m., vozy projížděly průměxnou rychlostí 20 až 60 m/min. Most váhy byl umístěn na tenzometrických silových snímačích. Elektrická veličina, napětí v mV, byla převedena analog-ovo-digitálním převodníkem na digitální hodnotu. Prostředníetvĺm počítače, resp. minipočítače,byly snímány hodnoty z .analogovo-digitálního převodníku v časových intervaloch cca 50 mikrosekund a ukládány do jeho paměti. Počátek ukládání sejmutých hodnot do paměti počítače je určen signálem z nájezdového bezdotykovéłro spínače, který určuje stav,kdy vážený vůz vjel celý na most váhy. Konec snímaní hodnot určuje signál z odjezdového bezdotykového spínače, který zaznamenává okamžik, kdy přední náprava opustila most váhy. Počítač počne ukládat do paměti hodnoty od prvého lokâlního maxima do posledního lokálního extrému z naměřených hodnot.Na obr. 2 je znázorněn časový průběh kmitů kmitající soustavy s tlumenými kmity. Na vodorovnou osu je vynesen čas st, na svislou zatižení P tenzometrických čidel. jednotlivé zaznamenané a vyhodnoceně hodnoty počít-ačem jsou označený Pl, Pz, Pa, P 4 až P Následně je počítačem vypočtena hodnota, která je předpokládanou hodnotou rovnovážného stavu 11 celé kmitající soustavy s tlumenými kmity. Rovnovážný stav 10 je určen jako aritmetický průměr z jednotlivých zaznamenaných hodnot zatížení Pi, Pz až Pn,změřených mezi prvním lokálním maximem zatížení F 1 a posledním lokální extrémem zatížení Pr Z předpokládaného rovnovážného stavu 10 se vynasobením konstantou a odečtením táry vypočte hmotnost obsahu rudněho důlního vozu. Přepočtově konstanty se získají cejchováním vah v ustáleném stavu. skutečně hmotnosti obsahu rudného důlního vozu se Zobrazuji na displeji počítače a současně se zapisují na tiskárně. Hodnoty nepřesnosti vážení nepřesahují hodnoty dosahované u statických vah pro obdobná břemena.1. Způsob zjištováni hmotnosti břemen,zejména důlních vozů, přejíždějících přes most kolejové, resp. mostní váhy konstantní rychlostí nebo konstantní rychlosti se přibližující, založený na principu snímaní hmotnosti silovýml snímači, ktere převádějí mechanickou sílu na üměrný elektrický signál,který se následně zpracuje a vyhodnotí v jednotkách hmotnosti, přičemž při pohybu břemena přes most váhy se přenášejí kmitybremeno na most váhy a celá soustava tvořená mostem váhy a pohybujícím se břemenem se rozkmitá tlumenými kmity, vyznačený tím, že analogové elektrické veličiny kmitající soustavy s tlumenými kmity způsobovanými a přenášenými pohybujícím se bremenem se převádějí na digitální hodnotu a průběžně zaznamenávají po dobu 0,2 až 1 sekunda v intervalech 10 až 100 mikrosekund,načež se získaná množina hodnot odpovída 232578jící hmotnosti bremena vyhodnotí jako arítmetický průměr z daného množství záznamů,čímž se nalezne rovnovážný stav kmítajĺcĺ soustavy s tlumenými kmity v předstihu před zatlumením celé soustavy, přičemž analogové elektrické veličiny kmitající soustavy s tlumenými kmity převedené na digitální hodnotu se zvaznamenávaji od prvního lokálního maxima až do posledního lokálniho extrému, nastalého během doby zaznamenávání výchylek soustavy.2. Zařízení k provádění způsobu zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlnich vozůpodle bodu 1, které je tvořeno mostem kolejové nebo mostní váhy, který působí na silové snímače, například tenzometrického typu,vyznačující se tím, že k jednomu konci mostu 8 váhy je přiŕazen najezdový bezdotykový spínač 1 a k druhému konci mostu 8 váhy odjezdový bezdotykový spínač 2,přičemž bezdotykové spínače 1, 2 jsou spojeny s počítačem 6 opatřeným výstupním zařízením 7 a paměti 5, na kterou jsou přes analogovo-digítálni převodník 4 přípojeny alespoň tři Silové snímače 3.

MPK / Značky

MPK: G01G 19/03

Značky: tohoto, břemen, hmotnosti, zejména, důlních, zjišťování, způsob, provádění, způsobu, vozů, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-232670-zpusob-zjistovani-hmotnosti-bremen-zejmena-dulnich-vozu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zjišťování hmotnosti břemen, zejména důlních vozů a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty