Přenášecí zařízení polotovarů pro postupové lisy

Číslo patentu: 232668

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamelander Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zařízení pro mezioperační přenášení polotovarů u víceoperačního postupového lisu s kleštinami pro uchopení polotovarů a jejich přenášení po ukončení operace k vedlejší zápustce, ve které se provede následující operace. Zařízení je opatřeno držákem kleštin, který je upevněn na nosné trubce mimoběžné k osám zápustek s vratně posuvným pohybem podél své osy pro přemísťování kleštin od jedné zápustky k vedlejší zápustce a zpět, jednak s vratně výkyvným pohybem kolem její osy pro zvedání kleštin mimo dráhu razníků při pracovním pohybu beranu a nad úroveň zápustek při výměně zápustek a pro vracení kleštin dolů do polohy pro uchopení polotovaru, přičemž nosná trubka je uložena posuvně a otočně v bloku zápustek a ve skříni pohonu. Tím, že veškeré pohyby kleštin jsou prováděny jednou nosnou trubkou, je možno celý náhon přenášení dokonale utěsnit v pracovním prostoru lisu proti okujím, mazivu a chladivu nástrojů.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro mezioperační přenášení polotovarů u víceoperačniho postupového lisu, V jehož stojanu jsou vedle sebe uspořádaný zápustky pro jednotlivé operace následující za sebou a v jehož beranu jsou vedle sebe uspořádaný razníky pro zasouvání polotovarů do zápustek a jejich tváření. Zařízení je vybaveno kleštinami pro uchopení polotovarů a jejich přenášení po ukončené operaci k vedlejší zápustce, ve které se provede následující operace.sou známa přenášecí zařízení používaná u postupových lisů, kde kleštíny jsou mechanicky rozevírány po zasunutí polotovaru do zápustky, aby uhnuly mimo dráhu razníku,případně jsou kleštiny pohybovány mlmo dosah razníku držakem ve směru kolmém na osu zápustky.Vlastní přenášecí pohyb je u některých provedení přenášecího zařízení přímočarý, což je nejvýhodnější, u některých je po půlkruhové dráze v rovine kolmé na osy zápustek,u dalších zařízení se kleštiny přenášecího zařízení pohybují po oblouku v rovině proložené osami zápustek.U známých přenášecích zařízení je určeno jedno ústrojí pro otvírání nebo zvedáni kleštln a pro vlastní přenášecí pohyb je užíváno dalšího ústrojí, přičemž obě ústrojí jsou složitá. Kromě toho vačky pro otvírání kleštin a další ovládací ústrojí jsou u známých zařízení umístěny nad blokem zápustek v prostoru, který nelze dobře utěsnit od pracovního prostoru lisu, což je nevýhodné z těchto důvodůAutomatický chod lisu vyžaduje velmi intenzívní chlazení a mazání nástrojů. Při lisování za studena i při kování se uvolňují z polotovarů okuje, které spolu s mazivem a chladívem tvoří brusnou pastu, která spolu s kyselinami od chladiva napadá přesné dílce přenášecího ústrojí.Uvedené nedostatky známých přcnášecích zařízení jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, opatřeným odpruženými kleštinami,jehož podstata spočíva v tom, že držák kleštin je upevnén na nosné trubce mimoběžné k osám zápustek a uspořádané jednak vríatně posuvně podél své osý pro přemístování kleštln od jedné zápustky k vedlejší zápustce a zpět, jednak vratněvýkyvně kolem své osy pro zvedání klešiin mimo dráhu r-azníků při pracovnim pohybu beranu a nad úroveň zápustek při výměně zápustek a pro vracení kleštin dolů do polohy pro uchopení polotovaru, přičemž nosná trubka je uložena posuvně a otočně V bloku zápustek a ve stěně skříně pohonu.Tím, že veškeré pohyby kleštin jsou u zařízení podle vynálezu prováděny jedinou nosnou trubkou, je možno umístit celý náhon v dokonale u.těsněné skříni vedle pracovního prostoru lisu, přičemž povrch nosné trubky může být známýmiometalurgickými a chemickými postupy chráněn proti agresivnímu prostředí v pracovním prostoru lisu. Rovněž 1 ožiska nosné trubky V bloku zápustek mohoubýt dobře utěsněna proti pronikáni nečřstot.Na výkresech je znázorněno zařízenipodle vynálezu, kde obr. 1 je pohled zboku na zařízení v částečném řezu 11 z obr. 2, obr. 2 je půdorys zařízení v částečném řezu 2-2 z obr. 1, obr. 3 je svislý řez 3-3 zařízením z obr, 2, obr. 4 je svislý řez 4-4 zařízením z obr. 1, obr. 5 je svislý řez 5 ~ 5 zařízením z obr. 3.Z obr. 1 je zřejmě, že ve stojanu 1 llsu je upevněn blok 2, V němž jsou uložény zápustky 3. Odpružené kleštiny 4 na výměnné desce 28 jsou neseny držákem 5, který je svými dvěma rameny nasunut na svislé vodicí plochy 7, vytvořené na nosné trubce 6 po obou stranách bloku 2. Mezi místy uchycení držáku 5 na nosné trubce 6 a blokem 2 je vůle nezbytná pro axiální posuv nosné trubky 6.~Nosná trubka 6 je uložena posuvně a otočně v bloku 2 a ve stěně skříně 29 pohonu a její ložiska jsou utěsněna ucpávkami 27. Uvnitř skříně 29 je nosné trubka 6 ukončena objímkou 21, do které zasahuje svým koncejm spojovací trubka 24. Spojení obou trubekfB,24 je provedeno odpruženou západkou 22,tlačenom do zářezu 23 na povrchu spojovací trubky 24. V pracovní poloze, znázorněné na obr. 1 je odpružená západka 22 v dotyku s koncovým spínačem 26 elektrického ovládání lisu.Spojovací trubka 24 je na svém konci spojena čepy 25 s táhly 8, napojenými na jednoramennou úhlovou páku 9, která nese kladku 11 posuvu, pružné přitlačovanou k povrchu vačky 10 posuvu. Popsaným ústrojím je ovládán posuv nosné trubky 6 podél její osy.Pro ovládání výkyvného pohybu nosné trubky 6 je na ní upevněno rameno 12, které na svém konci dosedá na vodorovnou zvedací desku 13. Zvedíací deska 13 je ovládána zvedací vačkou 16 prostřednictvím dvojtamenné úhlové páky 14, jejíž horní rameno je jedním z dvojice nosných ramen zvedací desky 13 a spodní rameno nese zvedací kladku 15, přitlačovanou pružinou 17 k povrchu zvedací vačky 16.ak je zřejmě z obr, 2 a 4 je držák 5 Ve styku s výkyvným ramenem 18, spojeným s pístnicí dvojčinného pneumatického válce 19, upevněného na stojanu 1 lisu. Horní konec výkyvného ramene 18 z-asahuje dovnitř tvarové krycí lišty 2 D na horní části držáku 5.Po ukončení tváření V jednotlivých zápustkách 3 se polotovary vysunou o sobě známým vyhazovacím ústrojím a zasunou se mezi kleštiny 4, které jsou ve své Spodní poloze, jak je znázorněno na obr. 1 a 4.Fůsobením vračky 10 posuvu vykývne jednoramenná úhlová páka 9 a prostřednictvím táhel 8 popotahne spojovací trubku 24 a spolu s ní i nosnou trubku 6 s držákem 5 a kleštlnaml 4 o jednu rozteč zápustek 3 podle obr. 1 směrem dolevaj. Polotovary se takto nacházejí před dalšími zápustkami 3 a jsou připraveny pro následující operace.Tyto operace se provádějí příslušnými neznázorněnýmí razníky při pohybu beranu lisu směrem k bloku 2. jakmile začnou razníky zasouvat polotovary do zápustek 3, musí kleštiny 4 uvolnit polotovar a rýchlym pohybem uhnout před blížícím se razníkem. Tont-o pohyb se uskutoční působením zvedací Vačky 16, která prostřednictvím zvedací kladky 15 pootočí dvouramennoíi úhlovou páku 14 a nadzvedne zvedací desku 13 a tím pootočí rameno 12 s nosnou trubkou S. Držák 5 se nadzvedne a prázdne kleštíny 4 se zvednou do polohy mimo dráhu razníku. V této zvednuté poloze se kleštiny 4 s držákem 5 a nosnou trubkou i vrátí do Výchozí polohy působením Vačky 10 posuvu.Po ukončení tváření se beran s razníky Vzdálí od bloku 2 zápustek 3. Pootočením zvedací vačky 1 G klesá zvedací deska 13 a uvolňuje rameno 12. Působením dvojčínného pneumatického válce 19 tlačí Výkyvné rameno 18 držák 5 do spodní úvratě, znázorněné na obr. 4 a 1.Ve spodní poloze jsou kleštiny 4 připraveny k uchopení polotovarů vysouvaných ze zápustek 3 a p-opsaný pracovní cyklus se opakuje.Při výměně opotřebených zápustek 3 za noVé se kleštiny 4 nadzvednou nad úroveň zápustek 3 působením dvojčínného pneumatického válce 19 směrem doprava podle obr. 4. Přitom Výkyvné rameno IB Vykyvující dopraVa zachytí svým koncem tvarovou krycí lištu 2 D .a odklopí držák 5 s kleštinami 4 nahoru kolem osy nosné trubky B.Přetížením přenášecího zařízení se zabráni iaxiálnímu nebo otáčivému pohybu nosné trubky 6, vysune se odpružená západka 22 ze zářezu 23 na spojovací trubce 24, takže nedojde k poškození přenášecího ústrojí, protože spojovací trubka 24 se může V-olně pohybovat uvnitř nosné trubky 6. současně odpružená západka 22 dá koncovým spínačem 26 impuls k zastavení lisu.1. Přenášecí zařízení polotovarů pro postupové lisy, zejména Víceoperační postupový lis, V jehož stojanu jsou vedle sebe uspořádány zápustky pro jednotlivé operace následující za sebou e V jehož beranu jsou vedle sebe uspořádaný razniky pro zasouvání polotovarů do zápustek a jejích tväření, kteréžto zařízení je opartřeno odpruženými kleštinami pro uchopení polotovarů a jejich prenášení po ukončené operací do osy Vedlejší zápustky, V níž se provede následující. operace,přičemž kleštiny jsou rovněž uspořádaný Vedle sebe, vyznačené tím, že je opatřeno držákem 5) kleštin 4, který je upevněn na nosné trubce 6 mlmoběžné k osám zápustek 3 a uspořádaný jednak vratně posuvné podél své osy pro přemístování kleštin 4 od jedné zápustky 3 k Vedlejší zápustce 3 a zpět, jednak Vratně Výkyvné kolem své osy pro zvedání kleštiií 4 minío dráhu razníků při pr-acovním pohybu beranu a nad úroveň zápustek 3 při výíněně zápustek 3 a pro vracení kleštin 4 dolů do polohy pro uchopení polotovaru.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že nosná trubka 6 je uložena posuvné a otočné V bloku 2 zápustek 3 a Ve stěně skříně 29 pohonu.3. Zařízení podle .bodů 1, 2, vyznačené tím,že držák 5 kleštin 4 je upevněn na nosné trubce 6 nasazením svých dvou ramen na rovinné vodioí plochy 7 vytvorené na nosné trubce 6 po obou stranách bloku 2 zápustek 3, přičemž mezi místy nasazení držáku 5 a bloken 12 je vůle pro axiální posouvání nosné trubky 6 s držákem 5 a s kleštinami 44. Zařízení podle bodů 1, 2, 3 vyznačené tím, že k nosné trubce 6 je přiřazena jednak Vačka 10 posuvu pro ovládání axiál ního posuvu nosné trubky 6 s kleštinami 4, jednak zvedací Vačka 16 pro zvedání kleštin 4, přičemž obě tyto vačky 10, 16 spolu s převodovými mechanismy pro posuv a. pro zvedání jsou umístěny Ve skříni 29 políonu.5. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím,že převodové ústrojí mezi vačkou 10 posuVu a nosnou trubkou 6 je tvořeno pákou 9, která nese kladku 11 pružné přitlačoVanou k povrchu Vačky 10 posuvu .a je prostřednictvím táhel 8 spojene s nosnou trubkou 6.6. Zařízení podle bodu 5, vyznačené tím, že táhla 8 jsou spojene čepem 25 se spojovací trubkou 24, která zasahuje svým druhým koncem do -objímky 21 na konci nosné trubky S procházející dovnitř skříně 29 pohonu, přičemž nosná trubka 6 je opatřena odpruženou západkou 22, zasahujĺcĺ do zářezu 23 na povrchu spojovací trubky 24.7. Zařízení podle bodů 4, 6, 5, vyznačené tím, že převodové ústrojí mezi zvedací večkou 16 a nosnou trubkou S je tvořeno dvouramennou úhlovou pákou 14, jejíž spodní rameno nese kladku 15 pružné přitlačovanou k povrchu zvedací Vačky (16) a horní rameno je jedním z dvojice nosných ramen, s nímiž je Výkyvné spojene Vodorovná zvedací deska 13, na níž dosedá svým koncem rameno 12, upevněné na nosné trubce (6).B. Zařízení podle bodů 1 až 7, vyznačené tím, že k držáku 5 kleštin 4 je přířazeno přídavné ovládací ústrojí pro vracení zvednutého držáku 5 s kleštínami 4 do spodní polohy za současného zpětného pootočení nosné trubky 6 kolem své osy a prooclklápění držáku 5 s kleštlnami 4 nad úroveň zápustek 31.9. Zařízení podle bodu 8, vyznačené tím,že přídavné ovládací ústrojí je tvořeno dvojčínným pneumatlckým válcem 19, jehož pístníce je spojena s výkyvným ramenem 18, zasahujícím dovnítř tvarové krycí líšty 20, vytvořené na držáku 5 a přemístítelným do dvou úvratí, přičemž ve spodní üvrati Výkyvné rameno 18 je v kínematícké vazbě s držákem 5 s kleštínaml 4 do jeho spodní polohy, zatímco v horní úvratí jedržák 5 výkyvnýrn ramenem 18 odklopítelný prostřednictvím tvarové krycí lišty 20 do polohy kleštin 4 nad úrovní zápustek 3 10. Zařízení podle bodů 1 až 9, vyznačené tím, že ložiska, lv. nichž je ulože.na nosná truubka 6 v bloku 2 a ve stěně skříně 29 pohonu, jsou utěsněna ucjpávkamí 27.11. Zařízení podle bodů 1 až 10, vyznačené tím, že v dráze odpružené západky 22 je ve skříni 29 pohonu umístěn koncový spínač 26 elektrického ovládání lřsu.

MPK / Značky

MPK: B30B 15/32

Značky: postupové, polotovarů, zařízení, přenášecí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-232668-prenaseci-zarizeni-polotovaru-pro-postupove-lisy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přenášecí zařízení polotovarů pro postupové lisy</a>

Podobne patenty