Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových krmiv

Číslo patentu: 232663

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jírů František, Čipera Otakar, Jirů Jiřina

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových hmot. Možným využivatelem předmětu vynálezu jsou zemědělské podniky zabývající se chovem skotu. Účelem vynálezu je zajistit kvalitní promíchání různých objemových hmot v naskladněném poměru zároveň s přidáním dalších vhodných přísad. Zařízením je sledováno snížení potřeby přísunových dopravních prostředků z hlediska paralelního navážení, což je umožněno dvojfázovým provozem linky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že několik složek různých objemových krmiv je šnekovým sběračem a vrstvícím dopravníkem rozprostřeno ve vrstvách do kruhového zásobníku, odkud je oběžným shrnovačem odebírána celá svislá vrstva jednotlivých složek krmiv, která se odvádí přes drtič a další mísicí šnek ke zkrmování, přičemž se dodávají minerálie a další přísady. Nejdůležitější význaky jsou dle obr.1 přihrnovací šnek 1, rotační vrstvicí dopravník 4, mísicí oběžný shrnovač 8 a drtič 11.

Text

Pozerať všetko

Vynalez se týka zařízení pro rozmělnění a míchání objemových hmot, jako silaže, senaže, slamy, zeleného krmení, sena, řepných skrojků, řízků, Sterilizovaná drůbeží podestýlky apod.Doposud se jednotlivé druhy krmív zkrmovaly bud samostatně, anebo po nedokonalém a pracném promísení. Při samostatném zkrmování jednotlivých druhů krmív dochazelo ke spotřebě chutnějšich druhů krmív a k nevyužítí a znehodnocení méně chutných krmív, čímž vzníkaly jejich značné ztráty. jPři míchaní objemových krmív byly jednotlivé druhy krmív nakladany ve skladovacím prostoru na dopravní prostředek a odvaženy do přípravny krmív u jednotlivých stäjí, kde byly navzájem míseny bud ručně, anebo pomocí nakladačů. Ruční způsob byl zdlouhavý, pracný a vyžadoval více pracovních sil. Tento způsob je pro velkovýrobu naprosto nevhodný. Při mísení pomocí nakladačů byly davkovány velké davky, které neumožňovaly ani hrubé promisení. Nedokonalê promísení hmoty způsobovalo, že i při dodržaní davky promísené hmoty na jednotlivé krmna místa nedostavalo každé dobytče krmivo o stejné nutrlční hodnotě, což se nutně projevovalo v- užitkovosti zvířat a nevyužití a znehodnocení krmiva. K velkým ztratam na krmívu dochazelo i tím, že nebyla hmota homogenizována, např. při zkrmovaní kukuříčné silaže zůstavaly zvířaty nepovšímnuté dlouhé a tlusté kusy stébel kukuřice, které byly znehodnocovany. Rovněž nebyla zvířaty využíta krmnä hodnota nerozmělněných zrn kukuříce. Nedokonalost promísení objemových hmot ovlivňovala možnost plného použití slamy ke krmným účelům bez zvláštní úpravy, tj. drcení, mísení s jinými krmnýmí přísadamí a tvarovaní lisovaním. V zajmu odstranění těchto nedostatků bylo vyvinuto několik zařízení k míchání objemových hmot, v nichž však k míchaní docházelo převážně šnekem. Tato zařízení po stránce kvality nebyla vždy plně vyhovující. Nejznámější a nejvíce vyhovující zařízení je podle autorského Osvědčení č. 200 U 53. Zařízení je plně vyhovující pro velkovýrobu. eho nevýhodou však je jeho složitost, naročnost na strojní investice a poměrně vysoka energetická spotřeba. Další nevýhodou tohoto zařízení je jeho kontinuální provoz, takže se neda přípravna taze oddělit od fáze krmení, což znamená, že provoz zařízení nelze oddělit na dobu mimo energetlckou nebo dopravní špičku. Další nevýhodou provozu tohoto zařízení je nutnost přísunu všech míchaných složek krmív současně, což zvyšuje nárok na počet dopravních prostředků i pracovních sil, nebot není možno navažet jednotlivé druhy krmív do zásoby. Kromě toho počet druhů míchaných objemových krmív je omezen počtem složišt s oběžným dopravníkem a dávkovačem. i iUvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením pro rozmělnění a míchaní objemových krmív podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že nad mísicím oběžnym shrnovačem je uložen rotační vrstvící dopravník, na který je zaústěna svodka dopravníku objemových hmot vedoucího od přihrnovacího šneku. Pod mísícím oľběžným shrnovačem je uložen vodorovný dopravník promíchaných objemových hmot, na který navazuje šikmý dopravník zaústěný do drtiče promíchaných objemových. hmot. Do tohoto drtiče je s výhodou zaústěn .dopravník slamy. Podstata ązařízení spočíva dále v tom, že rotační vrstvicí dopravník je shora opatřen nejméně jedním stavitelným hradítkem. Podstata zařízení spočíva dále v tom, že rotační vrstvicí dopravník je zdola opatřen rozhrnovačem. Podstata zařízení spočíva dale V tom, že rotační vrstvicí dopravník je zavěšen na zavěsech. Osa jeho zavěšení je totožna s osou mísicího oběž ného shrnovače. Podstata zařízení spočíva dále v tom, že dopravník slamy je zaústěn do míchacího vynašecího šnekověho dopravníku, do kterého je současně zaústěno potrubí mineralií.Linka podle vynalezu pomocí neznázorněného zařízení pracuje zcela automaticky od příjmu jednotlivých krmív po vřyšklädhění smíseného krmiva při vysoké hygíeně prace, bezpečnosti práce a odstranění namahavosti lidské prace. Linka má vysokou produktívítu. je nutná pouze přítomnost jednoho pracovníka, který provádí funkci kontroly. Linkou je možno míchat vzájemné všechny druhy objemových krmív s možností regulace davek, tj. měnit poměry zastoupených krmív V míchaném krmívu. .Do mísených krmív je možno přidávat další komponenty, jako jadro, melasu, masový vývarapod. a spolu je smísit. Linka objemova krmiva dokon.a 1 e rozmělní, čímž se zvyšuje stravítelnost krmív a využitelnost nutričních hodnot krmív zvířaty. Pro míchaní je možno použít i méně hodnotná objemova krmiva, která při dokonalěm smíchání a homogenízaci jsou ochucena a zvířaty dobře příjímana. Linka umožňuje dodržovaní přesných davek namíchaných krmív o stejně nutríční hodnotě pro jednotlivé zvířata. Výhodou je též, že v zímním období namrzla siläž nebo podobná objemová surovina se na navrstvené a rozprostřené hmotě pod rotačním vrstvícím dopravníkem rozmrazí a odleželé krmné hmoty jsou stravitelnější. To vše má vliv na zdravotní stav zvířat a podstatné zvýšení jejich užitkovosti. Dochazí k bezezbytkovému spotřebovaní krmív, což má vliv na jejich podstatnou úsporu. Linku, kterou .je možno s výhodou využít ve dvoufazovém provozu je možné zabudovat přímo k velkokapacitním stajím a krmení provadět bez nutnosti použití dopravních prostředků. Zařízení je jednoduché a proti jiným mechanizovaným zaříze 232583ním má nízkou energetíckou náročnost. Celou linku lze sestavit z běžně dostupných strojů. Velkou předností je možnost míchání líbovolného počtu druhů objemových krmív í komponentů. Rozdělení přípravy krmív na dvě fáze umožňuje snížít potřebu dopravních prostředků, nebot jedním dopravním prostředkem je možno navézt všechny složky objemového krmiva. V případě,že míchárna objemových hmot je v blízkostí stájí, je možno tímto prostředkem provést i odvoz hotového krmiva. Možnost rozdělení přípravy krmiva na dvě fáze umožňuje í snížít počet pracovních síl k navážení objemových krmív a rozvozu hotového krmiva. Složení hotového krmiva odpovídá přesně poměru nasklatdněných druhů objemových krmív a krmivo má vysokou nutríční hodnotu. Příklad provedení zařízení pro rozmělnění a míchání objemových hmot podle vynálezu je schematícky znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení z boku a obr. 2 představuje celkový pohled na zařízení sbora.Zařízení podle vynálezu sestává z příhrnovacího šneku 1, pod nimž je uložen dopravník 2 objemových hmot, pod jehož koncem je upevněna svodka 3 objemových hmot. Pod svodkou 3 objemových hmot je na závěsech B zavěšen rotační vrstvicí dopravník 4, který je opatřen nejměně jedním stavitelným hradítkem 5. Ze spodu je rotační vrstvící dopravník 4 opatřen rozhrnovačem 7. Pod rotačním vrstvícím dopravníkem 4 je umístěn míslcí oběžný shrnovač 8,pod nimž je v nevyznačené šachtě uložen vodorovný dopravník promísených objemových hmot 9, pod jehož koncem je uložen šikmý dopravník 1 U, který je zaústěn do drtíče 11 promíchaných objemových hmot. Pod drtíčem 11 promíchaných objemových hmot je umístěn míchací a vynäšecí šnekový dopravník 18, do něhož je zaústěn dopravník 12 jadrných krmív vedoucí od zásobníku 13 jadrných krmív. Zásobník 13 jadrných krmív je opatřen plnícím potrubím 14 a je do něho zaústěn í plnící dopravník 15 jadrných krmív. Do mĺchacího a rynášecího šnekového dopravníku 18, anebo do drtíče 11 objemových hmot je zaústěn dopravník 17 slamy, vedoucí od dávkovacího stolu 16 slamy. Do míchacího a vynášecího šnekového dopravníku 18 je zaústěno potrubí 20 tekutých komponentů, vedoucích od zásobníku 19 dávkovačem tekutých komponentů a potrubí 22 mínerälíí, vedoucí od zásobníku 21 s dávkovačem mínerálií.Do prostoru příhrnovacího šneku 1 jsou skládány různé neoznačené objemové hmoty, které se mají vzájemné mísít, například zelené krmivo, senáž, síláž, Sterilizovaná drůbeží podestýlka, seno, nestandardní brambory apod. V této příjmové částí dosud nedochází k míchání jednotlivých dru hů krmív. Při pohybu přihrnovacího šneku 1 odebírá tento postupně navežený materíál v takovém sledu, jak byl navezen. Odehranou hmotu nahrnuje na dopravník 2 objemových hmot, který hmotu dopravuje na rotační vrstvicí dopravník 4, přičemž tok hmoty je usměrňován svoclkou 3 objemových hmot. Rotační vrstvicí dopravník 4,který je výstředně zavěšen a má reversní chod, při svém otáčení hmotu unáší a postupně vrství do kruhu. Aby prostor kruhu byl náležítě zaplněn, slouží jedno nebo více stavitelných hradítek 5, které hmotu shrnují v- kterékolív delce rotačního vrstvícího dopravníku 4. K dosažení rovnomerné vrstvy je možno použít reversní chod rotačního vrstvícího dopravníku 4, jehož kratší strana vrství hmotu blíže středu kruhu,přičemž í na této kratší straně je možno použít stavitelné hradítko 5. Rotační vrstvicí dopravník 4 se otáčí na neoznačené točně,na které je zavěšen. jednotlivé druhy objemových krmív odebírané příhrnovacím šnekem 1 jsou takto na sebe vrstveny v kruhu V prostoru mísícího oběžného shrnovače 8. Po naplnění prostoru mezi podlahou a rotačním vrstvícím dopravníkem 4 rozhrnovače 7 upevněné na rotačním vrstvícím dopravníku 4 navrstvenou hmotu rozhrnou do stejné výšky. Tím je skončena přípravná fáze krmení, nebot navrstvená objemová krmíva vystačí nejníéně na jedno krmení.fľuto přípravnou operací je možno provéstv kteroukolí dobu, např. mimo energetickou špičku nebo dopravník špičku, přičemž zbývající část linky je v klídu.Druhá fáze začíná před vlastním krmením. Po Spuštění mísícího oběžnébo shrnovače 8 do chodu, tento odebírá navrstvená objemová krmiva z celé výšky neoznačené vrstvy. Při odběru a dopravě k propadové šachtě dochází k vzájemnému promísení krmív z různých vrstev a tím k promísení všech druhů objemových krmív, přičemž dávka jednotlivých druhů krmív odpovídá poměru naskladněných hmot. Navrstvená hmota je dopravena mísícím oběžným shrnovačem 8 k neoznačené propadové šachtě, kterou propadává na vodorovný dopravník promísených objemových hmot 9, který jí předává šíkmému dopravníku 10, kterým je dopravena do drtíče 11 promíchaných objemových hmot. V drtíčí 11 promíchaných objemových hmot je hmota rozmělněna a znovu promísena. K dalšímu promísení hmoty dochází při pohybu míchacím vynášecím šnekovým dopravníkem 18, přičemž do této hmoty je možno přidávat jádrová krmiva, granulovaná krmiva, drcenou nebo vylouhovanou slámu a obohacovat je tekutýmí komponenty, jako je melasa, kostní vývar, syrovâtka, krmná pasta apod. a rovněž je možno přidávat promíchané rozpuštěné mínerálíe.1, Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových krmív, sestávající z oběžných shrnovačů, soustavy dopravníků drtiče a zásobníků komponentů, vyznačující se tím, že nad mísicím oběžným shrnovačem 8 je uložen rotační vrstvicí dopravník 4, na který je zaústěna svodka 3 doprevníku 2 objemových hmot, vedoucího od přihrnovacího šneku 1, přičemž pod mísícím oběžným shrnovačem 8 je uložen vodorovný dopravník 9 promíchaných objemových hmot, na který naväzuje šikmý dopravník 10, zaústěný do drtíče 11 promísených objemových hmot, do kterého je s výhodou zaústěn dopravník 17 slámy.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující setím, že rotační vrstvící dopravník 4 je shore opatřen nejméně jedním stavitelným hradítkem 5.3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že rotační vrstvící dopravník 4 je zdola opatřen rozhrnovačem 7.4. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že rotační vrstvicí dopravník 4 je zavěšen na závěsech 6,~příčemž osa jeho zavěšení je totožná s osou mísicího oběžného shrnovače 81.5. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že dopravník slamy 17 je zaüstěn do míchacího a vynášecího šnekového dopravníku 18, do kterého je současně zaústčno potrubí 22 minerálíí.

MPK / Značky

MPK: A01N 17/00

Značky: rozmělnění, zařízení, krmiv, objemových, míchaní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-232663-zarizeni-pro-rozmelneni-a-michani-objemovych-krmiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro rozmělnění a míchání objemových krmiv</a>

Podobne patenty