Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako oxidovadla organických a organokovových sloučenin v nepolárních organických rozpouštědlech.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká dosud nepopsvané lsloučeniny, lbile(isobutyldiienylsilyl esteru kyseliny Chromové vzorce lClH 5 zCl-ICH 2 IC 6 H 52 Si 0 j 2 Cr 02, a způsobu přípravy této sloučeuiiny. Estery kyseliny Chromové navbyly v posledních letech významu jalko úlčinné složky průmyslové používaných katalyzátuolrů pro polymerace olefinu, zejména pro výrobu ntzkotlakého polyethylenu. Čisté organické. estery kyseliny Chromové .nejsou však.pro praktloké použití příliš vhodné, nebot jsou málo rstabilní, hořlavé až saunozápalmé a jejiclh rozklad může probíthat až explozívně. Z uvedených důvodů se organické estery nalhrazují esstery organoimetaliokýrml, napřlkulad různě vsublstituovanými silyl- nebo stannyhderiváty, nelbo orgawnometaloidunimi,napr. SUJUSÍÍÍUOVHIIÝIIIÍ fosfoniovýlmi estery kyseliny Chromové. Ze všech esterů této skupiny mavjí z praktického hlediska největší význam rbisürifenylsilyl j eeter kyseliny chromové a bistrifenylstannyljester akyselilny Chromové. .Práverm lze očekávat podobné katalytické vlastnosti i od alkyllditenylsllylderivátu, rbie(rsobutyldifeny-lsilylesteru kyseliny ohrounové. Tato sloučenina nebyla dosud v literatuře popwsána. vľñeclměteny vxnálezu je bľšlisvvbutvldřfenylrsílyljester ikyselilny Chromové vzorcePřeudlmětem vynnálezu je také způsob přípravy Ibislisobultyldiďenylsilylestenru kyseli 4ny chrorrnové, jehož .podstata spočíva v tom,že se buď isobutyldífenylchlorsllan »obecného vzorceiPři způsolbu přípravy podle vynálezu se reakce provádí v prostředí organických rozpouštěudel. Nejlépe vyhovuje vbenzen nebo nasycené uhlovo-díky C 5 až Ca, zvláště n-hexan, chlorrované whlovodiky C 1 až C 4, zvláště tetrachlormethan, s nimiž jsou dobře mIsitelné obě rsolbutyldifenylsilylové lsložtky,zatímco výchozí sloučeniny šestlmocného ohromu tvoří tulho-u fázi.Vlastní reakce prozbíhá rněkolikalhodlnovýum třepenían směsi za smIrnýoh realočníuch podmínek, tj. teploty nmístností a atmosférísctltého tlaku. Produkt se isoluje .po wodtlltrování nelzreagovaných výchozích sloučenin šes timocného chromu vakuovýnm od ařentmrozpouštědla. Výtěžky tpřevyšují 90 o teorie. Syntéza lpreparátu je demonstroväana příMladyPříprava .bis isobutyldifenylsilyl esteru »kyseliny ołrroomové z isobutylnditenylchlorsielanu a chromanu střílbrnéhoSměvs 11 -.g 40 mmol isohutyluditenylchluorsiltanu, 8,258 g, 25 mmol chromarnu střílbnnélho a 100 ml beunzenu byla bez přístupu -světla intenzívne třepána po »dobu 24 hodin. Realkcí vznikla -suspenze byla filtrací zbalvena nerozpustnýclh stříbrný-ch solí a becnlzen byl z filtrátu za valkua ordąpařen ažviskóznírho oranžového olejovitého produłkvS výtěžkem 91,5 0/0 byla slouvčenina .připravena .s použitím vdichlonmethanu jako rozpouštědla.Příprava lbisisdbutyldifenyiłsilyljesteru kyseliny -chromově z isolbutyluditenylsilanoluSměs 7,7 g 30 mmol isobutyldifenylsilanolu, 5 Ag 50 mmol oxidu cshronmového. 5 g bezvoaděht) clmloristaunu hořačnatého a 70 ml tetraclhlonmethainu byla intenzivně třepána rbez přístupu světla po udoibu 4 hodin. Z realktíxní směsi byla tuhá fáze oddělena Íiltrací a z filtrátu byl-o PUZDOHŠÍĚWÍIO za vakua odpařeno až do Ikonstantní hmotnosti odpařovaici arparatury s produktem. Bylo získáno 8,5 g vislkóizního oranžové-tho olejovltéh-o produlktu, (95,4 0/0 teorie).S výtěžkeam 94,1 0/0 teorie lze sloučeninu připravit při použi-tí n-hexavnu jako urozzpouš~ tědl-a.S výtěžikem 93,3 teorie lze sloučenimu tpřipravit při použití benzenu jaíko rozpouštědlra.předchozích odlst-avcľch, lze .na základě vel.mi blízkych fyzikálněohemioâkýcih parametrů polkláidat za identické.Přijpravený ester kyseliny Chromové tvoří viskózni tmavě oram-žovou kapalinu, stálou V tetmnu a při teplotách pod 0 °C. Na světle.a dalším stánirm při teplotě IIIIĎSÍIIOBÍÍ se rozkladá a llmnědne. Sloučenina se snadnno redukuje i slaxbýnmi reduk-čními činidly, jwko jsou allkoholy .nebo olefiny.Index lotmu nnDZO 1,6038,hustota 1128 kg m 4 25 °C.Tabulka I Výsledłky analýzy ,pr-o C 52 H 3 aS 12 ürO 4 Obsah prvků Si i Cr vypočrteno 9,44 8,74Ve ehoxíě s teorii byly V oblasti 700 až 240 nim ve spektra bisüsobutyldifenylstlyl«etsteru rkyselieny chromové hexanový roztok.nalezeny 3 ahsorptíní pásy, jejichž charakteristiky jsou uvedeny v Itabulce II.Nalezené pasy elektronovélłio spektraVlunočet Vlnová vdéíljka Molární afbsorpční poznámka v xcm 1 xl nwm koeficient s amoľl umiPolohy pásů i jejich intenzity odpovídají výsledkůlm zjíštěmýxm u známých trifenylą triallkylą mevsup. alkylwdifenyl-sřlylesterů kyse liny Chromové.III. V lnfmmčervenêm spektru byly jednoznwüně ídentlfitkovámy tpásy, jež náleži vibracñm skupin Tenylovýcnh, rsobułylíavé, vibracínm valzezb SI-O a Cr-O. vejieah přiřazení vyvplynulxo z vlbrauční analýzy a porovnání se słpektry «(CH 52 CHCH 2 csHslzsioH,rCHS.2 CHCH 2 ĺQsH 52 SiC 1,ŕ(CaH 5)3 SiOzCrxO 2 a- dalších orngnanokovových estrerů kysellíny -càhremové,wbs. pás přiřazení abs. pävs přiřaszení v 01114 01114 455 sh X-senz. 17 m W 7 480 s X-senz. 1315 vw ukcmvb. a łmnm. 506 vs X-senz. 7880 VW 7 C-H 535 Íw v Si-0-Cr 1955 VW 620. vw od CGC 700 vs vdýchaclkrwhu Ph 25 5 725 v.s 1 SÍ-C 2900 s C H) B v - 1- u 751 vs a GHz i-Bu 2930 V 5 mas y(c~Hym 1 2 Q 6 Uvs 875 vs~b v Si-O 97 zs 05-0 3002 na 985 s v Or-O 3015 m 1 ooo w rdet. kruhu Ph 3028 m 1028 m 3 C-H Ph 3050 .S v ĺCH) Ph 1090 m (i C-H Ph 3072 S 1115 vs X-senz. 3090 si 1125 vs X~sevnz. 313,3 V-çy t. 1160 w 5 C-H pm 1187 W 8 C-H Plh 1217 m słkelet. vľbr. 1 ~Bu Ph - fenyl 1260 w .skelet vibr. i-Bu i-Bu - isobutyl 1303 w 13 C-H »Ph X-senz. - pás citlivý .k Isułbstitucí 1330 ~m v C-C Płh 1365 m 8 GHz i-Bu 1380 m ő CHS i-Bu Intenzity pásů 1393 W ý C-H Ph vw - velmi slabý 1428 vs v C-C Pih W - Slabý 1460 s ő GHz i-Bu m - střetdmí 1485 W v C-C Ph s - silný 1590 m v CAG Ph vs - vehmi sumy9 10 riochloroíonm-u s tetrameůhyisilanem jako 150 azgsi NMR spektrum vnitřním xstandandem â Úülms 0â (ZQSUTMS 0. Měření byla proveudena při150 NMR spektrum sloučeniny by-lo mě- tepłotě 25 QC. Hodnoty chemickych sposwnů řeno ,při fretkvenci 25,047 MHz, 2981 NMR jsou vyjáyďřeny v ppm kladné hodnoty ospełktarum při frekvencí 19,788 MHz. Pro mě- tznačují posun k nižšímu poli). ření byl použít 25 roztok látky v dewte 1./ n CH CHS e o 3 150 NMR spektrum Katalytické vlastnosti Karbalyzátory pripravené neneseníun biső C 1 134,9 isobutyľdifenylsilylesteru kyseliny chroâ C 2 134,5 mové na ałktivovamou siliku a další rearkcí M 03 128,0 s bisüsdbutynaluminiem mají aktivitu v â C 4 130,3 pro-casu nízkotlatké polymerace ethylenu ő C 5 25,5 srovnatelnou s průmyslové použivainýum 6 lCs 24,2 standairdeam, jímž je bistrifenylsílylhaster ő C 7 26,2 kyseliny oťhrumové. Polymery připravené po- moci tohoto Ikratalyzátoru mají však odlišné 1513 i NMR spektrom medľi-anieké a thenmické vlastnosti, což je příznivé pro aplikace. ő Si 10,3Runner VYNÄLEZU 1. Bisisolhurtyidifemylsilyl ester kyseliny Chromové vzorce2. Způsob přľpravy .bisisotbultyldifenylsi~ nechá reagovat s chrosmanem stříłbnnýrm v lynesteru kyseliny Chromové vzorce .podie prostředí olrgaxnicikýoh rorzpouštěądei. hondu 1, vyznačený tím, že se isobutyidite- 3. Způsob gpťřipravy bisnsobutyldiienylsinyhchiorsilan vzorce IyIJeSt-eru kyseliny chrotmové vzorce podlebodu 1, vyznačený tím, že se isoubutyidifenylsilanol vzorceCHg CHs CH (mísrcka CH- CHÁ- Si-OH CH 3 CAH

MPK / Značky

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, chromové, bis(isobutyldifenylsilyl)ester

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-220833-bisisobutyldifenylsilylester-kyseliny-chromove-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty