Číslo patentu: 220828

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubiš František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kloubové spojky pro spojení vřetena a válce válcovací stolice, skládající se z hlavy (1) spojky, ve které jsou upravena kulová vybrání, v nichž jsou uloženy kameny (7) tvaru kulových úsečí, které svými rovnými plochami dosedají na plochý čep (2) spojky. Kameny (7) jsou s hlavou (1) spojky spojeny odpruženými kloubovými táhly (8), které jsou uloženy v osách kamenů (7). Hlava (1) spojky je ve své ose opatřena vodicím čepem (4), na kterém je kulové ložisko (5), jež je svým vnějším kroužkem suvně uloženo ve středovém otvoru plochého čepu (2) spojky. Na rovných plochách kamenů (7) jsou upraveny rozváděcí desky (10) s rozváděcími drážkami maziva.

Text

Pozerať všetko

vynález se týuká kloubové spojky, která je vhodná zejména pro spojení vřetena válce vá-lcovací stolice.je známa kloubová spojka, jejíž kioufb pro spojení vřetelna a válce válcovací stolice je tvořen zplochým čepem spojky na straně válce välcovací stolice a hlavou spojky na straně vřetena se dvěma lkulovými vylbrávními, v nichž jsou klu-zně uloženy kameny tvaru kulových úsečí, které jsou svými rovnými plochami -kluzně uložený na.lnroultivcĺho momentu zajišťují vychyilování vřetena a rozklodají přenášene tlaky na celou plochu, a to za lsoučasnérho natáčení kolem sve osy. Plochý čep spojky ina straně válce válcovací stolice je z důvodů umístění středového křížoveho čepu upraveného kolmo podéllné ose spojky vidllicovvitě tvarován, čímž je zeslaben, což je hlavní nevý l hodou tohoto kloubu.Další jeho nevýhodou je telke to, že funnklční klzulzné plochy jsou tímto zmenšeny, dále to, že vlivem deformací plochého čepu dochází k opotřebení středovélho čepu a vzniku velké radialni vůle.Při výmělně válce válcovací stolice, tj. při zvysoulvální plochého čepu ze závěru, je její. nevýhodou také to, že kameny nejsou sa močinně zaľjišťovany V potřebné poloze, což je nutno provádět ruvčně pomocným zařízením.Dále je známa kloubová spojka pro pohon väicovací stolice, která je tvořena plochým čejpelm spojky na straně válce vál-cova-ci stolice a hlavou spojky s kulovýlml vybararnimi na straně vřetena, v nichž jsou kluzmě uložený kameny tvaru kulcvýcsh úsečí, v jejichž vybráních je suvně svým vidlicovým konlcem uložen plochý čep spojky.Nevýhodou této kloubové spojky je to, že její plochý čep je viďlícovitě tvarováln, ta že je .znalčně zeslalben. Její nevýhodou je také ľlñldlměľľlé opotřebení vnitřních vodicich plodh kamenů v místě vyzbrání, čímž vzniká radiáiní vůle v kloubu. Další její nevýhodou je to, že při vysunuti plochého čepu ze záběru, dochází ke změně polohy kamenů, což si vyžaduje jejich ruční nastavení do polohy pro zjpě-tné zasunutí plooheho čepu.Uvedené nevýhody dosavadnícłh kloubových spojek se oldstraní kloulbovou spoljkou podle vynález-u tvořenou kameny tvaru kulových úselčí, které jsou uložený v kulových vybráních hlavy spojky, které svými druhjimi rovnýmo plochami dosedají na piloohý čep spojky a které jsou s hlavou spojky spojený oldpruženými kloubovými táhly,jehož podstata spočíva v tom, že v ose hlavy spojky je ujprtaven vodicí čep, na kterám je kulové ložiska, které je svým vnějšllm kroužkem suvně irl-oženo ve středovélm otvoru plochéuho čepu spojky, dále V tom, že odpružemá kloulbcvá tá«hla jsou wmílstěna V osách kamenů, dále v tom, že na rovrnýcvhplochách kamenů jsou upravený rozváwděcí desky s rozvváděcími dražkami .maziva.Výhodou kloubové spoj-ky podle vynálezu je to, že vodicím čepem upraveným v ose hla-vy spojky se dosáhne zvýšení (pevnosti plochého čepru spojky a hlavy spojky, dâlle zvětšení fumkičtních p 10 oł 1 plochéiho čepu spojky a kamenů.Další výhodou je možnost ZHSÚUVŠJHÍ plo- ohéh-o čepu spojky do záberu bez pomoc neho zařízení či ruční manipulace s kameny, dále je výlholdné to, že odpružená kulová táhla nebrální v ,pootáčení kaanenů k-olom vlastní osy, a tím jejich lepší promezáni a rovnoaněrné zatěžování.Další její výhodou je to, že kameny jsou uspořádaný tak, že vůli mezi jejich funkčnimi plolchami, která vznikne vlivem jejich o-potřebení, je možno vymezit výmenou rozváwděcíoh desek za rozváděcí desky větších tlouštěk, které jsou součástí kamenů, a to bez .nutnosti opravy kluzných ploclh nebo výměny celý-ch kamenů.inou výhodou je také to, že touto rozváděcí doskou je zajištěno rovnolměnné rozvädění maziva, z čehož plylne delší životnost nejen klu-zných elem-entů, ale take prodloužení doby vlzniku ünavových lomů, a ÍĺlIIl oddělení možnosti havárií.lPří-klald .kloubové spojky podle vynállezu je znâzorněn na výkresoch, kldBobr. 1 znázorňuje nárys spojky v podelnem řezu, obr. 2 znázorňuje příčoý řez vedený rovinou A-A z obr. 1 s vyznačenou polohou kalmelnü při vysunutem plochélm čepu aobr. 3 částečný řez ve zvětšenem měřítku, vedený rovinou B-B z obr. 2.Kloulbovvá spojka podle přívklodného prcvedení je tvořená hlavou 1 spojky, v níž jsou vytvořena »kulové vybraní, ve kterých jsou lćluzně ulloženy kameny 7 tvaru kulových úseči, které se svými rovnými plochami opílrojí o plochý čep 2 spojky.V ose hlavy 1 spojky je upraven vodilcí čep 4, na němž je nataženo kulové ložisko 5, jenž je suvně uloženo ve středovém otvoru plodhéhc čepu spojky 2, čímž je zajištena vzájomná poloha obou polovin kloubu v radiäłním směru i při změně sklonu jejích os.Komeny 7 jsou pro případ vymezení vůle opatřeny rozväuděcĺlmi deskomi 11 s rozvaděcími ldrážkami maziva, které současně plní funkcí rozvaděčů maziva. Pro rychlé zasouvání plochěho čepu 2 spojky do hlavy 1 spojky jsou kameny 7 uohyceny odpruženými kloubovými táhly 8 zakotvenými klouby 9 V otvorech, .které jsou vytvořeny v hilavě 1 spojky. Tato odpružená kloubová táhla 8 dovolují kanmenům 7 natočení v kulových vyblráních hlavy 1 spojky o úhel, který je nutný pro jejioh funkci .při otálčeni klloubové sipojlky a při zasunutí plochélho čejpu 2 spojky mezi kameny 7, což umožní jejich zpětnê zaswnwtĺ do hlavy 1 spojky.Tato ukosnshru-kuce kloubové spojky urmožňuje vzájemné spojení dvou rotační-ch čájstí s větší osovou výnohylkou při vyššñm krouticím momentu a rychlostí otálčení, což se udosáhne zvětšenñm funkčních kluznýoh ploch, zpevněuníxm .plochého č~epu 2 spojky a hlavy 1 spojky a zvětšenim rjpěnné plochy kullového ložiska 5. Uloženíxm vrouzváděcích deselk 10 ,na kalmenedh 7 se umožní vymezení vůle mezi kluznými plochami, kte 6rá nznlkne po ur~čité době provozu, čímž se prodlouží životnost kamenů 7.Uchycením ukanmenů 7 uprostřed odpružesnými kloubovýrmi táhly 8 je umožněno rylchlé zpětné zaswnuatí přl-o-chého čepu 2 spojky mezi rovné plochy kamenů 7 1 v poloze,kdy jsou jeho plochy svislé, přičemž tato pružná kloulbová táhla 8 ~d~ov~ol~ují OÍŠJČEIIÍ kamenů 7 kolem vlastní osy, a tím zajišťují jejich dokonalejší mezání.Klowbová spojka tvořená kameny tvaru kulovýach úsečí, které jsou uložený v kulových vybráxnílch hlavy spojky, -které svýxmí rovnýmí plochami doseudaljí na plochý čep spojky a ktoré jsou s hlav-ou spojky spojejny otdpruženýmí kloubovýmí täJhľly, vyznačená tím, že V ose hlavy 1 spojky je upraven vodicí čep 4, na kterém je kullovéložisko 5, které je svým Sĺlľlěvĺšĺlľľl ktroužkem suvně ulowženo ve střeldovém otvoru plochêho čejpu 12 spojky, přičemž Odłpľ-užená klowbová tálhla 8 jsou utmístěna V osách. kacmenů 7 a na rovných plocnháoh kamenů 7 jsou upraveny rozváděcí »desky 10 s Ľozváděcíuni dräąžkami maJziva.

MPK / Značky

Značky: kloubová, spojka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-220828-kloubova-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kloubová spojka</a>

Podobne patenty