Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují podélná péra (6) vytvořená na úchytném žebru (2). Podélná drážka (4) roštnice (1) je uprostřed přerušena příčnou drážkou (5), do které zasahuje příčné péro (7) vytvořené mezi podélnými péry (6) v roštnici (1).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká roštu pro podepíraní horkých materiálů, zejména valcovaných a plynule litých soohorů va bram, a řeší prostoroVě tuihe spojeni roštnic s příčniky při do.konalém zachycení všech .sil půisobívcích na roštcnice a její-ch snadnou montáž.Dosud používaný rošt, který slouží k podepirání nebo podávání materiálů se použivá u ohladníků nebo krokovýoh ohřívacích vpecí. Tento rošt je tvořen roštnicemi, jež jsou uloženy na přilčníoich, ke kterým jsou roštml-ce připojeny bud přírubovými šroubovými spojí, neIbo čepy Vložeunýami V otvorech, jež jsou Vytvořeny V roštnicí-ch a ve vidlicíoh, jež obepinají roštnice a které jsou součástí příőniku. Tałké je známo spojení roštnic s přičíníky, kdy viudlice jsou SDllsČáiStí roštnic a obepínaji příčníky, s kterými jsou spojený -šrouby .nebo čepy.Nevýhodou dosud používaného roštu je,žewsjp-oje mezi roštnicetmi a příčníky jsou nedostatočné tuhé, proto rošt není vhodný ik podávání nebo překulovární sochorů, ne boť razy a dynamické síly, které přitom- ~vznika/jí, mají ten-denci spoje HVOÍŤÍOVHJÍ, což Ved-e k .narušení geometričnosti roštu s následným zhoršením jeho funkce. Proto je nevýhodou ruže příčníky nemohou být p-ohyblivě uložený a spojený .s mechanickým pohonem, který by jim uděloval pohyb po určité trajektorii, čímž by se rošt stal pohyhlivý. Další nevýhodou je to, že spojovací prvlky jsou zatíženy silami nevhodného charakteru, např. šrouby ohylbem a střilhem,takže spojení musí být masivní, zpevněné výztuhami a žebry. To Však je z prostorového hllediska nevýhodné, nebot V cellkovém uspořádání kurolkového nebo poškulovancího-či -objraíceciho chladníku se obvykle roštnice, patřící k systému pohyblivého roštu,střídají s roštnicerni systému dalšího pohybllvého nebo pevného roštu a xmusejí bý-t poměrně blízko sejbe.Uvedené nevýhody odstraňuje rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména valcovaných a plynulé litých sochorů a bram podle vynálezu, tvořený roštnicemi tvaru pásu, které jsou svými dolnímí plochami uspořädány na úchytných žebrech příčníku. Podstatou vynálezu je, že V místě, kde roštnice dosedá na úchytné žebro přičníku, je v její dolni ploše Vytvořena podélná edrážika rovno-běžná s podeli.nou osou roštnice, do které zasahují podél-ná péra, vytvořena rna horní p-loše dchytnénho žebra. Podélnä drážka roštnice je uprostřed přerušena příonou drážkou, do které zasahuje přĺčné péro, které je Vytvořeno mezi podélnými péry úchytného žebra a jehož olswa je rovnolběžná s Ipodélnou -osou pří-čníku. V roštnici a úcthytnéxm žehru jsou upevněny po udvojlcích naId sebou úchyrtné čepy,jejíž konce jsou opatřeny otvory, jimíž prochazejí šrouby, kterými jsou roštnice přitoženy .k ,příčníkůmVýihodou roštu podle Vpnálezu je, že spo 4jení roštnlc s příčníky je dostatečně tuhé,čímž spol-ehlivě přenáší rázy a dynamické síly, vznikající při podávání nebo překulovámi sooho-rů. Výhodou je také, že rošt může být sąpojen s pohonom a vykonavat funkci pohyblivého zařízení. Rovzněž je výhodou,že spojovací prvíky V konkrétníim upříłpavdě šrouby, jsou zatížené ,pouze pro ně cIharakteristijcilíýím zatíženísm, tahem, proto spoje nemusí být małsívní, kladou z tohoto důvodu poměrně malé nároky na prostor. Spojení je z tohoto důvodu vhodné použít u ukrrokového .nebo poľknlovacího či obracecího chladlníku, kade se rošünice, .které patří k systému pohyhlivého roštu, pohybují V těsné blízkosti roštnic, které patří k systému jpevného roštu.Na výkresoch je znázornéno přiklandné provedení .roštu podle vpnálezu, led-e na obr. 1 je jeho ,püdorys na obr. 2 řez vede-ný novinou A-A z obr. 1, na obr. 3 je pohled na roštnici V částečném řezu, který je Veden směrem P z obr. 1, na obr. 4 je řez vedený rovinou B-B z olbr. 3, na obr. 5 je řez vedený rovinou C-C z obr. 1 a .na obr. 6 řez vedený rovinou D-D z obr. 5.Rošt podle vynálezu je sestaven z roštnic 1 tvaru pásu obdélnilkového průřezu, na jejiohž dolní ploše V místeoh, kde roštnice 1 drosedá na úchyt-né žebro 2 příčníku 3, jsou Vytvořeny V jejím středu podéliné rdrážky 4,jejichž podélná osa je rovnoběžná s podelnou osou roštnioe 1, a které jsou ,přerušeny příčanou -dlrážkou 5, která je na podelno-u osu rošrtnince 1 kolmá. Na krajnnícłh částech horní dosedaci plochy úchytného žebra 2, které je .součástí příčníku 3, jsou Vytvořeny podélná péra 6, jejichž podélné osa je rovnobežne s podélmou osoru roštnice 1,mezi nimiž je Vytvořeno příčné pero 7, jehož osa je na podélnou osu r-oštnice 1 kolmá. V úclhytném žebru 2 jsou Vytvořeny otvory, V nichž jsou upevněny ú-ohybné čepy 8, jejichž konce jsou zploštělé a jsou V nich Vytvořeny svislé prü-chozi otvory. Nad úohytnýrmi čepy 8 jsou V roštni-ci 1 Vytvořeny ąprůiohozí otvory, ve kterých jsou upevněny úcłhybné čepy 8, jejichž konce jsou rovněž zploštělé a jsou V nich Vytvořeny svislé průachozí otvory. Mezi zploštělé konce nad sebou uspořerlaných dvojíc úchytnýuch čepů 8, 8, jsou vložený »dlstenčni trubky 10 se šrouby 11, lkteré pr-ocházeji rovněž prüdhozími otvory vy-tvořenými V koncích úchytných čepů .8, 8.Při montáži spoje roštnice 1 s příčníkem 3 se roštnice 1 nasadí svou »dolní plochou na dosedetucí plochu úcnhvnného žebra 2 tak,že podélná péra 6 zajpadsnou do potdélnýoh drážek 4 a .příčná pera 7 zapadnou do ,příčnývch dráłželk 5. Mezi zploštělé konce ü-clltyt.ných čepů 8, B, se vloží dlstanční trubky 10 a ptrůchozñmi otvory üchytných čepů B, B a distanční truàbkou 1 I se .prostrčí šroulb 11,kterým se roštnice 1 pevné přitahne k ú 220826na roštniuce 1 se pře siožky sil působíłcích v 3 přes podélné a ,příćnéRošt pro podepírání horkých materiálů, zejména váhcovamých a plynule litých so-Vchorů a bram, tv-ořený rošbnicemi tvwru pásu, které jsou svými ndolními plocahami wsąpořádány nia ürchytnýeh žebreeh příčníłkiu, vyznačený tím, že v místě, kude roštnice 1 dusedá na úchyutne žebro~ 2 přičniku 3 je v její doiní pl-oše vytvořená podélná drážka 4 É rovnoběžná s podélnou osiou roštnice 1, do které zatsahují podélná pera 6 vytvořena na horní ploše úchytného žebra 2, lode podélnä dlľäžkâ 4 roštnioe 1je uprostřed přerušená příčnou drážkou 5,do které .zasahuje příčné péro (7), .které je vytvořerné mezi pondéllnýuni jpéry 6 úchytného žebra 2 a jehož iosa je roxmoběžná s podélmou Usou pří-čníku 3, přičemž V roštnici 1) a úchytnéam žebru 2 jsou upevněny po vdvojiwcich naad sebou üchyytné čepy B, 8, jejichž konce jszou ozpatřeny 0 tvory, jimiž procházejí š-rouby 11, kterými jsou mštníce 1 přitaženy k přřčmíkům

MPK / Značky

Značky: litých, materiálů, podepírání, sochorů, rošt, válcovaných, horkých, zejména, plynule

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-220826-rost-pro-podepirani-horkych-materialu-zejmena-valcovanych-a-plynule-litych-sochoru-a-bram.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram</a>

Podobne patenty