Optická soustava Gaussova typu

Číslo patentu: 215842

Dátum: 20.12.1983

Autori: Smejkal Vilém, Los Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Optická soustava Gaussova typu promítacího objektivu, tvořená šesti členy, z nichž první dva a poslední člen jsou jednoduché spojné menisky, čtvrtý člen je rozptylný meniskus a pátý člen je bikonvexní čočka a třetí člen je rozptylný meniskus. Uvedeny objektiv je vhodný pro promítání filmových pásů formátu 16 mm, který při zachování relativního otvoru 1 : 1 a ohniskové vzdálenosti f = 70 mm má takový vnější průměr, že vyhovuje úložnému normalizovanému průměru. Jeho konstrukční parametry splňují následující podmínky: a) 3f < fI, II, III < 4f
b) (f(1v(< (2,5f(
c) (d1 + e1 + d2 + e2 + d3) > 0,56f
d) (d4 + d5 + e4 + d6 + e5 + d7) > 0,65f
e) R5 = 1,55f až 2,lf
f) R5/R6 = 5,4 až 7,2
g) R5/R7 = 2,9 AŽ 3,8
h) R9/R7 = 2,3 až 2,5
i) R13/R12 = 1,52 až 1,7
j) R10 = l,25f až 1,5f.

Text

Pozerať všetko

Vynalez se týká optické soustavy Gaussova typu promítacího objektívu, tvořené šesti členy, z nichž první dva a poslední člen jsou jednoduché spojné menísky, čtvrtý člen je rozptylný meniskus, pátý člen je bíkonvexní spojka a třetí člen je rozptylný meniskus.Dosavadní konstrukce optických soustav promitacích objektivů relatívního otvoru, který se blíží k hodnotě l l při běžně užívané ohniskové vzdaleností f 70 mm nejsou k promítání filmových pasů rozmeru 16 mm způsobilé. Důvod spočíva V tom, že u žádného známého typu promítacího objektívu není možno při zachování relativního otvoru l 1, při normalizovaném úložném průměru objektívu 0 52,5 mm, při nutné délce držáku objektívu a při nutné vzdálenosti tohoto držáku od roviny filmového pasu realízovat zaostření pro značný mechanický průměr objektívu. To znamena,že objektív nelze zasunout do držaku tak daleko,aby jeho ohnisko leželo v rovíně filmového pásu.Popsaný stav je znazorněn na obr. l, kde značí l filmový pásvzdálenost rovíny filmového pasu od držaku objektívuS středový paprsek, určující maximální relativní otvor objektívu, mscxwwPodle chodu paprsku 8, který na tomto obr. l určuje mínimální průměry jednotlivých čoček,resp. na nich závislé průměry objímek je zřejmě,že jsou to především nevhodně zvolené lamavostíčlenů objektívu, které nedovolují objektív za.ostřít.Z popsané skutečnosti vyplýva tedy úkol navrhnout takovou optickou soustavu promitacího objektívu, která, umožní nejen zaostření při zachovaném relatívním otvoru l l, ale i při zachovaní dobreho korekčního stavu i nutné vzdálenosti filmového pasu od držaku objektívu.Tentö úkol řeší předmět vynálezu, kterým je optická. soustava Gaussovav-.typu. promítacího objektívu, .tvořenáwšestíhčleny, z nichž první dva a poslední člen jsou jednoduché spojné menisky,čtvrtý člen je rozptylný meniskus, pátý člen je bikonvexní spojka a třetí člen je rozptylný meniskus.Podstata vynalezu spočíva v tom, že splňuje následující vztahykde fl, H, n je ohnisková vzdálenost prvních tří členů (I, II, III)f ohnisková vzdálenost celé optické soustavy fĺv ohnisková vzdálenost čtvrtého(11 až (l, jsou osové tlouštky příslušných čoček c až 05 jsou osové vzduchové mezery mezi jed-v notlivýmí optickými členyB 5, R 5 R, B 9, R 12 R 13 jsou poloměry pzakřívení příslušných lamavých plochHlavní výhoda vyřešené optické soustavy spočívá, v tom, že při relativním otvoru blížícĺmu se hodnotě l l respektuje svým. mechanickým průměrem úložný průměr držaku objektívu 0 52,5 mm, přičemž je umožněno zaostření filmového pásu při současném dosažení náročného korekčního stavu í zachování nutné vzdálenosti držáku objektívu pro pohodlnou obsluhu.Příkladné provedení popsané optické soustavy je schematicky znázorněno na výkresech, kde na obr. 1 je stav při použití stávajících objektívu,na obr. 2 je stav při použití objektívu podle vynalezu, naobr. 3 je optická. soustava vyřešeného objektívu.Jak vyplýva »z obr. 3, je vyřešená optická soustava tvořena šesti členy I, II, III, IV, V, VI, uloženými na optické ose o, z nichž člen I, II a VI jsou spojné menísky, které svoji lcladně lamavou plochou Rl, R 3, R 12 jsou přivraceny k naznačenému směru chodu světelných paprsků. Člen V je bikonvexní spojka. Člen IV je zaporný tmelený meniskus, pozůstavající z bíkonkálvní rozptylky IVa a bikonvexni spojky IVb, přičemž jeho vnější rozptylna lámavá plocha R, je blíže ke směru p svetelných paprsků. Třetí člen III je rozptylný meniskus kladně lamav ou plochou přivracený ke směru světelných paprskü. Takto uspořádaná optická. soustava umožňuje dosáhnout uvedených výhod,jak je naznačeno na obr. 2, kde nově vyřešcný objektiv je označen jako 5.V následujících tabulkach jsou uvedeny V konstrukčních parametrech tři příklady takto vytvořených optických soustav promítacího objektívu,u kterých jsou všechny konstrukční parametry přepočteny tak, že výsledná hodnota ohnískové vzdálenosti optické soustavyr f 100 mm.(11 z 22,04 105344 50,88 R 12 z 40,100 1202040 (17 18,37 152041 60,33 e 1 0,44 vzduch R 18 55,990 50,590 ,d, 27,90 101405 55,17 s 29,877 108,203 ez 2,20 vzduch 109190 1 3 R 94 012 nd vd 28 269 d, 6,00 102325 23,41 1 7 dl 23700 1766672 18738 1 R 900,030 1 21 es 20,82 Vzduch 2 el 0,57 Vzduch 533 R 49 059 36 033 01,1 5,92 1133636 35,34 3 da z 25,70 1762041 60733 7 v R 102 005 d, 21,34 1115344 50,33 4 e 213 Vzduch 194090 R 5 15 s 970 2 380 04 7 555 Vzduch d, 5,75 172325 20,41 151 . R 23 210 d, 16,80 102041 00,33 ° es Z 23,50 Vzduch 79900 R 54132 es 053 Vzdmh 7 0 d, 50 s 103900 34 01 49170 R 42 002 d 1330 109041 0033 s a, 21,00 105844 50,88 z 70577 R, 125 770 o ~ 6,04 d h 30889 R 129111 C 4 VZ W 1 7 . O d, - 17,00 102041 00,33 R 11 -85,686 nd v 0 05 0,57 vzduch 91,988 R 1, 41,238 v d, 22,90 105844 50,88 d, 1040 102041 00,33 1092400 R 13 z 62,000 e 1 0,85 vzduch / z 150,750 s 30,103 d, 23,33 1,01272 53,03 111,200 v w W 1 ,B 2 Z 1,93 Vzduch U vsietšh tn Vprlklądu provedem se moho 11 hodnoty polomeru zakr 1 ven 1 B 1, RS, R 6, R, a R 12 hšlt o 5 201,900 d d , hl d t d, 5,79 1,72 s 25 23,41 ° Ýe 01 W 1 ° 11 ° ° 28 034 Přltom R 1 až R 13 jsou poloměry zakř 1 vení jednotea íäšššžkšpfàâííiłłvääfšššà 131 ž 25,31 33 z 545140 chové mezer d 7 y mezl e not 11 vym 1 opt 1 ckym 1 cleny,35 524 d 4 7 556 1163636 3534 na značí index lomu pro spektrální čáru d, v 0 1 / A 115 Z 2190 155844 5088 Abbeovo číslo, s značí obrazovou sečnou vzdále .134,500 nost objektívu. 04 650 1721111011 Vyřešená optická, soustava je Vhodná pro promi 149,300 taoí objektívy, které jsou určeny k promítání fil- ~de 16,96 152041 60,33 mových pásů formátu 16 mm.objektívu, tvořená šesti členy, z nichž první dva a poslední člen jsou jednoduché spojne menisky,čtvrtý člen je rozptylný meniskus, pátý člen je bikonvexní spojka a třetí člen je rozptylný menis kus, vyznačující se tím, že splňuje následující vztahy 2) 3 f ÍL n, III 4 ĺ b) |f 1 vj | 2,5 f| c) (d, - e, d, 432 da) 0,56 f d) (d, -~ d 5 e., d, es d,) 0,65 f,kde fl, u, mje ohnisková vzdálenost prvních tří členů (I, II, III) f ohnisková vzdálenost celé optické soustavy fIV ohnisková vzdálenost štvrtého členu (IV) d, až d, osové tlouštky příslušných čoček e, až e, osové vzduchové mezery mezi jednotlivými optickými členy. 2. Optická soustava podle bodu l, vyznačující setim, ze splňuje následující vztahy13 1,251 až 1,51, R 5 Re R 7 R 1 » R 10 R 1 » R 13 i 50 Poloměľy zakřiveni jednotlivých optických lámavých plochf značí ohniskovou vzdálenost celé optické soustavy.Optická, soustava podle bodů 1 a. 2, vyznačujícíse tím, že má následující konstrukční parametrypřičemž poloměry zakřivení R 1, R 3, Re, R 7, R 12 se mohou lišit od uvedených hodnot o 3 5 , kde ll, až R 13 jsou poloměry zakřivení jednotli.vých optických lámavých ploch, osové tlouštky jednotlivých čoček, vzduchové mezery mezi optie. kými členy, index lomu pro spektrální čáru d, Abbeovo číslo, obrazová sečná, vzdálenost, předmětová sečná vzdálenost.4., Optická soustava podle bodů 1 a 2, vyznačující se tim, ze splňuje následující konstrukční para metry R, 91,988 R, 10925100 B 3 50,756 R 4 z 111,200 R 5 z 201,900 R 6 28,034 R, -545140 R 8 35,524 R 9 -134,500 R 10 149,300 R 11 -79396 R 12 40,100 R 13 66,990přičemž poloměry zakřivení R 1, R 3, RS, B 7, R 12 se R., 28,210 mohou lišit od uvedených hodnot o - 5 , ea 23,50 vzduch kde R 1 až R 13 jsou poloměry zakřivení jednotli- R, z -54,l 32 vých optických lámavých d., 5,68 01153980 34,61 ploch, R 8 z 42,602 dl až d 7 osové tlouštky jednotlivých čo- d. 2190 155344 50,38 ček, R 9 ~ 125,770 01 až 05 zdnchpvé mezery mezi optic- R 10 z 129 lll 64 6,04 vzduch.yml ° any , de 17,00 1132041 60,33 nd Index lomu pro spektrálm ca- Rn z 85,686 ru d j eä z 0,57 Vzduch vd Abbeovo číslo, R 12 41,233 s obrazová sečná vzdálenost, i d, 18,46 162041 60,33 s předmětová seěná vzdálenost. R 13 02,000přičemž polorněry zakřivení B 1, B 3, Re, B 7, R 12 se mohou lišit od uvedených hodnot o 5 0/0,5. Optická soustava podle bodů l a 2, vyznaču jící se tím, že splňuje následující konstrnkční para- kde B 1 až R 13 jsou poloměry zakřivení jednotlimetry výohh optických ámavých. na v 1 p oc , R 1 94012 (11 až d, osové tlouštky jednotlivých čodl 23,00 1436672 48,38 ček, R 2 900930 el až 05 vzduchové mezery mezi opticel 0,57 vzduch kýmí členyR 3 49,659 .d 1 ° k,l,,dz 25770 1,620 60,33 nd lľl ex omu pro spe tra n 1 ca.

MPK / Značky

Značky: soustava, gaussova, optická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-215842-opticka-soustava-gaussova-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická soustava Gaussova typu</a>

Podobne patenty