Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Číslo patentu: 215811

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je odstranit přímou závislost úhlové rychlosti natáčení směrově přestavitelných částí podvozku v názvu uvedených pracovních strojů, např. řiditelné nápravy nebo kloubového podvozku, na okamžitých otáčkách hnacího motoru zmíněných strojů a současně zajistit funkci servořízení u setrvačností se pohybujících těchto strojů i po zastavení jejich hnacího motoru bez použití samostatného hydrogenerátoru nouzového řízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hydrogenerátor výkonového okruhu hydraulického servořízení není jako v dosud obvyklých použitích poháněn stálým převodem od hnacího motoru uvedených strojů, ale hnacím motorem těchto strojů je přes jednosměrně ve směru od motoru energeticky vodivý převod, např. hydrostatický nebo ozubené soukolí s volnoběžnou spojkou, poháněn setrvačník kinematicky pevně spojený s hydrogenerátorem okruhu servořízení. Všechny funkce jsou potom provedeny pouze jedním setrvačníkem a jedním hydrogenerátorem. Vynález lze využít v okruhu hydraulických servořízení stavebních, zemních, silničních, lesních a zemědělských kolových strojů větších typorozměrů vybavených hydraulickým servořízením.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší zapojení funkčních prvků z hydraulického okruhu serv-ořízieni samohybných pracovních strojů s .o-hledem na funkční schopnost nouzového řízení a snížení závislosti úhlové rychlosti natáčení směrově řízených částí podvozku zmíněných strojů na wokamžitých otáčkách jejich hnacího motoru.Dosud známá řešení zapojení a uspořádání funkčních prvků hydraulických okruhů servořízení samohybných pracovních strojů pro snížení závislosti úhlové rychlosti natáčení směrově řízených častí podvozku uvedených strojů používají buď zubové hydrogenerátory vybavené ve výstupní větvi regulačním ventilem konstantního průtoku, seřízeného na velikost průtoku odpovídající minlmálním otáčkam hnacího motoru,nebo používají pístové regulační hydrogenerátory. Nejčastěji používaná zapojení a uspořádání funkčních prvků v okruhu hydraulických serv-ořízení jsou bez regulace průtokového množství kapaliny s tím, že uhlová rychlost natáčení směrově řízených částí podvozků uvedených strojů je při proměnlivém průtokovém množství kapaliny v okruhu servořízení, odpovídajícím okamžitým otáčkám hnacího motoru samohybného pracovního stroje, těmto lotačkám přímo ůměrná.Nevýhodou hydraulického okruhu servořízení se zubovým hydrogenerátorem a regulačním ventíiem stáleho průtokověho množství pracovní kapaliny je nutnost použití několika násobně většího hydrogenerátoru pro dosažení stáleho průtočněho množství pracovní kapaliny V rozsahu od mlnimálních do mal-xivmálních otáček hnacího motoru než odpovídá pracovním otáčkám tohoto motoru. Tato skutečnost má za následek velké rozměry a hmotnost neúměrně velkého hydrogenerátoru. Nevýhodou pístových regulačních hydrogenerátorů je jejich citlivost na načisto-tu, složitost, nákladná výroba, sl-ožitá vazba s regulátorem otáček hnacího motoru a opět nutnost použití neúměrně velkého hydrogenerát-oru pro zajištění konstantního průtokového množství pracovní kapaliny v celém rozsahu otáček hnacího motoru. Zapojení a uspořádání funkčních prvků hydraulických .okruhů servořízení bez regulace průtokového množství pracovtní kapaliny dodávané do okruhu servořízení se vyznačuje velkým psychickým zatížením řidiče samohybného pracovního stroje, který musí, při krátkodobých poklesech otáček hnacího motoru u pojezdové rychlosti - prakticky bez poklesu - setrvačností se pohybujícího samohybného pracovního stroje s hydrodynamickým převodovým mechanismem, neustále respektovat .přímou závislost úhlové rychlosti natáčení směrově řízených částí podvozku samohybných pracovních strojů na okamžitých otáč kách jejich hnacího motoru.Společnou nevýhodou všech zmíněných a uvedených zapojení a uspořádání funkčních částí a prvků v okruhu hydraulických servořízení je nutnost použití dalšího samostatného, na hnacím motoru samohybného pracovního strojeenergeticky- nezávislého zdroje pracovní tlakové kapaliny - hydrogenerát-oru n-ouzového řízení- pro zajištění dodávky pracovni tlakové kapaliny do okruhu servořízení i ipři náhlém zastavení hnacího motoru a na něm energeticky závislého hydrogenerátoru provozního servořízení í u setrvačností se pohybujícího pracovního samohybného stroje - a to .až do jeho zastavení. Použití samostatného hydrogenerátoru nouzového řízení včetně systému pro jeho uvedení do činnosti komplikuje hydraulických okruh servořízení a snižuje jeho provozní spolehlivost.V předchozím popisu uvedené nedostatky odstraňuje zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořítzení samohybných pracovních strojů podle vynálezu, jehož podstata spo čivá v tom, že převodová vazba mezi hnacímm-otorem samohybného pracovního stroje a hydrogenerátorem provozního servořízení je vybavena setrvačníkem na straně hydrogenerátoru provozního servořízení a současně je tato převodová vazba energeticky jednosměrně vodivá ve směru od hnacího motoru do setrvačníku. Tato převodová vazba může být vybavena i omezovačem přenäšeného výkonu nebo krouticího momentu z hnacího motoru na setrvačník.Tím se výhodná dosáhne použitím pouze jediného hydrogenerátoru hydraulického okruhu provozního servořízení nejen dodávka pracovní tlakové kapaliny do okruhu servořízení za chodu hnacího motoru samohybného pracovního stroje,ale take i v případech náhlého zastavení hnacího motoru, tím se tedy dosáhne i funkční schopnosti nouizového řízení setrvačností .se dále poh.ybujícího samohybného pracovního stroje. Stejně tak se dosáhne vyrovnávání průtokového množství pracovni tlakové kapaliny, tím i udržování stálé úhlové rychlosti natáčení směrově řízených částí podvozku samohybného pracovního stroje při krátkodobých zmenách otáček hnacího motoru působením setrvačníku ve spojení s již zmíněným »hydrogenerátorem provozního servořízení.Setrvačník může být Vhlodně kgmhjnován sdalšími rotujícími tělesy nez-bytnými pro funkCl samohybného pracovního stroje, např. s vrtulí chladícího ventilátoru motoru, energeticky jednosměrně vodivá převodová vazba mezi hnacím mĺotorem a setrvačníkem může být hydriostatĺcky pohon s možností přisávání »pracovní kapaliny při předbíhání-hydromotoru před hydrogeneratorem tohoto převodu nebo mechanický pohon, např. soustavou ozuhenych kol a válečkovou volnobežnou spojkou, nebo řetězový převod s rohatkovou volnoběžkou apod.Na výkresech je na obr. 1, 2, a 3 schematicky uvedeno zapojení funkčních prvků V hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů podle vynáleuzu, kde .na obr. 1 hnací motor 1 samohybného pracovního .stroje pohání pevnou kínematickou vazbou 10 hydrogenerátor 2 převodu, z něhož je vystupující tlakové kapalina vedena do vstupního hrdla hydrogeneráto ru 3 okruhu provozního iservořízení, který v tomto případě plní iíunkci hydromotoru, přičemž tato větev je vybavena odbočkou vedenou přes zpětný ventil 5 do nádrže E. Další odbočkou připojený k této větvi pojistný ventil 4 slouží jako omezovač přenáštaného výkonu z motoru na setrvačník a zamezuje přetížení výstupní strany hydrogenerátoru 2 převodu. Hydrogeneráłor 9 okruhu provozního servořízení, plnící i funkci hydromotoru, jelibovolnou kínematickou vazbou 14 kínematicky spojen se setrvačníkem 8. Výstupní větev z hydrogenerátoru Qokruhu provozního servořízení je vedena buď do rozvaděče 11 hydraulického okřuhu provozního servořízení a hydrogenerátor 9 okruhu provozního servořízení působí současně i jako hydromotor pohonu setrvačníku, jak je znázorněno na obr. 1, nebo je pro zvýšení účinnosti výstupní větev hydrogenerátoru 2 převodu vedena na vstupní stranu hydromotoru 3 spojeného výstupní stranou se vstupní stranou hydrogenerátoru l okruhu provozniho serv-ořízení, z jehož výstupní strany je pracovní kapallna vedena do rozváděče 11 hydraulickéh-o okruhu provozního servořízeni,přičemž hydromot-or 3 a hydrogenerátor 9 okruhu provozního servořízení jsou kinematickyspojeny pomocí kinematických vaz-eb 14 se setrvačníkem 8, jak je znázorněn-o na obr. 2.Při krátkodobém poklesu nebo zvýšení otáček hnacího motoru 1 se mění průtokové množství pracovní tlakové kapaliny na výstupu z hydrogeuerátoru 2 převodu. Setrvačník B poháněný hydromotorem 3 nebo hydrogenerátorem 9 okruhu provozního servořízení ve funkci hydromotoru udržuje - vlivem setrvačnosti setrvačníku 8 podstatne se neměnící otáčky, přičemž při poklesu otaček hydromot-oru 2 převodu, tím i dodávaného množství pracovní tlakové kapaliny, je potřebný o-bjernový rozdíl pracovní kapaliny přisáván přes zpětný ventil 5 z nádrže 6, a tak zůstává množství pracovni tlakové kapaliny dodávané z hydrog-enerátoru 9 okruhu provozního. servořízení do rozvaděče 11 hydraulického okru hu provozníh-o servořízení bez podstatných výkyvů.Obdobně při krátkodobých zvýšeních otáček hnacího motoru 1 se-trvačník 8 zpomaluje ná růst otáček hydrogenerátnoru 9, popřípadě i hydromotoru 3, a přebytečna pracovní kapalina od- pchazí pojistným ventilem 4 do nádrže B. Tím je odstraněna pro řidiče uvedených pracovních strojů nepríjemná přímá závislost úhlové rychlosti natáčení směrově řízenýc-h častí .podvozků na okamžitých otáčkach hnacího motoru 1.Při náhlém zastavení hnacího motoru 1 hydrogenerátor 9 okruhu .provozního servořízení i hydromotor 3 vlivem sen-večnosti setrvačníku 8 pokra-čují v rotaci a hydrogenerátor 9 okruhu provozního servořízení dodáva tlakovou pracovní kapalinu do rozváděče 11 hydraulického okruhu provozního servoříz-ení, a to až do zastavení setrvačníku B, čímž je zajištěno i nouzové řízení setrvačností se dále pohybujícího samohybného pracovního stroje. V tomto případě je pracovní kapalina nasávána z nádrže 6 přes zpětný ventil 5.Místo popsaněho, energeticky ve směru z hnacího motoru 1 jednosměrně vodivého převodu 13, skládajícího se z hydrogenerátoru 2 převodu s kinematickou vazbou 10, hydrogenerátoru 9 okruhu provozního, servořízení, hydromotoru 3 nebo hydrog-enerátoru 9 okruhu provozního servořízení ve funkcí hydromotoru, zpětného venitllu 5 a pojistého ventilu 4, může být pro obdobne spojení mezi hnacím mot-orem 1 a setrvačníkem 8 použito i jakéhokoliv jinêho, energeticky ve smeru z hnacího motoru 1 jednosměrně vodiveho převodu 13, např. mechanického ,převodu s ozubenými koly a válečkovou volnoběžnou spojkou nebo řetězového převodu s rohatkovou volnoběžnou spojkou, jak je naznačena na obr. 3.Popsané zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu provozního servořízení je vhodné pro větší typorozměry kolových nakladačů, motorových skrejprů, lesních kolových traktorů,pneumatikových válců a dalších obdobných samohybných pracovních strojů vybavených hydraulickým servořízením a hydrodynamickýmppohonem pojezdu.1. zapojení funkčních prvků v hydrauli-ckém okruhu servořízení samohybného pracovníhostroje vyhaveném nejmeně jedním hydrogenera- A torem okruhu provozního servořízení se svojivýstupní stranou spojenou pro použitou pracovní kapalinu vodivě .se vsturpní stranou rozvaděře provozního servořízení, hnacím motorem opatřeným na výstupu jednosměrně, směrem z hnacího motoru, energeticky vodivým hydrostatickým nebo mechanickým převodem a ve své chladící soustavě vybtavveným chladlčem s vrtulí, dále opatřeným ještě setrvačníkem vjnbaveným kinelllällüllůll vazbou svého návaaneno kinemaiickêho spojení, vyznačující se tím, že nejméně jedenlíydrogenerátor 9 j hydraulického okruhu provozního servořízení je ůkinematic-ky spojen s nejméně jedním setrvačníkem 8 pomocí kinemaiické vazby 14 jeho návazného kinematickehospojení, přičemž nejméně jeden setrvačník 8je kinematicky spojen .s hnacím motorem 1 pomocí energeticky jednosměrně, směrem z hnacího motoru 1, vodivého převodu 13.2. Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybného pracovního stroje podle bodu 1, vyznačující se tím, že osa otáčení setrvačníku 8 leží v ose otáčení vrtule 15 Chladiče 16 chladící soustavy hnacího motoru 1.

MPK / Značky

Značky: prvků, hydraulickém, pracovních, funkčních, strojů, zapojení, okruhu, samohybných, servořízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-215811-zapojeni-funkcnich-prvku-v-hydraulickem-okruhu-servorizeni-samohybnych-pracovnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů</a>

Podobne patenty