Zapojení pro dálkové ovládání, měření a signalizaci minipočítačem

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dálkového ovládání, měření a signalizace. Řeší spojení přenosového telemechanizačního zařízení s Minipočítačem. Povely z minipočítače se obousměrnými vývody přenášejí do kodéru, z něho do přepínače a z přepínače do telemechanizačního zařízení, které zajistí jejich předání vzdálenému technologickému zařízení. Provozní stav tohoto telemechanizačního zařízení se telemechanizačním zařízením snímá a přenáší do dekodéru, z něho do vyrovnávací paměti a z té do minipočítače. Celý systém se řídí programem dle potřeb uživatele. Vynálezu se využije v energetice, dopravě, vodním hospodářství apod. Předmět vynálezu je definován v jednom bodě a popis je doplněn jedním výkresem.

Text

Pozerať všetko

měření a signalízsci minipočítačem. Při dálkovém ovládání, měření a signalizaçi v různých odvětvích národního hospodářstvívynález se týká zapojení pro dálkově ovládání, je třeba shromaždovat s vyhodnocovat velké množství analogových a číslicových údajů. Na základě tohoto souboru informací s po jejich vyhoduocení lze potom dálkově ovládat přísluš né přístroje, stroje, zařízení a podobne. Přitom jde o shromáždění a vyhodnotení řádově stovek až tisíců údajů o sledovaných veličinách z objektů vzdâlených řádově až desítky čí stovky kílometrů. Tyto informace je třeba zpracovat v reälném čase. Povelování se provádís tuzně dlouhými sekvencemí povelů určených pro ovládaný objekt podle jeho stavu a momentálních potřeb. bâlkové ovládání, měření e signalizace se dosud provádí telemechsnízačním zaří zením ve spojení s dispečerským stanovíštěm, kde se například žárovkovým schématem zobrazu Přítomní dispečeři je vyhodnocují a dálkově ovládají objekty obdobným způsobem, jako se by se v přislušněm objektu nacházelí.chäzejicí informace vyhodnocovot dostatečně rychle a spolehlívě cích, kdy je třeba okamžitě e efektivně zasâhnout. Také množstvíTímto způsobem není možné přízejména v havarijních situapřicházejicich informací je omezeno možnostmi zpracování lídskou obsluhou. Navíc již uvedené zobrazení-informaci na díspečerském panelu je značné nákladné s náročné na prostor. u Tyto nedostatky odstraňuje zapojení pro dálkově ovládání, měření a sígnalizaci mínipočítnčem podle vynälezu. Podstata vynálezu spačívá v tom, že první skupinový informační obousměrný vývod mímípočítače je spojen s prvním skupinovým infotmečním obousměrným vývodem kodéru,.jehož druhý skupinový informační obousměrný vývod je spojen s prvním skupinovým informačním obousměrným vývodem přepínnče. Druhý skupinový informační vstup přepínače je zpojen a prvním skupínovým vstupom zapojení. Druhý skupinový vstup zapojení je spojen s druhým skupínovým řídícím vstupem přepínače, jehož druhý skupinový informační obousměrný vývod je spojen s prvním skupinovým informačnim obousměrným vývodem telemechanizačního zařízení,jehož skupinový povelový výstup je apojen se skupinovým výstupem zapojení. Třetí skupinový vstup zapojení je spojen se skupínovým signâlovým vstupem telemechanizačního zařízení,jehož skupinový informační výstup je spojen se skupinovým informačním vstupem dekodéru. Skupinový informační výstup dekoděru je spojen se skupinovým informačnim vstupom vyruvnávaci paměti, jejíž skupinový inñormační obousměrný vývod je spojen se druhým akupínovým informačním obousměrným vývodem minipočítače. Druhý skupinový řídící obouaměrný vývod minipočítače je spojen s prvním skupínovým řidicím obousměrným vývodem vyrovnávací paměti, jejíž druhý skupinový řídící obousměrný vývod je apojen se skupinovým řídicím obousměrným vývodem deko déru. Samostatný vstup dekoděru je spojen se samostatným ínformačním výstupem telemechanizač-j niho zařízení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že umožňuje s minimálním doplněním hardwaru vstup velkého množství dat do mínípočítače, přičemž tato data mohou být sbirána na velmi vzdálených místech a přenášejí se pouze po jednom spojovacím vedení, což je dvoudrát nebo čtyřdrát po dle typu spojeni. Umožňuje ovláda vzdálený objekt programem a příslušné povely přenášet opět pouze po jednom spojovacím vedípí. Umožňuje podstatně zvýšit sutomatizovetelnost dispečerské práce, Zvýšit kapacitu zpracovatelskěho dispečerskěho centre při současně sníženýchnárocich na dispečerský personál při použití běžně dostupného minípočitaěe a telemechanizačniho zařízení. Přitom jsou prakticky všechny bloky zapojení konstrukčně shodné, snadné je po čâstech sloučit do jedné skříně.je tudíž Dále umožňuje používat současně všechny vstupy a výstupy telemechanízačního zařízení dosavadním způsobem, tj. přímý vstup člověka do rozhodovscí činnosti na úrovni současných zvyklosti. Vzniká tim možnost záskoku člověk - minípočítač, a tím í jisté forma zálohování bez neúměrně se vyšujících požadavků na zvyšování kvalifíkace příslušněho personálu.Příklad zapojení podle vynálezu je znâzorněn v blokovém schématu na výkresu.Jednotlivé hlavní bloky zapojení lze charakterizovat taktoMinípočítač 1 je mínipočítač s příslušným hardwarovým a softwarovým vybavením,má dříve uvedené skupinové obousměrné vývody. slouží jako centrum inteligenoe celého jení. Provádí vyhodnotení docházejících informací.zapoNa základě tohoto vyhodnocení příslušné povely vydává případně ve spolupráci s dispečerem. Zaznamenává zajímavé situace. Zobrazuje obsluhou vyžádané informace,např. na obrazovce zobrazovaci jednotky.informační obousměrný vývod až kodéruPřepínač 3 je seataven 2 hybridníoh a integrovaných obvodů a přepiná adresy a povely podle pokynů bud minipočítače, nebo diapečera.Telemechanizační zařízení 1 je sestaveno z hybridnich, integrovaných, reléových a diskrétních obvodu. Slouží k dâlkovému přenosu povelů a informací.Dekodér §je obvod sestavený z integrovaných ohvodů. Slouži k příjmu sériově uspořádaných informací, k jejich kontrole a formování do tvaru potřebněho pro minípočítač a dále ke zjiščování provozního stavu telemechanízačního zařízení.Vyrovnšvací paměč É je obvod aestavený z integrovaných obvodů. slouží k uložení s přenosu bloku informací do minipočítsče. spolupracuje s minipočítačem ve smyslu přenosu dálkově měřených hodnot s zjišřovaných signálu.» Jednotlivé bloky jsou zapojeny takto První skupinový informační ohousměrný vývod ll minipočítače L je spojen s prvním skupínovým informačnim obousměrným vývodem El kodéru Ě. Druhý skupinový informační obouaměrný vývoď 3 ä kodéru 3 je apojen s prvním skupínovým informačuím obousměrným vývodem 21 přepinače 3. Druhý skupinový informační vstup gł přepínače 1 je apojen s prvním akupinovým vstupem 1 l zapojení. Druhý skupinový vstup 11 zapojení je spojen se druhým skupinovým řídicim vstupem§i přepinače 3. Druhý skupinový informační obousměrný vývod âá přepínače 1 je spojen s prvním skupinovýn informnčním obousměrným vývodem il telemechsnízačního zařízení 3, jehož skupinový povelový výstup Éł je spojen se skupinovým výstupem gl zapojení. Třetí skupinový vstup Zł zapojení je spojen se skupinovým aignálovým vstupom ig telemechanizačního zařízení 1, jehož skupinový informační výstup Ži je spojen se skupinovým informačním vatupem 22 dekodétu í. Skupinový informační výstup El dekoděru á je spojen se skupinovým informsčním vstupem Ži vyrovnávací paměti ŽL, jejíž skupinový informační obousměrný vývod gl je spojen se druhým informačním obouaměrným vývodem lg minipočitače L. Druhý skupinový řídící obousměrný vývod ii minipočitače 1 je spojen s prvním akupíuuvým řidicím obousměrným vývodem ág vyrovnâvací paměti É, jejíž druhý skupinový řídící obousměrný vývod Ži je spojen se skupinovým řídicím obousměrným vývodem Ži dekodćru á. Samostatný vstup Ži dekodéru í je spojen se samostatným informačním výstupem ii telemechanizačního zařízení Q. První skupinový informační obousmčrný vývod ll minipočitsče 1 i prvni skupinový informační obousměrný vývod 31 kodéru 1 je datový kanál, po kterém se z minipočítačs l přenäšejí do kodćru 3 adresy cílových stanic a povely pro tyto stanice až ve třech skupinách v binârním Ióbitovém kődu. Z kodéru ł se po něm přenášeji dílčí informace o stavu telemzchanizačního zařízení 5 do minípočitače L. První skupinový řídící obousměrný vývod lg minipočitače L a prvni skupinový řídící obousmärný vývod gł kodéru 3 je řídící kanál ovlädsjící činnost na kanale skupinových vstupu s výstupu na datověm kanálu. Druhý skupinový 3 s první skupinový informační obousměrný vývod šl přepínačs 3 jo datový kanál, po kterém ne z koděru g do přepíneče i přenášejí povely až ve třech skupinách v kôdu 1 z 14 a adresy cílových stanic v kődu 1 z 21. Z přepínsče 3 do kodéru 3 se po něm přenášeji dilčí informace o stavu telsmechanizačniho zařízení Q. Druhý skupinový řídící ohouaměrný vývod 33 kodétu 3 a první skupinový řídící obousměrný vývod 13 přepínače 3 je řídící kanál ovlâdající činnost datového kanálu kodéru Ě a přepínsče g signalizacemí ZAČÄTEK 3 SLOV, KONEC 3 SLOV, START ADRESX, START POVELÚ. První skupinový vstup ll zapojení a druhý skupinový informační vstup É přepinače 3 je datový kanál Iložením shodný s přodchozím datovým kanálem s tím rozdílem, že je náhradou původního vstupního datového-kanálu pro manuální povelování telemecbanizačním zařízením, to znamená, že zachovává jeho původní vlastnosti. Druhý skupinový vvatup Zł zapojení a druhý skupinový řídící vstup 35 přepinače 3 je řídící kanál ovládajicí činnost na druhém informačním kanále pře pínače 2 a navíc řídí volbu POVELOVÁNÍ RUČNÉ, POVELOVÁNI MINIPOCÍTAČEM. Druhý skupinový informační obousměrný vývod gá přepínače g a prvni skupinový obousměrný vývod il telemechanizačního zařízení i je datový kandl,po kterém se z přepínače 3 do telemechanizačního zařízení i přenâšejí adresy cilových stanic v kědu 6 ze 12 a povely pro tyto stanice až ve 3 kupinách v kódu 4 z 3, telemechanizačního zařízení i se do přepínače 1 po něm přenášejí dílčí informace o stavu teíemechanizsčniho zařízení 5. Druhý skupinový řídící obousměrný vývod 33přepínače 3 a první skupinový řídící ohouamšrný vývodíł telemechsnizačního zařízení 1je řídící kanál ovládající činnost na dstovém kanálu mezi oběme bloky. skupinový výstup Elzapojení a skupinový povelový výstup 53 tslemachnnizačního zařízení 5 je kanál tvořený původnimi výstupy telemechanizačního zařízení 1, tj. v řídící stanici jsou to výstupy oígnálů prodispečerské tablo a v podružnê stanici výstupy povelů pro ovládanou technologii. Třetí skupinový vstup Zł zapojení a skupinový signâlový vsĽupÉí telemechanizačního zařízení i je kanál tvořený původními vstupy signálů v podružné stanici. Skupinový informační vstup ii telemechanizačníhc zařízení 5 e skupinový informační vstup áâ dekodêru 3 je datový kanál, po němž sez telemechanízačního zařízení 5 do dekoděru Ž přenášeji podrobné informace o provozním stavu telemechanizačního zařízení i. Samostatný výstup fi z telemechanizačniho zařízení í a samostatný vatup Ži dekoděru 3 je vodič, po kterém se v sěriovém kčdu telemechanizačního zařízení i přenášejí signály tvarově zpracované linkovým přijímačem telemechanizačního zařízeníia adresy vysílajících vzdälených stanic do dekodéru 2.skupinový informační výstup 21 dekodéru 2 s skupinový informační vstup Éâ vyrovnávaci paměti É je datový kanál, po kterém se do dekoděru Ž přenášejí v íóbitových slovech jednak signály přijaté řídící stanici telemechanizačního zařízení. i, jednak podrobné informace o provozním stavu telemechanizaěního zařízení 5.skupinový řídící obousmětný vývod ii dekodéru ž a druhý skupinový řídící obousměrný vývod gi vyrovnávací paměti É je řídící kanál ovládající přenos informací mezi oběma bloky.Skupinový informační obousměrný vývod Ži vyrovnávací paměti É a druhý skupinový informační obousměrný vývoď 13 minípočitače 1 je datový kanál, po kterém se z minipočitače l přenášeji do vyrovnávaci paměti É adresy paměřových buněk vyrovněvací paměti É sz vyrovnávecí paměti É se do minipočitače 1 po něm přenášejí obsahy těchto buněk.První skupinový řídící obousměrný vývod gł vyrovnávací paměti É a druhý skupinový řidicí obousměrný vývod li minipočítače 1 je řídící kanál ovládajíci činnost na ínformačním kanálu mezi vyrovnávaci paměti É a minipočítačem l.Funkce zapojení je následující Podružná stanice telemechanizačního zařízení í trvale snímá měřené hodnoty a signály na třetím skupinovém vstupu 1 ł zapojení a vysilá je do řídící stanice telemechanizačního zařízení 1. Tyto měřené hodnoty a signály jednak vystupují na skupinovém výstupu gl zapojení paralelné, jednak se v séríovém kčdu přes samostatný výstup gà telemechanizačního zařízení 3 předávají přes samostatný vstup Ži do dekodéru í spolu s informaci o provozním stavu telemechanizačního zařízení 4. Provozní stav se předává jako ĺóbitovéslovo ze skupinového informačního výstupu ii telemechanizačniho zařízení i na skupinový informační vstup jí dekodéru Ž. Dekodér Ž zpracuje sériové informace ze svého samostatného vstupu áí do íñbitových slov, provede nutné kontroly a spolu s 16 bitovým slovem, charakterizujícim provozní stav telemechanizačního zařízení 5 se po datovém kanále předá pod řízením řídiciho kanálu do vyrovnávaci paměti É. Z vyrovnávací paměti É se všechna uvedené 16 bitová slova vybirají postupně minipočitečem 1 přes datový kanál a pod řízením řídicího kanálu. Tyto vybrané informace minipočítač 1 podle programu zpracuje a vyhodnotí. Na základě výsledků potom podle programu provádí dokumentaci, komunikaci s dispečerskou obsluhou a povelování do vzdáleného objektu. Adresy cílových stanic a povely pro ně předá minipočítač l přes datový kanál a pod řizením řídicího kanálu do kodéru 5, ve kterém se registrují na potřebnou dobu a překčdovávají adresy cílových stanic do kódu 1 z Z 1 a pcvelů do kódu 3 x 4 z 8. Takto zachycené a překődované údaje se datovým kanálem pod řízením řídiciho kanálu předávají do přepínače Ä. Základní ovládání přepínače à provádí dispečer, který rozhoduje, zda se bude povelcvat ručně díspečerem nebo programové minipočitačem. Podle tohoto rozhodnutí se propojí příslušné kanály bud ručně, nebo programem. Takto zvolené informace přijme řídící stanice telemechanizačního zařízení É na svém prvním skupinověm informačním obousměrném vývodu il pod řízenim prvního skupinového řídirího obouaměrného vývodu ił a přenese je do podružné stanice telemechanizačního zařízení 5. V podružné stanici celemechanizačniho zařízení 3 se informace vyhodnotí a v případě, že jsou správné, vystupuji z telemechanizačního zařízení É jeho skupinovým povelovým výstupem 53, odtud vystupuji ze zapojení přes jeho skupinový výstup§l jako povely pro ovládaný objekt.Vynálezu se použije v dopravě, energetice a všude tam, kde se využívá automatizovaného dálkového ovládání, měření e signalizace.zapojení pro dálkově ovládání, měření a signalizací minipočítačem, vyzuačující se tím,že první skupinový informační obousmětný vývod /11/ minipočítače /1/ je spojeu a prvním skupínovým informačním obousměrným vývodem /21/ kodéru /2/, jehož druhý skupinový informační obgusměrný vývod /Z 3/ je spojen s prvním akupinovým informačním ohoušmětným vývodem /31/ přepínače /3/, jehož druhý skupinový informační vstup /33/ je apojen s prvním skupinovým vstupem I 71/ zapojení jehož druhý skupinový vstup-/72/ je spojen se druhým skupiuovým řídicím vstupem /34/ přepínače /3/, jehož druhý skupinový informační obousměrný vývod /35/ je spojen sprvním skupínovým ínformačním obousměrným vývodem /41/ telemechanizačního zařízení /4/, je hož skupinový povelový výstup /4 Š/ je spojen se skupínovým výstupem /B 1/ zapojení, jehožtřetí skupinový vstup /73/ je spojen se skupinovým signálovým vstupem /46/ telemechanizačního zařízení /4/, jehož skupinový informační výstup /44/ je spojen se skupinovým ínfotmačním vstupom /S 3/ dekodéru /5/, jehož skupinový informační výstup /S 1/ je spojen se skupinovým ínformečním vstupem /63/ vyrovnávaci paměti /6/, jejíž skupinový informační ohousměcnývývod /61/ je spojense druhým informačním obousměrným vývodem /13/ mínipočitače /1/, jehož druhý skupinový řídioí obousměrný vývod /í 4/ je spojen s prvním skupinovým řídicím obousměrným vývodem /62/ vyrovnévací paměti /6/, jejíž druhý skupinový řídící obousměrný vývod /GA/ je spojen se skupínovým řídicim obousměrným vývodem /SZ/ dekoděru /5/, jehož samostatnývstup /Sk/ je spojen se samostatným informačním výscupem /45/ telemechanizačniho zařízení /4/.

MPK / Značky

Značky: zapojení, měření, dálkově, minipočítačem, ovládání, signalizaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-215195-zapojeni-pro-dalkove-ovladani-mereni-a-signalizaci-minipocitacem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro dálkové ovládání, měření a signalizaci minipočítačem</a>

Podobne patenty