Zařízení k samočinnému ustavování vůle brzdových čelistí

Číslo patentu: 215182

Dátum: 15.10.1982

Autor: Juřica Svatopluk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém samočinného ustavování vůle brzdových čelistí mezi plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelistí, jež jsou rozevírány brzdovým klíčem, který je ovládán prostřednictvím hřídele pákou. Podstata řešení spočívá v tom, že náboj brzdové páky je opatřen drážkováním, ve kterém je uložena posuvná matice, opatřena závitem o velkém stoupání. Matice je ovládána šroubem, jehož závit má opačné stoupání, než závit posuvné matice. Do úhlové drážky šroubu zapadá zahnutý konec pružiny, která je umístěna v pouzdru, které je vůči tělesu brzdové páky znehybněno. Do závitu posuvné matice je zašroubován dutý šroub, který je uchycen vnitřním drážkováním na hřídeli brzdového klíče a axiálně zajištěn deskou pevné opojenou s tělesem brzdové páky. Řešení podle vynálezu je použitelné jen v automobilovém oboru.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k aamočínnámu uetàvování vůle brzdových čelistí, mezi třecí plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelistí, jež jsou rozevirány brzdovým klíčem, který je ovládán prostřednictvím hřídele pákou e jeho účelom je zdokonalení eamočin~ ného uetavování vůle brzdových čelístí.Brzdová zařízení, využívející k doeažení co největšího brzdového výkonu posilujícího účinku musí být vybavena seřizovacím zařízením. Toto zařízení zejíšłuje stále stejnou vzdálenost mezi třecí plochou brzdového bubnu e obložením brzdových čelistí, která se pro vádí bud ručné, nebo semočínně jek mechanicky, tak hydreulícky.U motorových e jiných vozidel je známu zeřízení, které u bubnových brzd zajíštuje stále stejnou vzdálenoet mezi třecí plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelíetí pomocí šnekového kola. které je uchyceno na hřídeli brzdováho klíče a je umístěno V nábojí brzdové páky. Se šnekovým kolem je v záberu šnek, který je ve smyslu vyrovnávání zvět~ šených vůli pootáčen přes jednosměrnou spojku ozubeným kolečkem, které je v záberu e ozubenou tyčí. Ozubená tyč je poaouvána pomocí svého ozubce, který zapadá do úhlové drážky,vytvořené v kotouči, který je vůči páce nehybný.Nevýhody dosavadních známých zařízení spočívejí v tom, že přenos momentu na hřídel brzdověho klíče je zprostředkován pouze zuby šnekového kola e šneku, které jsou v deném okamžiku v záběru. Podstatnou nevýhodou je složítost celeho zařízení, které vyžadujeShora uvedená nevýhody odstraňuje zařízení k semočinnému ustavování vüle brzdových čelistí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v drážkováni náboje brzdové páky je uložene posuvná matice, opetřená závitem-o velkém otoupání, ovládané šroubem, jehož závit má opečné stoupání než závit posuvné matice, přičemž do úhlové drážky äroubu zapadá zahnutý konec pružiny, která je umístena v pouzdru, které je vůči těleau brzdové páky znehybněno e do závitu posuvné matice je zešroubován dutý šroub, který je uchycen vnitřním drážkováním na hřídelí brzdového klíče a exiálně zajištěn deskou pevné spojenou e těleeemVýhody zařízení podle vynálezu epočívají v tom, že přenos momentu na hřídel brzdového klíče je zprootředkován celou styčnou plochou závítu dutého šroubu e posuvné matice.Zařízení je podstatné zjednodušene.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obrázek 1 představuje v nárysu řez podle svislé roviny A-A podle obrázku 2 a obrázek 2 představuje v pří elušném bokoryau svielý řez rovinou B-B.Zařízení sestává z brzdové páky l, která je ve svém nábojí l opetřena vnitřním drážkováním 2, do kterého je zaeunuta posuvná metíce Q svým vnějším drážkováním lg. Posuvnâ matice 1 má ve svém vnitřním průměru závit ll o velkém stoupání, do kterého je zašrnubován dutý šroub Ž c vnitřním drážkováním lg, který je pomocí příložky l 1 a matice li uchycen noduřídelí g brzdového klíče (nezekresleno). Poeuvná matice 3 je opřene o pružinu łä p do drážkování tlačena šroubem 5. jehož závit gí má opečné etoupání než závit łłposuvné mat ice g.Sroub i je opatŕen úhlovou drážkou lg, do které napadá zahnutý konec l pružiny 1,přičemž je pružina 1 uložene v pouzdro 6, která je vůči brzdove páce ł znehybněno úchytem g, který je připevněn k neznázorněné nepohyblívá části zařízení s brzdou. Sroub 3 má na užším konci př-íčné drážky gi. Dutý äroub 2 ,je exiálně zajišten doskou 1 ą, která je pevne uchycena k náboji l brzdové páky l .a pouzdro § je otočné uohyceno víkem gg. Pružina 1 je proti vypednutí z pouzdra 6 zechycena příložkou g. Proti vniknutí nečlstot do, uvedeného zařízení jsou pouzity tesnící elementy g a 2 §.Popsané zařízení pracuje takto.Natáčíme-li brzdovou pákou l směrem já, ,je rovněž unášene posuvnimetice 3 svým vnějšímdrážkováoím lg a její axiální posuv je zsblokován šroubem 3. současně se otáčí duty šroub í, který je opřen o desku 1 ą a unáší prostřednictvím vnitřního drážkování 1 ą hŕídel 2 brzdovêho klíče a dochází kvlastnímu brzdení. Šroub g ee otáčí souhlasně s Anábojem l brzdové páky l, nebot vzniklé axiální síla od posuvné matice 1 mu zabraňuje v protáčení. Úhel v 0 drážky 16 představuje optimální nztočení brzdové páky l při vlastním brzdsní va tím i nastevenou vůlí mezi třecí plochou brzdového bubnu (nezakresleno) e obložením brzdovýoh čelistí (nezakresleno). vojde-li vlivem opotŕebení brudového obložení k většímu úhlu pootočení brzdové páky l směrem 33, bude pružina 1 prostřednictvím zahnutého konce l 1 o tento přírůetek úhlu v pouzdře § pootočena. Při odbrzdování se těleso brzdové páky l otá- . čí směrem gQ do svá původní polohy, přičemž po překonání uhlu 45 drážky lg narazí tato ne zahnutý konec ll pružiny 1, přičemž se pružina 1 ve smyslu otáčení gg v pouzdro š vzepře a vyvolá pootočení äroubu i o přírůetek úhlu vzniklý při opotřebení brzdováho obložení. Pootočení šroubu g způeobí exiální posuv posuvné matice 1 proti pružíně iz, přičemž dojde vlivem závitu llpootcčení dutého šrouhu j, což představuje úhlovou změnu polohy brzdové páky l vůči hřídeli g brzdového klíče ve smyslu otáčení go a tedy částečně vyru šení vzniklého pŕírůstku úhlu.Před montáži náboje lg brzdové páky l na hřídel g brzdového klíče je nutno šroub i. prostřednictvím drážek gg vyšroubovat až na doraz ve smeru od pružiny li, čímž je brudová páka l pripravena vyrovnst největší celkový úhel potřebný pro seřizování vůle mezi třecí plochou brzdového bubnu a oblečením brzdových čelistí po celou životnost obložení. Celkový úhel seřizování~je dán zvolením stoupání závitu l a délkou zdvihu posuvné matice l. Takto připravená brzdové páka l ee montuje svým nábojem l na hřídel 2 brzdového klíče malý úhel za předpokládanou správnou polohou smyslu pohybu brzdove páky . pri brzdění. Seřízení vůle již pak probíhá semočinne po celou životnost obložení brzdovýlch čelistí.Zařízení k samočinnámu uetsvování vůle brzdových čelistí mezi. třecí plochou brzdové- ho bubnu a obložením brzdových ěelistí, rozevíraných brzdovým klíčem, který je ovládán brzdovou pákou, vyznačené tím, že v drážkování (9) náboje (1) brzdové páky (l) je ulo 3 ~ 215182žena posuvná matice (3) opatřehá závítem (11) 0 velkém stoupání, ovládána šroubem (4),jehož závit (25) má opačné stoupání než závit (11) posuvné matice (3), přičemž do úhlové drážky (16) šroubu (4) zapadá zahnutý konec (17) pružiny (7), která je umístěne V pouzdra(5), které je vůči tělesu brzdové páky (1) znehybněno a do závicu (11) posuvné matice (3) je zašroubován dutý šrouh (5), který je uchycen vnitřním drážkováním (12) na hŕideli brzdového klíče (2) a axiálně zejíštěn deskou (18) pevné spojenou s tělesem brzdové páky (1).

MPK / Značky

Značky: vůle, zařízení, ustavování, samočinnému, brzdových, čelistí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-215182-zarizeni-k-samocinnemu-ustavovani-vule-brzdovych-celisti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k samočinnému ustavování vůle brzdových čelistí</a>

Podobne patenty