Vyvolávacie zariadenie a zariadenie na vytváranie obrazu

Číslo patentu: E 20981

Dátum: 22.12.2010

Autor: Mori Hiroki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KRÍŽOVÝ ODKAZ NA SÚVISIACU PRIHLÁŠKU(0001) Táto prihláška nárokuje prioritu z japonskej patentovej prihlášky č. 2009-294596, podanej 25. decembra 2009 a 2010053661, podanej 10. marca 2010.(0002) Aspekty predloženého vynálezu sa týkajú vyvolávacieho zariadenia, ktoré je snímateľne namontované na zariadení na vytváraní obrazu, ako je laserová tlačiareň a zariadeniena vytváranie obrazu obsahujúce Vyvolávacie zariadenie. DOTERAJŠÍ STAVzariadenie podľa preambule nároku 1.(0004) JP 2003-162147 A zverejňuje Vyvolávacie zariadenie, ktoré obsahuje čepeľ a vyvolávací valec. Čepeľ je pripojená k nosníku vyvolávacej čepele, pričom nosník vyvolávacej čepele má dvepripojovacie časti príslušne na obidvoch svojich koncoch.(0005) Z JP 2001-281987 A je známe Vyvolávacie zariadenie vybavené nosníkom vyvolávača a členom na reguláciu hrúbky vrstvy. Člen na reguláciu hrúbky vrstvy je vybavený listovou pružinou generujúcou prítlačnú silu na nosník vyvolávača a držiak držiaci listovú pružinu a majúci tuhosť a držiak a listová pružina sú zlepené pomocou adhezíva. Týmto spôsobom je člen na reguláciu hrúbky vrstvy upevnený k držiacemu prvku bez vytvorenia skrutkového otvoru, čím sa zabráni úniku(0006) Ako Vyvolávacie zariadenie je známa Vyvolávacia kazeta odpojiteľne namontovaná na zariadení na vytváranie obrazu a jekonfigurovaná na vyvolanie elektrostatického latentného obrazuna fotosenzitívnom bubne (napríklad s odkazom na JP-A-2008 51875).(0007) Vyvolávacia kazeta opísaná V JP-A-2008-51875 obsahuje puzdro na umiestnenie tonera a otočne nesúci vyvolávací valec konfigurovaný na nesenie umiestneného tonera na svojom obvodovom povrchu. Pri vytváraní obrazu kontaktuje vyvolávací valec fotosenzitívny bubon cez celú jeho plochu V smere otočnej osivyvolávacieho valca a otaca sa kvôli dodaniu tonerado elektrostatického latentného obrazu na fotosenzitívnom bubne.(0008) Tu je Vyvolávacia kazeta vybavená čepeľou na reguláciu hrúbky vrstvy, konfigurovanou na reguláciu hrúbky (hrúbkyvrstvy) tonera na obvodovom povrchu vyvolávacieho valca.(0009) V súčasnosti je potreba redukovať veľkosť vyvolávacej kazety. Avšak podľa štruktúry vyvolávacej kazety vzťahujúcej sa k doteraz známym v odbore je priestor na zaistenie čepele na reguláciu hrúbky vrstvy potrebný, takže nebolo možnéuspokojiť potrebu redukcie rozmerov vyvolávacej kazety.(0010) Z toho vyplýva, že predmetom predloženého vynálezu je vyvolávacie zariadenie s redukovanými rozmermi a zariadeniena vytváranie obrazu obsahujúce vyvolávacie zariadenie.Predmetom vynálezu je získanie vyvolávacieho zariadenia podľa nároku l. Ďalšie rozvinutia vynálezu sú špecifikované(0011) Vyššie uvedené a ďalšie hľadiská predloženého vynálezu budú zrejmé a jednoduchšie ocenené z nasledujúceho opisu ilustrovaných uskutočnení predloženého vynálezu braných vObr. 1 je prierezový pohľad z pravej strany na tlačiareňpodľa ilustrovaného uskutočnenia predloženého vynálezuObr. 2 je prierezový pohľad z pravej strany na procesnúkazetu Obr. 3 je prierezový pohľad na vyvolávaciu kazetuObr. 4 je perspektívny pohľad na vyvolávaciu kazetu pripohľade zhora z ľavej prednej strany Obr. 5 je rozložený perspektívny pohľad na rám vyvolávačaObr. 6 je perspektívny pohľad na celistvý vyvolávací rám pripohľade zhora z pravej prednej strany Obr. 7 A je pohľad z pravej strany na vyvolávaciu kazetuObr. 7 B je prierezový pohľad z pravej strany na vyvolávaciuObr. 8 je perspektívny pohľad na člen na reguláciu hrúbkyvrstvy pri pohľade zhora 2 ľavej prednej stranyObr. 9 je rozložený perspektívny pohľad na člen na reguláciuObr. 10 je prierezový pohľad z pravej strany na členna reguláciu hrúbky vrstvy a vyvolávací valecObr. ll je prierezový pohľad z pravej strany na člen na reguláciu hrúbky vrstvy podľa modifikovanehoObr. 12 je perspektívny pohľad na vyvolávaciu kazetu zahrňujúcu člen na reguláciu hrúbky vrstvy podľa modifikovaného ilustratívneho uskutočnenia pri pohľadez vrchnej ľavej čelnej strany. PODROBNÝ OPIS 1.Celková štruktúra tlačiarne(0012) Na Obr. 1 je znázornená tlačiareň 1 (príklad zariadenia na vytváranie obrazu) zahrňujúca skriňu 2 telesa, podávač 3zostavený na podávanie listu S (príklad záznamového média) ajednotku 4 na Vytváranie obrazu, zostavenú na vytváranie obrazuna privedený list S.(0013) Skriňa 2 telesa má V podstate pravouhlý krabicový tvar pri pohľadu z boku a umiestňuje podávač 3 a jednotku 4 na Vytváranie obrazu. Skriňa 2 má kryt 5 na jednej svojej bočnej stene na namontovanie a odstránenie procesnej kazety 13 (bude opisovaná neskôr). Kryt 5 je zaistený ku skrini 2 tak, aby sa otáčal okolo spodnej koncovej časti ako podperného miesta. Priotvorenom kryte 5 môže byť procesná kazeta 13 namontovaná aleboodstránená zo skrine 2 telesa.(0014) V opisoch, ktoré dalej nasledujú je bočná strana (pravá bočná strana na Obr. 1), ku ktorej je zaistený kryt 5,označovaná ako zadná strana a protiľahlá strana (ľavá strana na Obr. 1) je označovaná ako predná strana. Navyše ľavá a pravá sú definované pri pohľade od čelnej strany tlačiarne 1. Inými slovami, navyše zadná strana listu výkresu z Obr. 1, ľavá stranaa čelná strana listu výkresu 2 Obr. 1 sú pravými stranami. Ďalej smer z ľavej do pravej strany môže byť označovaný ako smer šírky.(0015) Podávač 3 je zaistený v spodnej časti skrine 2 telesa. Podávač 3 zahrnuje zásobník 6 listov na podávanie, ktorý prijíma listy S, odoberací Valec 7 zaistený nad zadnou koncovou časťou zásobníka 6 listov na podávanie a separačný valček 8 a separačnú podložku. 9, ktoré sú protiľahlé Voči sebe navzájonl na zadnej strane odoberacieho valčeka 7. Navyše podávač 3 má dvojicu predného a zadného podávacieho valca 10, ktoré sú voči sebe protiľahlé nad separačnou podložkou 9, cesta 11 podávania listov je pretiahnutá od protiľahlej oblasti medzi obidvoma podávacími valčekmi 10 V smere V podstate spredu - dohora a hlavnýregistračný valec 20 na strane telesa je zaistený na prednejstrane cesty ll na podávanie listov.

MPK / Značky

MPK: G03G 15/08

Značky: obrazů, vyvolávacie, zariadenie, vytváranie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/59-e20981-vyvolavacie-zariadenie-a-zariadenie-na-vytvaranie-obrazu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyvolávacie zariadenie a zariadenie na vytváranie obrazu</a>

Podobne patenty