Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka systému na aplikáciu kvapaliny.0002 Príprava pacientov na rôzne lekárske procedúry, napr. chirurgícký zákrok, zvyčajne zahŕňa aplikáciu topického roztoku (alebo kvapaliny), napr. antiseptického roztoku, na dezinfekciu oblasti, ktorá je cieľom lekárskych procedúr. Topické roztoky sa môžu aplikovať na cieľovú oblasť pomocou napustenia špongiového materiálu roztokom a za použitia ručného zariadenia, napríklad klieští alebo peánu, na nasmerovanie napustenej špongie na cieľovú oblasť. Špongie alebo penové materiály sa zvyčajne napúšťajú v kvapaline obsiahnutej vo vnútri otvorenej misky alebo inej nádoby.0003 V určitých prípadoch vykazujú súčasné zariadenia používané na aplikáciu roztokov rôzne nevýhody. Napríklad typické aplikátory využívajú špongie, ktoré kvapalinu účinne neudržia, čo vedie k unlkaniu. V dôsledku toho sa príprava cieľových oblastí na antiseptické vyčistenie stáva neporiadnou procedúrou. Okrem toho unikanie rôznych kvapalín do oblastí mimo cieľových oblastí môže viesť k nahromadeniu rôznych kvapalín, ktoré môžu spôsobovať podráždenie, nepohodlie a/alebo iné nežiaduce stavy.0004 Ďalší príklad nevýhody zahŕňa obťažnosť podania požadovanej dávky kvapaliny do cieľovej oblasti. V priebehu aplikácie kvapaliny môže byť v niektorých prípadoch žiaduce kontrolovať množstvo kvapaliny, napr. antiseptického roztoku, ktorý je podávaný z aplikátora. Pretože však súčasné aplikátory podávajú kvapalinu neefektívne, môže byť obťažné určiť presne množstvo roztoku dodaného do cieľovej oblasti. To môže viesť k tomu,že sa na cieľovú oblasť aplikuje bud viac alebo menej roztoku, ako je žiaduce. Okrem toho typické aplikátory využívajú peny a/alebo systémy na dodanie kvapaliny, ktoré nedokážu včas podať presné množstvo kvapaliny. Napríklad určitým aplikátorom s vnútornými ampulkami,ktore uchovávajú kvapalinu, trvá určitú dobu, kým kvapalina napustí špongiu, a je tak dostupná na aplikáciu pacientovi. T 0 môže viest knepredvídateľnému a nepresnému0005 V niektorých aspektoch je predložený vynález vedený na aplikačný systém na aplikáciu kvapaliny, obsahujúci aplikačné zariadenie obsahujúce podlhovasté duté telo majúce proximálny koniec a distálny koniec aplikačnú doštičku umiestnenú na distálnom konci dutého tela a aktivačné puzdro na vloženie dovnútra dutého tela, pričom aktivačné puzdro obsahuje aspoň jeden pozdĺžny výbežok, ktorý vybieha distálne a nádobu obsahujúcu kvapalinu, umiestnenú vo vnútri dutého tela tak, že uzáverový úsek je umiestnený distálne, a ďalej je nádoba konfigurovaná tak, aby sa jej bránilo vtom, aby bola distálne a obvodovo posunutá kde ked je aktivačné puzdro distálne posúvané vo vnútri dutého tela, aspoň jeden pozdĺžny výbežok je konfigurovaný tak, aby distálne pôsobil na uzáverový úsek nádoby obsahujúcej kvapalinu, aby otvoril uzáverový úsek distálne od hlavného telového úseku nádoby obsahujúcej kvapalinu, a tým uvoľníl kvapalinu z nádoby do aplikačnej doštičky. 0006 V niektorých aspektoch je predložený vynález vedený na aplikačné zariadenie pre aplikačný systém na aplikáciu kvapaliny, obsahujúce podlhovaste dute telo majúce proximálny koniec a distálny koniec aplikačnú doštičku umiestnenú na distálnom konci dutého tela a aktivačné puzdro na vloženie dovnútra dutého tela, pričom aktivačné puzdro obsahuje aspoň jeden pozdĺžny výbežok, ktorý vybieha distálne kde keď je aktivačné puzdro distálne posúvané vo vnútri dutého tela, aspoň jeden pozdĺžny výbežok je konfigurovaný tak,aby distálne pôsobil na uzáverový úsek nádoby obsahujúcej kvapalinu, aby otvoril uzáverový úsek distálne od hlavného telového úseku nádoby obsahujúcej kvapalinu, a tým uvoľníl kvapalinu z nádoby do aplikačnej doštičky, pričom duté telo je konfigurovane tak, aby V sebe malo nádobu obsahujúcu kvapalinu umiestnenú tak, že uzáverový úsek nádoby obsahujúcej kvapalinu je umiestnený distálne, a ďalej je nádoba obsahujúca kvapalinu konñgurovaná tak,aby sajej bránilo V tom, aby bola distálne a obvodovo posunutá.0007 V rôznych aspektoch je predložený vynález vedený tiež na nádobu obsahujúcu kvapalinu pre aplikačný systém, použiteľnú v aplikačnom zariadení na aplikáciu kvapaliny,pričom aplikačné zariadenie obsahuje podlhovasté duté telo majúce proximálny koniec a distálny koniec aplikačnú doštičku umiestnenú na distálnom konci dutého tela a aktivačné puzdro na vloženie dovnútra dutého tela pričom aktivačné puzdro obsahuje aspoň jeden pozdĺžny výbežok, ktorý vybieha distálne kde nádoba obsahujúca kvapalinu má vonkajší výčnelok na hlavnom telovom úseku nádoby na kvapalinu a je umiestnená vo vnútri dutého tela tak, že uzáverový úsek je umiestnený distálne, a ďalej sa nádobe bráni vtom, aby boladistálne a obvodovo posunutá a kde nádoba obsahujúca kvapalinu má vyčnievajúce prvky aje konfigurovaná tak, že ked je aktivačné puzdro distálne posúvané vo vnútri dutého tela,aspoňjeden pozdlžny výbežok dístálne pôsobí na vyčnievajúce prvky uzáverového úseku, aby otvoril uzáverový úsek distálne od hlavného telového úseku nádoby obsahujúcej kvapalinu, atým uvoľnil kvapalinu z nádoby do aplikačnej doštičky. STRUČNÝTXHSVÝKRESOVObr. IA-IC znázorňujú perspektívne pohľady na príkladné uskutočnenie aplikačného systému na aplikáciu kvapaliny V rôznych stupňoch zostaveniaObr. 2 A znázorňuje bočný pohľad v reze na aplikačný systém podľa príkladne opísaného uskutočneniaObr. 2 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. 2 AObr. 3 A znázorňuje čelný pohľad na rukoväť a základňu aplikačného zariadenia na kvapalinu, podľa príkladne opísaného uskutočneniaObr. 3 B znázorňuje bočný pohľad v reze na rukoväť a základňu vyobrazenú na obr. 3 A Obr. 3 C znázorňuje bočný pohľad v reze na zostavený aplikačný systém obsahujúci rukoväť a základňu vyobrazené na obr. 3 B, kde aktivačné puzdro bolo aktivovanéObr. 3 D znázorňuje detailný pohľad na časť obr. 2 A, ukazujúc tesniaci prvok aplikačného zariadenia podľa príkladne opísaného uskutočneniaObr. 4 A-4 H znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení základne aplikačného zariadeniaObr. 5 A-5 D znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení aplikačných doštičiekObr. 6 A-6 D znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení aktivačných puzdier Obr. 7 znázorňuje čelný pohľad v reze na systém na aplikáciu kvapaliny podľa príkladne opísaného uskutočneniaObr. 8 A-8 C znázorňujú bočné pohľady v reze na systém na aplikáciu kvapaliny,zostavený s rôzne veľkými nádobami na kvapalinu.Obr. 9 je pohľad v reze na altematívne uskutočnenie systému na aplikáciu kvapalinyObr. lOje nádoba konfigurovaná na použitie v systéme vyobrazenom na obr. 9.Obr. l 1 A-1 lC znázorňujú perspektívne pohľady na iné prikladne uskutočnenia aplikačného systému na aplikáciu kvapaliny V rôznych stupňoch zostaveniaObr. 12 A znázorňuje bočný pohľad V reze na aplikačný systém podľa prikladne opísaného uskutočneniaObr. 12 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. 12 AObr. l 3 A znázorňuje čelný pohľad na rukoväť a základňu aplikačného zariadenia na kvapalinu podľa prikladne opísaného uskutočneniaObr. 13 B znázorňuje bočný pohľad V reze na rukoväť a základňu vyobrazené na obr. l 3 AObr. 13 C znázorňuje zadný pohľad na rukoväť a základňu vyobrazené na obr. l 3 AObr. l 4 A znázorňuje bočný pohľad v reze na prikladný zostavený aplikačný systém v predaktivovanom staveObr. l 4 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. l 4 A v predaktivovanom staveObr. ISA znázorňuje bočný pohľad v reze na príkladný zostavený aplikačný systém v aktivovanom staveObr. l 5 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. ISB, zobrazujúci tesniaci a prídržný prvokObr. l 6 A-l 6 D znázorňujú niekoľko prikladne opísaných uskutočnení aktivačných puzdierObr. 17 A znázorňuje čelný pohľad v reze na systém na aplikáciu kvapaliny podľa prikladne opísaného uskutočnenia aObr. l 7 B znázorňuje čelný pohľad v reze na nádobu na kvapalinu na použitie V systéme0008 Vtejto prihláške použitie jednotného čísla zahŕňa množné číslo, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V tejto prihláške použitie alebo znamená a/alebo, pokiaľ nie je uvedené inak. Ďalej použitie výrazu zahŕňajúci/obsahujúci, ako aj ďalších foriem ako je zahŕňa/obsahuje alebo zahrnutý/obsiahnutý, nie je obmedzujúce. Tiež výrazy prvokalebo komponent zahŕňajú tak prvky a komponenty obsahujúce jednu jednotku, ako aj

MPK / Značky

MPK: A61F 13/40, B65D 17/00, A47K 5/00, A45D 34/04, A47L 13/00, A61M 35/00

Značky: kvapaliny, aplikáciu, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/57-e17693-zariadenie-na-aplikaciu-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na aplikáciu kvapaliny</a>

Podobne patenty