Spôsob spájania dvoch okrajov pleteného výrobku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 281557

Dátum: 06.12.1995

Autori: Frullini Paolo, Frullini Alberto

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spájaní najmä otvorenej špičky sa posledné očká prvého polradu prenesú na pletacie ihlice druhého polradu očiek ich pootočením o 180°, pričom sa očká prvého polradu zadržia, následne sa spustia ihlice druhého polradu, až sa očká druhého polradu dostanú pod úroveň nosov platín. Zariadenie na prenášanie očiek prvého polradu sa premiestni pootočením späť do východiskovej polohy a umiestni sa oproti zodpovedajúcim ihlám druhého polradu, ihly druhého polradu sa potom zdvíhajú a spúšťajú, až sa uvoľnia všetky páry očiek z ihlíc. Očká výrobku sa potom zretiazkujú v retiazkovacej stanici a retiazka sa uzlíkmi uzavrie. Zariadenie obsahuje excentrické zariadenie (31, 32), napojené na ihly (3, 30), usporiadané pri valci (1), zariadenie na odstraňovanie očiek (8) s uzavieracím kolíkom (20), uloženým v radiálnej štrbine výseku (4), uloženej rotačne okolo osi valca (1). Valec (1) je nesený korunkou (5), spojenou s horizontálnym ramenom (51), pričom korunka (5) je usporiadaná jednak otočne okolo vertikálnej osi (b-b) a jednak vertikálne pohyblivo medzi nižšou polohou (A) a vyššou polohou (B).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu spájania dvoch okrajov pleteného rúrkovitého výrobku, napr. retiazkovaníe špičky ponožky po jej upletení, a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu.Je známe, že ponožky sa vyrábajú na okrúhlych strojoch s jedným alebo dvoma ihlovými valeami, pričom pletenie začína pri elastickej obrube a končí na tej strane špičky ponožky, ktorá ostáva otvorená a musí byť potom uzatvorená vhodným retiazkovacím strojom. Presnejšie povedané, je známe, že po zhotovení riadkov nutných pre špičku ponožky, vznikne z pleteniny, vysokej obyčajne jeden centirneter, väčší počet odpadových riadkov, tzv. nenavlečený okraj, čím sa zabráni vzniku retiazkovacích očiek počas spájania špičky. V závislosti od typu použitého stroja sa ponožky vyrábajúa) jedna za druhou. V tomto prípade posledný nenavlečený rad špičky sa spojí s prvým radom klasickej obruby nasledujúcej ponožky pomocou odolného, hladkého a dobre viditelného vlákna, ktoré prichádza z inej prívodnej jednotky než vlákno, použité na elastickú obrubu a ktoré musí byť ručne odstránené, aby sa pred spájaním špičiek mohla oddeliť jedna ponožka od druhejb) všetky oddelené od seba. Tento postup sa väčšinou využíva pri jedno a dvojvalcových okrúhlych strojoch, ktoré majú automatické zariadenie na oddeľovanie vyrobených ponožíek.Každá ponožka musí byt potom obrátená na ruby, čo umožní jej spojenie na rubovej strane. Špička je potom uzatvorená odstránenia spomenutého odpadového okraja a vzájomným zošitím očiek posledného polradu zadnej časti nohy s očkami posledného polradu chodidlá.Spojenie špičky ponožíek mimo stroja zvyšuje čas a cenu výroby najmä v dôsledku mnohých medzioperácií,ktoré musia byť vykonané po ukončení pletenia a pred začiatkom spájania špičky. Medzioperácie zahmujú napr. odstránenie ponožíek a ich prepravu do príslušného skladu,kde sú ponožky triedené podľa farby alebo veľkosti. Toto všetko v seba zahŕňa spoliehanie sa na kvalifikovaný personál, ktorý tieto operácie vykonáva a na tieto operácie dozerá, a dostatočne veľké budovy pre stroje a selektívne skladovanie ponožíek. Navyše, ak sa jedná o veľké množstvo takto zhotovenýeh ponožíek, veľké množstvo priadze sa pri výrobe zmení na odpad a spomenutý odpadový okraj musí byť odsnánený, a preto náklady sú ekonomicky nevýhodné a veľmi poškodzujú výnos tradičných výrobných závodov.Talianska patentová prihláška čís. FI 92 Al 94 opisuje spôsob spájania dvoch predných okrajov pletenćho rúrkovitého predmetu, hlavne ponožky, a obsahuje krok výroby pleteného rúrkovitého výrobku jednovalcovým okrúhlym strojom, začínajúc obrubným švom a končiac tou stranou špičky, ktorá ostáva otvorená, a tento spôsob ďalej zahŕňa nasledujúce pracowié kroky - zdvihnutie daného množstva ihiel prvého polradu spoločne s príslušnými očkami na danú úroveň výraz prvý polrad znamená rad susediacich očiek prináležiacich k okraju špičky výrobku - zdvihnutie daného počtu ihiel druhého polradu spolu s príslušnými očkami na rovnakú úroveň ako ihly v prvom polrade - odstránenie očiek prvého polradu, spustenie príslušných ihiel a prenesenie spomenutých očiek ich pretočením o l 80 ° okolo horizontálnej priemerovej osi valca ihiel, takže každétakto prevrátené očko zodpovedá príslušnej ihle druhého polradu - uvoľnenie očiek prvého polradu z príslušného prenášacieho zariadenia a premiestneníe takto cez seba položených párov očiek na úroveň, ktorá je vhodná na ich spájanie prerušované pootáčanie valca ihiel tak, aby retiazkovacia ihla postupne prenikala do páru takto položených očiek, pričom im dodá vlákno, ktoré bolo použité na pletenie, a to bez prerušenia vlákna, a potom ho odstráni počas tvorby očiek hladkého retiazkovanćho stehu.Rovnaký dokument opisuje zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu, ktorý obsahuje - vačkové zariadenie na vertikálny pohyb daného množstva ihiel prvého a druhého polradu očiek špičky výrobku počas procesu, pričom tieto zariadenia sú V pracovnej polohe, ked píetacie vačky okrúhleho stroja nie sú v pracovnej polohe, a naopak - zariadenie na odstraňovanie očiek spomenutého prvého polradu a ich obrátenie o l 80 ° okolo priemerovej horizontálnej osi ihlového valca, majúceho pre každé očko pár bodcov a minimálne jeden otvárací a uzatvárací kolik, pričom oba sú klzne uložené vo svojej príslušnej štrbine polkruhového výseku spomenutý výsek je použitý, aby vykonával posuv o l 80 ° v oboch smeroch okolo priemerovej horizontálnej osi ihlového valca, v polohe ležiacej nad platinami stroja - zariadenie pevne spájacie spomenutý polkruhový výsek s ihlovým valcom, majúce radiálny uzáver, pohybujúci sa sklzom medzi dvoma polohami zaisťovania a uvoľňovania výseku vzhľadom na ihlový valec, všetko toto v nemennom a vopred danom priestorovom usporiadani - vidlicové zariadenie na zaklesnutie puzdra platín počas horizontálneho otáčania spomenutého polkruhového výseku, v spojení s ihlovým valcom, pričom spomenuté vidlicové zariadenie sa aktivuje príslušným vačkovým zariadením, ktoré je pevne spojené s podperou spomenutého polkruhového výseku - zariadenie na retiazkovaníe spárovaných a cez seba položených očiek navlečených na ihlách druhého polradu pomocou retiazkovacej háčikovej ihly s háčikom, operatívne spojeným so spomenutou ihlou, a umiestneným na strane tejto ihly, ktorá je opačná vzhľadom na očká, a s kolieskom alebo klznou lištou, ktoré pritláčajú textiliu a udržujú očká v retiazkovacej polohe počas retiazkovacieho procesu. Spomenuté koliesko alebo klzná lišta, sú umiestnene na tej strane retiazkovacej ihly, ako sú pletacie ihly. Celé uvedené zariadenie je umiestnené nad a vedľa ihlového valca.Hoci uvedený pracovný postup umožňuje zhotoviť výrobok dobrej kvality, vyžaduje ponechanie pletacích ihiel v zasunutom stave, pričom rovnaké ihly držia očká výrobku počas retiazkovacieho procesu vnútri dvojitých očiek, ktoré vytvárajú spájacie švy, takže zretiazkovaný riadok, spájací okraje výrobku, je trochu rozšírený. Vzniknuté spúšťanie na šitie spomenutých okrajov je rovnaké ako pri pleteni namiesto toho, aby bol menší, čo je nutné na dosiahnutie tesnejšieho a pruüiejšieho spoja, a preto nevzniká výrobok s vyššou kvalitou. Okrem toho, zariadenie na vykonávanie tohto znameho spôsobu, je konštrukčne veľmi zložité,hlavne vzhľadom na veľký počet dielov, majúcich vzťah k pletacej hlave okrúhleho stroja. Vzniká tým najmä potreba striktne dodržiavať postup integrácie a koordinácie zariadenia s okrúhlym strojom na výrobu daného predmetu, a dôsledkom toho je tiež znížená úroveň modularity, t. j. výrazne znížená možnosť pridania ďalších dielcov, umožňujúcich zlepšiť kvalitu výrobku, čo sa týka pletenia alebo konečného zretiazkovania, a okrem toho sa silne zhoršuje prístup k jednotlivým dielcom retiazkovacieho zariadenia. To všetko sa robí na úkor jednoduchosti a prevádzkových nákladov na zostavenie alebo prevádzku okrúhleho stroja,alebo rovnakého zariadenia na retiazkovaníe špičky. Okrem toho, okrúhly stroj na pletenie výrobku, musi vyhovovať zhľadiska konštrukčného, štrukturálne-mechanického a prevádzkového hľadiska špecifrckému usporiadaniu zariadenia, určeného na vykonávanie uvedeného spôsobu uzatvárania špičky. S ohľadom na rôzne konštrukčné a funkčné rozdiely, ktorými sa odlišujú rôzne, V súčasnosti známe okrúhle stroje, predstavuje to nevýhodu, vyplývajúcu z obmedzenia vzäomnej zameniteľnosti rôznych zariadení, ktoré musia byť tak navrhnuté, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám pletacieho stroja, ktorého sú časťou.Hlavným cieľom predloženého vynálezu je prekonanie nedostatkov, vyplývajúcich z tradičných postupov, a predloženie spôsobu na spájanie okrajov pleteného rúrkovitého výrobku a predloženia automatického zariadenia na toto spájanie, čo umožní získať konečný výrobok s lepšou kvalitou a súčasne s tým dosiahnuť výrazné funkčné zjednodušenie, čo sa týka konštrukcie a údržby retiazkovacieho zariadenia a pletacieho stroja.Podľa tohto vynálezu výsledok bol dosiahnutý prijatím pracovného spôsobu, ktorý zahŕňa počiatočné kroky výroby pleteného rúrkovitého výrobku, napr. ponožky, pričom sa vychádza z elastickej obruby, a končí sa na tej strane špičky, ktorá sa ponecháva otvorená jednovalcovým okrúhlym strojom a umiestnenie naposledy zhotovených očiek prvého polradu na pletacích ihlách druhého polradu očiek, pri ich pootočení o l 80 ° okolo priemerovej osi valca ihiel, keď je tento valec riadený príslušným zariadením prenosu očiek,čím sa páry očiek z prvého a druhého polradu zadržia na ihlách druhého polradu, a pritom tento spôsob podľa predloženého vynálezu zahŕňa ďalšie pracovné kroky- spustenie ihiel druhého polradu pri otvorených platinách,keď sa očká prvého a druhého polradu premiestnia na úroveň, ktorá leží pod úrovňou nosov platín strojov- zdvihnutie ihiel druhého polradu pri uzatvorených platinách, čím sa zodpovedajúce páry očiek prvého a druhého polradu zadržia platinami v danej polohe vzhľadom na drieky príslušných ihiel- ďalšie dvíhanie ihiel druhého polradu, dokiaľ všetky zodpovedajúce páry očiek nedosiahnu prevádzkovú úroveň prenášajúceho zariadenia prvého polradu, vďaka čomu sa očká predtým uvedeného zariadenia zadržia- spustenie ihiel dnihého polradu, čo umožní, že očká prvého a druhého polradu sa odstránia z uvedeného prenášajúceho zariadenia, t. j. výrobok sa očistí od pletacích ihiel- prenesenie výrobku so zadržanými očkami tak, aby bol umiestnený v danej vzdialenosti od pletacieho valca- umiestnenie prenesených očiek tak, aby boli uhlovo rovnako vzdialené s tým, že kruhové vzdialenosť môže byť premenená, t. j. zvolená podľa požadovaného stupňa jemnosti retiazkovania- zretiazkovanie zodpovedajúcich párov takto rozmiestnených očiek pomocou retiazkovacej ihly s tým, že sa vytvorí retiazka a po dokončení zretiazkovania sa zhotoví jeden,alebo viac uzlíkov, ktoré uzatvárajú retiazku- uvoľnenie takto spojených párov očiek prvého a druhého polradu, čím sa umožní, aby sa výrobok odohral vo svojom konečnom stave lícnou stranou von.Možno by bolo vhodné zdôrazniť, že očko má byť pri navliekaní na jazýčkovú ihlu v zadržovanej polohe a má sa nachádmť na úrovni ležiacej medzi háčikom ihly a voľným koncom jazýčka, pričom je jazýček v celkom otvorenom stave.Podľa predloženého vynálezu možno výhodne, po zhotovení uzlíkov uzatvárajúcich retiazku, založiť retiazkovacie vlákno konečnej dlžky do výrobku. Okrem toho,buď sa môže použiť rovnaké vlákno ako na pletenie výrobku, a to bez prerušenia vlákna, alebo sa môže z príslušnej cievky privádzať iné vlákno.Čo sa týka zariadenia na uskutočňovanie spomenutého spôsobu, toto zariadenie obsahuje- zámkové zariadenie, riadiace zdvíhanie a spúšťanie daného počtu ihiel prvého a druhého polradu očiek, pričom toto zariadenie je v pracovnej polohe, ked pletacie zámky nie sú v pracovnej polohe, a naopak- zariadenie na odstraňovanie očiek spomenutého prvého polradu a ich obrátenie o l 80 ° okolo priemerovej osi ihlového valca, a okrem toho, na odstraňovanie párov zodpovedajúcích očiek z ihiel druhého polradu, majúce pár bodcov pre každé očko, a najmenej jeden príslušný otvárací a uzatvárací kolik, ktoré sú uložené kĺzajúc v príslušných štrbinách polkruhového výseku tento výsek je rotačne nasadený, aby mohol vykonávať uhlový posun o l 80 ° v obidvoch smeroch okolo priemerovej osi ihlového valca v polohe nachádzajúcej sa nad platinami stroja na zhotovenie výrobku a je nesený dielcami, ktoré umožňujú jeho posun z pletacej stanice do stanice retiazkujúcej špičku výrobku- zámkové zariadenie, umiestnené V závislosti od pletacej stanici, ovládajúce spomenuté bodce a príslušné kolíky v príslušných štrbinách oscilujúceho výseku- mmkové zariadenie na prevracanie spomenutého polkruhového výseku o l 80 ° v obidvoch smeroch okolo priemerovej osy ihlového valca- zámková zariadenie, ktoré udržuje puzdro platiny okrúhleho stroja v danej a konštantnej uhlovej polohe- ovládací valec riadiaci prevod dielca, nesúceho spome- , nutý polkruhový výsek z pletacej stanice do stanice, kde sa retiazkuje špička výrobku- zámková zariadenie, umiestnené v závislosti od pletacej stanice, ovládajúce spomenuté bodce a príslušné kolíky počas krokov predbežného usadenia očiek pred ich retiazkovaním a odstránenie hotového výrobku- spájač-retiazkovač na spájanie-retiazkovanie párov zodpovedajúcich očiek a na vytváranie uzlíkov na uzatváranie spomenutého spájaco-retiazkovacieho riadku- zariadenie na záverečné odrezanie spájaeo-retiazkovacieho vlákna- zariadenie držiace koniec retiazkovacieho vlákna po jeho odrezaní.Podľa tohto vynálezu sa výhodne predkladá zariadenie na vloženie záverného konca alebo chvostíka retiadcovacieho vlákna do výrobku.Výhody predloženého vynálezu spočívajú hlavne v skutočnosti, že je možné uzavrieť špičku pleteného rúrkovitého výrobku hned za strojom, ktorý vyrába tento spomenutý výrobok, a to úplne automaticky, čím sa podstatne znižuje čas a náklady výroby že niektoré kroky tradičného postupu uzatvárania špičiek pletených rúrkovitých výrobkov - ako je napr. vytváranie odpadového materiálu, ktorý nie je spojený vláknom, prenášanie výrobkov z olcrúhleho stroja do skladísk pančúch alebo do spájacích-retiazlcovacích strojov, obrátenie pančuchy naruby, spájanie špičky a jej nasledovné obrátenie lícnou stranou von - sú úplne vylúčené že je možné automaticky retiazkovať okraje výrobkov za pletacou stanicou a umiestniť retiazkovacie zariadenie v danej vzdialenosti od pletacej stanice, čím vznikne jedna výrobná jednotka že je možne dosiahnuť vysoký stupeň prístupnosti zariadenia pletacej stanice a zariadenia retiazkovacej stanice i zariadenia prenášajúceho výrobok medzi spomenutými stanicami, čo je osobitne výhodné pozastavení výrobnej jednotky, a počas krokov údržby, a počas zriaďovania rôznych ovládacích zariadení že je možné V priebehu retiazkovania jedného výrobku súčasne pliesť ďalší výrobok, čím sa podstatne znižujú prestoje v práci stroja, a tak sa zvyšuje z hľadiska konečného produktu výkon že je možne uskutočňovať spomenuté retiazkovanie s použitím rovnakého vlákna, aké sa používa na pletenie výrobku, a to bez prerušenia, čim sa odstráni cyklické štartovanie retiazkovacieho procesu, t. j, vytváranie začiatočného očka a výskyt tzv. chvostíka retiazkovacieho vlákna že je možné uskutočňovať spomenuté retiazkovanie s akýmkoľvek stehom, vhodným na prípravu pletených výrobkov, ako napr. zo stehom hladkej retiazky, ktorá má vynikajúcu pružnosť a ktorá umožňuje využitie väčšiny komerčne dostupných vlákien že je možné uzatvárať špičku ponožky švami s rôznym typom obrysu, ako sú napr. rybie ústa, alebo ústa žraloka, a tradičné typy že je možné uskutočňovať spomenuté retiazkovanie, bud na strane zadnej časti alebo na strane chodidla ponožky, jednoducho tým, že sa vytvorí vrecko textílie na jednej alebo na druhej strane výrobku, s ohľadom k pâte že po ukončení retiazkovania špičky sa výrobok nachádza vo svojej konečnej podobe licnou stranou von že konečný produkt má najlepšiu kvalitu ako z estetického, tak aj z funkčného hl diska, hoci i šev je pletený a spája dva okraje špičky, bez toho, aby zvýšil jej hrúbku že zariadenie podľa tohto vynálezu je vysoko spoľahlivé aj po dlhom čase používania že tradičný okrúhly stroj môže byť vybavený spomenutým zariadením napriek tomu, že by jeho základná funkčnosť a konštrukčná štruktúra boli radikálne zmenené.Prehľad obrázkov na výkreseTieto i ďalšie výhody a charakteristiky tohto vynálezu budú najlepšie poehopené každým, kto sa vyzná v odbore,z nasledujúceho opisu v spojení s pripojenými obrázkami,uvedenými ako praktický príklad tohto vynálezu, ale ktoré nie sú príkladmi obmedzujúcimi, pričomObr. IA je schematické znázomenie pozdĺžneho rezu,ukazujůce zariadenie podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu po začiatku cyklu uzatvárania špičky rúrkovitého výrobkuObr. lBje pôdorys zariadenia prenášajúceho výrobok z pletacej stanice do retiazkovacej stanice v zariadení z obr. IAObr. IC zobrazuje detailne zámky a príslušné hnacie zariadenie, ovládajúce prevracanie polkruhového výseku zariadenia z obr. lAObr. 1 D je pohľad z boku na zariadenie z obr. ICObr. 2 A schematicky znázorňuje zariadenie z obr. B s retiazkovaeím zariadením v pohotovostnom staveObr. 2 B zobrazuje zariadenie z obr. IB, oddelené od pletacej hlavy stroja s retiazkovaeím zariadením v pohotovostnom staveObr. 2 C zobrazuje zariadenie z obr. IB počas retiazkovania špičky výrobku s retiazkovaeím zariadením v aktívnom staveObr. 2 D schematicky znázorňuje krok z obr. 2 A so sacou hadicou pletacieho stroja v normálnej, t. j. v zníženej poloheObr. 2 E schematicky znázorňuje krok z obr. 2 B so sacou hadicou v zdvihnutej poloheObr. 3 A je bokorys rovnakého zariadenia ako na obr. lA podľa altematlvneho prevedeniaObr. 3 B je pôdorys, ukazujúci oscilujúci polkruhový výsek, príslušný podpemý dielec zodpovedajúci prevraca ciemu zariadeniu a zariadenie, udržujúce puzdro platiny v pevne danej priestorovej poloheObr. 3 C je pôdorys zariadenia, prenášajúceho výrobok z pletacej stanice do retiazkovacej stanice v zariadení z obr. 3 AObr. 3 D je detailné znázomenie zariadenia, ktoré spája puzdro platiny so strojom od začíatočného kroku ich choduObr. 3 E detailne znázorňuje zariadenie z obr. 3 D po medzikroku jeho chodu konečnom kroku ich chodu, t. j. návrat do pôvodnej polohyObr. 4 predstavuje schematické znázomenie čiastočného pozdlžneho rezu ukazujúceho ihlový valec stroja, vybavený zariadením podľa tohto vynálezu po kroku prevrátenia oscilujúeeho výseku, prenášąiúceho očká prvého polradu na ihly druhého polraduObr. 5 zobrazuje zariadenie z obr. 3 C v čiastočnom pozdĺžnom reze, stroj so zariadením podľa tohto vynálezu a so zariadením z obr. 3 C, v ktorom oscilujúci výsek je zdvihnutý s ohľadom na pletaciu hlavu príslušného hnacieho zariadenia a zariadenia na uvádzanie ihiel do danej polohyObr. 6 A predstavuje čiastočný pozdĺžny rez znázorňujúci stanicu na retiazkovanie špičky výrobku so zariadením z obr. 3 C V retiazkovacej poloheObr. 6 B detailne zobrazuje retiazkovanie špičky výrobku podľa altematívneho prevedeniaObr. 6 C detailne zobrazuje spájač so zloženým dielcom, čo je kĺzna ihla na uskutočnenie retiazkovacieho procesuObr. 6 D je pôdorys detailu z obr. 6 CObr. 6 E je nárys ihlovej tyče s príslušnými pomocnými dielcarni spájača z obr. 6 CObr. 6 F detailne a čiastočne v reze zobrazuje retiazkovacíu ihlu s uzatváracou zarážkou príslušného háčikaObr. 7 A je bokorys ihly pletacieho valca okrúhleho strojaObr. 7 B je rez pozdlž priamky A-A z obr. 7 AObr. 7 C je rez pozdlž priamky X-X z obr. 7 AObr. 8 A je pôdorys bodca na odstraňovanie a prevracanie očiek s hlavou obrátenou k pravej straneObr. SB je bokorys bodca z obr. SAObr. 9 A je pôdorys bodca, ktorý je komplementámy bodcu z obr. 8 A, t. j. jeho hlava je obrátená k ľavej straneObr. 9 B je bokorys bodca z obr. 9 AObr. IOA je pôdorys uzatváracieho kolika, spojeného s bodcom z obr. SAObr. IOB je bokorys kolika z obr. l 0 AObr. llA je pôdorys uzatváracieho kolika, spojeného s bodcom z obr. 9 AObr. llB je bokorys kolika z obr. llAObr. 12 A je pôdorys zostavy dvoch bodcov aObr. l 2 B je rez pozdĺž priamky C-C z obr. 12 AObr. l 3 A je pôdorys zostavy dvoch bodcov a zodpovedajúcich kolíkov v uzatvorenom staveObr. l 3 B je rez pozdlž priamky D-D z obr. l 3 AObr. l 4 A zobrazuje ihlu prvého polradu na uzatváranie špičky výrobku po začiatočnej fáze cyklu uzatvárania špičky výrobkuObr. 15 zobrazuje ihlu z obr. 14, je jej zdvihnutím pri uzatvorených platináchObr. 16 zobrazuje ihlu z obr. 14 v prostrednej fáze zdvihu pri otvorených platináchObr. 17 detailne znázorňuje ihlu druhého polradu v konečnej fáze jej prvého zdvihuObr. 18 znázorňuje ihlu z obr. 16, keď jeden z príslušných bodcov je zobrazený pri pohybe blízko príslušného očkáObr. 20 znázorňuje ihlu z obr. 18, ked bodec je znázornený ako zdvíha očkoObr. 22 detailne znázorňuje ihlu dnmého polradu, keď jeden z príslušných bodcov je zobrazený pri zachytávaní príslušného prenášaného očka prvého polraduObr. 23 znázorňuje ihlu z obr. 22 s bodcom smerujúcim na zodpovedajúce očko na krčku ihly pred otvorením príslušného kolikaObr. 24 znázorňuje ihlu z obr. 23 v zdvihnutej polohe na uvoľnenie príslušného očka prvého polradu z bodcaObr. 25 znázorňuje ihlu z obr. 24 v spustenej polohe pod nosom platiny zo zodpovedajúcimi očkami prvého a druhého polradu V zadrzovanej polohe, keď príslušná platinaje otvorenáObr. 26 znázorňuje ihlu z obr. 25 počas jej zdvihu, keď platina je uzatvorenáObr. 27 znázorňuje ihlu z obr. 26 ďalej počas fázy zdvihu, keď platiny sú uzatvorenéObr. 28 znázorňuje ihlu z obr. 27 ďalej počas fázy zdvihu, keď príslušná platina je otvorenáObr. 29 znázorňuje ihlu z obr. 28, keď príslušný bodec sa pohybuje blizko očiek na drieku ihlyObr. 30 znázorňuje ihlu z obr. 29 počas konečnej fázy zdvihu, ked je umožnené, aby bodec odstránil zodpovedajúce očkáObr. 32 znázorňuje ihlu z obr. 31 v koncovej fáze poklesu, pričom príslušné očká prvého a druhého polradu sú zdvihnuté bodcomObr. 33 A znázorňuje ihlu z obr. 23 vo fáze zdvihu s príslušným očkom prvého polradu v zadržovanej polohe, a pričom očko druhého polradu je zablokované príslušným bodcom podľa altematívneho prevedenia predloženého spôsobuObr. 33 B znázorňuje ihlu z obr. 33 A v jej koncovej fáze poklesu, pričom príslušné očko druhého polradu je navlečenéObr. 33 C znázorňuje ihlu z obr. 33 B počas koncovej fázy zdvihu, pričom platiny sú uzavreté a zadržujú príslušné očko prvého polradu navlečené na drieku ihlyObr. 33 D znázorňuje ihlu z obr. 33 C v ďalšej fáze zdvihu, pričom platiny sú otvorené a príslušný bodec sa približuje k očku prvého polraduObr. 33 E znázorňuje ihlu z obr. 33 D, pričom bodec sa k nej viacej blížiObr. 33 F znázorňuje ihlu z obr. 33 E počas koncovej fázy zdvihu, ktorá umožňuje odstránenie príslušného očka prvého polradu pomocou príslušného bodcaObr. 33 H znázorňuje ihlu z obr. 33 G v koncovej fáze poklesu, pričom príslušné očko prvého polradu je odstraňované z príslušného bodcaObr. 34 A detailne znázorňuje vytváranie retiazok uzatvárajúcich uzlíkov po skončení retiazkovania špičky výrobkuObr. 34 B detailne znázorňuje krok odstraňovania koncovej časti retiazkovacieho vlákna pomocou zariadenia na jeho zavedenie do špičky výrobku pred odrezaním tohto vláknaObr. 34 C detailne znázorňuje uvedenie do pracovnej polohy zariadenia na odrezávanie vlákna a hnacieho zariadenia pre spomenuté zariadenie zavádzania vláknaObr. 34 D detailne znázorňuje krok zavádzania retiazkovacieho vlákna konečnej dĺžky do výrobku a odrezávanie a odstraňovanie tohto vláknaObr. 35 detailne znázorňuje krok z obr. 34 C podľa altematívneho prevedeniaObr. 36 detailne znázorňuje krok z obr. 34 D podľa altematívneho prevedenia nasledujúci krok z obr. 35Obr. 37 detailne znázorňuje krok prípravy retiazkovacieho vlákna na jeho uchytenie s príslušným ovládacím zariadením podľa alternativneho prevedeniaObr. 38 A detailne znázorňuje krok uvedenia do správnej polohy zariadenia na odreúvanie retiazkovacieho vlákna a odstraňovanie poslednej časti vlákna pomocou zariadenia na zavádzanie vlákna do výrobku, tento krok nasleduje za krokom z obr. 37Obr. 38 B detailne znázorňuje krok odrezávania retiazkovacieho vlákna a zavádzanie poslednej časti tohto vlákna do výrobku, tento krok nasleduje za krokom z obr. 38Obr. 39 B znázorňuje krok z obr. 38 B podľa altematívneho prevedenia, tento krok nasleduje za krokom z obr. 39 AObr. 40 schematicky znázorňuje krok zachytenia časti výrobku, čím sa uľahčí zavedenie zariadenia držiaceho retiazkovacie vlákno a zavedenie tohto vlákna do výrobkuObr. 41 A perspektívne zobrazuje rúrkovitý výrobok otvorenou špičkouObr. 4 lB schematicky znázorňuje výrobok z obr. 41 A pri predposlednom kroku uzatvárania špičkyObr. 4 lC schematicky màzorňuje výrobok z obr. 41 A pri poslednom kroku uzatvárania špičkyObr. 41 D znázorňuje pozdĺžny rez obr. 41 CObr. 42 A perspektívne zobrazuje ponožku so špičkou nazývanou ústa žraloka tvorenou dvoma podobnými a priliehajúcimi okrajmi (S, R).Obr. 42 B schematicky znázorňuje ponožku z obr. 42 Apri predposlednom kroku uzatvárania špičkyObr. 42 C schematicky znázorňuje ponožku z obr. 42 A pri poslednom kroku uzatvárania špičkyObr. 42 D znázorňuje pozdĺžny rez obr. 42 CObr. 43 schematicky znázorňuje delenie pletacíeho valca s párnym počtom ihiel na dva polradyObr. 44 schematicky znázorňuje delenie pletacíeho valca s nepárnym počtom ihiel na dva polradyObr. 45 schematicky znázorňuje ďalšie delenie pletacíeho valca na dva polradyObr. 46 detailne znázorňuje zariadenie na zavádzanie retiazkovacieho vlákna konečnej dlzky do výrobku Obr. 47 zobrazuje stroj podľa predloženého vynálezu v stave pletenia s doskou v blizkosti valca ihielObr. 48 zobrazuje stroj z obr. 46 s doskou vzdialenou od valca ihiel.Obmedzený na svoju základnú podstatu a s odkazom na priložené výkresy, spôsob spájania dvoch okrajov pleteného rúrkovitého výrobku, hlavne uzatváranie špičky ponožky, a vďaka čomu sa zahmuje i predchádzajúci krok výroby pleteného rúrkovitého výrobku - vychádzajúc z elastickej obruby a končiac na tej strane špičky, ktorá ostáva otvorená - pri použití jednovalcového stroja zahŕňa nasledujúce pracovné kroky

MPK / Značky

MPK: D04B 9/42, D04B 9/56, D04B 9/54

Značky: výrobků, spôsob, vykonávanie, okrajov, zariadenie, spôsobu, pleteného, dvoch, tohto, spájania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/55-281557-sposob-spajania-dvoch-okrajov-pleteneho-vyrobku-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spájania dvoch okrajov pleteného výrobku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty