Viacvrstvový fóliový prvok

Číslo patentu: E 19791

Dátum: 04.01.2010

Autori: Schindler Ulrich, Schumacher Christian, Peters John Anthony

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka viacvrstvového fóliového prvku s ohybnou dielektrickou nosnou vrstvou a s elektricky vodivou vrstvou podľa predvýznaku nároku 1, ako aj spôsobu výroby takého fóliového prvkupodľa predvýznaku nároku 15.Spis DE 19 601 358 C 2 opisuje bezpečnostný dokument, pri ktorom je do papierovej hmoty bankovky vložený čip, ktorý je opatrený anténou. Z dôvodov mechanickej stability je pritom tentočip nalaminovaný na nosič, pri ktorom sa jedná o pokovenú fóliu.Spis EP l 179 811 A 1 opisuje upevnenie bezpečnostného prvku na papierovom nosiči bankovky prostredníctvom vrstvy lepidla, ktorý obsahuje substrátovú vrstvu a kovovú vrstvu. Kovová vrstva pritom tvorí anténu v tvare slučky, ktorá je spojená s integrovaným obvodom. Prostredníctvom tejto antény potom môžu byť načítané dáta uložené v integrovanom obvode. Spis DE 10 2007 027 838 Al obsahuje viacvrstvový fóliový prvok s ohybnou dielektrickou vrstvoua s väčším počtom elektricky vodivých vrstiev.Úlohou vynálezu je teraz to, aby bolo možné s nízkou spotrebou elektricky vodivého materiálu docieliť antény s pomerne vysokouTáto úloha je vyriešená viacvrstvovým fóliovým prvkom podľa nároku l. Táto úloha je ďalej vyriešená spôsobom výrobyviacvrstvového fóliového prvku podľa nároku 15. Vytvarovanievodivých dráh v tvare cievky, ako aj ich prekrytia vzhľadom na smer,ktorý je kolmý k rovine preloženej nosnou vrstvou, je pritom najmä vytvorené tak, že plošné rozmery prekrytej plochy prvej a druhej časti vodivých dráh zostanú pri (zamýšľanom) posunutí prvej vodivej dráhy v tvare cievky voči druhej vodivej dráhe v tvare cievky o 100 m v prvom smere, ležiacom v rovine preloženej nosnou vrstvou, konštantné.Fóliový prvok podľa vynálezu sa hodí najmä pro veľké množstvá výrobkov, ako sú RFID tagy, kreditné karty, chytré karty,pasy a podobne, pri ktorých je požadovaná lacná výroba pri malýchPodľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu prvá časť vodivej dráhy v oblasti obsahujúcej t vinutie prvej časti vodivej dráhy celkom prekrýva druhú časť vodivej dráhy. Ďalej je v tejto oblasti pozdĺž prvej časti vodivej dráhy rozloženie druhej vodivej dráhy v aspoň jednom prvom smere, ležiacom v rovine preloženej nosnou vrstvou, o hodnotu r menšiu než rozloženie prvej vodivej dráhy, pričom platí t 21/4 a r 2100 m. S výhodou pritom (celá) prvá časť vodivej dráhy prekrýva druhú časť vodivej dráhy vzhľadom na smer kolmý k rovine preloženej nosnou vrstvou, a pozdĺž (celej) prvej časti vodivej dráhy je rozloženie druhej vodivej dráhy v prvomsmere aspoň o 100 m menšie než rozloženie prvej vodivej dráhy.Prekvapivo sa ukázalo, že pri takom vytvorení viacvrstvového fóliového prvku je možné v porovnaní s obvyklou anténnou štruktúrou v tvare špirály pri vopred stanovenej rezonančnej frekvencii pri rovnakej spotrebe elektricky vodivého materiálu zlepšiť kvalitatívny faktor anténnej štruktúry o približne 80 . Ďalejsa zreteľne zmenší aj odchýlka rezonančnej frekvencie anténnejštruktúry vyrobeného fóliového prvku od vopred stanovenej cieľovej rezonančnej frekvencie a tiež ovplyvňovanie rezonančnej frekvencie výchylkami vstupnej kapacity elektrických spínacích obvodov spojených s anténnou štruktúrou je zreteľne menšie. Prostredníctvom kapacitnej väzby prvej a druhej časti vodivej dráhy, prostředníctvom špeciálnych relatívnych rozmerov prvej a druhej časti vodivej dráhy a ich špeciálnym usporiadaniam voči sebe navzájom sú pritom zachytávané tolerancie vzniknuté eventuálne v priebehu výrobného procesu, poprípade odchýlky od zákrytu pri nanášaní a štruktúrovaní prvej a druhej elektricky vodivej vrstvy a ďalej je zlepšená kvalitapri rovnakej spotrebe materiálu, ako už bolo vyššie opísané.Pozdĺž prvej vodivej dráhy je v prvom smere rozloženie druhej vodivej dráhy s výhodou o medzi 200 a 400 m menšie než rozloženie prvej vodivej dráhy. Rozloženie druhej vodivej dráhy v prvom smere činí ďalej s výhodou medzi 98 a 99,9 rozloženie prvej vodivejdráhy, uvažované pozdĺž prvej časti vodivej dráhy.Podľa druhého výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu je rozloženie druhej vodivej dráhy pozdĺž prvej poprípade druhej časti vodivej dráhy menšie než rozloženie prvej vodivej dráhy, nie len v prvom smere, ale aj v druhom smere. Tak je pozdĺž prvej popripade druhej časti vodivej dráhy v druhom smere, ktorý tiež leží v rovine preloženej nosnou vrstvou, a ktorý zviera s prvým smerom pravý uhol, rozloženie druhej vodivej dráhy s výhodou o aspoň 50 m menšie než rozloženie prvej vodivej dráhy. Pritom je dosiahnutéďalších výhod čo sa týka malej zmeny rezonančnej frekvenciesa určí vždy kapacitou a indukčnosťou, ktoré sú tvorené prvou aprekrytía prvej a druhej vodivej dráhy zostávajú kapacita a indukčnosť tiež prakticky konštantné, čo má za následok menšiu zmenu rezonančnej frekvencie a kvalitatévneho faktora anténnej štruktúry vyrobených fóliových prvkov. Ďalej sa pritom osvedčilo to,že pozdĺž prvej časti vodivej dráhy je v prvom smere rozloženie druhej vodivej dráhy o medzi 200 m a 400 m menšie než rozloženie prvej vodivej dráhy. Je teda výhodné, keď je šírka vodivej dráhy prvej vodivej dráhy pozdĺž prvej časti vodivej dráhy menšia o medzi 200 a 400 m než šírka vodivej dráhy druhej vodivej dráhy pozdĺždruhej časti vodivej dráhy.Ďalších výhod je možné docieliť vtedy, ked je pozdĺž prvej časti vodivej dráhy rozdiel v rozložení prvej a druhej vodivej dráhy V prvom smere väčší, najmä o viac než 20 väčší než rozdiel vrozložení prvej a druhej vodivej dráhy v druhom smere.dráhy vždy čiastočne aspoň dve čiastočné časti druhej časti vodivej dráhy, pričom tieto obe čiastočné časti rozdielnych vinutí sú priradené k druhej vodivej dráhe V tvare cievky a platí t 21/4. U takého vytvorenia fóliového prvku sú teda dve susedné vinutía druhej vodivej dráhy v tvare cievky kapacitne spojené prostredníctvom prvej časti vodivej dráhy prvej vodivej dráhy v tvare cievky, a sice vo forme sériového zapojenia dvoch kapacít. Pritom je prvá kapacita tvorená prekrývajúcou plochou jednej čiastočnej častí druhej časti vodivej dráhy a prvej časti vodivej dráhy a druhá kapacita je tvorená prekrývajúcou plochou ďalšej čiastočnej časti druhej časti vodivej dráhy a prvej častí vodivej dráhy. Tieto obe kapacity, označované vďalšom ako C 1 a C 2, tvoria spoločne jednu celkovú kapacitu C,

MPK / Značky

MPK: H01Q 7/00, G06K 19/077

Značky: prvok, viacvrstvový, fóliový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/54-e19791-viacvrstvovy-foliovy-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvrstvový fóliový prvok</a>

Podobne patenty