Parvovírusová terapia rakoviny a kombinácia s chemoterapiou

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka farmaceutickej kompozície zahŕňajúcej (a) parvovírus a (b) chemoterapeutickú látku a použitia tejto kompozície na liečburakoviny, napr. nádoru mozgu alebo karcinómu pankreasu.0002 Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) je jednou znajviac Ietálnych malignít. PDAC je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí vsúvislosti s rakovinou v Severnej Amerike, šiestou najčastejšou príčinou úmrtí v súvislosti srakovinou v Európe a piatou najčastejšou príčinou úmrtí vsúvislosti s rakovinou vo Veľkej Británii.1, 2 Uvedené ochorenie je vysoko rezistentné voči liečbam, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Chirurgická resekcia poskytuje najlepšiu možnosť dlhodobého prežitia, ale je uskutočniteľná len u menšej časti pacientov a nie je bez rizika.3 Vpokročilom štádiu ochorenia, keď je chirurgické riešenie vylúčené, vstupuje do hry chemoterapia, pri ktorej sa používa obzvlášť gemcitabín alebo 5-FU (5-fluoruracil), aj ked účinky týchto liečiv sú stále len mierne a sú často sprevádzané vysokou všeobecnou toxicitou.4 Gemcitabín bol schválený FDA ako terapia prvej línie pre pacientov smiestne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom pankreasu. Toto liečivo je analógom deoxycitidínu z triedy antimetabolitov závislého od bunkového cyklu a je transportované do buniek pomocou ľudských vyrovnávacich nukleozidových transportérov (hENT) a fosforylované na jeho aktívnu trifosfátovú formu deoxycitidinkinázou (dCK). Významné obavy týkajúce sa gemcitabínovej terapie sa týkajú vyvinutia rezistencie voči tomuto chemoterapeutiku. Uvedená rezistencia môže byť spôsobená zníženým importom/zníženou fosforyláciou liečiva a/alebo zvýšeným exportom z bunky prostredníctvom členov rodiny ABC transportérov, MDR a MRP 1/2, čo vedie k deplécii intracelulárneho poolu aktivovaného gemcitabínu.5 Kombinácie gemcitabínu sinými terapeutickými režimami sú skúmané bud za účelom zlepšenia protirakovinového účinku pomocou zničenia rezistentných variantov alebo za účelom umožnenia zníženia dávok chemoterapie a z toho vyplývajúcej0003 Rakovinová terapia používajúca vírusy alebo vyzbrojené vektorové deriváty, ktoré špecificky usmrcujú neoplasticky transformované bunky(onkolýza) predstavuje nový prístup kliečbe tohoto smrtelného ochorenia.6 Niektoré autonómne parvovírusy patria do kategórie tzv. onkoiytických vírusov.7 Parvovirusy sú malé (25 až 30 nm) neobalované častice obsahujúce 5,1 kb jednoretazcový DNA genóm, z ktorých sú exprimované dva neštrukturálne (NS 1, NS 2) a dva kapsidové (VP 1, VP 2) proteíny.8 Parvovírus H-1 PV má tu unikátnu výhodu, že spúšťa odlišný proces úmrtia,aspoň u mozgového a niektorých ďalších nádorov, konkrétne cytosolickou relokáciou a aktiváciou iyzozomálnych proteáz (katepsínov),12 Niektorí členovia z rodu parvovírusov (H-1 PV, MVM, Lulll), ktorých prirodzenými hostitelmi sú hlodavce, sa v súčasnej dobe zvažujú na použitie pri génovej terapii rakoviny, a to vďaka ich neschopnosti transformovať hostitelské bunky,schopnosti asymptomaticky inñkovať ľudí a schopnosti prednostne propagovať v (onkotropizmus) a zabijat (onkolýza) neoplasticky transformovaných bunkách.9, 10, 24 Bolo preukázané, že MVMp a H-1 PV vírusy vykazujú onkosupresivne aktivity in vivo, t.j. tieto vírusy sú schopné inhibovat vytváranie spontánnych, chemicky alebo vírusovo vyvolaných nádorov u laboratórnych zvierat. U vektorov na báze expresnej kazety parvovírusu sú zachované onkotropné znaky vírusov štandardného typu.11 Aj cez pôsobivé výsledky,ktorých bolo dosiahnuté, je treba zlepšiť protirakovinovú účinnosť najslubnejších parvovírusových kandidátov pre humánne klinické použitie(vrátane H-1 PV), napr. pokial ide o predĺženie doby prežitia po diagnóze.0004 Ďalej je známe, že vektory parvovírusu môžu byt použité ako vehikulum za účelom začlenenia nukleovej kyseliny potlačujúcej nádor, t.j. génusuprimujúceho nádor, do organizmu pacienta postihnutého nádorom.250005 Preto je cieľom predmetného vynálezu poskytnúť prostriedky prezlepšenú terapiu na báze parvovírusu.0006 Podľa tohoto vynálezu je uvedený ciel dosiahnutý pomocou predmetov definovaných vpatentových nárokoch. Predmetný vynález je založený na zisteniach prihlasovatela, že pomocou kombinovanej liečbyparvovírusom a chemoterapeutickou látkou, ako je gemcitabín (čo je najúčinnejšie chemoterapeutikum, ktoré je vsúčasnosti kdispozícii na liečbu karcinómu pankreasu a iných typov karcinómu, ktoré však stále má vysoký profil toxicity) bolo možné zredukovať toxicitu tohoto liečiva a zlepšit terapeutickú účinnosť. Nádory pankreasu boli implantované ortotopicky do potkanov Lewis a bolí liečené gemcitabínom, H-1 PV alebo kombináciou oboch týchto látok v rôznych terapeutických režimoch. Velkosť nádoru bola monitorovaná pomocou počítačovej tomograñe, pričom funkcie kostnej drene,pečene a obličky boli kontrolované prostredníctvom hladín klinicky relevantných markerov. Ľudské pankreatické bunkové línie a ich deriváty rezistentné voči gemcitabínu boli testované in vitro na citlivosť na H-1 PV alebo príslušnú kombináciu s uvedeným Iiečivom. Bolo možné preukázať, že aplikácia gemcitabínu s následnou intratumorovou injekciou H-1 PV viedla k spomaleniu rastu nádoru, absencii metastáz na CT-skene a dlhšej dobe prežitia zvierat. Toxikologický skrining ukázal, že H-1 PV nespôsoboval žiadne ďalšie poškodenie orgánu na základe kombinácie sgemcitabínom. In vitro štúdie preukázali, že aj napriek negatívnemu účinku gemcítabínu na replikáciu parvovírusu, uvedené kombinácie synergicky sčítali účinok oboch jednotlivých Iiečieb. Rezistentné bunky zostali citlivé na usmrcovanie H-1 PV a boli schopné udržať expresiu vírusu v prítomnosti gemcitabínu. Porovnatelné výsledky boli získané pri liečbe glíómov pomocou kombinácie parvovírusu a chemoterapeutického liečiva temozolomid. Parvovírusy tak majú ohromný terapeutický potenciál pri liečbe karcinómov, ako sú PDAC a gliómy, výhodne v kombinácii s chemoterapíou v dvojstupňovom protokole.Obrázok 1 Citlivosť ľudských PDAC bunkových línií na toxické účinky H 1 PV samotného alebo v kombinácii s gemcitabínom(A) Reziduálnu kolóniu-tvoríacu schopnosť Panc-1 a BxPC-3 buniek po infekcii H-1 PV vindikovaných MOI. Kolónie bolípočitané po ofarbení kryštálovou vioIetou a prežitie jeprezentované ako percento imitovane liečených buniek.(B) Usmrcovanie vyššie uvedených buniek liečených vzrastajúcimi koncentráciami gemcitabínu 24 hodín po infekcii H-1 PV v MOI s 10 cfu/bunku. Prežitie buniek bolo merané pomocou MTT testu uskutočneného 72 hodín po infekcii, v porovnani s imitovane Iiečenými kultúrami (100 ) a je inverzne vyjadrené ako úmrtie buniek.Sú znázornené stredné hodnoty a SD úsečky 3 nezávislých experimentov, ktoré boli uskutočnené trojmo.Obrázok 2 Charakterizácia bunkových Iínií rezistentných voči gemcitabínu a ich citlivosť na H-1 PVA, Expresia markerov liekovej rezistencie v rodičovských (-) a gemcitabín-rezistentnýcMR) Panc-1 a BxPC-3 bunkách, merané pomocou RT-PCR. Ako referencia slúžil transkript B-aktínu.(horná časť) a BxPC-3 (spodná časť) buniek na liečbu H-1 PV vs. gemcitabínom. Bunky boli vysiate v hustote 2 X 103 buniek/jamku v 96-jamkových platniach a boli ošetrené bud H-1 PV(10 RU/bunku, stĺpca H-1 PV) alebo gemcitabínom (40 ng/ml,stĺpca gemcitabín). MTT testy cytotoxicity boli uskutočnené 144 hodín po ošetrení. Sú uvedené výsledky 3 nezávislých experimentov. Štatisticky významné rozdiely sú označené hviezdičkou ( pre P 0,05 a pre P 0,005).D, EGFP transdukcia rekombinantným H-1 PV do Panc-1 a Panc 1 R buniek. Kultúry boli (spodná časť) alebo neboli (horná časť)

MPK / Značky

MPK: A61K 35/76, A61P 35/00, A61K 31/7068, A61K 31/4188

Značky: chemoterapiou, terapia, kombinácia, parvovírusová, rakoviny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/52-e10100-parvovirusova-terapia-rakoviny-a-kombinacia-s-chemoterapiou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parvovírusová terapia rakoviny a kombinácia s chemoterapiou</a>

Podobne patenty