Zlúčenina imidazo[4,5-c]chinolín-2-ón a jej použitie ako duálneho inhibítora PI3 kinázy/m TOR

Číslo patentu: E 18248

Dátum: 11.01.2012

Autori: Barda David Anthony, Mader Mary Margaret

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Fosfvoinozitid-S-kinázy (PI 3 K) sú rodinou lipidových kináz, ktoré propagujú intracelulárne signálne kaskády, ktoré regulujú celý rad bunkových procesov. Napríklad aktivácia PI 3 K iniciuje signálnu transdukčnú kaskádu, ktorá podporuje rast, prežitie a metabolizmus rakovinových buniek. Cicavčí ciel rapamycínu (mTOR) je kľúčový signalizačný uzol, ktorý koordinuje progresíu bunkového cyklu a rast buniek v reakcii na genetické, epigenetické a environmentálne podmienky. Dráhy zapojené do mTOR signalizácie sú dysregulované vprekanceróznych ľudských tkanivách. S ohľadom na úlohy,ktoré PI 3 K a mTOR majú v dráhach bunkového cyklu môže byť inhibícia PI 3 K aj mTOR užitočná pri liečení niektorých ľudských ochorení, ako je napríklad0002 lnhibítory PI 3 K a duálne lnhibítory PI 3 K/mTOR sú v odbore známe. Dokument WO 2010/038165 opisuje určité imidazo 1,5 naftyridínové zlúčeniny,o ktorých bolo overené, že sú modulátory alebo inhibítory Pl 3-Ka enzýmu a/alebo duálne lnhibítory Pl 3-Ka/mTOR. Dokumenty W 0 2010/139731 aWO 2010/139747 opisujú určité zlúčeniny imidazochinolínu, ktoré boli overené na použitie pri liečení ochorení závislých od proteínových alebo lipidových kináz,najmä ochorení závislých od PI 3 K.0003 Je stále potrebné poskytnúť alternatívne PI 3 K/mTOR lnhibítory, najmä silné PI 3 K/mTOR lnhibítory s priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami, ako je lepšia rozpustnosť, a/alebo žiaducimi klinickými vlastnosťami, ako je zlepšená in vivo účinnosť a/alebo farmakokinetický výkon, ktoré môžu byť použité pri liečení bunkových proliferatívnych porúch, ako je rakovina. Predkladaný vynález poskytuje silné PI 3 K/mTOR lnhibítory. Konkrétnejšie predkladaný vynález poskytuje silné PI 3 K/mTOR lnhibítory spriaznivými fyzikálnymi vlastnosťami a/alebo žiaducimi klinickými vlastnosťami, ktoré sú použiteľné ako0004 Predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu, ktorou je 8-5-(1-hydroxy-1 metyIetyl)pyridín-3-yl-1-(2 S)-2-metoxypropyl-3-metyI-1,3-dihydro-2 H-imidazo EP 2 663 564 HÓRMANNOVÁ . TOMEŠ 35 ZSS/H wwwbhtpatentsk4,5-cchinoIin-2-ón alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ.0005 Ako konkrétne uskutočnenie predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu,ktorou je 8-5-(1-hydroxy-1-metyIetyl)pyridin-3-y|-1-(2 S)-2-metoxypropyl-3 metyl-1 ,3-dihydro-ZH-imidazo 4,5-cchinolin-2-ón.0006 Ďalšie uskutočnenie je 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridín-3-yl-1(2 S)-2-metoxypropyl-3-metyl-1 .3-dihydro-2 H-imidazo 4,5-cchinolín-2-ón v kryštalickej forme.0007 Predkladaný vynález tiež poskytuje 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridin-3-yI-1 -(2 S)-2-metoxypropylj-3-metyl-1 ,3-dihyd ro-2 H-imidazo 4,5-cchinolín-Z-ón v kryštalickej forme, ktorá je charakterizovaná práškovým röntgenovým difrakčným obrazcom, ktorý má charakteristické piky, v 29 l 0,2,vyskytujúce sa v 8,57, a v jednom alebo viac z 9,06, 15,93, 18,29 a 18,87.0008 Predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsah ujúcu 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridín-3-yl-1 -(2 S)-2-metoxypropy|-3 metyl-1.3-dihydro-2 H-imídazo 4,5-cchinoIín-2-ón alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič, riedidlo alebo pomocnú látku.0009 Predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsah ujúcu 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyI)pyridín-3-yI-1 -(2 S)-2-metoxypropyI-3 metyI-1,3-dihydro-2 H-imidazo 4,5-cchinoIín-2-ón alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, ďalej obsahujúcu jednu alebo viac terapeutických zložiek.0010 Predkladaný vynález poskytuje spôsob liečby rakoviny zahrňujúci podávanie účinného množstva 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyI)pyridín-3-yI-1-(2 S)2-metoxypropyl-3-metyl-1,3-dihydro-2 H-imidazo 4,5-cchinoIín-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli pacientovi, ktorý to potrebuje.0011 Predkladaný vynález sa týka použitia 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridín-3-y|-1-(2 S)-2-metoxypropy|-3-metyl-1 ,3-dihydro-2 H-imidazo 4.5-cchinolín-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie rakoviny.0012 Predkladaný vynález poskytuje 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridín-3 yl-1-(2 S)-2-metoxypropyl-3-metyl-1 ,3-dihydro-2 H-imidazo 4,5-cchinolín-2-ónalebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečení.0013 Predkladaný vynález poskytuje 8-5-(1-hydroxy-1-metyletyl)pyridín-3 yl-1-(2 S)-2-metoxypropyl-3-metyl-1 ,3-dihydro-2 H-imidazo 4,5-cchinolín-2-ón alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri liečení rakoviny.0014 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje výhodné uskutočnenia spôsobov a použití, ako sú opísané vtomto dokumente, kedy je rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí rakovina močového mechúra. rakovina hrubého čreva, rakovina žalúdku, rakovina hlavy a krku, NSCLC, rakovina prsníka,melanóm, rakovina vaječníkov, rakovina pankreasu. rakovina prostaty,glioblastóm, rakovina pľúc, rakovina obličiek, sarkóm, rakovina hematopoetického a íymfoidného tkaniva, rakovina CNS, rakovina krčku maternice, rakovina endometria, rakovina pečene, rakovina kože, rakovina žalúdku, rakovina štítnej žľazy, rakovina hornej časti aerodigestívneho traktu a0015 Ako sa používa vyššie a vcelom opise vynálezu, majú byť nasledujúce termíny, pokiaľ nie je uvedené inak, chápané tak, že majú nasledujúce významyTermín farmaceuticky prijateľná soľ alebo farmaceuticky prijateľné soli sa týka relativne netoxických, anorganických a organických solí zlúčenín podľa predkladaného vynálezu.0016 Termíny Iiečba, liečiť. liečenie a podobne, sú míenené tak, že zahrňujú spomalenie alebo reverziu progresie poruchy. Tieto termíny tiež zahrňujú zmiernenie, zlepšenie, utlmenie, odstránenie alebo redukciu jedného alebo viacerých symptómov poruchy alebo stavu, a to aj v prípade, že porucha alebo stav nie sú skutočne odstránené a dokonca aj v prípade, že progresiaporuchy alebo stavu nie je sama o sebe spomalená alebo revertovaná.0017 Terapeuticky účinné množstvo alebo účinné množstvo znamená množstvo zlúčeniny, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, podľa predkladaného vynálezu, alebo farmaceutickej kompozície obsahujúcej zlúčeninu, alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, podľa predkladanéhovynálezu, ktoré vyvolá biologickú alebo Iiečebnú odpoveď alebo požadovanýterapeutický účinok u tkaniva, systému, živočícha, cicavca alebo človeka, ktoré sú požadované výskumníkom, veterinárom, lekárom alebo iným klinickým pracovníkom.0018 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú schopné reagovať napríklad scelým radom anorganických a organických kyselín za vzniku farmaceuticky prijatelných solí. Takéto farmaceuticky prijateľné soli a bežné metodológie pre ich prípravu sú v odbore dobre známe. Pozri napr. P. Stahl, et al., Handbook of Pharmaceutical Salts Properties, Selection, and Use,(VCHA/Wiley-VCH, 2002) S.M. Berge. et al., Pharmaceutical Salts, Journal of Pharmaceutical Sciences, zv. 66, č. 1,január 1977.0019 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú výhodne formulované ako farmaceutické kompozície s použitím jedného alebo viacerých farmaceuticky prijateľných nosičov, riedidiel alebo pomocných látok, a sú podávané rôznymi cestami. Výhodne sú tieto kompozície určené na perorálnu, subkutánnu alebo intravenóznu aplikáciu. Takéto farmaceutické kompozície a procesy pre ich prípravu sú v odbore dobre známe. Pozri napr. Remington The Science and Practice of Pharmacy (A. Gennaro, et al., ed., 21. vydanie, Mack Publishing Co., 2005.).0020 Aktuálne podávané množstvo zlúčeniny podla predkladaného vynálezu bude stanovené lekárom podľa príslušných okolností, vrátane stavu,ktorý má byt liečený, zvoleného spôsobu podávania, aktuálne podávanej zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, veku, hmotnosti a reakcie individuálneho pacienta a závažnosti pacientových symptómov. Denné dávky normálne spadajú do rozmedzia približne 1 mg až približne 2000 mg. Vniektorých prípadoch môžu byť viac ako adekvátne dávky pod spodnou hranicou vyššie uvedeného rozmedzia, zatial čo v iných prípadoch môžu byť použité ešte vyššie dávky.0021 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu byt pripravené rôznymi postupmi v odbore známymi, a tiež zlúčeniny, ktoré sú opisané v prípravách a príkladoch uvedených nižšie. Špecifické syntetické kroky prekaždú zopisaných ciest môžu byť pre prípravu zlúčenín podľa vynálezu

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4745, A61P 35/00, C07D 471/04

Značky: inhibítora, imidazo[4,5-c]chinolín-2-ón, zlúčenina, použitie, duálneho

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/50-e18248-zlucenina-imidazo45-cchinolin-2-on-a-jej-pouzitie-ako-dualneho-inhibitora-pi3-kinazy-m-tor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčenina imidazo[4,5-c]chinolín-2-ón a jej použitie ako duálneho inhibítora PI3 kinázy/m TOR</a>

Podobne patenty