Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka prístroja na aplikáciu kvapaliny.0002 Príprava pacientov na rôzne lekárske procedúry, napr. chirurgícký zákrok, zvyčajne zahŕňa aplikáciu topického roztoku (alebo kvapaliny), napr. antiseptického roztoku, na dezinfekciu oblasti, ktorá je cieľom lekárskych procedúr. Topickć roztoky sa môžu aplikovať na cieľovú oblasť pomocou napustenia špongiového materiálu roztokom a za použitia ručného zariadenia, napríklad klieští alebo peánu, na nasmerovanie napustenej špongie na cieľovú oblasť. Špongie alebo penové materiály sa zvyčajne napúšťajú v kvapaline obsiahnutej vo vnútri otvorenej misky alebo inej nádoby.0003 V Lirčitých prípadoch vykazujú súčasné zariadenia používané na aplikáciu roztokov rôzne nevýhody. Napríklad typické aplikátory využívajú špongie, ktoré kvapalinu účinne neudržia, čo vedie k uníkaniu. V dôsledku toho sa príprava cieľových oblastí na antiseptické vyčistenie stáva neporiadnou procedúrou. Okrem toho unikanie rôznych kvapalín do oblastí mimo cieľových oblastí môže viesť k nahromadeniu rôznych kvapalín, ktoré môžu spôsobovať podráždenie, nepohodlie a/alebo iné nežiaduce stavy.0004 Ďalší príklad nevýhody zahŕňa obťažnosť podania požadovanej dávky kvapaliny do cieľovej oblasti. Vpriebehu aplikácie kvapaliny môže byť v niektorých prípadoch žiaduce kontrolovať množstvo kvapaliny, napr. antíseptického roztoku, ktorý je podávaný z aplikátora. Pretože však súčasné aplikátory podávajú kvapalinu neefektívne, môže byť obťažné určiť presné množstvo roztoku dodaného do cieľovej oblasti. To môže viesť k tomu,že sa na cieľovú oblasť aplikuje bud viac alebo menej roztoku, ako je žiaduce. Okrem toho typické aplikátory využívajú peny a/alebo systémy na dodanie kvapaliny, ktoré nedokážu včas podať presné množstvo kvapaliny. Napríklad určitým aplikátorom s vnútomými ampulkami,ktoré uchovávajú kvapalinu, trvá Lirčitú dobu, kým kvapalina napusti špongiu, a je tak dostupná na aplikáciu pacientovi. To môže viesť k nepredvídateľnému a nepresnémuW 0 95/03734 A 1 sa týka aplikátora kvapaliny.US 2004/0240927 Al sa týka aplikátora na prípravu pacienta so zadným zátkovým aktivátorom.W 0 2006/131747 Al sa týka aplikátora kvapaliny a spôsobu použitia.W 0 02/46089 A 2 sa týka aplikátora kvapaliny s diametrálne protíľahlými krídelkami.US 5 791 801 sa týka aplikátora kvapaliny.0005 Úlohou predloženého vynálezu je odstrániť vyššie uvedené nevýhody. Táto úloha sa rieši aplikačným zariadením podľa nároku l. Výhodne uskutočnenia sú definované nezávislými nárokmi.0006 Predložený vynález je zameraný na aplikačné zariadenie na aplikáciu kvapaliny. Aplikačne zariadenie obsahuje rukoväť. Rukoväť obsahuje podlhovasté duté telo majúce proximálny koniec a distálny koniec a aspoň dve rovnobežne, pozdĺžne vodiace rebrá, ktoré majú distálny koniec a proximálny koniec a sú navzájom od seba vzdialené a umiestené na vnútornom povrchu vonkajšej steny dutého tela a konñgurované tak, aby orientovali a viedli nádobu na uloženie kvapaliny, keď je nádoba umiestená vo vnútri dutého tela a konñgurovaná tak, že bráni rotačnému posunu nádoby. Rukoväť ďalej obsahuje aspoň jedno pozdĺžne zastavovacie rebro, ktore má distálny koniec a proximálny koniec a je v podstate rovnobežne s vodiacimi rcbrami a itmiestené medzi nimi a konfigurované tak, že zastavuje pozdlžny posun nádoby v distálnom smere. Proximálny koniec aspoň jedného zastavovacíeho rebra je umiestnený distálne k proximálnym koncom aspoň dvoch vodiacich rebier. Okrem toho aplikačné zariadenie obsahuje základňu na distálnom konci dutćho tela a aplikačnúdoštičku pripoj enú k základni. STRUČNÝTNHSVÝKRESOVObr. lA-lC znázoiňujú perspektívne pohľady na príkladné uskutočnenie aplikačného systému na aplikáciu kvapaliny v rôznych stupňoch zostavenia Obr. 2 A znázorňuje bočný pohľad v reze na aplikačný systém podľa príkladne opisanéhoObr. ZB znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. ZAObr. 3 A znázorňuje čelný pohľad na rukoväť a základňu aplikačného zariadenia na kvapalinu, podľa príkladne opísaného uskutočneniaObr. 3 B znázorňuje bočný pohľad v reze na rukoväť a základňu vyobrazenú na obr. 3 A Obr. 3 C znázorňuje bočný pohľad v reze na zostavený aplikačný systém obsahujúci rukoväť a základňu vyobrazené na obr. 3 B, kde aktivačné puzdro bolo aktívovanéObr. 3 D znázorňuje detailný pohľad na časť obr. 2 A, ukazujúc tesniaci prvok aplikačného zariadenia podľa príkladne opísanćho uskutočneniaObr. 4 A-4 H znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení základne aplikačného zariadeniaObr. SA-SD znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení aplikačných doštičiekObr. 6 A-6 D znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení aktivačných puzdier Obr. 7 znázorňuje čelný pohľad v reze na systém na aplikáciu kvapaliny podľa príkladne opísanćho uskutočneniaObr. 8 A-8 C znázorňujú bočné pohľady V reze na systém na aplikáciu kvapaliny,zostavený s rôzne veľkými nádobami na kvapalinu.Obr. 9 je pohľad v reze na altematívne uskutočnenie systému na aplikáciu kvapaliny Obr. 10 je nádoba konñgurovaná na použitie v systéme vyobrazenom na obr. 9.Obr. 11 A-llC znázorňujú perspektívne pohľady na iné príkladne uskutočnenia aplikačného systému na aplikáciu kvapaliny V rôznych stupňoch zostaveniaObr. l 2 A znázorňuje bočný pohľad v reze na aplikačný systém podľa príkladne opísanćho uskutočneniaObr. l 2 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. l 2 AObr. l 3 A znázorňuje čelný pohľad na rukoväť a základňu aplikačného zariadenia na kvapalinu podľa príkladne opísanćho uskutočneniaObr. l 3 B znázorňuje bočný pohľad v reze na rukoväť a základňu vyobrazené na obr. l 3 AObr. l 3 C znázorňuje zadný pohľad na rukoväť a základňu vyobrazené na obr. l 3 AObr. l 4 A znázorňuje bočný pohľad v reze na príkladný zostavený aplikačný systémObr. l 4 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. 14 A v predaktivovanom staveObr. 15 A znázorňuje bočný pohľad V reze na príkladný zostavený aplikačný systém V aktivovanom staveObr. l 5 B znázorňuje detailný pohľad na časť aplikačného systému vyobrazeného na obr. ISB, zobrazujúci tesniaci a prídržný prvokObr. l 6 A-l 6 D znázorňujú niekoľko príkladne opísaných uskutočnení aktivačných púzdierObr. 17 A znázorňuje čelný pohľad V reze na systém na aplikáciu kvapaliny podľa príkladne opísaného uskutočnenia aObr. 17 B znázorňuje čelný pohľad v reze na nádobu na kvapalinu na použitie V systéme0008 Vtejto prihláške použitie jednotného čísla zahŕňa množné číslo, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V tejto prihláške použitie alebo znamená a/alebo, pokiaľ nie je uvedené inak. Ďalej použitie výrazu zahŕňajúci/obsahujúci, ako aj ďalších foriem ako je zahŕřia/obsahuje alebo zahmutýlobsiahnutý, nie je obmedzujúce. Tiež výrazy prvok alebo komponent zahŕňajú tak prvky a komponenty obsahujúce jednu jednotku, ako aj prvky a komponenty, ktoré obsahujú viac ako jednu jednotku, pokial nie je výslovne uvedene inak0009 Názvy kapitol použité v tomto texte sú určené len na organizačné účely anie je možné ich interpretovať tak, že obmedzujú opisovaný predmet.0010 Opisovaný aplikátor sa môže konñgurovať tak, aby podával/aplikoval akúkoľvek kvapalinu s vhodnou viskozitou na to, aby umožnila priechod cez opisované zariadenie a podávanie pomocou opisovaného zariadenia. Vniektorých uskutočneniach sa môže Opisovaný aplikátor použiť na aplikáciu antiseptickej kvapaliny. Výraz antiseptická kvapalina, ako je použite vtomto texte, označuje kvapalinu, ktorá sa môže v určitých uskutočneniach použít na dezinfekciu oblasti pri príprave na rôzne lekárske procedúry.0011 Teraz budú podrobnejšie opísané výkresy.Kdekoľvek to je možné, budú na všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebopodobných dielov použité rovnaké vzťahové značky.

MPK / Značky

MPK: B65D 17/00, A45D 34/04, A61M 35/00, A47L 13/00, A61F 13/40, A47K 5/00

Značky: aplikáciu, zariadenie, kvapaliny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/50-e17714-zariadenie-na-aplikaciu-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na aplikáciu kvapaliny</a>

Podobne patenty