Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu

Číslo patentu: U 7535

Dátum: 05.09.2016

Autor: Vaľo Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 1. 7. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority E 0213 11/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 E 0213 3/00 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 19. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahuOpísaný je systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu, kde V nespevnenej svahovej ploche (l) s pôdnymi kapilárarni (62) je vytvorený hlbkový svahový otvor (4) s dažďovou vodou (6) a otvorovou fóliou (41), v ktorom je uložená prekopaná svahová pôda (42) a/alebo prírodný zrnitý materiál (43), za ktorou je vytvorená šikmá svahová plocha (3), za ktorou je vytvorená zhutnená svahová pôda (2), v ktorej je vytvorená hlbková cestná jarna (5) s dažďovou vodou (6) a jamovou fóliou (51), v ktorej je uložená prekopaná svahová pôda(42) a/alebo prírodný zrnitý materiál (43), pričom spodná časť hlbkového svahového otvoru (4) a hĺbkovej cestnej jamy (5) sú prepojené cez vodný priesak (61) a pôdne kapiláry (62) na spodnú vodu (7).Technické riešenie sa týka systému na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu, určeného na znovuoživenie ekosystému, najmä pre oblasť výstavby vodozádržných objektov a rekultivácie lesných svahov.Nekontrolovaný nárast zhutnených plôch, napríklad neupravených lesných a približovacích ciest, spôsobuje nárast miestnych povodní, pričom voda stekajúca po nich zaplavuje obce, dediny a mestečká, odplavuje z lesov úrodnú pôdu, vysúša ju a spôsobuje aj zosuv pôdy. Do dnešného dňa sú známe rôzne systémy zadržiavania vody v prírode, ktoré sú postavené na budovaniach vodných hrádzí, ktoré síce vyrovnávajú vodný režim, a následne sa táto voda využíva v poľnohospodárstve, v priemysle alebo pri výrobe energie. Nevýhodou týchto systémov je, že neriešia problém zadržiavania vody v lesoch, nezabraňujú účinne erózii pôdy, ani nezabraňujú vzniku povodní.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 5252 s názvom Integrovaný technologický systém na ozdravovanie klímy, kde vodný rezervoárový blok je prepojený na najmenej jeden úpravový vodný biotechnický blok a/alebo na najmenej jeden úpravový vodný technický blok, ktorý je na jednej strane prepoj ený na naj menej jeden technický vodný priesakový blok, ktorý je prepojený na naj menej jeden technický vodný absorpčný blok a na druhej strane je prepojený na najmenej jeden technický vodný odtokový blok a na tretej strane prepojený na najmenej jeden technický vodný výparový blok, ktorý je prepojený na vodný rezervoárový blok. Nevýhodou tohto technického riešenia je technická náročnosť, vysoké náklady na jeho realizáciu a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 5847 s názvom Modulárna štruktúra protipovodňovej zábrany, kde na každom horizontálnom module je pridružený aspoň jeden vertikálny alebo šikmý modul, pričom každý vertikálny modul je vybavený spojovacou vzperou ukotvenou do horizontálneho modulu, pričom náporovou plochou veltikálneho modulu je privrátená strana vertikálneho modulu smerom k horizontálnemu modulu alebo každý šikmý modul je vybavený spojovacou vzperou ukotvenou do horizontálneho modulu, kde náporovou plochou šikmého modulu je odvrátená strana šikmého modulu smerom od horizontálnemu modulu. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho technická a konštrukčná náročnosť uskutočnenia a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 5726 s názvom Protipovodňová zábrana, kde prenosná základná doska má po svojom obvode vstavané nafukovacie tesnenie, pričom jej veľkosť zodpovedá rámčeku, ktorý je zabudovaný do otvoru v objekte, do ktorého je umiestnená prenosná základná doska, ktorá je aretovaná pomocou najmenej dvoch výsuvných kolíkov pomocou nafukovacieho tesnenia. Nevýhodou tohto technického riešenia je nerevitalizovanie zhutnenej pôdy a jeho nepoužiteľnosť pri lesných cestách.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 5855 S názvom Protipovodňová zábrana, kde vo vzduchotesnom a vodotesnom vaku sú osadené priehradky a vystreďovacie pásky, do ktorých je natlakovaný kvapalinou alebo vzduchom na vyšší tlak, ak je atmosférický alebo hydrostatický a je uzatvárateľný zátkou, ktorý je prichytený na stabilizačný a kompenzačný vak s vyvedeným ventilom na vonkajšiu stranu vaku, stabilizačnou strunou a pružinovými príchytkami na prichytenie veľmi dlhej protipovodňovej zábrany, pričom pod vak je možné umiestniť a upevniť pomocou suchých zipsov a pomocných ôk na bezpečnostnú podložku, ktorá zabraňuje vzniku mechanického poškodenia vaku alebo zošmyknutia sa vaku v nerovnom a šmykľavom teréne. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho vysoká cena, technická a konštrukčná náročnosť uskutočnenia a nerevitalizovanie zhutnenej pôdy.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 5928 s názvom Protipovodňová zábrana, kde gumené podstavce a konštrukčné prvky sú navzájom spojené spojovacími prvkami, tvorenými troma panelmi navzájom Spojenými otočnými pántmi, zloženými do tvaru modulu s trojuholníkovým prierezom na príslušnom gumenom podstavci, pričom panel s kovovou platňou a zapustenými upínacími prvkami je uložený na gumený podstavec. Nevýhodou tohto technického riešenia je nerevitalizovanie zhutnenej pôdy a jeho nepoužiteľnosť pri lesných cestách.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v zverejnenej slovenskej prihláške úžitkového vzoru č. 230-2011 s názvom Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu a spôsob jeho uskutočnenia, ktorého podstata je v tom, že je tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na nespevnenej svahovej ploche podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v najmenej jednej zhutnenej svahovej pôde je vytvorená najmenej jedna záchytná zrážková jama so zrážkovou vodou, ktorá je tvorená na jednej strane zo šikmej svahovopriľahlej plochy, na druhej strane zo svahovoprotiľahlej plochy s vodozádržnou plochou umiestnenou nad úrovňou zhutnenej svahovej pôdy, medzi kto 1 Drými je umiestnené drenážne priesakové dno s najmenej jedným vodným priesakom zachytenej zrážkovej vody do spodnej vody. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že nevyužíva podzemné kapiláry.Dalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 297 401 s názvom Protipovodňová ohrada, kde medzi vertikálne stabilizáčné stĺpiky sú osadené vo Vertikálnom smere protipovodňové panely a V železobetónovej základovej doske sú osadené Vertikálne stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového panelu je umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvorne pridržujú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovom paneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou Vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové panely sú k stabilizačným stĺpikom pripevnené pomocou strmeňov, ktoré prechádzajúc svojimi ramenami cez montážne otvory susediacich protipovodňových panelov. Nevýhodou tohto technického riešenia sú Vysoké náklady na realizáciu, nerevitalizovanie zhutnenej pôdy a jeho nepoužiteľnosť pri lesných cestách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu, určený na znovuoživenie ekosystému, tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na najmenej jednej nespevnenej svahovej ploche podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že V nespevnenej svahovej ploche s pôdnymi kapilárami je po vrstevnici vytvorený najmenej jeden hĺbkový svahový otvor s dažďovou vodou, V ktorom je uložená prekopaná svahoVá pôda a/alebo prírodný zrnitý materiál, pričom spodná časť hĺbkového svahového otvoru je prepojená cez vodný priesak a pôdne kapiláry na spodnú vodu a V zhutnenej svahovej pôde s pôdnymi kapilárami je vytvorená najmenej jedna hĺbková cestná jama s dažďovou vodou, V ktorej je uložená prekopaná svahoVá pôda a/alebo prírodný zrnitý materiál, pričom spodná časť hÍbkoVej cestnej jamy je prepojená cez vodný priesak a pôdne kapiláry na spodnú Vodu.Je výhodné, že na najmenej jednu bočnú stranu hĺbkového svahového otvoru je pripevnená najmenej jedna otvorová fólia a na najmenej jednu bočnú stranu hÍbkoVej cestnej jamy je pripevnená najmenej jedna jamová fólia.Je Výhodné, že prírodným zrnitým materiálom je štrk a/ alebo drVený lomový kameň.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku č. 1 je schematicky znázornený profil nespevnenej svahovej plochy a zhutnenej svahovej pôdy.Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu podľa obrázka č. 1 je tvorený nespevnenou svahovou plochou 1 s pôdnymi kapilárami 62, ktorou je odvodňovaná plocha. V nespevnenej svahovej ploche 1 je po vrstevnici vytvorený jeden hĺbkový svahový otvor í so šírkou 1,2 m a hĺbkou 3 m, V ktorej je uložená prekopaná svahoVá pôda Q a prírodný zrnitý materiál Q, ktorým je štrk,pričom narušuje pôdne kapiláry Q. Hĺbkový svahový otvor A zabezpečuje presakovanie dažďovej vody Q cez vodný priesak Q a pôdne kapiláry Q do spodnej vody Z. Na jednu bočnú stranu hĺbkového svahového otvoru í je pripevnená jedna otvorová fólia g, ktorá zabezpečuje nepriepustnosť dažďovej vody Q. V nespevnenej svahovej ploche 1 je ďalej umelo vytvorená šikmá svahoVá plocha ä a zhutnená šikmá pôda 2, ktorou je cesta zo spádom smerom k šikmej svahovej ploche ě.V zhutnenej šikmej pôde 2, pri šikmej svahovej ploche â je vytvorená jedna hĺbková cestná jama Q so šírkou 1,2 m a hĺbkou 3 m, V ktorej je uložená prekopaná svahoVá pôda Q a prírodný zrnitý materiál Q,ktorým je drVený lomový kameň, pričom namšuje pôdne kapiláry Q. Hlbková cestná jama Q zabezpečuje presakovanie dažďovej Vody Q cez vodný priesak Q a pôdne kapiláry Q do spodnej vody Z. Na jednu bočnú stranu hÍbkoVej cestnej jamy Q je pripevnená jedna jamová fólia Ä, ktorá zabezpečuje nepriepustnosť dažďovej Vody Q. Šikmá svahoVá plocha 3 a zhutnená šikmá pôda 2 zabezpečujú stekanie dažďovej Vody Q do hÍbkoVej cestnej jamy Q.Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu je možné využiť na zabránenie erózii pôdy, zvýšenie retenčnej kapacity pôdneho krytu pri zrážkach, významné spomalenie odtoku zrážkovej vody z pôdneho krytu, doplnenie zásob podzemných vôd, a tým ozdravenie hydrologického režimu lesov, vytváranie nových malých vodných zdrojov, ochranu územia pred suchom, požiarmi a povodňami,obnovu biodiverzivity, stabilizáciu klímy a zmiernenie výkyvov počasia. Okrem nasycovania pôdy a zvýšenia zásob podzemných vôd je predpoklad, že bude dochádzať aj k rovnomernejšiemu výskytu zrážkovej činnosti. Využitie technického riešenia posúva dôraz v oblasti ochrany územia pred povodňami zo zabezpečovania ochrany územia V čase povodne na protipovodňovú prevenciu a ďalej V oblasti ochrany pred suchom zo zabezpečovacích opatrení v čase sucha na preventívne opatrenia pred suchom, teda na plošné udržiavanie lesov V dobrom stave na uspokojivé zvládnutie zvýšených zrážkových úhrnov a zabezpečenie dostatku vodných zdrojov v krajine. Využitie technického riešenia zabezpečí schopnosť územia začať si nanovo plniť svoje prirodzené funkcie pri distribúcii zrážkovej vody.1. Systém na zadržiavanie odtoku zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu, určený na znovuoživenie ekosystému, tvorený najmenej jednou zhutnenou svahovou pôdou na najmenej jednej nespevnenej svahovej ploche, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v nespevnenej svahovej ploche (1) s pôdnymi kapilárami (62) je po vrstevnici vytvorený najmenej jeden hĺbkový svahový otvor (4) s dažďovou vodou (6), V ktorom je uložená prekopaná svahová pôda (42) a/alebo prírodný zrnitý materiál (43), pričom spodná časť hĺbkového svahového otvoru (4) je prepojená cez vodný príesak (61) a pôdne kapiláry (62) na spodnú vodu (7) a V zhutnenej svahovej pôde (2) s pôdnymi kapilárami (62) je vytvorená najmenej jedna hĺbková cestná jama (5) s dažďovou vodou (6), V ktorej je uložená prekopaná svahová pôda (42) a/alebo prírodný zrnitý material (43), pričom spodná časť hĺbkovej cestnej jamy (5) je prepojená cez vodný príesak (61) a pôdne kapiláry (62) na spodnú vodu (7).2. Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu podľa nároku Č. 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na najmenej jednu bočnú stranu hĺbkového svahového otvoru(4) je pripevnená najmenej jedna otvorová fólia (41) a na najmenej jednu bočnú stranu hĺbkovej cestnej jamy(5) je pripevnená najmenej jedna jamová fólia (51).3. Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu podľa nárokov 1 a 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že prírodným zrnitým materiálom je štrk a/alebo drvený lomový kameň.

MPK / Značky

MPK: E02B 3/00, E02B 11/00

Značky: revitalizáciu, systém, svahu, zrážkových, zhutnenej, pôdy, zadržiavanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7535-system-na-zadrziavanie-zrazkovych-vod-a-revitalizaciu-zhutnenej-pody-na-svahu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na zadržiavanie zrážkových vôd a revitalizáciu zhutnenej pôdy na svahu</a>

Podobne patenty