Obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov

Číslo patentu: U 7533

Dátum: 05.09.2016

Autor: Cisko Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 5(22) Dátum podania prihlášky 4. 2. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 15. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 50005-2015(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektovObkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov je tvorený nosičom (l), na ktorého čelnej stene sú upevnené obkladové prvky (2), a zadná stena nosiča (l) je vybavená závesmi na upevnenie obkladového panela na stenu stavebného objektu. Závesy sú tvorené hákmi (3) alebo skrutkovým spojom. Na čelnej stene nosiča (l) je vytvorená sústava otvorov (ll), v ktorých sú upevnené obkladové prvky(2) prostredníctvom svojich kotviacich prvkov (21), ktoré majú na konci vyčnievajúcom z obkladového prvku (2) vytvorený závit. Výhodne majú kotviace prvky (21) na konci vyčnievetjúcom z obkladového prvku (2) vytvorenú pružnú príchytku s ozubmi. Medzi nosičom (l) a obkladovými prvkami (2) môže byť upravený pružný segment.Technické riešenie sa týka obkladového panela na obkladanie stien stavebných objektov, vhodného najmä pre obkladanie exteriérových stien.Sú známe panely na obkladanie, najmä exteriérových stien stavebných objektov, tvorené plošným nosičom vyrobeným z rôznych materiálov, na ktorom sú špeciálnym lepidlom prilepené obkladové prvky vyrobené tiež z rôznych materiálov. Takto vopred zhotovené panely sa upevňujú na závesný systém upevnený na stene stavebného objektu.Nevýhodou obkladových panelov s lepenými obkladovými prvkami, z hľadiska pružného reagovania na požiadavky trhu, vzhľadom na široký sortiment materiálov obkladových prvkov je, že takéto obkladové panely sa nedajú vyrábať v dostatočných množstvách do zásoby. Navyše systém lepenia obkladových prvkov musí byť certifikovaný pre každý druh obkladových prvkov, pokiaľ ide o ich mechanické a fyzikálne vlastnosti, najmä z dôvodu preukázania spoľahlivosti konkrétneho lepeného spoja. Táto skutočnosť, keďže proces certifikácie lepených spojov je časovo náročný, tiež sťažuje pružné reagovanie na požiadavky trhu.Ďalšou nevýhodou obkladových panelov s lepenými obkladovými prvkami je, že v prípade poškodenia niektorého obkladového prvku po osadení obkladového panela na stenu je nevyhnutné odmontovať zo steny celý obkladový panel a nahradiť ho novým. Keďže obkladové panely sa montujú na stenu v stlpcoch smerom odspodu steny nahor, je potrebné odstrániť zo steny všetky panely nachádzajúce sa v stlpci nad poškodeným panelom.Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také riešenie konštrukcie obkladového panela a jeho výroby,ktoré umožní pružné reagovanie na požiadavky trhu a zjednoduší opravu poškodených obkladových panelov po ich osadení na stenu stavebného objektu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov, tvorený nosičom, na ktorého čelnej stene sú upevnené obkladové prvky a zadná stena nosiča je vybavená závesmi na upevnenie obkladového panela na stenu stavebného objektu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na čelnej stene nosiča je vytvorená sústava otvorov, v ktorých sú upevnené obkladové prvky prostredníctvom svojich kotviacich prvkov. Závesy sú tvorené hákmi alebo skrutkovým spojom. Takéto riešenie obkladového panela umožňuje výrobu celého ponúkaného sortimentu nosičov a obkladových prvkov do zásoby a v prípade záujmu trhu o konkrétny druh obkladového panela tento v krátkej dobe zmontovať a dodať na príslušné stavenisko. Pritom nie potrebné pred dodávkou takto zmontovaného obkladového panela podrobovať každý druh obkladového panela Certifikácii, keďže je certiñkovaný každý typ nosiča, ako i každý typ obkladového prvku. Tieto skutočnosti umožňujú podstatne skrátiť čas potrebný na dodávku kompletných obkladových panelov. Výhodou je tiež, že nosič je možné rozmerovo prispôsobovať a dodávať obkladové panely s tzv. priznanou dizajnovou škálou, t. j. bez potreby vyplnenia štrbín medzi jednotlivými obkladovými prvkami škárovacím materiálom s možnosťou jej ľubovoľného rozmeru podľa požiadaviek zákazníka.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že kotviace prvky majú na konci vyčnievajúcom z obkladového prvku vytvorený závit, čo umožňuje jednoduchým spôsobom pomocou skrutky pripevniť obkladové prvky k nosiču.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že kotviace prvky majú na konci vyčnievajúcom z obkladového prvku vytvorenú pmžnú príchytku s ozubmi, čo umožňuje, pri výmene poškodeného obkladového prvku, jednoduché osadenie nového obkladového prvku priamo na obkladovom paneli osadenom na stene stavebného objektu.Nakoniec podstata technického riešenia spočíva v tom, že medzi nosičom a obkladovými prvkami je upravený pružný segment, čo zabezpečuje jednak ich vzájomné odpruženie a jednak elimináciu nerovnosti stykových plôch nosiča a obkladových prvkov a pnutí vyplývajúcich z dilatačných zmien nosiča.Výhodou obkladového panela podľa tohto technického riešenia je tiež to, že nedochádza u neho k dizajnovým defektom na povrchu obkladových prvkov, ktoré sa môžu vytvárať na lepených obkladových prvkoch v dôsledku použitia nevyhovujúcich lepiacich systémov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde je znázornený na obrázku l pohľad na obkladový panel spredu, na obrázku 2 pohľad na obkladový panel z ľavej strany, na obrázku 3 pohľad na obkladový panel zozadu, na obrázku 4 rez V rovine A-A vyznačenej na obrázku 3, na obrázku 5 perspektívny pohľad na obkladový panel zozadu a na obrázku 6 detail B obkladového panela vyznačený na obrázku 4.Obkladový panel je tvorený nosičom l, na ktorého čelnej stene sú upevnené obkladové prvky z, a na zadnej stene nosiča l sú upravené závesy. Závesy sú tvorené hákmi 3 alebo na výkresoch neznázorneným skrutkovým spojom. Na čelnej stene nosiča l je vytvorená sústava otvorov n, v ktorých sú upevnené obkladové prvky z prostredníctvom svojich kotviacich prvkov 2 l. Kotvíace prvky 2 l sú upevnené lepidlom v slepej diere vytvorenej na zadnej stene obkladového prvku g a na konci vyčnievajúcom z obkladového prvku g majú vytvorený, na výkresoch neznázornený, závit alebo pružnú príchytku s ozubmi.Na stene stavebného objektu sú obkladové panely upevnené na závesnom systéme, neznázornenom na výkresoch, prostredníctvom hákov 3 alebo na výkresoch neznázorneným skrutkovým spoj om.Rozumie sa, že príklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je predstavený iba na ilustráciu,a nie ako obmedzenie rozsahu ochrany riešenia podľa tohto technického riešenia.Obkladový panel môže byť vyrobený z akéhokoľvek vhodného materiálu, pokiaľ ide o nosič a obkladové prvky, a môže byť použitý na obkladanie zateplených i nezateplených stien stavebných objektov.l. Obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov, tvorený nosičom, na ktorého čelnej stene sú upevnené obkladové prvky, a zadná stena nosiča je vybavená závesmi na upevnenie obkladového panela na stenu stavebného objektu, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na čelnej stene nosiča (l) je vytvorená sústava otvorov (1 l), v ktorých sú upevnené obkladové prvky (2) prostredníctvom svojich kotviacich prvkov(21), pričom závesy sú tvorené hákmi (3) alebo skrutkovým spojom.3. Obkladový panel podľa nároku l , v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že kotviace prvky (21) majú na konci vyčnievajúcom z obkladového prvku (2) vytvorenú pružnú príchytku s ozubmi.4. Obkladový panel podľa niektorého z predošlých nárokov, v y z n a č u j ú c i medzi nosičom (l) a obkladovými prvkami (2) je upravený pružný segment.že kotviace prvky (21) majú

MPK / Značky

MPK: E04F 13/08

Značky: objektov, obkladový, obkladanie, stavebných, stien, panel

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7533-obkladovy-panel-na-obkladanie-stien-stavebnych-objektov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov</a>

Podobne patenty