Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory

Číslo patentu: U 7530

Dátum: 05.09.2016

Autori: Minďaš Miroslav, Knapčíková Lucia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 5(22) Dátum podania prihlášky 29. 10. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 B 011) 29/00Vestník ÚPV SR č. 03/2016ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita V Košiciach, Košice, SK(54) Názov Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktoryZariadenie na filtráciu olej ov pre reduktory pozostáva z elektromotora (5) s pumpou na nasávanie oleja cez nasávací filter(l) z nádoby (24), pričom na vstupe elektromotora (5) s pumpou je umíestený vákuový spínač (4) a tlakomer (3) nasávania a na výstupe z elektromotora (5) s pumpou je umiestnený tlakový spínač (7) a systémový tlakomer (6) ďalej obsahuje prípravnú nádobu (23), ktorá je vybavená snímačmi(16) výšky hladiny a cez trojcestný elektronický ventil (Sa) a reduktor (21) je prepojená s expanznou nádobou (18), ktorá je vybavená snímačom (l 6) hladiny a je určená na senzorické odkontrolovanie správneho zaliatia celého systému ďalej pozostáva zo separačnej jednotky (9) na odfiltrovanie častíc väčších ako 2 m, pričom separačná jednotka (9) je cez škrtiaci ventil (10), elektromagnetický separátor (3) a elektronický dvojcestný ventil (8 e) spojená s filtračnou jednotkouTechnické riešenie sa týka zdokonalenia technologického zariadenia bezdemontážnej filtrácie pre reduktory V oblasti zvýšenia jeho kvality a bezpečnosti a zníženia environmentálnych dopadov.V súčasnej praxi často dochádza k haváriám, poruchám, nedokonalej filtrácii a prestojom V oblasti filtrácie olejov. Sledovaním prevádzky a využitím bezdemontážnej filtrácie možno dospieť do štádia zamedzenia vstupu problémových častíc, ktoré sú prítomné V odfiltrovaných olejoch, a tým eliminovať rizikové situácie súvisiace so samotnou filtráciou na minimum. Dôležitou požiadavkou je, aby filtračné zariadenie V plnej miere plnilo požadovanú funkciu, a to filtrovať olej počas zábehu, a tiež v maximálnej možnej miere odseparovať feromagnetické častice z oleja. V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy aj environmentálny dopad, ktorý je znížený vďaka tomu, že olej sa po filtrácii opätovne použije a nie je potrebná jeho likvidácia,s čím sú samozrejme spojené aj vysoké finančné náklady. Samotné environmentálne hľadisko a s ním spojený dopad na Životné prostredie, ktoré je potrebné chrániť pre ďalšie generácie V maximálnej možnej miere.Podstatu technického riešenia zariadenia tvorí bezdemontážna filtrácia. Ide o bezdemontážnu filtráciu priamo počas zábehu, kde je reduktor upevnený na oceľovom stende, V ktorom je z jednej strany napojený na servomotor a z druhej strany ma radiálne upevnené rameno so záťažou. Toto upevnenie reduktora umožňuje zábeh súčasne s bezdemontážnou filtráciou.Filtrácia prebieha na tomto zariadení tak, že plnenie systému začína saním čistého oleja z nádoby za pomoci elektromotora s pumpou do 20 l nádoby, ktorá je umiestnená pod systémom, ako medzistupeň na plnenie systému. Obsahuje merače výšky hladiny na maximálnu, teda pracovnú úroveň a minimálnu úroveň. Z tejto nádoby je zaliaty cely systém vrátane prevodovky. Toto plnenie je možné odkontrolovať na základe výšky hladiny oleja V expanznej nádobe, ktorá sa zapĺňa ako posledný článok systému. Expanzná nádoba slúži aj na senzorické odkontrolovanie správneho zaliatia celého systému obsluhou.Meranie s preplachom predstavujem hlavný chod celého systému. Po roztočení reduktora servomotorom sa do oleja pri zábehu začnú uvoľňovať feromagnetické častice, čo je bežný jav pri nových trecích uzloch. Z reduktora olej putuje cez prvý počítač častíc do separačnej jednotky, kde sa odfiltrujú častice väčšie ako 2 m. Po filtrácii putuje olej cez druhý počítač častíc, ktorý vyhodnocuje účinnosť filtrácie a zaznamenáva jednotlivé hodnoty v jednotlivých časových intervaloch. Olej ďalej putuje cez magnetický separátor a cez poistný ñlter späť do prevodovky a tak vytvára uzavretý cyklus.Výplach expanznej nádoby nasleduje po ukončení celého cyklu filtrácie, kde je cez expanznú nádobu vytlačený použitý olej do pripravenej nádoby na použitý olej.Vyprázdnenie systému predstavuje posledný krok, kde je z celého systému vyprázdnený olej, aby obsluha mohla pripraviť zariadenie na zábeh ďalšej prevodovky.Filtrácia prebieha pri 60 minútovom intervale, počas ktorého je reduktor vystavený otáčkam od 500 ot/min. do 3000 ot./min. Ide o bežné otáčky, ktoré sú používané pri zábehu reduktorov a pri ktorých sa zabehávajú jeho vnútorné styčné plochy, ktoré pri valivom pohybe po nosných telesách môžu z počiatku zábehu vyvolávať abrazívne opotrebenie, a tým spôsobujú vyššiu koncentráciu feromagnetických častíc V mazacom médiu.Reduktor je radiálne zaťažený ramenom s hmotnosťou 75 kg, čo simuluje zaťaženie osi robota V praxi. Točivý pohyb ramena prebieha V kladnom aj zápornom smere striedavo počas celej doby zábehu.Vysoké otáčky (2000 ot./min. a 3000 ot./min.) slúžia hlavne na diagnostiku vibrácií. Cyklus začína pri 500 ot/Inin., pokračuje na 1000 ot./min. a 1500 ot./min., čo zodpovedá bežne používaným otáčkam pre túto aplikáciu V praxi. Po skončení chodu zariadenia na Vysokých otáčkach je reduktor počas 12 minút odpojený od filtračného zariadenia, aby bola preukázaná vysoká účinnosť filtračného zariadenia. AŽ po uplynutí tohto cyklu je olej opäť filtrovaný vo ñltračnom zariadení, a to do skončenia ñltračného cyklu.Olej do systému vstupuje už zahriaty na pracovnú teplotu 40 °C, aby sa predišlo zníženej viskozite mazacieho média pri studenom štarte, čo by mohlo negatívne ovplyvniť meranie koncentrácie častíc.Ako referenčná hodnota pri experimentálnom overení funkčnosti bola zvolená hodnota, ktorá vykazovala hodnotu po meraní podľa normy ISO 4406-20/ 19/ 17 a na základe počtu častíc V 100 ml oleja prislúcha triede čistoty 12 podľa normy NAS 1638 s obsahom nečistôt nad 20 mg/l.Z výsledkov merania je možné konštatovať, že filtračné zariadenie v plnej miere plní požadovanú funkciu, a to filtrovať olej počas zábehu a v maximálnej možnej miere odseparovať feromagnetické častice z ole Ja.Technologické zariadenie založené na princípe bezdemontážnej filtrácie olejov nemá negatívne vplyvy na životné prostredie ani na zdravie človeka a splňa tak požiadavku najlepšej dostupnej techniky.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázka 1 na výkrese, ktorý znázorňuje celkové blokové usporiadanie funkčných časti zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku 1 je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných časti. Obtokové filtračné zariadenie slúži na bez demontážnu filtráciu olejov používaných v reduktoroch. Plnenie systému začína z nádoby Ľ s olejom, z ktorej je olej nasávaný do systému cez sací filter l pomocou elektromotora 5 s pumpou, na ktorého ústí je umiestnený vákuový spínač í a tlakomer â satia, na vývode z motora j je umiestnený tlakový spínač Z a systémový tlakomer Q. Olej je ďalej Vháňaný do prípravnej nádoby Q, ktorá ma V sebe zabudované snímače Q výšky hladiny,ďalej sa systém zaplňa cez trojcestný elektronický ventil Ě, ktorý svojou pravou vetvou zaplňa ventil l 7 na odber vzoriek, reduktor Ä, po naplnení reduktora Ä olej ďalej zaplní expanznú nádobu Q, na ktorej sú umiestnené snímače E hladiny a vzduchový filter Q až do jej pracovného objemu. Ľavou vetvou trojcestného elektronického ventilu g prechádza olej cez vzduchový ventil Ä, cez ktorý je vytlačený prebytočný vzduch v systéme von zo systému. Následne olej prechádza cez sací filter l, ohrievacieho telesa z, vákuový spínač i a tlakomer â satia, ktorý je umiestnený na ústi elektromotora Q s pumpou, pomocou ktorého je olej ďalej Vháňaný cez systémový tlakomer Q, tlakový spínač Z a elektronický dvojcestný ventil E do separačnej jednotky 2. Po naplnení separačnej jednotky 2 prechádza olej škrtiacim ventilom Q a elektromagnetickým separátorom Q, následne prechádza elektronickým dvojcestným ventilom 8 e do filtračnej jednotky g s celulózovými ñltrami. Ďalej postupuje cez elektronický trojcestný ventil 8 f a optický indikátor Q prietoku do reduktora Ä. Zaplnenie filtračnej vetvy olejom nastáva na rozbočení vetiev, ktoré sa nachádza hneď sa vzduchovým ventilom Q, kedy sa hornou vetvou systém zaplní cez elektronický dvojcestný ventil 8 , ďalej optoelektrický snímač i znečistenia oleja pred filtráciou, ďalej prechádza snímačom Q tlaku v systéme a škrtiacim ventilom 10 do separačnej jednotky 2, spodná vetva sa plní cez elektronický dvojcestný ventil g,ďalej cez optoelektrický snímač Q znečistenia oleja po filtrácii a snímača Q tlaku v systéme. Po naplnení systému olejom prebieha filtrácia vo filtračnej vetve. Po ukončení filtrácie sa systém vypustí podtlakom, kedy je olej vytlačený zo systému pomocou elektromotora j s pumpou, výtlak oleja zo všetkých častí systému prebieha cez elektronické dvojcestné ventily g, Q a Q do nádoby ě na olej. Z reduktora je olej vyprázdnený pomocou podtlaku vytvoreného elektromotorom j cez výpust Ľ reduktora, ventil u na odoberanie vzoriek, elektronického trojcestného ventilu Q, sacieho filtra l, ohrievacieho telesa z, tlakomer i sania, vákuový spínač í, systémový tlakomer Q, vákuový spínač l, elektronický dvojcestný ventil âj a elektronický trojcestný ventil 8 c do nádoby ě na olej. Expanzná nádoba Q je vyprázdnená podtlakom z elektromotora Q s pumpou cez zbernú nádrž Ľ do nádoby ě na olej. Týmto cyklom je ukončený celý proces obtokovej bezdemontážnej ñltrácie reduktorov.Vzhľadom na to, že ide o bezdemontážnu filtráciu pre reduktory, možno ju zaradiť vďaka technickému riešeniu k modernému a inovatívnemu prístup riešenia odpadového hospodárstva priamo vo výrobných a nevýrobných oblastiach. Využitím tohto zriadenia sa minimalizujú ekonomické straty vstupujúceho a tiež už použitého oleja, ktorý je prostredníctvom bezdemontážnej filtrácie plne využiteľný pri ďalších technologických procesoch. Technické riešenie je možné aplikovať vo všetkých spoločnostiach prevádzkujúcich výrobu a V iných priemyselných odvetviach, pri ktorých je potrebná filtrácia olejov.1. Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z elek tromotora (5) s pumpou na nasavanie oleja cez sací filter (1) z nádoby (24), pričom na vstupe elektromotora5 (5) s pumpou je umiestený vakuový spínač (4) a tlakomer (3) sania a na výstupe z elektromotora (5) s pum pou je umiestnený tlakový spínač (7) a systémový tlakomer (6) ďalej obsahuje prípravnú nádobu (23), ktoráje vybavená snímačmi (16) výšky hladiny a cez trojcestný elektronický ventil (Sa) a reduktor (21) je prepoje ná s expanznou nádobou (18), ktorá je vybavená snímačom (16) hladiny a je určená na senzorické odkontro lovanie správneho zaliatia celého systému ďalej pozostáva zo separačnej jednotky (9) na odfiltrovanie častíc10 väčších ako 2 m, pričom separačná jednotka (9) je cez škrtiaci ventil (10), elektromagnetický separátor (3) a elektronický dvojcestný ventil (8 e) spojená s filtračnou jednotkou (14) s celulózovými filtrami.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/12, B01D 29/35

Značky: olejov, reduktory, filtráciu, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7530-zariadenie-na-filtraciu-olejov-pre-reduktory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory</a>

Podobne patenty