Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov

Číslo patentu: U 7520

Dátum: 01.08.2016

Autor: Karaffa Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 7. 8. 2015(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyZariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektovOpísané je zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov pri preprave dopravnými prostriedkami alebo ich statickom umiestnení. Zariadenie na kontrolu upevnenia objektov obsahuje snímač (l), resp. sústavu snímačov,elektronickú jednotku (3), vyhodnocovaciu jednotku (4),akustický výstup (5) signálu, optický výstup (6) signálu a vhodné komunikačné rozhrania (7) na prenos signálov do komunikačnej siete (8). Spôsob kontroly upevnenia objektov spočíva V tom, že snímače (l) prevedú veličiny z upevňovacieho prvku (2) na elektrické signály, ktoré prenáša elektronická jednotka (3) do vyhodnocovacej jednotky(4), následne vyhodnocovacia jednotka (4) cez akustický výstup (5) signálu a optický výstup (6) signálu indikuje a hlási namerané stavy, a potom komunikačné rozhrania (7) prenášajú namerané stavy ďalej do siete (8).Technické riešenie sa týka zariadenia a spôsobu kontroly upevnenia objektov pri preprave dopravnými prostriedkami alebo statickom umiestnení objektov.Upevňovanie objektu prepravy je problematika, ktorá je v SR stále nová. Doteraz nebola bezpečnosti prepravy objektov venovaná dostatočná pozornosť, a to ani zo strany legislatívy. Legislatíva, ktorú máme, pokrýva len všeobecné princípy, nie sú kladené špecifické požiadavky na upevnenie. V Európe sú štáty (napr. Nemecko, Švédsko, Nórsko, Fínsko), ktoré majú túto problematiku podrobne rozpracovanú, a kde existujú predpisy, ktoré v praxi fungujú už takmer 30 rokov. Všeobecné požiadavky kladené na prepravu nákladu zahŕňajú to, že náklad musí byť upevnený tak, aby sa vylúčili nehody, a náklad musí byť rozmiestnený a upevnený tak, aby nemohol predstavovať ohrozenie pre ľudí (vodiča, spolujazdca, obsluhujúci personál pri nakládke a vykládke a ostatných účastníkov cestnej premávky), spôsobiť škody na majetku, zošmyknúť sa alebo spadnúť z vozidla, negatívne ovplyvňovať jazdné vlastnosti vozila (stabilita vozidla, riaditeľnosť atdĺ),spôsobovať prekročenie užitočnej a celkovej hmotnosti alebo prekročenie povoleného zaťaženia náprav vozidla. (NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2008)Doteraz známe zariadenia na snímanie nákladu na kamiónoch snímajú zaťaženie náprav, ako opisuje Systém zabezpečenia nákladu na traileri podľa spisu WO 2010/025111. Nevýhodou týchto riešení je, že sa zameriavajú na snímanie váhy objektu prepravy a nezameriavajú sa na ich možné vibrácie, ktoré oslabujú napnutie upevňovacích prvkov.Uvedené nedostatky odstraňuje alebo do značnej miery obmedzuje zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov, ktoré je určené na bezpečnú prepravu objektov v pozemnej, vodnej a vzdušnej doprave. Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov podľa technického riešenia je možné využiť aj pri statickom upevnení objektov V skladoch, parkoviskách a podobných priestoroch. Upínanie objektu, resp. nákladu sa realizuje pomocou rôznych kotviacich a upevňovacích prvkov, ako sú reťaze, pásy a laná. Ich napnutie a celistvosť podstatne ovplyvňuje spoľahlivosť upevnenia, a tým aj bezpečnosť dopravnej premávky, či už pozemskej, vodnej alebo vzdušnej. Uvoľnenie objektov pritom môže byť aj dôsledkom nelegálnej činnosti. Zariadenie na kontrolu upevnenia objektov obsahuje bežné upevňovacie prvky, ako sú upínacie pásy s račňou, reťaze, laná a pod. Ich napnutie a celistvosť podstatne ovplyvňuje spoľahlivosť upevnenia objektu,a tým aj bezpečnosť dopravnej premávky, ale aj bezpečnosť samotného objektu pred krádežou. Podstatou zariadenia na kontrolu upevnenia objektov podľa technického riešenia je, že pozostáva zo snímača, resp. sústavy snímačov, výhodne snímača mechanického napätia, snímača teploty, snímača úniku plynov, snímača polohy, snímača rýchlosti, snímača vibrácií a/alebo snímača sily. Každý snímač je pripojený cez elektronickú jednotku snímača, ktorá je umiestnená bezprostredne pri snímači k vyhodnocovacej jednotke. Vyhodnocovacia jednotka je pevne umiestnená pri obsluhe dopravného prostriedku alebo je prenosné zariadenie s pamäťovou jednotkou a s výstupmi.Vyhodnocovacia jednotka obsahuje akustický výstup signálu a vizuálny výstup signálu. Akustický výstup signálu je priamy, t. j. súčasť vyhodnocovacej jednotky, a/alebo nepriamy, ako je externý reproduktor, reproduktorový systém, akustické signalizačné zariadenia, slúchadlá a iné zvukové zariadenia, a vizuálny výstup signálu je priamy, t. j. súčasť vyhodnocovacej jednotky, a/alebo nepriamy, ako je obrazovka, displej, tlačiareň, vizuálne výstražné zariadenie.Ďalej zariadenie obsahuje rozhranie na prenos nameraných informácií do komunikačnej siete, napr. GSM siete.Výhodou zariadenia na kontrolu upevnenia objektov je možnosť rozšíriť snímanie o snímače veľkosti napätia mechanického ťahu alebo sú snímače doplnené o snímače teploty, úniku plynov a snímače iných veličín alebo nimi nahradené, čím sa komplexne zvýši bezpečnosť objektu nielen z hľadiska náhodných javov, ale aj sabotáže, prípadne krádeže.Podstatou spôsobu kontroly upevnenia objektov je, že snímače sú pripojené na elektronické jednotky, tie spolu komunikujú s vyhodnocovacou jednotkou, ktorá akusticky a vizuálne indikuje namerané stavy. Vyhodnocovacia jednotka prostredníctvom rozhraní prenáša informácie o nameraných stavoch ďalej do komunikačnej siete.Výhodou inovovaného zariadenia a spôsobu kontroly upevnenia objektov podľa technického riešenia je jeho možnosť využitia v akejkoľvek doprave veľkorozmerných objektov, na ktorú sa používajú upevňovacie a kotviace prvky. Zariadenie umožňuje obsluhe dopravného prostriedku vezúceho objekt jednoducho a lacno kontrolovať tento objekt počas jazdy, ked dochádza k zmenám napätia a teploty v upevňovacích prvkoch,čím dochádza k uvoľneniu týchto prvkov a ohrozeniu, ale kontrolovať objekt je možné aj pri opustení dopravného prostriedku pri nedovolenej manipulácii s upevňovacími prvkami.Ďalšou výhodou je využitie aj pri statickom upevnení objektov v skladoch, na parkoviskách a podobných priestoroch, kedy je možné objekt kontrolovať, aby nebol odcudzený.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie zariadenia a spôsobu kontroly upevnenia objektov je bližšie opísané na obrázku 1.Zariadenie na kontrolu upevnenia objektov, určené na bezpečnú prepravu objektov v pozemnej, vodnej a vzdušnej doprave, využívajúce lano ako upevňovací prvok g, obsahuje snímač l veľkosti mechanického napätia umiestnený na upevňovacom prvku g, ktorý je pripojený cez elektronickú jednotku ą snímača l,umiestnenú bezprostredne pri snímači l, k vyhodnocovacej jednotke 4. Vyhodnocovacia jednotka 4 je umiestnená pri obsluhe dopravného prostriedku vezúceho objekt a obsahuje akustický výstup j signálu, ktorým je reproduktor, a vizuálny výstup Q signálu, ktorým je displej a komunikačné rozhranie Z na prenos nameraných informácií do GSM siete §.Zariadenie na kontrolu upevnenia objektov, určené na kontrolu objektu pri opustení dopravného prostriedku, obsahuje upevňovacie prvky g, na ktorých sú snímače l mechanického napätia, ktoré sú pripojené cez elektronickú jednotku â snímača l, umiestnenú bezprostredne pri snímačoch l k vyhodnocovacej jednotke i umiestnenej v kabíne dopravného prostriedku, obsahujúcej akustický výstup Q signálu a vizuálny výstup Q signálu a komunikačné rozhranie Z na prenos nameraných informácií do GSM siete §, prostredníctvom ktorej sú informácie prenášané do externého audiovizuálneho zariadenia, ako je napr. pager alebo mobilný telefón.Príkladom uskutočnenia technického riešenia je aj, že komunikačným rozhraním Z je port do počítačovej komunikačnej siete g.Príkladom uskutočnenia spôsobu kontroly upevnenia objektov určeného aj pre staticky upevnené objekty obsahujúce upevňovací prvok g podľa technického riešenia je, že snímače l mechanického napätia sú umiestnené na upevňovacom prvku g a sú pripojené na svoje elektronické jednotky â a tie komunikujú s vyhodnocovacou jednotkou 4 umiestnenou napr. v kancelárii stráženého objektu, ako je sklad, parkovisko a pod. Vyhodnocovacia jednotka 4 indikuje namerané stavy a cez akustický výstup j signálu, tvorený sirénou, a optický výstup Q signálu, tvorený blikačom, hlási zmenu nameraných stavov. Prostredníctvom komunikačných rozhraní Z prenáša spomínané informácie ďalej do komunikačnej siete g.1. Zariadenie na kontrolu upevnenia objektov, určené hlavne na bezpečnú prepravu objektov v pozemnej, vodnej a vzdušnej doprave, ale aj pre staticky upevnené objekty, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo snímača (l) mechanického napätia a/alebo snímača (la) teploty, snímača (lb) úniku plynov,snímača (lc) polohy, snímača (ld) rýchlosti, snímača (le) vibrácií, snímača (lt) sily, ktoré sú umiestnené na upevňovacom prvku (2), pričom snímače (1 až lf) sú pripojené cez elektronickú jednotku (3), umiestnenú bezprostredne pri snímači (l), k vyhodnocovacej jednotke (4), ktorá je umiestnená pri obsluhe dopravného prostriedku alebo v prípade statického upevneni,a ako je parkovisko alebo sklad, pri obsluhe a obsahuje akustický výstup (5) signálu a/alebo vizuálny výstup (6) signálu a komunikačné rozhranie (7) na prenos nameraných informácií do komunikačnej siete (8).2. Zariadenie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že Vyhodnocovacia jednotka (4) je prenosné zariadenie s pamäťovou jednotkou a s výstupmi, pričom akustický výstup (5) signálu je priamy, t. j. súčasť vyhodnocovacej jednotky (4), a/alebo nepriamy, ako je externý reproduktor, reproduktorový systém,akustické signalizačné zariadenie, slúchadlá a iné zvukové zariadenie, a vizuálny výstup (6) signálu je pria SK 7520 Y 1my, t. j. súčasť vyhodnocovacej jednotky (4), a/alebo nepriamy, ako je obrazovka, displej, tlačiareň, vizuálne výstražné zariadenie a iné vizuálne zariadenie.3. Zariadenie podľa nároku 1 a 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že akustický výstup (5) signálu a vizuálny výstup (6) signálu sú spojené a na ne sú pripojené akusticko-vizuálne zariadenia.5 4. Spôsob kontroly upevnenia objektov, podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že objekt je pevne upevnený pomocou upevňovacieho prvku (2), na ktorý sú umiestnené snímače (l až lt), tieto zosnĺmajú a prevedú veličiny z upevňovacieho prvku (2) na elektrické signály, ktoré prenáša elektronická jednotka (3) do vyhodnocovacej jednotky (4), následne vyhodnocovacia jednotka (4) indikuje namerané stavy a hlási ich cez akustický výstup (S) signálu a optický výstup (6) signálu a cez komunikačné rozhrania (7)10 prenáša namerané stavy ďalej do komunikačnej siete (8).

MPK / Značky

MPK: B65B 13/04, B62D 25/20, B60P 7/06, G01L 5/04

Značky: kontroly, spôsob, zariadenie, objektov, upevnenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7520-zariadenie-a-sposob-kontroly-upevnenia-objektov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov</a>

Podobne patenty