Bočné spätné zrkadlo

Číslo patentu: U 7518

Dátum: 01.08.2016

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 9. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 60 R 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 22. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Bočné spätné zrkadlo(57) Anotácia Bočné spätné zrkadlo s krycím vonkajším telesom je kon- 5štruované tak, že zvyčajne rovinný nosič (l) zrkadla má sústavu vertikálnych drážok (2) alebo výstupkov, ktorých vždy jedným smerom orientovaná stena má zrkadlovú plochu (3). Vertikálne drážky (2) alebo výstupky majú vrcho lový uhol 90 °.Technické riešenie sa týka konštrukcie bočného spätného zrkadla pre dopravné prostriedky. Technické riešenie spadá najmä do oblasti automobilového priemyslu.Zo stavu techniky je všeobecne známe použitie bočných spätných zrkadiel V cestných dopravných prostriedkoch. Aj konštrukcia bočných spätných zrkadiel je Všeobecne známa. V počiatkoch sa v ich konštrukcii používali rovinné zrkadlá. Nevýhodou rovinných zrkadiel bol mrtvy uhol, v ktorom Vodič neregistroval predchádzajúce vozidlo. Na odstránenie tohto nedostatku bolo vyvinuté bočné spätné lomené zrkadlo, kde časť zrkadlovej plochy obsahovala jedno zalomenie na odstránenie mŕtveho uhla, pričom zalomená plocha bola menšia ako hlavná plocha zrkadla. Bol to pokrok v riešení problému, ale obraz V zrkadle bol seknutý, kde vodič videl časť predchádzajúceho automobilu V hlavnom zrkadle a časť predchádzajúceho automobilu v zalomenej ploche zrkadla. Tento nedostatok následne odstraňovala konštrukcia vonkajšieho bočného spätného sférického zrkadla, ktorého tvar je špeciálne upravený pre lepší bočný výhľad. Tento typ spätného zrkadla zabraňuje tzv. mŕtvemu uhlu a zaisťuje permanentnú viditeľnosť vozidla predchádzajúceho zo strany. Výhoda vonkajšieho bočného sférického spätného zrkadla je zrejmá a umožňuje pohodlný výhľad z vozidla bez nutnosti otáčania hlavy pri vybočovaní z pruhu. Sú známe aj konštrukcie bočného spätného zrkadla, kde v hlavnej rovinnej ploche zrkadla je V jednom rohu tejto plochy umiestnené malé sférické zrkadlo zvyčajne kruhového tvaru. Ale toto riešenie vodičovi neposkytuje dostatočný komfort, pretože obraz v malom sférickom zrkadle je malý a skreslený.Bočné spätné zrkadlá sú pre výrobcov automobilov pretrvávajúcim problémom už poriadne dlho. Je na to hned niekoľko dôvodov. Zhoršujú aerodynamiku, a tým aj spotrebu paliva, zvyšujú aerodynamický hluk, zväčšujú ich celkovú šírku a navyše zobrazujú len malý výsek priestoru, takže sú často i tak kombinované s monitorovaním slepého uhla. Nahradenie zrkadiel kamerami sa preto zdá ako logický krok. Doterato Však legislatíva neumožňovala a ani neumožňuje. Aj preto sa kamery slúžiace na snímanie obrazu po stranách vozidiel objavovali výlučne V koncepčných vozidlách, a to už od osemdesiatych rokov. Žiaden výrobca však takéto riešenie do praxe neuviedol.Uvedenými nevýhodami sa vytvoril priestor na vývoj takej konštrukcie bočného spätného zrkadla, ktoré by zlepšilo aerodynamiku, a tým aj spotrebu paliva, znížilo by aerodynamický hluk a zmenšilo celkovú šírku vozidla.Výsledkom tohto úsilia je opisováná konštrukcia bočného spätného zrkadla V predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou bočného spätného zrkadla podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že bočné spätné zrkadlo má menšie krycie vonkajšie teleso,v ktorom umiestnený zvyčajne sklenený rovinný nosič zrkadla má sústavu Vertikálnych drážok alebo výstupkov, ktorých vždy jedným smerom orientovaná stena má zrkadlovú plochu. Je optimálne, ak vertikálne drážky alebo výstupky majú vrcholový uhol 90 °, čím nie sú vylúčené ani iné vrcholové uhly. Je možná aj konštrukcia, kde sústava Vertikálnych drážok alebo výstupkov, ktorých Vždy jedným smerom orientovaná stena má zrkadlovú plochu je usporiadaná v prevažnej miere na rovinnom nosiči zrkadla a v okrajovej vzdialenejšej časti aj na sférickom nosiči zrkadla. Potom sústava Vertikálnych drážok alebo výstupkov má na sférickom nosiči zrkadla rozdielne vrcholové uhly. Ak vertikálne drážky alebo výstupky sú usporiadané na prednej strane nosiča zrkadla, potom je vhodné, že sú prekryté ochrannou transparentnou vrstvou alebo fóliou. Je možné vytvoriť aj bočné spätné zrkadlo tak, že sústava Vertikálnych drážok alebo výstupkov je usporiadaná len na sférickom nosiči zrkadla.Výhody technického riešenia bočného spätného zrkadla sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä V tom, že sa zmenšuje celková šírka vozidla,čím sa V podstatnej miere zlepšuje aerodynamika, znižuje sa spotreba paliva a napokon sa znižuje aerodynamický hluk.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukcia bočného spätného zrkadla podľa technického riešenia je zjavná z priložených výkresov, kde na obrázku l je znázornená konštrukcia bočného spätného zrkadla aj s jeho osadením na automobile. Na obrázku 2 je znázornené osadenie pôvodného bočného spätného zrkadla V porovnaní S osadením bočného spätného zrkadla podľa úžitkového vzoru, z čoho sú zrejmé odstupy ich okrajových častí od automobilu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia bočného spätného zrkadla podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie bočného spätného zrkadla, vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riesene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia bočného spätného zrkadla pre automobil, ako je to znázornené na obrázku 1. Bočné spätné zrkadlo má menšie krycie vonkajšie teleso í osadené na automobile j ako bežne používané štandardné bočné spätné zrkadlo. V krycom vonkajšom telese í zrkadla je umiestnený sklenený rovinný nosič l. Tento má sústavu vertikálnych drážok z, ktorých vždy jedným smerom orientovaná stena má zrkadlovú plochu â s šírkou cca 1 mm. Vertikálne drážky g majú vrcholový uhol 90 °.Je možná aj alternatíva, kde sklenený rovinný nosič l má sústavu vertikálnych výsmpkov z, ktorých vždy jedným smerom orientovaná stena má zrkadlovú plochu i.Použitie bočného spätného zrkadla podľa úžitkového vzoru je možné ozrejmiť na obrázku l a 2, kde je znázornené osadenie pôvodného bočného spätného zrkadla B v porovnaní s osadením bočného spätného zrkadla Q podľa úžitkového vzoru, z čoho sú zrejmé odstupy ich okrajových častí od automobilu. Pri zachovaní rovnakého zorného uhla líta vychádzajúceho z oka Q vodiča, pôvodné bočné spätné zrkadlo B vyčnieva od boku automobilu j, a tak zväčšuje šírku automobilu j o rozmer 12. Bočné spätné zrkadlo Q podľa úžitkového vzoru tiež vyčnieva od boku automobilu j, ale šírku automobilu j zväčšuje o menší rozmer L 1. Tým sa zmenšuje celková šírka vozidla, čím sa v podstatnej miere zlepšuje aerodynamika, znižuje sa spotreba paliva a napokon sa znižuje aerodynamický hluk.V tomto alternatívnom príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná iná konštrukcia bočného spätného zrkadla pre automobil. Bočné spätné zrkadlo je dostatočne opísané V predchádzajúcom príklade. Rozdielnosť je v tom, že vertikálne drážky z alebo výstupky sú prekryté ochrannou transparentnou vrstvou alebo fóliou.V tomto alternatívnom príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná iná konštrukcia bočného spätného zrkadla pre automobil. Bočné spätné zrkadlo je dostatočne opísané v príklade l. Rozdielnosť je v tom, že sférická čast nosiča l zrkadla má sústavu vertikálnych drážok g alebo výstupkov s rozdielnymi vrcholovými uhlami.Konštrukcia bočného spätného zrkadla podľa technického riešenia nachádza uplatnenie najmä V automobilovom priemysle a doprave.l. Bočné spätné zrkadlo s krycím vonkajším telesom, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že nosič (l) zrkadla má sústavu vertikálnych drážok (2) alebo výsmpkov, ktorých vždy jedným smerom orientovaná stena Iná zrkadlovú plochu (3).2. Bočné spätné zrkadlo podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e S a t ý m ,alebo Výstupky majú vrcholový uhol 90 °.3. Bočné spätné zrkadlo podľa nároku 1 a 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m ,(2) alebo Výstupky sú prekryté ochrannou transparentnou vrstvou alebo fóliou.4. Bočné spätné zrkadlo podľa aspoňjedného z nárokov 1 až 3, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že nosič (l) zrkadlaje rovinný.5. Bočné spätné zrkadlo podľa nároku 4, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že časť nosiča (l) zrkadla je sférická.6. Bočné spätné zrkadlo podľa nároku 5, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že sférická časť nosiča (l) zrkadla má sústavu vertikálnych drážok (2) alebo výstupkov s rozdielnymi vrcholovými uhlami.že vertikálne drážky (2)

MPK / Značky

MPK: B60R 1/00, B60R 1/08

Značky: bočně, zrkadlo, špatně

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7518-bocne-spatne-zrkadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bočné spätné zrkadlo</a>

Podobne patenty